نمایه نویسندگان

آ

 • آچاک، محمدیوسف بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • آخوندی، علی بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • آذرنیوند، حسین شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]
 • آرمیده، شهرام سمّیت تنفسی اسانس برگ‌بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 216-222]
 • آزاد، مسعود مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 260-274]
 • آزادی، رحمان تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • آقایی، محمد بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 283-291]
 • آقایی نوروزلو، یعقوب بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و میزان اسانس چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در چهار استان کشور [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 985-998]
 • آوخ، آسیه بررسی علت خاصیت ضدمیکروبی پایین چند آلکالوئید گیاهی (نوسکاپین، کافئین و وینکامین) بر روی سویه‌های مختلف سودوموناس آئروجینوزا با مقاومت چند دارویی (MDR) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 309-321]

ا

 • ابدالی، علیرضا تأثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، شاخص‏‏‏های رشد و عملکرد گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) در شرایط آزمایشگاه و مزرعه [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 539-560]
 • ابراهیم‌زاده موسوی، سیدمحمد اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • احسانی، المیرا بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • احمدی، طیبه مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی کاشان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 665-673]
 • احمدی، نوراله اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • احمدی‌زاده، چنگیز مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • اخگر، محمدرضا مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm. [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 223-230]
 • اخگر، محمدرضا بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 656-664]
 • ارزانی، حسین شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]
 • اسرار، زهرا اثر مقادیر مختلف نیکل بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و سنتز ترکیب‌های ثانویه در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 402-413]
 • اسکندری، آزاده بررسی اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L.) بر میزان گلوکز خون و لیپیدهای سرم در رت‌های دیابتی شده [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 843-851]
 • اسکندری، ذبیح الله بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • اسلامی خلیلی، فهیمه بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 476-485]
 • افیونی، داود تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 702-713]
 • الهی، محمد اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 780-792]
 • اماندادی، سمیه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 656-664]
 • امیدی، منصور تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • امیدبیگی، رضا اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • امیدبیگی، رضا بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 692-701]
 • امینی دهقی، مجید تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 932-942]

ب

 • بابایی، علیرضا تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 833-842]
 • بابالار، مصباح اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • بیات، پرویز عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • بازاری مقدم، سهیل تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • باقری، عبدالرضا تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 943-953]
 • باقری، فریبا کاربرد اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill) برای کنترل شپشه‌آرد (Tribolium confusum Jacquelin du Val) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 793-801]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی کاشان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 665-673]
 • بتولی، حسین مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های رویشی و زایشی گیاه وشا (Dorema ammomiacum D. Don.) منطقه شهسواران کاشان [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 746-755]
 • بخشی‌خانیکی، غلامرضا بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 611-620]
 • بناکار، احمد بررسی تغییرات رطوبت گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در خشک‌کن جریان هوای داغ با استفاده از مدل‌های ریاضی و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 250-259]
 • بهراد، زهرا تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • بهراد، زهرا بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس بذر و برگ Heracleum anisactis Boiss. & Hohen. در چند ارتفاع مختلف [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 650-655]
 • بهرامی، حسین‌علی ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • بهمنیار، محمدعلی بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 476-485]
 • بهمن‌زادگان، عاطفه تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • بهمنش، مهرداد اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • بونفیل، مرسدس شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]

پ

 • پارسا، اسلام بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 322-331]
 • پاشازاده، مهرداد مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • پیری، خسرو بررسی کالوس‌زایی ریشه‌های موئین گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 231-238]
 • پیرایش‌فر، فاطمه اثرات کنه‌کشی اسانس‌های آویشن شیرازی، باریجه و مرزه روی کنه تارتن دولکه‌ای (Acari: Tetranychidae) (Tetranychus urticae Koch) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 771-779]
 • پیریان، کیانا بررسی کالوس‌زایی ریشه‌های موئین گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 231-238]
 • پیردشتی، همت‌اله بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 476-485]
 • پژند، ذبیح‌ا... تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • پیغمبری، سیدعلی اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 158-173]
 • پوریوسف، مجید تأثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه‌ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • پوریوسف، مجید ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • پوریوسف، مجید تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و زمان برداشت بر عملکرد دانه و محتوای اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 889-897]

