نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری مدیریت آبیاری و کوددهی نیتروژن در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط آب و هوایی نیمه‌خشک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 541-550]
 • آبیاری تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • آبیاری تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 682-691]
 • آبیاری اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 134-140]
 • آبیاری مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • آبیاری تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • آب انار ارزیابی بالینی مصرف آب انار بر بهبود فشار خون، عملکرد عروق و فاکتورهای لیپیدی در افراد با فشار خون بالا [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 418-427]
 • آبسیزیک اسید بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 248-265]
 • آبشش تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 915-922]
 • آبشویی تأثیر کاربرد بیوچار بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) در شرایط کم آبیاری [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 837-852]
 • آب نسبی (RWC) اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 504-513]
 • آپیژنین 7-گلوکوزید پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 460-478]
 • آپولیپوپروتئین بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L. بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی بیماریهای قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوشهای با کلسترول خون بالا [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 353-362]
 • آپولیپوپروتئین A اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج‌خروس (Amaranthus caudatus L.) بر کاهش برخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 712-720]
 • آپولیپوپروتئین B اثر عصاره هیدروالکلی گیاه تاج‌خروس (Amaranthus caudatus L.) بر کاهش برخی از ریسک فاکتورهای آترواسکلروز خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 712-720]
 • آت اکولوژی آت اکولوژی گونه Silybum marianum در منطقة بهدشت نور [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 135-139]
 • آت‌اکولوژی بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 325-342]
 • آترواسکلروز کاهش و پس‌رفت ضایعات آترواسکلروزی به‌وسیله عصاره هیدروالکلی گیاه گل راعی (Hypericum perforatum L.) در خرگوش‌های هایپرکلسترولمیک [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 624-634]
 • آترواسکلروز بررسی اثر مخلوط عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Hypericum perforatum L. و Amaranthus caudatus L. بر تشکیل رگه‌های چربی در خرگوشهای هیپرکلسترولمیک در مقایسه با لوستاتین [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 29-38]
 • آترواسکلروز بررسی اثر عصاره هیدروالکلی سرشاخه گلدار Amaranthus caudatus L. بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی بیماریهای قلبی و عروقی و تشکیل پلاکهای آترواسکلروزی در خرگوشهای با کلسترول خون بالا [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 353-362]
 • آترواسکلروز بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر ایجاد پلاکهای آترواسکلروتیک در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 1-12]
 • آترواسکلروز بررسی اثر عصاره Artemisia sieberi Besser بر میزان لیپوپروتئینها و ایجاد آترواسکلروز در آئورت خرگوشهای هیپرکلسترولمیک [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 303-314]
 • آدرنالین اثرات عصاره آبی سیر (Allium Sativum L.) بر قدرت انقباضی و ضربان دهلیز ایزوله موش صحرایی نر درپی افزایش آدرنالین [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 42-46]
 • آذربایجان‌شرقی بررسی کموتیپ‌های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب‌های اسانس در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 396-405]
 • آذربایجان غربی مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • آذربایجان‌غربی بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • آرایش کاشت مقایسه اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و ترکیب‌های آن در شرایط زراعی و رویشگاه طبیعی در استان قزوین [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • آرایش کشت بررسی تأثیر تراکم و کشت مخلوط گلرنک (Carthamus tinctorius L.) و منداب (Eruca sativa L.) بر عملکرد و نسبت برابری زمین [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 342-352]
 • آرتمیزیا کتون ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندام‌های مختلف بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 40-49]
 • آرسنیک محتوای ترکیب‌های فنلی و فعالیت آنزیم‌های PAL و PPO گیاه ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) با پیش‌تیمار کروناتین تحت سمّیت آرسنیک (As) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 52-62]
 • آزمایش‌های هماتولوژی ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • آزمون صفحه داغ بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرایی نر [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 309-322]
 • آزمون فرمالین بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • آزمون فرمالین اثر ضد دردی عصاره متانولی دانه گشنیز (Coriandrum Sativum)در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 477-486]
 • آزمون فرمالین بررسی اثر عصاره الکلی بذر گیاه تاتوره بر درد حاصل از آزمونهای فرمالین و صفحه داغ در موشهای صحرایی نر [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 309-322]
 • آزمون ناپارامتری kruskal-Wallis شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • آزوسپیریلوم تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 434-446]
 • آزوسپیریلوم اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • آزوسپیریلوم تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای آزوسپیریلوم و پوشش‌دار کردن آن با عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 470-481]
 • آزوسپیریلوم تأثیر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 716-727]
 • آزوسپیریلوم اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • آزوکمپوست تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • آسارونیک‌اسید استخراج و شناسایی آسارونیک اسید و دو فنیل پروپانوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss. [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 760-771]
 • آسیب ریوی تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • آسپرژیلوس پارازیتیکوس اثر ضد قارچی اسانسهای .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 269-277]
 • آسیت اثر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 436-445]
 • آستانه درد تأثیر رژیم غذایی حاوی میوه‌های خرما، انجیر و زیتون بر وزن، آستانه درد و حافظه موش سفید آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 149-158]
 • آسکوربات اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • آسکوربات پراکسیداز اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • آسکوربات پراکسیداز اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 595-604]
 • آسکوربات پراکسیداز اثر مقادیر مختلف نیکل بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و سنتز ترکیب‌های ثانویه در گیاه بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 402-413]
 • آسکوربات پراکسیداز تأثیر قارچ‌های میکوریزا بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانت در گیاه دارویی زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کمبود آب [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1013-1023]
 • آسکوربات خارجی اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 656-469]
 • آسکوربیک اسید بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]
 • آسکوربیک‌اسید اثر پیش‌تیمار دانه‌ها با سالیسیلیک اسید روی سمّیت منگنز در گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 248-259]
 • آفات انباری خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 332-341]
 • آفتاب بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 182-192]
 • آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بر جوانه‌زنی و رشد بذر تربچه (Raphanus sativus L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 235-244]
 • آفلاتوکسین اثر ضد قارچی اسانسهای .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 269-277]
 • آفلاتوکسین فعالیت ضدقارچی کلاله زعفران (Crocus sativus L.) علیه گونه‌های مختلف Aspergillus و تولید زهرابه در محیط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • آگار مقایسه کمی کربوهیدراتهای محلول در آگار تهیه شده از دو جلبک Gracilaria canaliculata و Gracilaria foliifera از خلیج فارس [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 233-238]
 • آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) اثر متیل‌جاسمونات بر آنزیم‌های متابولیسمی و مواد فنلی در گیاه دارویی آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 361-369]
 • آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]
 • آگروباکتریوم رایزوژنز بهینه‌سازی القاء و تثبیت کشت ریشه‌های مویین Teucrium chamaedrys L. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 264-280]
 • آگروباکتریوم رایزوژنز تأثیر متیل جاسمونات بر رشد ریشه، خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن هیوسیامین 6- بتا-هیدروکسیلاز در ریشه موئین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1072-1084]
 • آگلوتیناسیون تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • آلاله بررسی خصوصیات مورفولوژی، اتنوفارماکولوژی، بیوشیمیایی و ضد‌قارچی گیاه دارویی علف سالک (Ceratocephalus falcatus L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 579-587]
 • آلبومین بررسی اثرات منتخبی از فرمولاسیونهای گیاهی موجود در بازار دارویی ایران بر عملکرد کبدی در رت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 226-233]
 • آلژینات اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • آلیسین تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد، عملکرد و میزان ماده مؤثره آلیسین در پیاز گیاه سیر (Allium sativum L.) در شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 567-577]
 • آلیسین اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1024-1034]
 • آلفا – پینن مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. به روش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • آلفا–پینن استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Salvia lachnocalyx Hedge. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 278-284]
 • آلفا-بیسابلول بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • آلفا-بیسابولن اکسید A مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • آلفا- بیسابولول بررسی ترکیبهای اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) در مناطق تهران، همدان و کازرون [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 11-24]
 • آلفا-بیسابولول اکسید A مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • آلفاپینن شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مورت (مورد) .Myrtus communis L [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 115-127]
 • آلفا پینن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 141-145]
 • آلفا- پینن نقش ترپن زدایی در ترکیب شیمیایی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 250-255]
 • آلفا- پینن ترکیبهای اسانس سرو مردابی (.Taxodium distichum (Lدر زمانهای مختلف تقطیر با آب [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 77-88]
 • آلفا-پینن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • آلفا-پینن شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • آلفا-پینن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 656-664]
 • آلفا-پینن بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 126-134]
 • آلفا-پینن مقایسه تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Prangos ferulacea Lindl. در مراحل مختلف رشد [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 121-127]
 • آلفا-پینن مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia santolinifolia Boiss. در سه رویشگاه مختلف [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 128-134]
 • آلفا-پینن ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 69-73]
 • آلفا-پینن بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • آلفا-پینن بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 123-135]
 • آلفا- ترپینیل استات شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Geranium rotundifolium L. [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 59-67]
 • آلفا- ترپینیل استات بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آلفا-ترپینیل استات تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • آلفا-ترپینیل استات استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • آلفاترپیننیل شناسایی ترکیبات متشکله روغن اسانسی گونه برگ بو (.Laurus nobilis L) از دو منطقه مختلف [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 113-127]
 • آلفا-ترپینئول معرفی هفت کموتایپ جدید از گونه Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas در ایران با بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف این گونه [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 101-122]
 • آلفا-توجون معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 945-955]
 • آلفا-فلاندرن بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • آلفا-فلاندرن استخراج و شناسایی ترکیبهای فرار Echinophora sibthorpiana Guss [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 149-158]
 • آلفا-کادینول شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • آلفا-‌‌لینولنیک بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]
 • آلفاهمولن و بتابوربونن بررسی کمی و کیفی اسانس گل اروانه زیبا (Hymenocrater elegans Bunge) [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-9]
 • آلکالوئید استخراج و اندازه‌گیری آلکالوئیدهای مورفینان از اندام‌های مختلف سه گونه Papaver در مرحله گلدهی با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 563-573]
 • آلکالوئید بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • آلکالوئید مطالعه اثر ضدمیتوزی ترکیب‌های آلکالوئیدی گونه بومی نواری علفی (Vinca herbaceae L.) در مقایسه با آلکالوئیدهای گونه وارداتی نواری گلی (Catharanthus roseus L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 196-207]
 • آلکالوئید بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • آلکالوئیدهای تروپان استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • آلکالوئیدهای تروپانی تأثیر عصاره مخمر بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذر‌البنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 466-480]
 • آلکالوئیدهای تروپانی تأثیر متیل جاسمونات بر رشد ریشه، خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن هیوسیامین 6- بتا-هیدروکسیلاز در ریشه موئین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1072-1084]
 • آلکالوئیدهای نیتروژن‌دار بررسی میزان تریگونلین و شاخص‌های رشد در محیط کشت تقویت شده با ورمی‌کمپوست و کود شیمیایی در گیاه شنبلیله ایرانی (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 868-879]
 • آللوپاتی بررسی اثر دگرآسیبی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بر برخی شاخص‌های رویشی بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 261-270]
 • آللوپاتی بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی و رشد سه گونه علف هرز [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • آللوپاتی بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد علف هرز دائمی Cynodon dactylon (L.) Pers. در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 333-346]
 • آللوپاتی بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی سداب (Ruta graveolens L.) بر جوانه‌زنی بذر سه گونه علف هرز [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 463-471]
 • آللوپاتی بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • آللوپاتی بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 198-208]
 • آللوپاتی بررسی تغییرات ترکیب‌های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت‌های مختلف عصاره‌های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 919-930]
 • آللوپاتی بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی آفتاب‌پرست (Heliotropium europaeum L.) بر جوانه‌زنی و رشد بذر تربچه (Raphanus sativus L.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 235-244]
 • آلودگی اثر تنش کادمیوم بر ویژگی‎های جوانه‎زنی بذرهای تعدادی از گیاهان دارویی در شرایط آزمایشگاه [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 527-542]
 • آلوکسان اثر عصاره‌ برگ گردو (Juglans regia L.) بر کاهش قند خون در رت‌های دیابتی شده با آلوکسان [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 30-39]
 • آلوکسان منوهیدرات اثر هیپوگلیسمی و هیپولیپیدمی عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی (Cynara scolymus L.) در رت‌های دیابتی‌شده با آلوکسان منوهیدرات در مقایسه با گلی‌بنکلامید [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 148-161]
 • آلوکسان منوهیدرات بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شوید (Anethum graveolens L.) و کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.) در مقابله با دیابت قندی نوع اول [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 333-341]
 • آلوئین کاربرد الیسیتورهای نانویی برای تولید آلوئین در سوسپانسیون سلولی گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 256-263]
 • آلوئین ارزیابی اثر زئولیت بر گیاه دارویی صبر‌زرد (Aloe barbadensis Miller.) رشد کرده در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 535-551]
 • آلوئنین تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • آلوئه‌ورا اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) بررسی تأثیر زمان کاشت بر استقرار و سازگاری گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) در دو منطقه شهداد کرمان [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 174-185]
 • آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) اثر مکمل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و اسیدبوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم‌گذار [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 651-660]
 • آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) اثر تنظیم‌کننده‌های رشد و زغال فعال بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 281-289]
 • آماده‌سازی اسمزی تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]
 • آناتومی شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • آنالیز رشد اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 247-260]
 • آنالیز رشد اثر سطوح مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر میزان فتوسنتز و توسعه رشد اکوتیپ‌های حنا (Lowsonia inermis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 697-709]