ت

 • تدین، علی تأثیر تراکم بوته بر صفات مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های‌ بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 621-633]
 • تدین، محمود رضا تأثیر تراکم بوته بر صفات مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های‌ بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 621-633]
 • ترابیان، شهرام تأثیر تراکم بوته بر صفات مرفولوژیک و زراعی ژنوتیپ‌های‌ بزرک دارویی (Linum usitatissimum L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 621-633]
 • تیموری، مریم بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • توکلی، افشین ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • توکلی، افشین تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بر عملکرد گلبرگ و دانه [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 852-860]
 • توکلی، کبری بررسی اثر ژل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و کلرید کلسیم (CaCl2) در افزایش عمر پس از برداشت میوه کنار (Ziziphus mauritiana Lam.) در استان بوشهر [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 561-568]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر تنش کم‌آبی و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد میوه و اسانس در گیاه رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • ثقه‌الاسلامی، محمدجواد تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 682-691]

ج

 • جابرالانصار، زهرا بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • جایمند، کامکار تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • جایمند، کامکار بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • جایمند، کامکار تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 496-509]
 • جعفری، بهبود مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • جعفری، علی‌اشرف ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]
 • جلالی جواران، مختار بررسی کشت بساک در گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]
 • جلالی ندوشن، محمدرضا اثر عصاره آبی گیاه آلوئه‌‌ورا (Aloe vera L.) در بیان گیرنده P75NTR و نوروتروفین BDNF پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش‌های بزرگ [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 965-976]
 • جلیل‌پور، جلیل تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • جمزاد، زیبا معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • جمشیدی، خلیل تأثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه‌ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • جوانمردی، جمال عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]

ح

 • حاتمی، مهرناز تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • حاجی‌آقایی، رضا اثر محلول‌پاشی محرک‌های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago psyllium L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 811-820]
 • حاجی‌محمدی، محسن اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • حبیبی، زهره بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Salvia persepolitana Boiss. [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 724-732]
 • حیدری، بهرام عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • حیدری، رضا بررسی اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L.) بر میزان گلوکز خون و لیپیدهای سرم در رت‌های دیابتی شده [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 843-851]
 • حیدری، طیبه اثر مقادیر مختلف نیکل بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و سنتز ترکیب‌های ثانویه در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 402-413]
 • حیدری، مصطفی اثرات مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد محصول و خصوصیات کمّی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 591-599]
 • حیدرزاده، آرزو بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 569-582]
 • حسام‌زاده حجازی، محسن معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • حسنی، عباس بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 283-291]
 • حسینی، حسین بررسی اثرات کود نیتروژن و زمان برداشت بر روی صفات زراعی، اسانس و منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 486-495]
 • حسینی، سیدعبداله بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 583-590]
 • حسین‌پور، آمنه مطالعه کارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن در صنعت گلاب‌گیری شهرستان کاشان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 42-56]
 • حسین‌زاده، جعفر اثر حشره‌کشی اسانس میوه سرو کوهی (Thuja occidentalis L.)، روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col.: Anobiidae)) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • حسینی‌نژاد، مرضیه اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 780-792]
 • حشمتی، مرجان اثر عصاره آبی گیاه آلوئه‌‌ورا (Aloe vera L.) در بیان گیرنده P75NTR و نوروتروفین BDNF پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش‌های بزرگ [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 965-976]
 • حقیر ابراهیم‌آبادی، عبدالرسول مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های رویشی و زایشی گیاه وشا (Dorema ammomiacum D. Don.) منطقه شهسواران کاشان [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 746-755]
 • حمزه وی، فاطمه خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 332-341]

خ

 • خاتمی، فائزه بررسی تأثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب‌های دارویی کالوس‌های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 30-41]
 • خاتون کازرانی، نرگس بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • خاموشی، حامد ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]
 • خاوازی، کاظم تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • خاوری‌نژاد، رمضانعلی بررسی اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و خواص ضدباکتریایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 733-745]
 • خرادمهر، آرزو بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]
 • خسروی، مجتبی تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 682-691]
 • خلیلی، محمدعلی بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]

د

 • دادخواه، علیرضا بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در منطقه شیروان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 382-390]
 • دانشیان، جهانفر ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]
 • درزی، محمدتقی تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 496-509]
 • درویش‌زاده، رضا بررسی تنوع فنوتیپی میزان فنل کل و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی توده‌های بومی ریحان (Ocimum basilicum L.) ایران [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 283-291]
 • دلاور، حسن بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • دهقان‏ پور، حامد بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی در شهر یزد از دیدگاه مردم [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 57-67]
 • دهقانی ‏زاده، حمیده بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی در شهر یزد از دیدگاه مردم [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 57-67]
 • دوازده امامی، سعید تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 702-713]

ر

 • ریاحی مدوار، علی تأثیر مثبت الیسیتورهای عصاره مخمر و مس بر محتوای رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه (Melissa offisinalis L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 714-723]
 • رازقی، لیلا تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 943-953]
 • راستگو، مهدی تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بر عملکرد گلبرگ و دانه [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 852-860]
 • رجایی، پیمان بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 656-664]
 • رجالی، فرهاد تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 496-509]
 • رحیمی، اصغر ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • رحیمی ملکشان، فاطمه تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بر عملکرد گلبرگ و دانه [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 852-860]
 • رسام، قربانعلی بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در منطقه شیروان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 382-390]
 • رضایی، علی مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • رضایی، کرامت‌اله بررسی علت خاصیت ضدمیکروبی پایین چند آلکالوئید گیاهی (نوسکاپین، کافئین و وینکامین) بر روی سویه‌های مختلف سودوموناس آئروجینوزا با مقاومت چند دارویی (MDR) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 309-321]
 • رضایی، محمدباقر تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • رضایی، محمدباقر بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • رضایی، مهروز عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • رضازاده، شمسعلی تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • رضوانی‌مقدم، پرویز مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 260-274]
 • رمضانی، مینا بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]
 • رنجبر، زهرا اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 675-681]
 • رهبری، هادی مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm. [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 223-230]
 • روحی‌پور، حسن تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 923-931]
 • رؤف‌فرد، فاطمه اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]

ز

 • زیارت‌نیا، سید مهدی تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 943-953]
 • زارع، علی‌اکبر ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • زارعی، ابوالفضل بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 583-590]
 • زارعی، ابوالفضل اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • زارعی، مهدی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و تفاله شیرین‌بیان بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 391-401]
 • زارع‌زاده، عباس استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 634-649]
 • زندی، پرویز مطالعه کمّیت و کیفیت اسانس، عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان فارس [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 186-197]
 • زندی اصفهان، احسان اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • زندی اصفهان، ساسان اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • زینلی، حسین بررسی اثرات کود نیتروژن و زمان برداشت بر روی صفات زراعی، اسانس و منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 486-495]
 • زینلی، حسین بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]

س

 • ساروی، محسن شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]
 • سپهوند، علی اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد مؤثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه‌های طبیعی لرستان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 519-528]
 • سحرخیز، محمدجمال عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • سحرخیز، محمدجمال اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و تفاله شیرین‌بیان بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 391-401]
 • سحرخیز، محمدجمال بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • سیدی، سیدمحمد مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 260-274]
 • سعیدی، کرامت‌الله تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 833-842]
 • سفیدکن، فاطمه اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 158-173]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 239-249]
 • سفیدکن، فاطمه اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 611-620]
 • سفیدکن، فاطمه تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 833-842]
 • سفیدکن، فاطمه ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • سقایی، فیروزه اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • سلیمی، زهرا بررسی اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L.) بر میزان گلوکز خون و لیپیدهای سرم در رت‌های دیابتی شده [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 843-851]
 • سوری، محمدکاظم بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium L.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 529-538]
 • سوری، محمدکاظم بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 692-701]