 • آنالیز شیمیایی شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • آنالیزهای چند متغیره بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • آنتی اکسیدان بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • آنتی اکسیدان اثرات حفاظتی فلاونوئیدها در مقابل همولیز گلبولی ناشی از رادیکال‌های آزاد [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر ضد میکروبی و خواص آنتی‌اکسیدانی و سمّیت سلولی اسانس شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 63-73]
 • آنتی‌اکسیدان خواص ضدمیکروبی، آنتی‌اکسیدانی، رادیکال‌زدایی سوپر اکساید آنیونی و ضدتیروسینازی اسانس‌های مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) و مرزه زراعی (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 616-627]
 • آنتی‌اکسیدان فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره قسمت‌های هوایی گیاه Bidens bipinnata L. در مرحله میوه‌دهی [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 657-668]
 • آنتی‌اکسیدان فعالیت‌های ضد میکروبی، آنتی‌اکسیدانی، هماتولوژی و سمیت سلولی اسانس لیموترش (Citrus limon L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 423-437]
 • آنتی‌اکسیدان رابطه فعالیتهای ضد میکروبی روغنهای اسانسی Mentha spicata L. و Chenopodium ambrosioides L. با خواص آنتی‌اکسیدانی و رادیکال‌زدایی آنها [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 492-503]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر نگهداری طولانی‌مدت اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و LD50 آن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 60-70]
 • آنتی‌اکسیدان اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 948-957]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه و بنیه بذر بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 126-138]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی اثر خرفه (Portulaca oleracea L.) در برابر نکروز کبدی القاء شده توسط سولفات مس در موش‌های صحرایی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 208-218]
 • آنتی‌اکسیدان ارزیابی صفات فیزیولوژیک و عملکرد خیار آلوده به آفت سفید بالک (Bemisia tabaci) تحت تأثیر عصاره شش گونه گیاه دارویی [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 703-716]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر محلول‌پاشی برگی نیترات کلسیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 871-881]
 • آنتی‌اکسیدان اثر محلول‌پاشی سلنیوم، بور و آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک و گلیکوزیدهای استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1017-1033]
 • آنتی‌اکسیدان تأثیر ازتوباکتر بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 261-271]
 • آنتی‌اکسیدان اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد اسانس و قدرت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد اکسیژن در اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 510-526]
 • آنتی‌اکسیدان استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • آنتی‌اکسیدان اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 617-628]
 • آنتی‌اکسیدان کاربرد کروماتوگرافی گازی برای شناسایی و تعیین مقدار اسیدهای چرب دانه Ferulago angulate (Schlecht.) Boiss. و بررسی خواص فیتوشیمیایی آن [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 757-765]
 • آنتی‌اکسیدان بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • آنتی‌اکسیدانت اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 460-475]
 • آنتی‌بیوتیک کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • آنتی‌بیوتیک مقایسه اثر آنتی‌بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری‌گلیسرید خون و پاسخ ایمنی SRBC در جوجه‌های گوشتی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 431-439]
 • آنتی‌بیوتیک (ویرجینیامایسین) اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • آنترون و اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری کربوهیدارتهای محلول در ژل گیاه صبر (Aloe vera (L.) Burm. F) [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 83-89]
 • آنتوسیانین بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 647-658]
 • آنتوسیانین بررسی تأثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب‌های دارویی کالوس‌های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 30-41]
 • آنتوسیانین بررسی فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای نیتریک اکسید توسط عصاره آنتوسیانینی میوه‌های شاه‌توت (L. Morus nigra)، توت‌فرنگی (Fragaria vesca L.) و توت‌سیاه (Morus alba L. Var. Nigra) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 120-128]
 • آنتوسیانین اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 600-610]
 • آنتوسیانین تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 315-331]
 • آنتوسیانین تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]
 • آنتوسیانین تأثیر محلول‌پاشی برگی نیترات کلسیم و کلرید کلسیم بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی و کیفیت گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 871-881]
 • آنتوسیانین کاربرد باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش در بالا بردن میزان برخی از ترکیبهای ثانویه در دو گونه بنگ دانه (Hyoscyamus) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 140-145]
 • آنتوسیانین بررسی برخی صفات فیتوشیمیایی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای و آب آبیاری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 928-940]
 • آنتوسیانین بررسی تأثیر کود‌‌های زیستی و آلی بر خصوصیات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & C. A. Mey.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 50-61]
 • آنتوسیانین اثر محلول‌پاشی جلبک ‌دریایی و کاربرد ورمی‌کمپوست بر ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 881-887]
 • آنتوسیانین بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]
 • آنتوسیانین تأثیر محلول‌پاشی نانو کود آلی و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و برخی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 134-144]
 • آنتوسیانین بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تأثیر محلول‌پاشی اسید ‌سالیسیلیک و اسید ‌هیومیک [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 424-436]
 • آنتوسیانین کل بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch. & Mey.)تحت تأثیر تراکم گیاهی و کودهای آلی و شیمیایی مختلف [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 649-662]
 • آنتوسیانین‌ها اثر مقدار اضافی عنصر روی بر میزان تجمع برخی عناصر ضروری و پاسخهای آنتی‌اکسیدانی گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L.) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 530-540]
 • آنتول تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) تحت تأثیر تنش کم‌آبی [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 309-323]
 • آنتول تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • آنتول تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 396-413]
 • آنتول و ترکیبهای اسانس بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 1-27]
 • آنزیم تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 27-53]
 • آنزیم‌بری ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 419-430]
 • آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 600-610]
 • آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز اثر محرکهای اسید‌سالیسیلیک، متیل‌جاسمونات و شوری بر ترکیبات فنیل پروپانوئیدی، پرولین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز کالوس استویا در محیط‌کشت‌های جامد و مایع [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنزیم نیترات ردوکتاز تأثیر کود نیتروژن و محلول‌پاشی بور بر عملکرد کمّی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 634-644]
 • آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تأثیر دو گونه دارواش (Viscum album L. و Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb.) بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گونه‌های میزبان آلوده به دارواش در منطقه چهارباغ گرگان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 370-383]
 • آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان اثر غلظت‌های مختلف مس بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنلی در برگ و ریشه گیاه بارهنگ (Plantago major L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 544-554]
 • آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان برهم‌کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 158-169]
 • آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی تأثیر عصاره مخمر بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذر‌البنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 466-480]
 • آنزیم‌های دفاعی تأثیر اسانس‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) بر رشد، گلدهی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گلایول [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 309-321]
 • آنزیم‌های سرمی اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]
 • آنزیم‌های کبدی اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicum L.) بر میزان قند، لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی موجود در خون در موش‌های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 899-908]
 • آنزیم‌های کبدی بررسی اثر حفاظتی عصاره متانولی گیاه Anthemis gayana Bioss. بر فاکتورهای عملکردی کبد و استرس اکسیداتیو در موش‌های آزمایشگاهی بزرگ تحت تیمار با پاراستامول [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 682-688]
 • آنغوزه اثر جیبرلیک اسید و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذر آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 391-404]
 • آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • آهسته رهش سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 359-379]
 • آهن اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • آهن تأثیر محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی صفات مورفولوژیکی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 301-308]
 • آهن برگ تأثیر نانو‌اکسید آهن و سولفات روی بر میزان کلروفیل، آنتوسیانین، فلاونوئید و عناصر معدنی برگ نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط آب و هوایی کرج [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 770-783]
 • آویشن برهم‌کنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات‌نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل‌جایی گل بریده رز [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 669-683]
 • آویشن مقایسه اثر عصاره‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 2532-264]
 • آویشن اثر گیاهان دارویی زردچوبه، آویشن و دارچین بر فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی سویه آرین [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 436-445]
 • آویشن حساسیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer) نسبت به عصاره چند گیاه در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • آویشن اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی‌بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه‌های گوشتی [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 795-806]
 • آویشن بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر گونه دارویی Thymus daenensis Celak [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 371-379]
 • آویشن مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-169]
 • آویشن شناسایی و بررسی اکولوژیکی دو جنس از گیاهان معطر(Thymus, Ziziphora) در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-18]
 • آویشن بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celark در چند نقطه رویشی دره لار [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 87-127]
 • آویشن تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 27-53]
 • آویشن (Thymus) بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • آویشن (Thymus) تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • آویشن (Thymus) اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد مؤثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه‌های طبیعی لرستان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 519-528]
 • آویشن (Thymus) بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 864-880]
 • آویشن (Thymus) بررسی خصوصیات جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و شناسایی گونه‌های جنس آویشن (Thymus) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 115-126]
 • آویشن (Thymus) اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 793-811]
 • آویشن (Thymus) تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 897-914]
 • آویشن (Thymus) مقایسه عملکرد کمّی و کیفی روغن اسانسی گونه‌های مختلف آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی استان کردستان [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 748-756]
 • آویشن (Thymus) ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، ساختار کرک‌ و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 859-869]
 • آویشن (Thymus) مقایسه کمی و کیفی اسانس پنج گونه آویشن (Thymus) [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 29-51]
 • آویشن (Thymus L.) ارزیابی اثر کشت و اهلی‌سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد مؤثره دو گونه‌ از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 445-452]
 • آویشن (Thymus Lancifolius Celak.) بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • آویشن (Thymus spp) استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 634-649]
 • آویشن (Thymus vulgaris L.) اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • آویشن (Thymus vulgaris L.) مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • آویشن (Thymus vulgaris L.) اثر عصاره‌های طبیعی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آویشن (Thymus vulgaris L.) و هورمون بنزیل آدنین بر روی برخی صفات کیفی و عمر ماندگاری گل‌های شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 17-28]
 • آویشن (Thymus vulgaris L.) تأثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris L.) و شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]
 • آویشن ابلق (Thymus× citriodorus (Pers.) Schreb) تأثیر زمان برداشت بر عملکرد پیکر رویشی و میزان اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق (Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 317-325]
 • آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) بررسی تنوع ژنتیکی در بین و درون برخی از جمعیت‌های آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost) با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 35-47]
 • آویشن ایرانی (Thymus persicus (Roniger ex Reach F.)) اثر بازدارندگی تخم‌ریزی و دوام اسانس‌های گیاهی آویشن ایرانی (Thymus persicus (Roniger ex Reach F.)) در مقایسه با جاشیر کوتوله (Prangos acaulis (Dc.) Bornm) روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 202-211]
 • آویشن استکو بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 425-432]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensi Celak.) بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوین [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 205-212]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) بررسی عملکرد و اجزای عملکرد یازده اکوتیپ آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 187-197]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 342-355]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) اثر میکروکلات آهن و سولفات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 374-382]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب‌های اسانس ژنوتیپ‏های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج‌بندی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 196-208]
 • آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. Daenensis) مطالعه تغییر محتوای اسانس و میزان رزمارینیک و کافئیک اسید آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak subsp. daenensis) آلوده به بیمارگر Rhizoctonia solani AG2-2 در شرایط درون شیشه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 956-966]
 • آویشن زوفایی (Thymbra spicata L.) بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • آویشن شیرازی بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • آویشن شیرازی اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]
 • آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) اثر بازدارندگی عصاره گیاهی آویشن شیرازی و چویل بر نماتد ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی در شرایط گلخانه‌ [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 842-853]
 • آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بررسی فعالیت فیبرینولیتیک عصاره پلی‌فنلیک زردچوبه (Curcuma domestica Valet.)، دارچین (Cinnamomum verum J.Presl)، گلپر (Heracleum persicum Desf. Ex Fischer) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در محیط برون‌تنی [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 572-580]
 • آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]
 • آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) تأثیر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) در جلوگیری از آسیب‌های بافت کبد در رت‌های تحت تیمار با تتراکلریدکربن [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 148-160]
 • آویشن شیرازی (.Zataria multiflora Boiss) رهایش ترکیب‌های ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از فیلم زیست کامپوزیت فعال زئین در مدل‌های غذایی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 322-332]
 • آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 588-600]
 • آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.) اثر تلقیح بذر و نشاء با کودهای زیستی بر خصوصیات آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 81-91]
 • آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 500-512]
 • آویشن کرمانی بررسی ترکیبهای شیمیایی روغن اسانسی آویشن کرمانی Thymus carmanicus JALAS, spec. nov [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 111-122]
 • آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت‌شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 756-766]
 • آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بررسی اثر دگرآسیبی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بر برخی شاخص‌های رویشی بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 261-270]
 • آویشن کوهی بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با روشهای مختلف تقطیر [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 1-22]
 • آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss.) اثر غلظت‌های مختلف IBA و IAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 148-156]
 • آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • آویشن و مازندران گیاهان دارویی از خانواده نعناییان (Labiatae) درمنطقه ”واز“ مازندران [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 37-46]