ش

 • شاه‌حسینی، رضا ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • شاویسی، نسیم خواص ضدلیستریایی اسانس نعناع در مقادیر مختلف دما، pH و نمک [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 802-810]
 • شباهنگ، جواد بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 569-582]
 • شیرزادی، محمدحسن بررسی اثرات کود نیتروژن و زمان برداشت بر روی صفات زراعی، اسانس و منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 486-495]
 • شریعتمداری، فرید اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 675-681]
 • شریفی، مظفر اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • شریف‌پور، عیسی تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • شریف روحانی، مصطفی تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سازگاری گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) در دو منطقه شهداد کرمان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 174-185]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تأثیر تراکم و کشت مخلوط گلرنک (Carthamus tinctorius L.) و منداب (Eruca sativa L.) بر عملکرد و نسبت برابری زمین [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 342-352]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم ارزیابی اثر کشت و اهلی‌سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد مؤثره دو گونه‌ از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 445-452]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 702-713]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 923-931]
 • شیشه‌گر، رامین مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • شعاعی، علی‌اکبر تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 702-713]
 • شکاری، فریده اثر محلول‌پاشی محرک‌های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago psyllium L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 811-820]

ص

 • صادقی‌پناه، ابوالحسن بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 583-590]
 • صحاف، بی‌بی زهرا اثر عصاره اکدیستروئیدی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) روی پارامترهای جدول زندگی و رشد جمعیت شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 353-360]
 • صراف معیری، حمیدرضا اثرات کنه‌کشی اسانس‌های آویشن شیرازی، باریجه و مرزه روی کنه تارتن دولکه‌ای (Acari: Tetranychidae) (Tetranychus urticae Koch) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 771-779]
 • صفایی، لیلی بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • صفائی، لیلی تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 702-713]
 • صفائی قمی، جواد مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی کاشان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 665-673]
 • صفی‌خانی، کیوان معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • صفری، صفر ارزیابی اثر کشت و اهلی‌سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد مؤثره دو گونه‌ از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 445-452]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن سمّیت تنفسی اسانس برگ‌بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 216-222]
 • صفرعلیزاده، محمدحسن بررسی سمّیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دی‌اتیل مالئات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 292-298]
 • صفوی، سیدعلی سمّیت تنفسی اسانس برگ‌بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 216-222]
 • صفوی، سیدعلی بررسی سمّیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دی‌اتیل مالئات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 292-298]
 • صنفی، فریبا سمّیت تنفسی اسانس برگ‌بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 216-222]

ط

 • طالبی، علی اصغر خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 332-341]
 • طبایی عقدائی، سیدرضا تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 923-931]
 • طبائی‌عقدایی، سیدرضا مطالعه کمّیت و کیفیت اسانس، عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان فارس [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 186-197]
 • طلایی، قاسم حسین تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 932-942]
 • طویلی، علی شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]

ع

 • عبادی، امیررضا مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • عباس‌زاده، بهلول اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]
 • عربزاده، محمدرضا استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 634-649]
 • عزیزی، مجید تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 943-953]
 • عسکری، فاطمه بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 322-331]
 • عسکری، فاطمه بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 611-620]
 • عسکری، فاطمه بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • عصاره، محمدحسن تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 923-931]
 • عطری، مرتضی معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • عظیمی، محمدرضا تأثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه‌ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • عظیمی، محمدرضا تأثیر زمان برداشت گلبرگ در ارقام بهاره گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) بر عملکرد گلبرگ و دانه [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 852-860]
 • علیزاده، محمدعلی ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]

غ

 • غضنفری، دادخدا مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm. [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 223-230]
 • غفارزادگان، رضا تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • غنچه‌ای، ماشالله بررسی تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سازگاری گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) در دو منطقه شهداد کرمان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 174-185]

ف

 • فاطمه تقوی قاسمخیلی، فاطمه بررسی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خواص خاک و غلظت عناصر معدنی در گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 476-485]
 • فتاحی، بهمن شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • فتحی، قدرت‌الله تأثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، شاخص‏‏‏های رشد و عملکرد گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) در شرایط آزمایشگاه و مزرعه [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 539-560]
 • فخریه، شهرزاد اثر عصاره آبی گیاه آلوئه‌‌ورا (Aloe vera L.) در بیان گیرنده P75NTR و نوروتروفین BDNF پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش‌های بزرگ [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 965-976]
 • فرار، ناصر بررسی اثر ژل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و کلرید کلسیم (CaCl2) در افزایش عمر پس از برداشت میوه کنار (Ziziphus mauritiana Lam.) در استان بوشهر [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 561-568]
 • فرازمند، حسین اثر حشره‌کشی اسانس میوه سرو کوهی (Thuja occidentalis L.)، روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col.: Anobiidae)) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • فربد، منصور تأثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، شاخص‏‏‏های رشد و عملکرد گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) در شرایط آزمایشگاه و مزرعه [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 539-560]
 • فرح‌بخش، حسن اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 600-610]
 • فرحپور، مهدی بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • فرح‌پور، مهدی شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]
 • فرزامی سپهر، مژگان استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین در ارقام گوناگون زیتون (Olea europaea L.) در دو منطقه رودبار و فارس [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 370-381]

ق

 • قاسمی، زهرا بررسی اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L.) بر میزان گلوکز خون و لیپیدهای سرم در رت‌های دیابتی شده [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 843-851]
 • قاسمی، سید پوریا بررسی تأثیر تراکم و کشت مخلوط گلرنک (Carthamus tinctorius L.) و منداب (Eruca sativa L.) بر عملکرد و نسبت برابری زمین [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 342-352]
 • قاسمی پیربلوطی، عبدالله اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • قربانی، یلدا بررسی اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و خواص ضدباکتریایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 733-745]
 • قربانپور، منصور تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • قربانزاده نقاب، محمود بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در منطقه شیروان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 382-390]
 • قربانلی، مه‌لقا اثرات غلظت‌های مختلف سرب و مس بر مقدار مالون‌دآلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 68-83]
 • قربانلی، مه‌لقا استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین در ارقام گوناگون زیتون (Olea europaea L.) در دو منطقه رودبار و فارس [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 370-381]
 • قرینه، محمدحسین تأثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، شاخص‏‏‏های رشد و عملکرد گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) در شرایط آزمایشگاه و مزرعه [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 539-560]
 • قناتی، فائزه بررسی تأثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب‌های دارویی کالوس‌های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 30-41]
 • قنبری، مهدی بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium L.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 529-538]
 • قنبری، مهدی بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 692-701]
 • قهرمان‌زاده، رامین بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Salvia persepolitana Boiss. [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 724-732]

ک

 • کیاپور، عادله اثرات غلظت‌های مختلف سرب و مس بر مقدار مالون‌دآلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 68-83]
 • کازرانی، نرجس خاتون عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • کبیری، رزیتا اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 600-610]
 • کدوری، محمدرضا بررسی تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سازگاری گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) در دو منطقه شهداد کرمان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 174-185]
 • کریمی، شاهرخ تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • کریمی، شاهرخ بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • کریمی‌آکندی، سیدرضی بررسی تغییرات رطوبت گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در خشک‌کن جریان هوای داغ با استفاده از مدل‌های ریاضی و شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 250-259]
 • کرمیان، رضا اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد مؤثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه‌های طبیعی لرستان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 519-528]
 • کرمانی پوربقایی، سعیده‌سادات تأثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه‌ی اصلی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo con var. pepo var. styriaca) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • کریم‌پور، یونس اثر حشره‌کشی اسانس میوه سرو کوهی (Thuja occidentalis L.)، روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col.: Anobiidae)) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • کریمی ترشیزی، محمدامیر اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 675-681]
 • کریم‌زاده اصل، خلیل اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 158-173]
 • کلانتری، سیامک شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • کلوندی، رمضان معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • کمالی، سارا اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 780-792]
 • کنشلو، هاشم بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • کیهانی، عادله بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 239-249]