 • آون بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 182-192]
 • آون تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]

ا

 • اپی-آلفا-بیزابولول شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • اپی‌فیت تأثیر دو گونه دارواش (Viscum album L. و Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb.) بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان گونه‌های میزبان آلوده به دارواش در منطقه چهارباغ گرگان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 370-383]
 • اتنوفارماکولوژی بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 126-134]
 • اتنوفارماکولوژی بررسی خصوصیات مورفولوژی، اتنوفارماکولوژی، بیوشیمیایی و ضد‌قارچی گیاه دارویی علف سالک (Ceratocephalus falcatus L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 579-587]
 • اتواکولوژی معرفی 42 گونه گیاه دارویی از زیر حوزه گله بر اسد آباد [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 107-131]
 • اتوپلی‌پلوئیدی بررسی القای پلی‌پلوئیدی در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) از طریق تیمار بذر با کلشی‌سین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 824-832]
 • اثرات آنتی‌اکسیدانی بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های تازه هچ شده از مرغ‌های مادر بومی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 502-511]
 • اثرات ضد باکتریایی بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره آبی و الکلی سه گونه گیاه پیاز دار در ویترو [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 101-110]
 • اثرات ضدمیکروبی بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • اثرات ضدمیکروبی مقایسه مواد موجود در اسانس سه گیاه Chenopodium botrys L.، Ferulago subvelutina Rech.F. و Rosa gallica L. و بررسی فعالیت ضدمیکروبی آنها بر برخی از باکتری‌های بیماریزا [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 146-154]
 • اثرات ضد میکروبی بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • اثرات ضد میکروبی اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • اثر تشدید‌کنندگی بررسی سمّیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دی‌اتیل مالئات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 292-298]
 • اثر سرکوب‌کنندگی بررسی اثرتشدیدکنندگی عصاره گیاه اسطوخودوس (Lavandula spica L.) بر زخم سالک در موش BALB/c [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 540-546]
 • اثر ضد انقباضی تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ عروسک پشت پرده (L. Physalis alkekengi) بر انقباضهای ایلئوم موش سفید بزرگ [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 340-349]
 • اثر ضدباکتریایی اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاه دارویی درکنترل باکتری‌های عامل پوسیدگی و پژمردگی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 645-654]
 • اثر ضد باکتریایی تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]
 • اثر ضد قارچی اثر ضد قارچی چند عصاره خام آبی گیاهی در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه توت‌فرنگی در مرحله پس از برداشت [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1099-1108]
 • اثرضدقارچی گیاه پلمباگو اثر عصاره متانولی گیاه Plumbago Europaea بر قارچ کاندیدا آلبیکانس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 60-64]
 • اثر ضدمیکروبی بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • اثر ضدمیکروبی بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • اثرضد میکروبی بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]
 • اثر ضد میکروبی شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی عصاره کلروفرمی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 228-243]
 • اثر ضد میکروبی شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • اثر ضد میکروبی اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 366-372]
 • اثر ضد میکروبی و Satureja laxiflora G. koch فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهی [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 59-67]
 • اثر ضدویروسی بررسی اثر ضدویروسی عصاره آبی گیاه سرخاب (Phytolacca americana L.) در کنترل ویروس وای سیب‌زمینی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 479-488]
 • اثر ضد ویروسی اثر ضد ویروسی گیاه حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) بر روی ویروس پولیو در کشت سلولی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 38-46]
 • اجزاء عملکرد تجزیه علیت عملکرد گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف کشت [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 561-572]
 • اجزاء عملکرد تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 452-465]
 • اجزاء عملکرد بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • اجزاء عملکرد بررسی کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 276-292]
 • اجزاء عملکرد اثر تراکم و جیبرلین بر برخی صفات مرفولوژیک، فیزیولوژیک و محتوای اسانس در گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 888-908]
 • اجزای اسانس بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 131-143]
 • اجزا عملکرد بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 931-944]
 • اجزای عملکرد بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و مقادیر پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 628-645]
 • اجزای عملکرد اثرات مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر عملکرد محصول و خصوصیات کمّی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 591-599]
 • اجزای عملکرد تأثیر تنش خشکی انتهای فصل و زمان برداشت بر عملکرد دانه و محتوای اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 889-897]
 • احساس درد اثر مکمل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره آبی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بر پاسخ التهابی و میزان احساس درد ناشی از دویدن در سرازیری در نوجوانان شناگر ورزیده [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 127-137]
 • ایدیوبلاست شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • ادویه‌ها اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل (Elletaria cardamomum (L.) Maton.) و زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch.) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-238]
 • ایران ویژگی‌‌های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 635-646]
 • ایران بررسی کیفی کتیرای گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer.) در منطقه غرب استان اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 668-680]
 • ایران بررسی خصوصیات بوم‌شناختی Dracocephalum kotschyi Boiss. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 406-414]
 • ایران مطالعات فنولوژیکی و مرفولوژیکی جمعیتهای (Linum nodiflorum L.) در استان کرمانشاه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 455-462]
 • ایران تعیین میزان کاروتنوئیدها و لیکوپن میوه گیاه دارویی نسترن کوهی (Rosa canina L.) در رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 833-842]
 • ایران آت اکولوژی گونه Silybum marianum در منطقة بهدشت نور [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 135-139]
 • ارتفاع اندازه‌گیری کمّی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 307-314]
 • ارتفاع از سطح دریا بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]
 • ارتفاع از سطح دریا اثر ارتفاع از سطح دریا و خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک بر مواد مؤثره گیاه آویشن (Thymus fallax Fisch.et C.A. Mey.) در رویشگاه‌های طبیعی لرستان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 519-528]
 • ارتفاع بوته واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 166-181]
 • ارتفاع گیاه ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • ارتو دی‌فنول بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 502-515]
 • ارتودکس بررسی بذرهای برخی از گیاهان دارویی در تعیین الگوی رفتار انبارداری [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 399-411]
 • ارزیابی بیوشیمیایی سلول‌های خونی بررسی اثر کارواکرول بر فشارخون و تعداد سلول‌های خونی در رت‌های مسموم شده با سرب [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 457-465]
 • ارزیابی حسی بررسی تغییرات فصلی ترکیب‌های فنولیک در چای سیاه (Camellia sinensis L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 57-71]
 • ارس مطالعه اسانس ارس Juniperus excelsa [دوره 17، شماره 1، 1381-6، صفحه 119-196]
 • ارقام اصلاح شده مطالعه چهار رقم بابونه(Matricaria chamomila L.) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 386-396]
 • ارقام گلرنگ (Cartamus tinctorius L.) اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae)) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 724-433]
 • ارگانیک تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 667-677]
 • ارومیه گیاهان دارویی دره قاسملوی ارومیه [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 234-250]
 • ازتوباکتر تأثیر کاربرد کود دامی و باکتریهای محرک رشد بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 434-446]
 • ازتوباکتر اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • ازتوباکتر تأثیر تنش خشکی و کود زیستی بر عملکرد گل، رنگریزه‌های فتوسنتزی و محتوی پرولین گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 666-680]
 • ازتوباکتر تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • ازتوباکتر مقایسه تأثیر منابع آلی، شیمیایی و بیولوژیک نیتروژن بر کارایی مصرف نیتروژن در سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 260-274]
 • ازتوباکتر اثر قارچ میکوریز و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه بر سرعت رشد، زمان گلدهی و الگوی تجمع استویوزاید در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 220-234]
 • ازتوباکتر تأثیر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 716-727]
 • ازتوباکتر تأثیر ازتوباکتر بر شاخص‌های رشدی، عملکرد و میزان اسانس دو توده محلی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 261-271]
 • ازتوباکتر اثرات کاربرد کودهای بیولوژیک و مقادیر متفاوتی از انواع کود اوره در شرایط تنش کم آبی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و مواد مؤثره گیاه دارویی گل ‎همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 547-564]
 • ازدیاد رویشی اثر غلظت‌های مختلف IBA و IAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 148-156]
 • ایزوبورنیل فرمات بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss. [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 271-277]
 • ازوتوباکتر تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • ایزومرهای نپتالاکتون مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm. [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 223-230]
 • اسانس واکنش گیاه دارویی مرزه سهندی (Saturja sahandica Bormn.) به نیتروژن و تراکم کاشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 261-268]
 • اسانس بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 313-324]
 • اسانس بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • اسانس بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت‌فرنگی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 399-411]
 • اسانس بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • اسانس اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 460-475]
 • اسانس بررسی روابط همبستگی و تجزیه به مؤلفه‌های اصلی اسانس و ترکیب‌های متشکله اسانس در 12 ژنوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 187-200]
 • اسانس تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس در توده‌های مختلف رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 579-593]
 • اسانس ارزیابی فرایند خشک شدن، کمّیت اسانس و مدل‌سازی ریاضی گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) با استفاده از جریان هوای گرم [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 684-698]
 • اسانس مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ‌های سه گونه از گیاهان جنس سدابی (Haplophyllum A. Juss.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 720-729]
 • اسانس کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • اسانس بررسی اثر برخی عوامل محیطی بر خصوصیات ریخت‌شناسی و میزان اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 756-766]
 • اسانس تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 399-410]
 • اسانس آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • اسانس استخراج و تعیین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 465-471]
 • اسانس بررسی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و اثر ضد باکتریایی برگ و میوه Juniperus horizontalis Moench [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 509-522]
 • اسانس تأثیر اندازه ذرات، روش و مدت زمان اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه Pimpinella affinis Ledeb. [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 224-234]
 • اسانس بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس میوه Heracleum gorganicum Rech. f. در چند ارتفاع مختلف در پارک ملی گلستان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 324-329]
 • اسانس اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 330-341]
 • اسانس تأثیر مراحل مختلف برداشت بر عملکرد اندام هوایی، اسانس و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 342-355]
 • اسانس مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • اسانس تأثیر کودهای بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 73-87]
 • اسانس تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]
 • اسانس مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس سه گونه از جنس پونه‌سا (Nepeta L.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 161-175]
 • اسانس ثر رژیم‌های مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 568-582]
 • اسانس تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • اسانس شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • اسانس تأثیر تراکم بوته بر صفات مورفولوژیک و عملکردهای کمّی و کیفی چهار گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم دماوند [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 709-719]
 • اسانس تأثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 747-759]
 • اسانس اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 772-782]
 • اسانس بررسی اثر سالیسیلیک‌اسید بر پارامترهای رشدی و کمّیت وکیفیت اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 808-817]
 • اسانس مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 854-878]
 • اسانس بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 925-935]
 • اسانس تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • اسانس تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • اسانس اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • اسانس اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 158-173]
 • اسانس مطالعه کمّیت و کیفیت اسانس، عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان فارس [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 186-197]
 • اسانس سمّیت تنفسی اسانس برگ‌بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 216-222]
 • اسانس بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 239-249]
 • اسانس عملکرد ماده خشک، اسانس و برخی صفات مهم رشدی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در پاسخ به تراکم بوته و مقادیر مختلف نیتروژن [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 299-308]
 • اسانس خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 332-341]
 • اسانس بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • اسانس تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • اسانس بازدارندگی تخم‌ریزی و اثر تخم‌کشی اسانس 18 گیاه دارویی روی شب‌پره‌ی هندی (Plodia interpunctella Hübner (Lepidoptera: Pyralidae)) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 460-470]
 • اسانس تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • اسانس شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی ساختارهای ترشحی گیاه Scrophularia striata Boiss. [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 271-278]
 • اسانس تأثیر شرایط خشک‌‌کردن بر مقدار و ترکیب‌های اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 72-80]
 • اسانس تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]
 • اسانس بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • اسانس مطالعه برخی عوامل بوم‌شناختی، ویژگی‌های ریختی، سطح پلوئیدی و ترکیب‌های اسانس آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) در دو رویشگاه طبیعی استان آذربایجان شرقی [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 500-512]
 • اسانس شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 513-520]
 • اسانس بررسی تأثیر زمان برداشت برکمیت و کیفیت اسانس دو گونه Salvia officinalis L. و Mentha piperita L. در استان خوزستان [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 531-543]
 • اسانس تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]
 • اسانس مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 574-582]
 • اسانس شناسایی و مقایسه ترکیب‌های موجود در اسانس اندام هوایی و بذر Bunium cylindricum (Boiss. & Hohen.) Drude و Bunium rectangulum Boiss. & Hausskn. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 305-316]
 • اسانس اثر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم بر رشد، عملکرد، میزان و ترکیب‌های اسانس Agastache foeniculum kuntz. [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 438-451]
 • اسانس استخراج و شناسایی ترکیب‌های شیمیایی کرفس کوهی (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 147-156]
 • اسانس بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) کشت شده در قزوین [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 205-212]
 • اسانس بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 227-238]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌غربی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 14-21]
 • اسانس بررسی تأثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 49-63]
 • اسانس تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 101-113]
 • اسانس بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]
 • اسانس بررسی تغییرات فصلی اسانس Eucalyptus maculata Hook. [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 581-588]
 • اسانس بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • اسانس بررسی تأثیر زمان برداشت و روش اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Thymus vulgaris L. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 309-320]
 • اسانس بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد علف هرز دائمی Cynodon dactylon (L.) Pers. در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 333-346]
 • اسانس استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده‌های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه‌های طبیعی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 376-385]
 • اسانس بررسی مقایسه‌ای ترکیبهای شیمیایی اسانس میوه و برگ گیاه Scaligeria assyriaca Freyn & Bornm. [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 398-402]
 • اسانس مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • اسانس بررسی تأثیر تیمارهای مختلف آبیاری بر ترکیب شیمیایی و خواص ضد باکتری اسانس گیاه وایول (Parthenium argentatum A. Gray) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 193-202]
 • اسانس استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • اسانس شناسایی اجزای تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی عصاره کلروفرمی گیاه Codonocephalum stenocalathium Rech. f. [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 228-243]
 • اسانس تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر میزان اسانس و ترکیبهای آن در سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 272-282]
 • اسانس شناسایی ترکیبهای شیمیایی و بررسی اثر ضد میکروبی اسانس بذر زیره (Bunium persicum Boiss.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 20-28]
 • اسانس تأثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 64-74]
 • اسانس تأثیر ازت و فسفر بر رشد و میزان اسانس Artemisia annua L. [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 75-84]
 • اسانس بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • اسانس بررسی میزان و ترکیب اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 113-119]
 • اسانس تأثیر کاربرد میکوریزا، ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 396-413]
 • اسانس شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • اسانس بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • اسانس تأثیر تنش کم‌آبی و سطوح نیتروژن بر رشد و عملکرد میوه و اسانس در گیاه رازیانه (Foenicolum vulgare Mill.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 453-462]
 • اسانس شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس Salvia reuterana Boiss. و Salvia palaestina Benth. و مقایسه میزان فلاونوئید و رزمارینیک اسید در آنها [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 463-475]
 • اسانس بررسی اثرات کود نیتروژن و زمان برداشت بر روی صفات زراعی، اسانس و منتول نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 486-495]
 • اسانس تأثیر کاربرد کود زیستی فسفری و تراکم بوته بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum copticum L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 496-509]
 • اسانس بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • اسانس بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium L.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 529-538]
 • اسانس استخراج و تجزیه کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف آویشن (Thymus spp) کشت شده در یزد [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 634-649]
 • اسانس مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی کاشان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 665-673]
 • اسانس مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Anthemis coelopoda Boiss. [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 271-277]
 • اسانس بررسی نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژی و مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گل‌آذین و برگ گیاه دارویی Tanacetum parthenium (L.) Schultz – Bip. در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 126-134]
 • اسانس مقایسه کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی Artemisia persica Boiss. در مزرعه و رویشگاه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 189-197]
 • اسانس تأثیر نحوه مصرف ریز مغذی‌ها و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 1-9]
 • اسانس تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]
 • اسانس تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • اسانس ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه دارویی Leonurus cardiaca L. [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 560-566]
 • اسانس اثر زمانهای مختلف کاشت بر رشد، عملکرد پیکر رویشی و مقدار اسانس گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 307-314]
 • اسانس استخراج و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه اکالیپتوس کشت شده در مناطق گرمسیری ایران [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 323-330]
 • اسانس بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 692-701]
 • اسانس مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های رویشی و زایشی گیاه وشا (Dorema ammomiacum D. Don.) منطقه شهسواران کاشان [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 746-755]
 • اسانس بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضدمیکروبی اسانس اکوتیپ‌های آویشن (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak) از مناطق مختلف [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 756-770]
 • اسانس بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و Satureja bachtiarica Bunge) در دو مرحله برداشت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 174-182]
 • اسانس بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • اسانس اثر ضد قارچی اسانسهای .Zataria multiflora Boiss و Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas بر قارچ مولد آفلاتوکسین آسپرژیلوس پارازیتیکوس [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 269-277]
 • اسانس مقایسه بازده و اجزای اسانس پنج گونه اکالیپتوس سازگار شده در دو منطقه در جنوب ایران [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 39-50]
 • اسانس تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • اسانس مقایسه تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Prangos ferulacea Lindl. در مراحل مختلف رشد [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 121-127]
 • اسانس بررسی مقایسه‌ای ترکیبهای شیمیایی اسانس نمونه زراعی و رویشگاهی گیاه Dracocephalum kotschyi Boiss. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 128-133]
 • اسانس اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 134-140]
 • اسانس بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 141-145]
 • اسانس بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریخت‌شناسی و میزان اسانس چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl.) در چهار استان کشور [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 985-998]
 • اسانس ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • اسانس بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • اسانس مقایسه اثر نانو کود و کود کلات آهن برکمّیت و کیفیت اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 185-193]
 • اسانس اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • اسانس اثر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه ریحان بنفش (Ocimum basilicum L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 283-306]
 • اسانس بررسی تغییرات اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) تحت تأثیر میدان الکترومغناطیسی [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 341-350]
 • اسانس مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 351-365]
 • اسانس مطالعه چهار رقم بابونه(Matricaria chamomila L.) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 386-396]
 • اسانس بررسی کموتیپ‌های مختلف گونه Thymus pubescens Boiss.et Kotschy ex Celak براساس ترکیب‌های اسانس در استان آذربایجان‌شرقی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 396-405]
 • اسانس ارزیابی روشهای مختلف تغذیه‌ای خاک بر خواص خاک، جذب عناصر و عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Miller.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 512-526]
 • اسانس مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 554-562]
 • اسانس اثر کود نیتروژن و تراکم بر عملکرد بذر، اسانس و روغن گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 410-419]
 • اسانس استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia compressa Vent. [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 431-436]
 • اسانس بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذرهای برخی از علفهای هرز [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 198-208]
 • اسانس شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 209-215]
 • اسانس بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • اسانس بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 256-261]
 • اسانس واکنش مورفوفیزیولوژیک پونه‌سای خوشه‌ای (Nepeta racemosa Lam.) به تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 587-597]
 • اسانس اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • اسانس استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار بومادران کوهستانی (Achillea vermicularis Trin.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 743-752]
 • اسانس بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • اسانس تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمّیت و کیفیت اسانس آگاستاکه (Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 789-800]
 • اسانس اثر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و کودهای زیستی بر میزان اسانس و جذب برخی عناصر زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 822-830]
 • اسانس تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]
 • اسانس بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 864-880]
 • اسانس معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 945-955]
 • اسانس تأثیر کاربرد کودهای آلی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1047-1057]
 • اسانس بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1058-1070]
 • اسانس اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه Nepeta pogonosperma Jamzad et Assadi در تراکم‏های مختلف [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1071-1085]
 • اسانس بررسی تأثیر کود بیولوژیک و تراکم بوته بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1086-1095]
 • اسانس بررسی بازده و ترکیب‌های اسانس شش توده از مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 1-13]
 • اسانس میزان جذب عناصر در بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تأثیر دو گونه قارچ آربسکولار، قارچ شبه‌ میکوریزا و ورمی‌کمپوست [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 47-59]
 • اسانس بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • اسانس بررسی تنوع در ترکیب‌های شیمیایی اسانس 25 اکسشن گل‌محمدی کشت شده در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 98-114]
 • اسانس بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مؤلفه‌های خشک کردن گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • اسانس تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • اسانس بررسی تنوع اسانس 21 جمعیت گونه انحصاری ایرانی Nepeta kotschyi Boiss. [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 189-202]
 • اسانس رهایش ترکیب‌های ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از فیلم زیست کامپوزیت فعال زئین در مدل‌های غذایی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 322-332]
 • اسانس تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 428-435]
 • اسانس اثر اسانس کلپوره (Teucrium polium L.) بر مهار رشد کلستریدیوم بوتولینوم تیپ A جداسازی شده از فراورده‌های لبنی سنتی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 471-482]
 • اسانس بررسی تنوع ترکیب‌های اسانس در افراد جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae Rech. f. & Wendelbo) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 483-500]
 • اسانس تأثیر نانوذرات لیپیدی جامد حاوی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) بر بازدارندگی از رشد عوامل بیماری‌زای قارچی Alternaria solani، Rhizoctonia solani و Rhizopus stolonifer [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 501-512]
 • اسانس تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 543-554]
 • اسانس معرفی یکی از گونه‌های Pimpinella بومی ایران به عنوان یک منبع طبیعی برای تولید ترانس-آلفا-برگاموتن (trans--Bergamotene) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 98-104]
 • اسانس تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 667-677]
 • اسانس تأثیر باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن و کود دامی بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 716-727]
 • اسانس اثر محلول‌پاشی منابع مختلف روی بر عملکرد و ویژگی‌های فیتوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 743-757]
 • اسانس تأثیر سطوح مختلف کود گاوی و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 807-823]
 • اسانس اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی، خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب‌های اسانس دو گونه Ocimum basilicum L. و Ocimum americanum L. [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 900-914]
 • اسانس تجزیه کمّی و کیفی اسانس توده‌های مختلف Satureja rechingeri Jamzad در شرایط زراعی [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 981-987]
 • اسانس بررسی تأثیر تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد آویشن (Thymus lancifolius Celak.) در شرایط دیم استان لرستان [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 988-997]
 • اسانس تأثیر کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع (Mentha spicata L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 112-125]
 • اسانس ترکیب‌های شیمیایی اسانس پونه‌سای اشترانکوهی (Nepeta elymaitica Bornm.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 139-147]
 • اسانس بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های مختلف مرزه (Satureja spp.) کشت شده در استان یزد [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 509-534]
 • اسانس ترکیب‌های شیمیایی و فعالیت ضد‌قارچی اسانس میخک‌هندی (Syzygium aromaticum L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 552-562]
 • اسانس مقایسه بازده و ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار Tanacetum polycephalum Schultz. Bip. Subsp. polycephalum در شرایط مزرعه [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 663-672]
 • اسانس بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم کلپوره استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 673-681]
 • اسانس اثر ضدالتهابی اسانس حاصل از Eucalyptus globulus Labill. و تأثیر آن بر مسیر NF-ĸB [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 769-778]
 • اسانس اثرات تنش خشکی و کود دامی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و عملکرد .Thymus vulgaris L و Thymus daenensis Celak [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 793-811]
 • اسانس شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه ‏های Vitex در ایران [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 27-33]
 • اسانس ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Eucalyptus caesia Benth [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 69-73]
 • اسانس بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 443-452]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]
 • اسانس اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 465-479]
 • اسانس مقایسه بازده و ترکیبهای اسانس دو گونه مرزه Satureja hortensis L. و Satureja rechingeri Jamzad با استفاده ازروش تقطیر و استخراج با سیال فوق بحرانی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 307-318]
 • اسانس بررسی میزان اسانس گیاه Melissa officinalis در طی دوره رشد در دو منطقه ارسباران و ملکان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 267-279]
 • اسانس بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 35-49]
 • اسانس تأثیر روش تقطیر و مدت زمان اسانس‌گیری بر بازده و ترکیب شیمیایی اسانس Eucalyptus globulus [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-93]
 • اسانس شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamilt [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 417-423]
 • اسانس اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 425-439]
 • اسانس بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • اسانس بررسی تنوع ژنوتیپهای گل محمدی (.Rosa damascena Mill) غرب ایران درتولید اسانس [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 533-545]
 • اسانس استخراج و شناسایی ترکیبهای فرار Echinophora sibthorpiana Guss [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 149-158]
 • اسانس مقایسه اسانس چهار جمعیت از گیاه (Thymus kotschyanus ) در شرایط کشت مزرعه و گلخانه. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 159-169]
 • اسانس شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Bothriochloa ischaemum L. [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 191-197]
 • اسانس استخراج و شناسائی ترکیبهای اسانس گیاه مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii Rech. f. & Esfand) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 117-124]
 • اسانس تأثیـر کودهـای شیمیـایی بر کمیـت و کیفیـت اسـانس گیـاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در مرحله رویشی (برگ) و زایشی (سرشاخه‌های گلدار) [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 1-14]
 • اسانس بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 47-62]
 • اسانس مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Sequoia sempervirens حاصل از کشت بافت با پایه اصلی [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 23-42]
 • اسانس مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ گیاه زوفا (Hyssopus officinalis L.) در شرایط کشت و رویشگاه طبیعی [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 43-51]
 • اسانس بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 123-135]
 • اسانس تأثیر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی سه گونه آویشن (Thymus) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 897-914]
 • اسانس بررسی کمّی و کیفی اسانس هشت جمعیت کاشته شده Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 941-949]
 • اسانس تأثیر تنش خشکی و مقادیر کود نیتروژنه بر میزان و عملکرد اسانس و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1047-1059]
 • اسانس اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1060-1071]
 • اسانس ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندام‌های مختلف بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 40-49]
 • اسانس اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 101-104]