گ

 • گریوانی، گلمحمد ارزیابی اثر کشت و اهلی‌سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد مؤثره دو گونه‌ از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 445-452]
 • گلی‌پور، مصطفی تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • گودرزی، مهدی بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 583-590]

ل

 • لباسچی، محمدحسین اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • لباسچی، محمدحسین تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 923-931]
 • لطفی، محبوب اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]
 • لطف‌الهیان، هوشنگ اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]

م

 • مازوچی، اسماء مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های رویشی و زایشی گیاه وشا (Dorema ammomiacum D. Don.) منطقه شهسواران کاشان [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 746-755]
 • مبصری‌مقدم، محمد اثرات مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد محصول و خصوصیات کمّی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 591-599]
 • مبکی، مرضیه بررسی سمّیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دی‌اتیل مالئات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 292-298]
 • مجنون حسینی، ناصر اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 158-173]
 • مجنون‌حسینی، ناصر تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • محتشمی، سعیده اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • محرمی پور، سعید خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 332-341]
 • محرمی‌پور، سعید اثر عصاره اکدیستروئیدی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) روی پارامترهای جدول زندگی و رشد جمعیت شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 353-360]
 • محمدیان، علی اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد مؤثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه‌های طبیعی لرستان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 519-528]
 • محمدی شریف، محمود کاربرد اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill) برای کنترل شپشه‌آرد (Tribolium confusum Jacquelin du Val) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 793-801]
 • محمودی، بهرام مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های رویشی و زایشی گیاه وشا (Dorema ammomiacum D. Don.) منطقه شهسواران کاشان [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 746-755]
 • میرباقری، مریم استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین در ارقام گوناگون زیتون (Olea europaea L.) در دو منطقه رودبار و فارس [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 370-381]
 • میرجلیلی، محمدحسین اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • میرجلیلی، محمدحسین بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و میزان اسانس چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در چهار استان کشور [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 985-998]
 • میرحسینی، علی استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 634-649]
 • مریخی، محمد اثر قارچ میکوریز آربوسکولار و تفاله شیرین‌بیان بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 391-401]
 • میرزا، مهدی تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • میرزا، مهدی اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]
 • میرزا، مهدی معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • میرزا، مهدی ارزیابی اثر کشت و اهلی‌سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد مؤثره دو گونه‌ از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 445-452]
 • میرزا، مهدی اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد مؤثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه‌های طبیعی لرستان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 519-528]
 • میرزا، مهدی استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 634-649]
 • میرزا، مهدی بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس بذر و برگ Heracleum anisactis Boiss. & Hohen. در چند ارتفاع مختلف [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 650-655]
 • میرزا، مهدی بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • میرزا، مهدی تأثیر شرایط محیطی بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 861-878]
 • میرزائی، فرهاد اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • میرشکاری، بهرام تأثیر پیش‌تیمار بذر با عناصر کم مصرف آهن و بُر روی برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و عملکرد گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 879-888]
 • مرغایی‌زاده، غزال تأثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، شاخص‏‏‏های رشد و عملکرد گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) در شرایط آزمایشگاه و مزرعه [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 539-560]
 • مروج، غلامحسین بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 569-582]
 • مشرفی عراقی، علیرضا بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و میزان اسانس چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در چهار استان کشور [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 985-998]
 • مشکی‌زاده، سعیده تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • مصلحی یزددلی، عباس بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • مظاهری، داریوش ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • مظفریان، ولی‌الله تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • مظفریان، ولی‌الله بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 322-331]
 • مظفری‌دهشیری، طیبه بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 611-620]
 • معصومی، زینب مطالعه کمّیت و کیفیت اسانس، عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان فارس [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 186-197]
 • معصوم‌زاده، مهدی تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • معین، محمدرضا بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]
 • معینی، احمد بررسی کشت بساک در گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]
 • مقدسی، رضا مطالعه کارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن در صنعت گلاب‌گیری شهرستان کاشان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 42-56]
 • ملکوتی، محمدجعفر ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • میمندی‌پور، امیر بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 583-590]
 • منفرد، اعظم بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 239-249]
 • مهدی‌زاده، سید مظفر اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • مهدوی ماشکی، کیوان بررسی کشت بساک در گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]
 • مهرابیان، صدیقه بررسی اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و خواص ضدباکتریایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 733-745]
 • مهرآفرین، علی اثر محلول‌پاشی محرک‌های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago psyllium L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 811-820]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر تنش کم‌آبی و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد میوه و اسانس در گیاه رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • موسوی، سید غلامرضا تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 682-691]
 • موسوی، سید مهدی تأثیر تنش کم‌آبی و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد میوه و اسانس در گیاه رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • موسوی، غفور مطالعه اثر ضداضطرابی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) در مقایسه با دیازپام در موش صحرایی نر [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 134-141]
 • موسوی، میرحسن خواص ضدلیستریایی اسانس نعناع در مقادیر مختلف دما، pH و نمک [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 802-810]
 • موقری، معصومه شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 898-914]