 • اسانس مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • اسانس ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی اسانس برخی از توده‌های ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 286-297]
 • اسانس پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • اسانس القاء واکنش دفاعی پرتقال به کپک آبی (Pencillium italicum) با استفاده از اسانس گیاه کک‌گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 430-442]
 • اسانس بررسی پراکنش، خصوصیات فیتوشیمیایی و درصد اسانس جمعیت‌های مختلف چهار گونه جاشیر (Prangos spp.) در شمال‌غرب ایران [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 478-491]
 • اسانس بررسی اثرات ضد درد (تست اسیداستیک) و ضدالتهاب اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در موش سوری [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 527-534]
 • اسانس بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 535-546]
 • اسانس تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اسانس شوید (Anethum graveolens L.) در کشت مخلوط با سویا (Glycine max L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 645-661]
 • اسانس اثر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاهی و ورمی‌کمپوست بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 711-723]
 • اسانس بررسی سینتیک انتقال جرم و مدل‌سازی خشک کردن ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 734-747]
 • اسانس تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 805-819]
 • اسانس ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، ساختار کرک‌ و ارتباط آنها با میزان اسانس در چهار گونه آویشن (Thymus sp.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 859-869]
 • اسانس مطالعه اسانس ارس Juniperus excelsa [دوره 17، شماره 1، 1381-6، صفحه 119-196]
 • اسانس بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با روشهای مختلف تقطیر [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 1-22]
 • اسانس تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 33-48]
 • اسانس شناسایی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس گیاه Dracocephalum kotschy Boiss. [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 59-68]
 • اسانس شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره گیاه نمدار (Tilia platyphyllos Scop.) [دوره 14، شماره 1، 1381-3، صفحه 25-37]
 • اسانس بررسی کمی و کیفی اسانس گل اروانه زیبا (Hymenocrater elegans Bunge) [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-9]
 • اسانس فعالیت ضد میکروبی اسانس گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. koch) قبل و بعد از گلدهی [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 59-67]
 • اسانس مقایسه کمی و کیفی اسانس پنج گونه آویشن (Thymus) [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 29-51]
 • اسانس بررسی تغییرات کیفی و کمی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celark در چند نقطه رویشی دره لار [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 87-127]
 • اسانس تاثیر زمان جمع‌آوری بر میزان اسانس و ترکیبهای شیمیایی اندامهای گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill. [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 11-23]
 • اسانس بررسی ترکیبهای اسانس زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 25-35]
 • اسانس بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) در طی تنش خشکی در مزرعه [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 37-51]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در روغن اسانسی پاپهن Lomatopodium staurophyllum (Rech. F.) Rech. F. [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 73-85]
 • اسانس بررسی کمی و کیفی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس کلپوره .Teucrium polium L [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 27-38]
 • اسانس شناسایی ترکیبهای متشکله اسانس مرزنجوش اروپایی (.Origanum majorana L) [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 65-74]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 75-83]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 105-125]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل .Syringa microphylla Diels [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 127-141]
 • اسانس اسانس و دستگاههای اسانس گیری [دوره 9، شماره 1، 1380-3، صفحه 1-161]
 • اسانس ترکیبهای شیمیایی اسانس سرشاخه گلدار ومیوه گیاه جعفری Petroselinum sativum [دوره 9، شماره 1، 1380-3، صفحه 163-177]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در عصاره گل یاس بنفش .Syringa vulgaris L [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 27-43]
 • اسانس بررسی اسانس شوید ایران (.Anethum graveolens L) [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 45-62]
 • اسانس تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 103-119]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زنجبیل شامی (Inula helenium L.) [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 135-148]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس دو رقم (کولتیوار) از نعناع فلفلی (Mentha piperita) [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 13-27]
 • اسانس بررسی ترکیبهای فرار برازمبل بلوچی .Perovskia atriplicifolia Benth [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 29-47]
 • اسانس شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس زیره سبز.Cuminum cyminum L [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 97-113]
 • اسانس مقایسه ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مرزه زراعی Satureja hortensis به دو روش تقطیر با بخار آب و تقطیر با آب [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 55-70]
 • اسانس بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 129-141]
 • اسانس مقایسه اسانس رزین درختان بنه در استانهای کرمانشاه، لرستان و ایلام [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 144-160]
 • اسانس اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 949-962]
 • اسانس اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1007-1022]
 • اسانس بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس‌ بومادران البرزی (Achillea millefolium L. subsp. elbursensis) از رویشگاه و مزرعه [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • اسانس تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • اسانس بررسی تأثیر عوامل اکولوژیک بر ترکیب‌های اسانس ژنوتیپ‏های مختلف آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) با استفاده از تکنیک رج‌بندی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 196-208]
 • اسانس اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر عملکرد ماده خشک و اسانس گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 309-322]
 • اسانس بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 323-334]
 • اسانس ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 367-380]
 • اسانس بررسی اثر نوع محیط‌های کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر صفات رشدی، ترکیب‌های بیوشیمیایی و مواد مؤثره ترخون (Artemisia dracuunculus L.) در شرایط درون شیشه ‏ای [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 437-455]
 • اسانس اثر تراکم بوته بر عملکرد کمّی ‌و کیفی آویشن کرک‌آلود (Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak.) در شرایط دیم سه استان‌ کشور [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 527-537]
 • اسانس ارزیابی ویژگی‌‌‌های رشد و ترکیب‌های اسانس در دو گونه دارویی پونه‌‌‌سای برافراشته (Nepeta assurgens Hausskn. & Bornm.) و پونه‌‌‌سای تاج‌‌‌کرکی (N. eremokosmos Rech.) [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 665-676]
 • اسانس بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسانس‌ اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 139-149]
 • اسا نس نقش ترپن زدایی در ترکیب شیمیایی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 250-255]
 • اسانس اکالیپتوس کاربرد اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill) برای کنترل شپشه‌آرد (Tribolium confusum Jacquelin du Val) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 793-801]
 • اسانس آویشن بررسی اثر موضعی اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Candida albicans در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیکی) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 611-619]
 • اسانس برگ اثر نسبتهای مختلف سه کود N,P,K بر وزن تر،وزن خشک ، سطح برگ و میزان اسانس گیاه نعناع فلفلی Mentha piperita L [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 131-148]
 • اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بررسی اثر اسانس بنه (Pistacia atlantica Desf.) بر روی لیشمانیا ماژور در شرایط In vivo و In vitro [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 44-53]
 • اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) تأثیر اسانس پونه کوهی (Mentha longifolia L.) بر روی سرعت مرگ و میر کنه ‌واروا (Varroa destructor (Acari: Varroidae) و زنبور عسل اروپایی (Apis mellifera (Hym.: Apidae)) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 26-34]
 • اسانس رز بررسی اثر روش تقطیر بر میزان استخراج ترکیبهای مهم موجود در گلاب [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 375-381]
 • اسانس؛ کارواکرول؛ تیمول؛ گاما-ترپینن؛ پارا-سیمن و ژرانیول مقایسه کمی و کیفی اسانس Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak در رویشگاههای مختلف استان تهران [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 125-136]
 • اسانس کزل بررسی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس کزل Diplotaenia damavandica Mozaffarian Hudge & Lamond [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 91-102]
 • اسانس گیاهی کارایی اسانس نانو کپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر شاخص‌های تغذیه شب‌پره پشت الماسی Plutella xylostella [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 692-708]
 • اسانس گیاهی اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) روی لارو شب‌پره پشت‌الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 909-924]
 • اسانس گیاهی مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • اسانس گیاهی اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • اسانس گیاهی بررسی مقایسه‌ای اثر اسانس دو گیاه Carum copticum C. B. Clarke و Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt. بر بازدارندگی تخم‌گذاری سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 523-531]
 • اسانس گیاهی کارآیی اسانس گیاهانArtemisia sieberi Besser و Artemisia scoparia Waldst et Kit روی فعالیت زیستی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col: Bruchidae) Callosobruchus maculatus F. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 146-156]
 • اسانس گیاهی کارآیی اسانس دو گونه درمنه (Besser Artemisia sieberi و Waldst. & Kit Artemisia scoparia) بر شاخص‌های تغذیه شپشه آرد Tribolium castaneum (Col: Tenebrionidae) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 13-22]
 • اسانس گیاهی اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • اسانس گیاهی تأثیر اسانس‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) بر رشد، گلدهی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گلایول [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 309-321]
 • اسانس گیاهی اثر ضدباکتریایی چند اسانس گیاه دارویی درکنترل باکتری‌های عامل پوسیدگی و پژمردگی سیب‌زمینی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 645-654]
 • اسانس گیاهی مطالعه اثر برخی اسانس‌های گیاهی بر دو عامل قارچی پوسیدگی ریشه لوبیا Rhizoctonia solani و Fusarium solani در استان زنجان [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 411-422]
 • اسانس گیاهی اثر کیتوزان، اسانس زیره (Cuminum cyminum L.) و دارچین (Cinnamomum verum L.) بر برخی صفات انبارمانی و بازدارندگی از رشد قارچ عامل بیماری پوسیدگی خاکستری در گل شاخه بریده رز رقم دلسویتا [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 291-308]
 • اسانس گیاهان دارویی ترکیب متابولیکی و وضعیت آنتی‌اکسیدانی در شترمرغ‌های دریافت‌کننده آب آشامیدنی حاوی اسانس ترکیبی آویشن شیرازی، نعناع فلفلی، رازیانه و اکالیپتوس [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 12-24]
 • اسانس گیری اسانس و دستگاههای اسانس گیری [دوره 9، شماره 1، 1380-3، صفحه 1-161]
 • اسانس‌گیری تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ از گل محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 162-176]
 • اسانس گل محمدی بررسی بازار فرآورده‌های حاصل از گل محمدی ایران در قاره آسیا [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 373-385]
 • اسانس میخک بررسی اثر اسانس میخک (Eugenia caryophyllata) بر بیهوشی بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 188-192]
 • اسانس مرزه اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه و دو سم مسی در کنترل باکتری عامل سرطان طوقه مو [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 1-13]
 • اسانس مرزه بررسی میزان اثربخشی غلظت‌های مختلف اسانس دو گونه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad و S. spicigera (C. koch) Boiss.) در کنترل کنه واروا کندوی عسل [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 635-643]
 • اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • اسانس مورد اثر اسانس مورد (Myrtus communis L.) در درمان تبخال در مدل حیوانی [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 157-165]
 • اسانس نارنگی بررسی سمّیت تنفسی اسانس پوست میوه نارنگی و اثر تشدیدکنندگی دی‌اتیل مالئات و استون در کنترل حشرات کامل سوسک چهار‌نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae)) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 292-298]
 • اسانس نعناع مطالعه غنی‌سازی اسانس نعناع به‌وسیله شبیه‌سازی تقطیر چند جزئی پیوسته و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 283-295]
 • اسانس نعناع تأثیر استنشاق اسانس الکلی نعناع (Mentha piperita L.) بر توان هوازی و زمان رسیدن به آستانه بی‌هوازی در مردان ورزشکار [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 177-188]
 • اسانس نعناع خواص ضدلیستریایی اسانس نعناع در مقادیر مختلف دما، pH و نمک [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 802-810]
 • اسانس‌ها اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل (Elletaria cardamomum (L.) Maton.) و زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch.) روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد (Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 224-238]
 • اسانس‌های گیاهی اثر حشره‌کشی اسانس میوه سرو کوهی (Thuja occidentalis L.)، روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (Col.: Anobiidae)) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 123-133]
 • اسانس‌های گیاهی بررسی سمّیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 569-582]
 • اسانس‌های گیاهی اثرات کنه‌کشی اسانس‌های آویشن شیرازی، باریجه و مرزه روی کنه تارتن دولکه‌ای (Acari: Tetranychidae) (Tetranychus urticae Koch) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 771-779]
 • اسانس‌های گیاهی اثر کنه‌کشی برخی ترکیب‌های فرموله شده بر پایه عصاره زیتون تلخ و اسانس‌های گیاهی روی کنه تارتن دولکه‌ای (Tetranychus urticae) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 102-114]
 • اسانس‌های گیاهی اثر ضد قارچی چند عصاره خام آبی گیاهی در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه توت‌فرنگی در مرحله پس از برداشت [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1099-1108]
 • اسپاتولنول بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. از رویشگاه‌های مختلف [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 322-331]
 • اسپاتولنول مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 554-562]
 • اسپرماتوزوئید اثر عصاره هیدروالکلی دارچین Cinnamomum zeylanicum Nees بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت و اسپرماتوزوآ در موش آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 83-90]
 • اسپرماتوسیت بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت بیضه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 237-243]
 • اسپرماتوسیت اولیه اثر عصاره هیدروالکلی دارچین Cinnamomum zeylanicum Nees بر تعداد سلولهای اسپرماتوسیت و اسپرماتوزوآ در موش آزمایشگاهی [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 83-90]
 • اسپرمین اثرات محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیبات اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (L. Echinacea purpurea) تحت تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسپکترو فتومتری اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • استاتسابینن شناسایی ترکیبات متشکله روغن اسانسی گونه برگ بو (.Laurus nobilis L) از دو منطقه مختلف [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 113-127]
 • استات سرب بررسی اثر کارواکرول بر فشارخون و تعداد سلول‌های خونی در رت‌های مسموم شده با سرب [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 457-465]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی اثربخشی شش گونه گیاه دارویی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس حساس و مقاوم به متی‌سیلین [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 73-85]
 • استافیلوکوکوس اورئوس اثر ضد میکروبی عصاره‌های هیدروالکلی و آبی بذر و ساقه گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 366-372]
 • استافیلوکوکوس اورئوس تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • استافیلوکوکوس اورئوس اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]
 • استافیلوکوکوس اورئوس تاثیر عصاره های آبی و الکلی گیاه Matricaria chamomilla L. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 293-306]
 • استافیلوکوکوس اورئوس اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 380-390]
 • استامینوفن اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 22-29]
 • استامینوفن بررسی اثر حفاظتی عصاره متانولی گیاه Anthemis gayana Bioss. بر فاکتورهای عملکردی کبد و استرس اکسیداتیو در موش‌های آزمایشگاهی بزرگ تحت تیمار با پاراستامول [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 682-688]
 • استان اصفهان بررسی کیفی کتیرای گون سفید (Astragalus gossypinus Fischer.) در منطقه غرب استان اصفهان [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 668-680]
 • استان بوشهر گیاهان داروئی استان بوشهر [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 213-227]
 • استان تهران بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 67-85]
 • استان خراسان شمالی ارزیابی اثر کشت و اهلی‌سازی و مراحل مختلف برداشت بر رشد و مواد مؤثره دو گونه‌ از جنس آویشن (Thymus L.) در استان خراسان شمالی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 445-452]
 • استان فارس مطالعه کمّیت و کیفیت اسانس، عملکرد و اجزاء عملکرد هفت ژنوتیپ گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در استان فارس [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 186-197]
 • استان فارس مطالعه دانه ‌گرده برخی گیاهان دارویی مورد استفاده زنبور‌عسل در استان فارس [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 420-430]
 • استان قزوین جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان قزوین [دوره 16، شماره 1، 1381-5، صفحه 1-39]
 • استان قم بررسی ویژگیهای رویشگاهی و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه Ferula gumosa Boiss در استان قم [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 195-211]
 • استان کردستان گیاهان دارویی استان کردستان [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 92-103]
 • استان کرمان شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]
 • استان کرمان گیاهان دارویی استان کرمان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 487-532]
 • استان گیلان گیاهان دارویی استان گیلان و قسمت‌های مورد استفاده آنها [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 326-347]
 • استان گلستان گیاهان دارویی استان گلستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 472-498]
 • استان گلستان بررسی میزان هیپریسین در دو منطقه از رویشگاههای طبیعی علف چای (Hypericum perforatum L.) در استان گلستان [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 117-125]
 • استان مرکزی شناسایی گیاهان دارویی استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 544-559]
 • استانهای مرکزی مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع‌آوری شده از شش استان مرکزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 233-247]
 • استان‌های منتخب بررسی عرضه و تقاضا در بازار گیاهان دارویی (مطالعه موردی استانهای همدان، مرکزی و لرستان) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • استان هرمزگان بررسی ارتباط عوامل اکولوژیک با پراکنش و فراوانی گونه دارویی Rech. & Esfand. Salvia mirzayanii در استان هرمزگان [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 218-225]
 • استان هرمزگان بررسی برخی خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی Tanacetum fruticulosum Ledeb. در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 332-340]
 • استان هرمزگان شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 47-59]
 • استان هرمزگان بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه دارویی Zataria multiflora Boiss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 161-173]
 • استان هرمزگان فنولوژی گونه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) در ارتفاعات مختلف استان هرمزگان [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 1-22]
 • استان هرمزگان بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 547-560]
 • استخراج ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • استخراج ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 419-430]
 • استخراج جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • استخراج استخراج تبائین از کپسول خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) با استفاده از سیال فوق بحرانی دی‌اکسید کربن [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 459-470]
 • استخراج عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 291-299]
 • استخراج استخراج، جداسازی و شناسایی فلاونوئیدهای کوئرستین و روبینین از گیاه اقاقیا (Robinia pseudoacacia L.) [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 19-38]
 • استخراج بررسی اثر فراصوت در استخراج گلیسیریزین از شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در مقایسه با روش اصلاح شده روسین [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 961-974]
 • استخراج مقایسه عملکرد کمّی و کیفی روغن اسانسی گونه‌های مختلف آویشن (Thymus) در رویشگاه‌های طبیعی استان کردستان [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 748-756]
 • استخراج اسانس ترکیبهای اسانس سرو مردابی (.Taxodium distichum (Lدر زمانهای مختلف تقطیر با آب [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 77-88]
 • استخراج به کمک اولتراسوند مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • استخراج به کمک مایکروویو مقایسه روشهای مختلف استخراج ترکیب‌های فنولی و فلاونوئیدی از گیاه گزنه (Urtica dioica L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 389-405]
 • استخراج و تعیین مقدار استخراج وتعیین میزان املاح درگل گاو زبان Echium amoenum Fisch.and Mey. [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 51-57]
 • استرپتوکوکوس ویریدانس اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 139-149]
 • استرس اثر اینولین استخراجی از منابع گیاهی متفاوت بر مقاومت به شرایط اسید معدی در دوگونه لاکتوباسیلوس [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 780-792]
 • استرس اکسیداتیو تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • استفاده‌ی بومی معرفی گیاهان داروئی کوهستان زیارت گرگان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 39-58]
 • استفاده چندمنظوره رویکردهای مختلف تعیین شایستگی مراتع برای بهره‌‌برداری از گیاهان دارویی (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی ارشد چمن، سهند، آذربایجان شرقی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • استقرار بررسی خصوصیات جوانه‌زنی، استقرار گیاهچه و شناسایی گونه‌های جنس آویشن (Thymus) موجود در بانک ژن منابع طبیعی ایران [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 115-126]
 • استیل کولین اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • استن هرمزگان بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 425-432]
 • استویا اثر محرکهای اسید‌سالیسیلیک، متیل‌جاسمونات و شوری بر ترکیبات فنیل پروپانوئیدی، پرولین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز کالوس استویا در محیط‌کشت‌های جامد و مایع [(مقالات آماده انتشار)]
 • استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) بررسی تأثیر محیط کشت و پارامترهای فیزیکی نور و دما بر تکثیر درون شیشه‌ای گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 373-385]
 • استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تأثیر ورمی‎کمپوست و قارچ میکوریزا بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 484-500]
 • استویوزاید اثر محلول‌پاشی سلنیوم، بور و آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک و گلیکوزیدهای استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1017-1033]
 • اسیدآسکوربیک اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 466-476]
 • اسید آسکوربیک بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 370-388]
 • اسید آسکوربیک تأثیر زمان، دما و شرایط نگهداری بر برخی صفات فیتوشیمیایی و فیزیکوشیمیایی گیاه دارویی علف‌چشمه (Nasturtium officinale L.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 776-788]
 • اسید آسکوربیک بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی میوه جمعیت‎های مختلف نسترن ‌کوهی (Rosa canina L.) در استان لرستان [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 512-526]
 • اسید آلی اثر محلول‌پاشی هیومیک اسید بر ویژگی‌های کمّی و کیفی توده‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 101-104]
 • اسید آمینه بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1058-1070]
 • اسید آمینه آزاد پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 309-329]
 • اسید اولئیک بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • اسید اولئیک تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • اسید بتولینیک استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • اسید بتولینیک اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 577-587]
 • اسید بوتیریک اثر مکمل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و اسیدبوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم‌گذار [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 651-660]
 • اسید بوریک تأثیر پیش‌تیمار بذر با عناصر کم مصرف آهن و بُر روی برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و عملکرد گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 879-888]
 • اسیدجیبرلیک بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]
 • اسید جیبرلیک روشهای مؤثر در شکست خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر ریواس (Rheum ribes L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 212-223]
 • اسید چرب بررسی اسیدهای چرب بذر گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & Mey.) در دو اکوتیپ مختلف [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 587-595]
 • اسید چرب بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]
 • اسید چرب بررسی تنوع اکولوژیک، مورفولوژیک و ترکیب‌های اسید چرب گیاه کتان سفید (Linum album Ky. ex Boiss.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 168-184]
 • اسید چرب بررسی کمّی و کیفی اسیدهای چرب بذر دو گونه Withania coagulans (Stocks) Dun. و Withania somnifera (L.) Dun. از رویشگاه‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 730-740]
 • اسید سالسیلیک اثرات محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر مراحل فنولوژیک و عملکرد ترکیبات اسید کافئیکی گیاه سرخارگل (L. Echinacea purpurea) تحت تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسید سالیسیلیک تأثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 543-554]
 • اسید سالیسیلیک بررسی تأثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 629-644]
 • اسید گلیسیریزیک بررسی اثر فراصوت در استخراج گلیسیریزین از شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) در مقایسه با روش اصلاح شده روسین [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 961-974]
 • اسید لینولنیک بررسی ترکیب اسیدهای چرب و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذرهای تعدادی از توده‌های گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 699-708]
 • اسید لینولئیک تأثیر محلول‌پاشی با متانول و تاریخ‌کاشت بر عملکرد میوه، روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo convar. pepo var. styriaca) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1023-1034]
 • اسید مالیک تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • اسید‌های آلی بررسی تأثیر پیش‌تیمار بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و غلظت عنصر معدنی فسفر تحت تنش خشکی در همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 565-578]
 • اسیدهای آمینه بررسی کشت بساک در گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) و رز مینیاتوری [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 84-100]
 • اسیدهای چرب اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 521-530]
 • اسیدهای چرب بررسی میزان و ترکیب اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 113-119]
 • اسیدهای چرب بررسی عملکرد و ترکیب اسیدهای چرب دانه ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در منطقه شیروان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 382-390]
 • اسیدهای چرب بررسی اسیدهای چرب روغن بذر Moringa peregrina (Forssk.) Fiori از رویشگاه‌های مختلف در استان سیستان و بلوچستان [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 425-432]
 • اسیدهای چرب مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه بلوط ایرانی، پسته وحشی و چهار گونه بادام وحشی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 325-337]
 • اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بررسی کمّی و کیفی اسیدهای چرب در بذر دو گونه گیاهی شورپسند Salicornia herbacea L. و Suaeda fruticosa (L.) Forssk. به‌عنوان منبع روغن خوراکی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 233-243]
 • اسید هیومیک اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1060-1071]
 • اسید هیومیک بررسی تأثیر نانو اکسید سیلیسیم پوشیده شده با اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک بر برخی پارامترهای مورفولوژی و ترکیب یونی گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط تنش شوری [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 629-644]
 • اسطوخودوس تغییر رفتارهای رویشی و مقدار اسانس اسطوخودوس Lavandula officinalis در واکنش به مقادیر مختلف نیترات آمونیوم [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 15-36]
 • اسطوخودوس راست (Lavandula stricta Del.) مقایسه اثر نانوکودها و کود شیمیایی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی Lavandula stricta Del. باززایی شده از بذر و کشت بافت [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 975-989]
 • اسفرزه واکنش گیاه دارویی اسفرزه (plantago ovata Forsk.) به فواصل آبیاری و سطوح مختلف نیتروژن [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 196-204]
 • اسفرزه بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • اسفرزه شاخص‌های رشد برخی گونه‌های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 249-261]
 • اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) ارزیابی صفات کیفی دانه‌ی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) تحت رژیم‌های کم‌آبیاری و تیمارهای مختلف کودی [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 414-424]
 • اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) بررسی تأثیر فسفر و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در شهرستان بم [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 891-902]
 • اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) بررسی عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در تراکم‌های مختلف در شرایط دیم و Rainfed استان گلستان [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 833-843]
 • اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) مطالعه عملکرد و کیفیت بذر اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) تحت تیمار‌های مختلف نیتروژن و کم آبیاری [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 517-528]
 • اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) بررسی تأثیر کم‌آبیاری و کود دامی بر خصوصیات کمی و کیفی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) در منطقه سیستان [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 506-518]
 • اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) اثر سطوح مختلف کود گاوی و اوره بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forssk.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 41-51]
 • اسفرزه (Plantago ovate Forsk) تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • اسفرزه (Plantago ovate L.) تأثیر تاریخ کشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovate L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 681-699]
 • اسفرزه (Plantago psyllium L.) اثر محلول‌پاشی محرک‌های زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گیاه اسفرزه (Plantago psyllium L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 811-820]
 • اسفناج Spinacia oleracea L.)) اثر عصاره اکدیستروئیدی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) روی پارامترهای جدول زندگی و رشد جمعیت شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 353-360]
 • اسفند (Peganum harmala L.) بررسی اثر آللوپاتیک گیاه دارویی اسفند (Peganum harmala L.) بر جوانه‌زنی و رشد سه گونه علف هرز [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 135-146]
 • اسکلارئول بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Salvia persepolitana Boiss. [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 724-732]
 • اسکلارئول استخراج و بررسی ترکیبهای موجود در اسانس مریم گلی آذربایجانی (Salvia atropatana Buge) [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 53-65]
 • اسکوپولامین تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • اسکوپولامین تأثیر عصاره مخمر بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تولید آلکالوئیدهای تروپانی در کشت ریشه‌های موئین بذر‌البنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 466-480]
 • اسکوپولامین استخراج و اندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین و اسکوپولامین از اندام‌های مختلف Hyoscyamus pusillus L. در مراحل مختلف رشد [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 1-10]
 • اسکوربات پراکسیداز تأثیر متیل جاسمونات بر رشد ریشه، خصوصیات بیوشیمیایی و بیان ژن هیوسیامین 6- بتا-هیدروکسیلاز در ریشه موئین گیاه بذرالبنج مشبک (Hyoscyamus reticulatus L.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1072-1084]
 • اسموپرایمینگ بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 573-586]
 • اسهال بررسی اثر عصاره آبی سیر بر یافته‌های بالینی خرگوشهای آلوده به سالمونلا تیفی‌موریوم [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 74-81]
 • اشترانکوه ترکیب‌های شیمیایی اسانس پونه‌سای اشترانکوهی (Nepeta elymaitica Bornm.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 139-147]
 • اشتهاآور ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • اشرشیاکلی اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • اشریشیاکلی بررسی اثر سینرژیکی نوسکاپین با افلوکساسین در انتروباکتریاسه‌های مقاوم به فلوروکینولونها [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 94-100]
 • اشرشیا کلی بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • اشعه UV بررسی و مقایسه فنول‌ها و فلاوونوئیدها درگیاه و کالوس درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss.) در برابر محرک‌های نوری و اشعه UV در کشت آزمایشگاهی (In Vivo) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 157-167]
 • اشعه ریزموج استخراج تانن از برگهای اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و تری‌میریستین از جوز هندی (Myristica fragrans Houtt.) با استفاده از امواج ریزموج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 185-195]
 • اشعه ماوراء بنفش کاربرد باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش در بالا بردن میزان برخی از ترکیبهای ثانویه در دو گونه بنگ دانه (Hyoscyamus) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 140-145]
 • اصلاح شوری اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L.) تحت تنش شوری [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 247-260]
 • افدرا بررسی ویژگیهای گیاهشناختی و اکولوژیکی گونه‌های مختلف جنس افدرا در ایران [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 53-76]
 • افدرا بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • افدرا (Ephedra major Host) بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • افدرین بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • افدرین بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • افزایش وزن تأثیر سطوح مختلف عصاره‌ آویشن (Thymus vulgaris L.) بر رشد، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی مصرف‌کننده نیترات سدیم در آب آشامیدنی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 598-609]
 • افزایش وزن پاسخ عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی به سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 820-836]
 • افزایش وزن اثرات اسانس گیاهان نعناع فلفلی و رزماری بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 915-927]