ن

 • نادری، بهروز تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 923-931]
 • نادری، محمود تعیین میزان هایپریسین در 9 گونه Hypericum [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 10-18]
 • نادری، محمود بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • ناظری، وحیده شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • ناظری، وحیده تأثیر شرایط محیطی بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 861-878]
 • ناظری، وحیده بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و میزان اسانس چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در چهار استان کشور [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 985-998]
 • نجاتی، وحید بررسی اثر عصاره آبی سماق (Rhus coriaria L.) بر میزان گلوکز خون و لیپیدهای سرم در رت‌های دیابتی شده [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 843-851]
 • نجفی، فرزانه بررسی اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و خواص ضدباکتریایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 733-745]
 • نجف‌پور نوایی، مهردخت بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس بذر و برگ Heracleum anisactis Boiss. & Hohen. در چند ارتفاع مختلف [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 650-655]
 • نصیبی، فاطمه اثر مقادیر مختلف نیکل بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و سنتز ترکیب‌های ثانویه در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 402-413]
 • نصیبی، فاطمه اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 600-610]
 • نصیری بزنجانی، معین‌الدین تأثیر مثبت الیسیتورهای عصاره مخمر و مس بر محتوای رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه (Melissa offisinalis L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 714-723]
 • نعمتی، سیدحسین تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 943-953]
 • نقدی‌بادی، حسنعلی اثر محلول‌پاشی محرک‌های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago psyllium L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 811-820]
 • نیکوپور، عباس تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 496-509]

و

 • وحیدی، سراج‌الدین بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]
 • وندیوسفی، جلیل بررسی علت خاصیت ضدمیکروبی پایین چند آلکالوئید گیاهی (نوسکاپین، کافئین و وینکامین) بر روی سویه‌های مختلف سودوموناس آئروجینوزا با مقاومت چند دارویی (MDR) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 309-321]

ه

 • هاتفی، سعید بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 569-582]
 • هادیزاده، علیرضا کاربرد اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill) برای کنترل شپشه‌آرد (Tribolium confusum Jacquelin du Val) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 793-801]
 • هداوندی میرزایی، حسین بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 692-701]

ی

 • یاورمنش، مسعود اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 780-792]
 • یزدانی، سعید مطالعه کارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن در صنعت گلاب‌گیری شهرستان کاشان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 42-56]
 • یوسفی، علیرضا ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • یوسفی، کبری تأثیر مثبت الیسیتورهای عصاره مخمر و مس بر محتوای رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه (Melissa offisinalis L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 714-723]
 • یوسفی، مرتضی تأثیر شرایط محیطی بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 861-878]
 • یوسفی، مریم بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Salvia persepolitana Boiss. [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 724-732]