 • افشره زیره بررسی تأثیر افشره زیره (Cuminum cyminum L.) بر میزان خونریزی بعد از زایمان سزارین [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 97-104]
 • افلوکساسین بررسی اثر سینرژیکی نوسکاپین با افلوکساسین در انتروباکتریاسه‌های مقاوم به فلوروکینولونها [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 94-100]
 • اقلیم بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 325-342]
 • اقلیم اثر محل کاشت بر میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 521-530]
 • اقلیم بررسی تقویم حیاتی گیاه گزروغن (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori.) در ناحیه جنوب‌شرق ایران [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 235-247]
 • اقلیم بررسی برخی ویژگی‌های آت‌اکولوژی گونه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) seem.) در استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 98-108]
 • اکالیپتوس بررسی فعالیت ضدمیکروبی اسانس و عصاره آبی و آلی برگ اکالیپتوس بر باکتری Pseudomonas tolaasii در شرایط In vitro و In vivo [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 709-719]
 • اکالیپتوس بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرهای ضدمیکروبی اسانس ده گونه اکالیپتوس بر روی Micrococcus loteus و Escherichia coli [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 440-449]
 • اکالیپتوس بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • اکالیپتوس بررسی امکان کاربرد فراورده های درخت اکالیپتوس (پودر برگ و دانه) در کنترل آفات انباری مهم گندم و جو در منطقه سیستان [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 117-127]
 • اکالیپتوس بررسی تأثیر اسانسهای سیزده گونه اکالیپتوس بر روی باکتریهای E.coli, S.aureus B.cereus. L. monocitagenes [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 389-402]
 • اکالیپتوس (Eucalyptus) بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) اثر تنش خشکی بر کمّیت و کیفیت اسانس و کارایی مصرف آب (WUE) در اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 772-782]
 • اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) ارزیابی تأثیر پودر برگ چریش (Azadirachta indica Adr. Juss.) و پودر برگ و مغز دانه اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) در کنترل لمبه گندم و شپشه آرد (Trogoderma granarium and Tribolium sp.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 513-527]
 • اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بررسی توان دگرآسیبی (آللوپاتی) عصاره‌های برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill.) بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف هرز عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 481-491]
 • اکالیپتوس (Eucalyptus officinalis) ارزیابی اثر ضد میکروبی اسانسهای Zataria multiflora Boiss.، Myrtus communis L. و Eucalyptus officinalis بر استرپتوکوکوس پنومونیه٬ هموفیلوس آنفلوانزا و موراکسلا کاتارهالیس با روش in vitro [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 477-483]
 • اکتانول نقش ترپن زدایی در ترکیب شیمیایی اسانس پوست پرتقال (Citrus sinensis (L.) Osbeck) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 250-255]
 • اکتیل‌استات بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس میوه Heracleum gorganicum Rech. f. در چند ارتفاع مختلف در پارک ملی گلستان [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 324-329]
 • اکتیل‌استات بررسی مقایسه‌ای ترکیب‌های شیمیایی اسانس بذر و برگ Heracleum anisactis Boiss. & Hohen. در چند ارتفاع مختلف [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 650-655]
 • اکدیستروئید اثر عصاره اکدیستروئیدی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) روی پارامترهای جدول زندگی و رشد جمعیت شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 353-360]
 • اکسیداسیون LDL بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • اکسید نیتریک اثرات کاربرد خارجی سدیم نیترو پروساید در افزایش تحمل به خشکی در دو ژنوتیپ ماریتیغال (Silybium marianum (L.) Gaertn.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 636-648]
 • اکسشن بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • اکسشن بررسی کمّی و کیفی اسانس گونه‌های آویشن (Thymus) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 864-880]
 • اکسشن بررسی کمّیت و کیفیت اسانس اکسشن‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) کشت شده در استان یزد [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 937-947]
 • اکسشن بررسی کمّی و کیفی اسانس هشت جمعیت کاشته شده Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 941-949]
 • اکسشن مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 183-192]
 • اکسشن بررسی تنوع صفات مورفولوژیک و اسانس جمعیت‌های مختلف Achillea wilhelmsii C. Koch [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 579-593]
 • اکسین بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]
 • اکسین اثر غلظت‌های مختلف IBA و IAA بر ریشه‌زایی قلمه‌های آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 148-156]
 • اکسین بررسی اثر نوع محیط‌های کشت و تنظیم‌کننده‌های رشد بر صفات رشدی، ترکیب‌های بیوشیمیایی و مواد مؤثره ترخون (Artemisia dracuunculus L.) در شرایط درون شیشه ‏ای [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 437-455]
 • اکلیل کوهی (Rosmarinus officinalis) مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. به روش آزمایشگاهی و نیمه صنعتی [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 137-148]
 • اکیناسه تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی روناس (Rubia tinctorum L.)، اکیناسه (Echinacea angustifolia D.C.) و مورد (Myrtus communis L.) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 105-116]
 • اکی‌نوپس بررسی منابع تولیدکننده شکر تیغال در استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 67-85]
 • اکوتیپ ارزیابی روش بهینه استخراج، کمّیت و تنوع موسیلاژ در بین اکوتیپ‌های گیاه دارویی عناب (Ziziphus jujuba Mill.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 105-115]
 • اکوتیپ ارزیابی روابط بین عملکرد اسانس و برخی صفات زراعی با استفاده از تجزیه علیت در دو اکوتیپ پونه (Mentha longifolia (L.) Huds. Var. amphilema) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 36-46]
 • اکوتیپ بررسی عملکرد، موسیلاژ و پروتئین دانه در گونه و اکوتیپ‌های مختلف بالنگو (Lallemantia spp) تحت تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 676-687]
 • اکوتیپ اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1024-1034]
 • اکوتیپ ارزیابی خصوصیات فنولوژی و میزان اسانس برخی اکوتیپ‌های بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 435-448]
 • اکوتیپ تأثیر فصل کاشت و نوع جمعیت بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 754-768]
 • اکوتیپ تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • اکوتیپ بررسی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی برخی اکوتیپ‌های عناب (Zizyphus jujuba Mill.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 182-185]
 • اکوتیپها؛ ایران بررسی پراکنش جغرافیایی و ویژگیهای مورفولوژیکی توده های مختلف گیاه Zizyphus jujuba Mill در ایران [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 69-87]
 • اکوسیستم زراعی تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر قابلیت جذب و کارایی نیتروژن در گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 313-329]
 • اکوسیستم‌های زراعی تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 123-129]
 • اکوفیتوسوسیرولوژی معرفی 42 گونه گیاه دارویی از زیر حوزه گله بر اسد آباد [دوره 3، شماره 1، 1378، صفحه 107-131]
 • اکولوژی بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]
 • اکولوژی شناسایی و بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه‌های اسانس‌دار تیره نعناع در استان کرمان [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 532-543]
 • اکولوژی بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس‌دار تیره نعناع در استان یزد [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 432-442]
 • اکولوژی بررسی برخی خصوصیات اکولوژیک گونه دارویی Tanacetum fruticulosum Ledeb. در استان هرمزگان [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 332-340]
 • اکولوژی شناسایی و بررسی اکولوژیک گیاهان اسانس دار استان هرمزگان [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 47-59]
 • اکولوژی بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 425-432]
 • اکولوژی بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه دارویی Zataria multiflora Boiss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 161-173]
 • اکولوژی بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 547-560]
 • اکولوژی شناسایی و بررسی اکولوژیکی دو جنس از گیاهان معطر(Thymus, Ziziphora) در استان کردستان [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 1-18]
 • اگروباکتریوم ریزوژنز استرین 15834 بررسی کالوس‌زایی ریشه‌های موئین گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 231-238]
 • اگزاسیلین اثر ضدمیکربی عصاره Zataria multiflora Boiss و اگزاسیلین بر استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 22-26]
 • ایلام ارزیابی صفات فیزیولوژیک و عملکرد خیار آلوده به آفت سفید بالک (Bemisia tabaci) تحت تأثیر عصاره شش گونه گیاه دارویی [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 703-716]
 • ایلام بررسی تأثیر فاصله روی ردیف بر عملکرد دو اکوتیپ گیاه دارویی Thymbra spicata L. تحت شرایط کشت در مزرعه [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 62-76]
 • البرز کرج تأثیر انواع و مقادیر مختلف کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمّی و کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 747-759]
 • التیام زخم مقایسه اثر عصاره الکلی دارچین سیلان با روغن دانه کتان در التیام زخم‌های جلدی رت [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1005-1012]
 • التیام زخم بررسی اثر موضعی اسانس آویشن (Thymus vulgaris L.) بر التیام زخم جلدی نوع برشی عفونی شده با Candida albicans در موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (مطالعه هیستوپاتولوژیکی) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 611-619]
 • التهاب بررسی اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی ریشه و ساقه گیاه گل‌میمون سازوئی (Scrophularia striata Boiss.) در موش کوچک آزمایشگاهی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 74-84]
 • التهاب بررسی اثر ضد دردی و ضد التهابی ترکیب لیمونن موجود در گیاهان دارویی [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 415-422]
 • التهاب اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 977-984]
 • التهاب اثر ضدالتهابی اسانس حاصل از Eucalyptus globulus Labill. و تأثیر آن بر مسیر NF-ĸB [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 769-778]
 • التهاب حاد تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • الیسیتور تأثیر الیسیتور سالیسیلیک اسید بر میزان تروپان آلکالوئیدهای آتروپین و اسکوپولامین در ریشه‌های مویین و ریشه‌های حاصل از کشت بافت گیاه Hyoscyamus niger L. [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 655-666]
 • الیسیتور تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 268-280]
 • الیسیتور تأثیر سالیسیلیک اسید و متیل‌جاسمونات بر ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی و صفات فیزیولوژیکی مامیران کبیر (Chelidonium majus L.) تحت تنش شوری [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 218-234]
 • الیسیتور قارچی پاسخ‌های بیوشیمیایی به عصاره مخمر و ساکارز در کشت سلولی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 997-1006]
 • القاء پلی‌پلوئیدی بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 936-951]
 • القاء پلی‌پلوئیدی بررسی القای پلی‌پلوئیدی در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) از طریق تیمار بذر با کلشی‌سین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 824-832]
 • القاء کالوس تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 943-953]
 • القاء کالوس تأثیر منشأ ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 998-1009]
 • القای کالوس مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح تنظیم‌کننده‌های رشد بر کال‌زایی در گیاه دارویی Levisticum officinale Koch. در محیط کشت MS تغییریافته [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 387-398]
 • الکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین بررسی ویژگیهای گیاهشناختی و اکولوژیکی گونه‌های مختلف جنس افدرا در ایران [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 53-76]
 • الگوی الکتروفورزی اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • المیسین شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Pimpinella eriocarpa Banks & Soland [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 51-63]
 • المول مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس برگ‌های سه گونه از گیاهان جنس سدابی (Haplophyllum A. Juss.) در منطقه کاشان [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 720-729]
 • ایلئوم تأثیر عصاره هیدروالکلی برگ عروسک پشت پرده (L. Physalis alkekengi) بر انقباضهای ایلئوم موش سفید بزرگ [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 340-349]
 • ایلئوم اثر هم‌افزایی داروی مسدودکننده کلسیم (وراپامیل) و اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) بر جلوگیری از انقباض کولینرژیک در ایلئوم موش سفید بزرگ آزمایشگاهی [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1096-1103]
 • امگا-3 تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 583-597]
 • ایمنی بررسی اثر سطوح مختلف مخلوط گیاهان دارویی گزنه، پونه و کاکوتی بر عملکرد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی و سلول‌های سفید خون جوجه‌های گوشتی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 215-224]
 • ایمنی مقایسه اثر عصاره‌‌های آویشن (Thymus vulgaris L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench.)، سیر (Allium sativum L.) و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر جمعیت میکروفلور روده و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 39-48]
 • ایمنی بررسی اثرات گیاهان دارویی رازیانه و شیرین‌بیان بر ایمنی، هورمون‌های تیروئیدی و اندام‌های گوارشی جوجه‌های گوشتی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 583-590]
 • ایمنی سلولی پاسخ عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی به سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 820-836]
 • امواج فراصوت تقویت تولید تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی فندق (Corylus avellana L.) از طریق ترکیب محرک و پیش‌ماده [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 73-89]
 • امواج فراصوت تعیین خصوصیات رشدی و کیفی گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) تحت تأثیر همزیستی با قارچ میکوریزا و امواج فراصوت [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 741-753]
 • امواج فراصوت استفاده از روش سطح پاسخ به‌منظور بهینه‌سازی استخراج عصاره بخش هوایی کرفس (Apium graveolens L.) و ترکیب‌های فنولیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن به کمک امواج فراصوت [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 644-664]
 • امواج فراصوتی تأثیر امواج فراصوتی و میدان مغناطیسی بر جوانه‌زنی، شاخص‏‏‏های رشد و عملکرد گیاه زنیان (Carum copticum (L.) C. B. Clarke) در شرایط آزمایشگاه و مزرعه [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 539-560]
 • امواج مایکروویو ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • انار شیطان (Tecomella undulate (Roxb.) seem.) بررسی برخی ویژگی‌های آت‌اکولوژی گونه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) seem.) در استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 98-108]
 • انبارداری اثر زمان برداشت و خشک کردن طبیعی و مصنوعی پس از برداشت بر قابلیت نگهداری سیر سفید (Allium sativum L.) همدان [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 49-63]
 • انباشتگر مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس‏، غلظت عناصر موجود در خاک و خواص ضدباکتریایی گیاه کاکوتی (Ziziphora tenuior L.) در دو منطقه ایران [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 239-248]
 • اینترمدئول شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • انتروباکترکلوزه تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و کود شیمیایی بر رشد، عملکرد، گلدهی و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و میزان ترکیب‌های فنلی گیاه دارویی ‌همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 684-696]
 • انتروتوکسین بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • انتقال به خاک ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 381-390]
 • انتقال ماده خشک تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 783-795]
 • انجدان رومی (Levisticum officinale Koch.) آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • انجیر تأثیر رژیم غذایی حاوی میوه‌های خرما، انجیر و زیتون بر وزن، آستانه درد و حافظه موش سفید آزمایشگاهی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 149-158]
 • اندازه بنه ارزیابی عملکرد و صفات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر تاریخ کاشت‌ و اندازه بنه در دشت ورامین [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 857-867]
 • اندازه بنه های مادری بررسی تأثیر بستر کشت، حذف جوانه‌های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه‌های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 194-203]
 • اندازه گیری عناصر معدنی در ژنوتیپ های مختلف Rosa damascena Mill. استانهای تهران، آذربایجان شرقی و گلستان [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 291-299]
 • اندام گیاه بررسی کمّی و کیفی اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی مورتلخ (Salvia mirzayanii Rech. F. & Esfand.) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندام‌های مختلف مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه‌گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 450-458]
 • اندمیک شناسایی گیاهان دارویی منطقه ارسباران و مطالعه دانش بومی مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 534-550]
 • ایندول استیک اسید تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 389-397]
 • ایندول بوتیریک اسید تأثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) بر رشد، عملکرد و میزان ماده مؤثره آلیسین در پیاز گیاه سیر (Allium sativum L.) در شرایط تنش کم‌آبی در مزرعه [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 567-577]
 • ایندول بوتیریک اسید تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 389-397]
 • ایندول بوتیریک اسید بررسی تأثیر زمان قلمه‎گیری، موقعیت قلمه و کاربرد اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه به‎لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]
 • انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]
 • انسداد آوندی برهم‌کنش اسانس گیاهان دارویی با کلرید کلسیم و نیترات‌نقره بر خصوصیات کیفی و عمر گل‌جایی گل بریده رز [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 669-683]
 • انسولین اثر مصرف خوراکی عصاره برگ ریحان (Ocimum basilicum L.) بر میزان قند، لیپوپروتئین‌ها و آنزیم‌های کبدی موجود در خون در موش‌های بزرگ نر با رژیم غنی از فروکتوز [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 899-908]
 • انسولین بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 59-72]
 • انسولین تجویز عصاره الکلی برگ درخت گردو (Juglans regia L.) در بهبود نسبی اختلالات متابولیکی ناشی از بیماری دیابت در موش صحرایی [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 275-282]
 • انیسون مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • انیسون اثر تراکم گیاهی و دفعات کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 213-226]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی و زیستی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 551-566]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) تأثیر تنش خشکی و زمان برداشت بر عملکرد دانه و تولید اسانس انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 121-130]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود بیولوژیک فسفره بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 583-594]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 509-516]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و کود فسفات زیستی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 452-465]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) ارزیابی اثر مخلوط گیاهان دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.) و انیسون (Pimpinella anisum L.) بر اشتهای گاو شیری و مقایسه آن با یک فرآورده رایج [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 275-282]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 656-469]
 • انیسون (Pimpinella anisum L.) تأثیر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر N، P، K، عملکرد دانه و عملکرد اسانس گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1026-1036]
 • اوریزالین القای درون‌شیشه‌ای تترا‌پلوئیدی در گیاه دارویی کتان سفید (Linum album Kotschy ex Boiss.) در تیمار اوریزالین [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 346-359]
 • اوره تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کیفیت روغن خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 583-597]
 • اوژنول تعیین محدوده سمّیت و غلظت نیمه‌کشندگی (LC50) اوژنول در ماهی بنی (Barbus sharpeyi) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 551-560]
 • اوژنول تأثیر محلول‌پاشی آهن بر تعداد و اندازه کرک‌های ترشحی و درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) در برداشت‌های اول و دوم [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 174-188]
 • اوژنول ترکیب‌های شیمیایی و فعالیت ضد‌قارچی اسانس میخک‌هندی (Syzygium aromaticum L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 552-562]
 • اوکالیپتوس تأثیر روش تقطیر و مدت زمان اسانس‌گیری بر بازده و ترکیب شیمیایی اسانس Eucalyptus globulus [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-93]
 • اوکالیپتوس بررسی ترکیبهای روغن اسانسیEucalyptus porosa [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 469-476]
 • اوکالیپتوس تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 33-48]
 • اوکالیپتوس تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 103-119]
 • اولویت‌بندی بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اولئیک اسید بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]
 • اولئیک اسید ارزیابی صفات رویشی، عملکرد بذر،کمّیت و کیفیت روغن برخی توده‌ها و ارقام گل‌گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط آب و هوایی اهواز [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 598-610]
 • اولئوروپین استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین در ارقام گوناگون زیتون (Olea europaea L.) در دو منطقه رودبار و فارس [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 370-381]
 • اولئوروپئین استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در 9 رقم زیتون Olea europa L. کشت شده در ایستگاه تحقیقاتی فدک (دزفول) [دوره 22، شماره 1، 1385، صفحه 74-78]
 • اولئوروپئین استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 224-232]
 • اوولاسیون بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 721-731]

ب

 • بابونه مقایسه سسکوئی‌ترپن‌های موجود در اسانس گیاهان Anthemis hyalina DC.، Matricaria recutita L. و Matricaria aurea (Loefl.) Schultz-Bip. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 31-37]
 • بابونه ارزیابی بعضی از صفات مورفولوژیکی، زایشی و بازده اسانس سه گونه دارویی بابونه (Anthemis pseudocotula Boiss.، A. tinctoria L. و A. triumfettii L. All.) در دو تاریخ کشت [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 954-964]
 • بابونه مطالعه چهار رقم بابونه(Matricaria chamomila L.) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 386-396]
 • بابونه شاخص‌های رشد برخی گونه‌های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 249-261]
 • بابونه درصد، سرعت جوانه زنی و شاخص بنیه دو گونه گیاه دارویی (Eruca sativa L.) و (Anthemis altissima L.) تــحت شرایط سردخانه و انبارداری خشک [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 301-307]
 • بابونه مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]
 • بابونه (.Mathricaria chamomilla L) بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بابونه .Mathricaria chamomilla L [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 105-125]
 • بابونه (Matricaria chamomilla L.) بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • بابونه (Matricaria chamomilla L.) نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • بابونه (Matricaria chamomilla L.) بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 482-494]
 • بابونه (Matricaria chamomilla L.) بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 511-518]
 • بابونه (Matricaria chamomilla L.) پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 460-478]
 • بابونه (Matricaria chamomilla L.) بررسی تأثیر مقادیر مختلف ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی اسیدهای آمینه و اوره بر عملکرد کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 1058-1070]
 • بابونه (Matricaria chamomilla L.) اثر کودهای زیستی و آلی بر پارامترهای مورفولوژیک و عملکرد کامازولن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 949-962]
 • بابونه آلمانی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita) رقم Goral [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 82-93]
 • بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) بررسی اثر مقادیر مختلف گلیسین بتایین بر صفات مورفولوژیک و عملکرد ارقام بابونه آلمانی (Matricaria chamomila L.) تحت تنش خشکی در منطقه یزد [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 279-289]
 • بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) تأثیر کاربرد زئولیت، مایه تلقیح میکروبی و ورمی‌کمپوست بر غلظت عناصر N، P،K ، میزان اسانس و عملکرد اسانس در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 188-201]
 • بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) بررسی اثرهای مقادیر مختلف کود زیستی ورمی‌کمپوست و نیتروژن بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 269-280]
 • بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تأثیر کاربرد زئولیت، کود‌های زیستی و آلی بر رشد، عملکرد گل و اجزای عملکرد در کشت ارگانیک گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 203-215]
 • بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و جاسمونیک اسید بر صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در شرایط آب و هوایی استان بوشهر [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 428-435]
 • بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) اثر اسید هیومیک بر ویژگی‌های مورفولوژیک، اجزای عملکرد و اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1060-1071]
 • بابونه‌ آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تأثیر ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه و مقادیر مختلف نیتروژن شیمیایی بر عملکرد گل و اسانس و کارایی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 290-305]
 • بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) بررسی تأثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) رقم پرسو (Presov) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 213-226]
 • بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 101-113]
 • بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) بررسی تأثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) اصلاح‌شده رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 296-308]
 • بابونه بارور-2 تأثیر سطوح مختلف کود فسفره در تلفیق با کود زیستی فسفاته بارور-2 بر عملکرد، مقدار اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 450-459]
 • بابونه دارویی بررسی ترکیبهای اسانس بابونه دارویی (Matricaria chamomilla L.) در مناطق تهران، همدان و کازرون [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 11-24]
 • بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) اثرهای تنش شوری و آهن بر رشد، رنگیزه‌های فتوسنتزی و باندهای الکتروفورزی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) و بابونه رومی (Anthemis nobilis L.) [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 732-746]
 • بابونه زاگرسی بررسی کمّی و کیفی اسانس هشت جمعیت کاشته شده Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 941-949]
 • بابونه زرد (Anthemis tinctoria L.) مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و گل اندام هوایی) Anthemis tinctoria L. [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 554-562]
 • بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی، عملکرد اسانس و درجه حرارت تجمعی رشد روزانه در جمعیت‌های بابونه کاذب (Tripleurospermum sevasnense (Manden.) Pobed.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 967-976]
 • بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تأثیر مقادیر نیتروژن، فسفر و کود دامی بر عملکرد پیکر رویشی، بازده، عملکرد و کیفیت اسانس بابونه کبیر (L. Tanacetum parthenium) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 399-410]
 • بابونه گاوی گل سفید (Tanacetum parthenium L.) تعیین اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه Tanacetum parthenium L. [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 47-55]
 • بادام (Amygdalus arabica Olivier) تأثیر عامل رویشگاهی جهت جغرافیایی بر کیفیت و کمّیت روغن بادام وامچک (Amygdalus arabica Olivier) (مطالعه موردی رویشگاه کره‌بس استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 688-697]
 • بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) بررسی اثر دگرآسیبی آویشن کرمانی (Thymus caramanicus. Jalas) بر برخی شاخص‌های رویشی بادام کوهی (Amygdalus scoparia Spach) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 261-270]
 • بادام وحشی مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه بلوط ایرانی، پسته وحشی و چهار گونه بادام وحشی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 325-337]
 • بادیان رومی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Trachyspermum copticum L. Link [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 69-79]
 • بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 438-459]
 • بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1060-1072]
 • بادرشبو تأثیر تنش خشکی بر درصد و عملکرد اسانس و ویژگیهای فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L) [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 86-99]
 • بادرشبو بررسی تأثیر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 256-261]
 • بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) اثر سطوح مختلف رطوبتی، زئولیت طبیعی وکودهای زیستی (نیتروکسین و بیوفسفر) بر برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 158-173]
 • بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تأثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 81-96]
 • بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 561-573]
 • بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) اثر سطوح مختلف نانوذره دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2) بر دو ترکیب فنلی مهم در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 428-435]
 • بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) بررسی صفات کمّی و کیفی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در رویشگاه‌های مختلفی از استان آذربایجان‌شرقی و غربی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 728-741]
 • بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) بررسی تأثیر روش‌های مختلف خشک کردن و ترکیب‌های افزودنی بر روی خواص فیزیکی و شیمیایی عصاره گیاه بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 781-793]
 • بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]
 • بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر تحمل تنش شوری و عملکرد اسانس گیاه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 963-975]
 • بادرنجبویه بررسی اثر کمبود آب بر کمیت و کیفیت گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 251-261]
 • بادرنجبویه بررسی تاثیر روش مصرف کود نیتروژن بر بازده و درصد ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس گیاه دارویی بادرنجبویهMelissa officinalis L. تحت شرایط مزرعه [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 223-230]
 • بادرنجبویه تاثیرنحوه مصرف کود نیتروژنی بر عملکرد گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 369-376]
 • بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) القاء درون شیشه‌ای پلی‌پلوئیدی در گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 283-295]
 • بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) میزان جذب عناصر در بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تأثیر دو گونه قارچ آربسکولار، قارچ شبه‌ میکوریزا و ورمی‌کمپوست [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 47-59]
 • بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 678-687]
 • بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 698-715]
 • بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تأثیر سطوح مختلف کود گاوی و تلقیح با کود میکروبی نیتروکسین بر رشد و عملکرد گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 807-823]
 • بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تأثیر تیمارهای متفاوت کلسیم کلراید بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و 4-کومارات کوآ لیگاز (4Cl) در گیاه Melissa officinalis L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 381-395]
 • بادرنجبویه Melissa officinalis L.)) بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 573-586]
 • بادرنجبویه (Melissa offisinalis L.) تأثیر مثبت الیسیتورهای عصاره مخمر و مس بر محتوای رزمارینیک اسید در گیاه بادرنجبویه (Melissa offisinalis L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 714-723]
 • بادمجان (Solanum melongena L.) بررسی اثر عصاره‌ آبی الکلی میوه‌ گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) بر درد مزمن در موش سوری نر [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 129-138]
 • باران بررسی عملکرد دانه و موسیلاژ اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) در تراکم‌های مختلف در شرایط دیم و Rainfed استان گلستان [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 833-843]
 • باربالوئین تأثیر تراکم کاشت و کود نیتروژن بر میزان مواد مؤثره گیاه دارویی صبرزرد (Aloe vera L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 338-347]
 • باریجه بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای باریجه (Ferula gummosa Boiss.) ایران، با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 514-522]
 • باریجه باریجه [دوره 17، شماره 1، 1381-6، صفحه 1-73]
 • باریجه شناسایی رویشگاهها و پراکندگی گونه‌های مولد باریجه در استان تهران [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 25-40]
 • باریجه‌ بررسی تاثیر بهره برداری به روش تیغ زنی در ادامه حیات و زادآوری گیاه باریجه [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 269-285]
 • باریجه (Ferula gummosa Boiss.) مقایسه روشهای مختلف کشت بذر و جنین و بررسی اثر زغال فعال در بهینه‌سازی کشت درون شیشه گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 583-595]
 • باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بررسی تأثیر مثبت و منفی اسانس نمونه‌های مختلف باریجه (Ferula gummosa Boiss.) بر روی دو قارچ بیماری‌زای گیاهی [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 10-17]
 • بار میکروبی اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • بارهنگ (Plantago major L.) اثر غلظت‌های مختلف مس بر فعالیت‌ آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنلی در برگ و ریشه گیاه بارهنگ (Plantago major L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 544-554]
 • باروری مردان بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]
 • بازار بررسی عرضه و تقاضا در بازار گیاهان دارویی (مطالعه موردی استانهای همدان، مرکزی و لرستان) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 626-636]
 • بازدارندگی بررسی ترکیب‌های شیمیایی و خواص آللوپاتیک اسانس گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 433-444]
 • بازدارندگی بررسی تغییرات ترکیب‌های فنلی و قابلیت دگرآسیبی ترشک (Rumex turcomanicus Czerep.) در غلظت‌های مختلف عصاره‌های متانولی و اتانولی حاصل از اندام هوایی و زمینی بر گیاهچه کاهو (Lactuca sativa L.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 919-930]
 • بازدارندگی فعالیت ضدقارچی کلاله زعفران (Crocus sativus L.) علیه گونه‌های مختلف Aspergillus و تولید زهرابه در محیط آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 77-86]
 • بازدارندگی از رشد ترکیب‌های شیمیایی و فعالیت ضد‌قارچی اسانس میخک‌هندی (Syzygium aromaticum L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 552-562]
 • بازدارندگی تخم‌ریزی اثر بازدارندگی تخم‌ریزی و دوام اسانس‌های گیاهی آویشن ایرانی (Thymus persicus (Roniger ex Reach F.)) در مقایسه با جاشیر کوتوله (Prangos acaulis (Dc.) Bornm) روی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 202-211]
 • بازدارندگی تخم‌ریزی مقایسه اثر اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus Boiss. & Hohen.) و پونه (Mentha longifolia L.) روی بازدارندگی تخم‌ریزی و دورکنندگی سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculates F.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 1-10]
 • بازدارندگی تخم‌ریزی بررسی مقایسه‌ای اثر اسانس دو گیاه Carum copticum C. B. Clarke و Vitex pseudo-negundo (Hausskn.) Hand.-Mzt. بر بازدارندگی تخم‌گذاری سوسک چهار نقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 523-531]
 • بازدارندگی تخم‌ریزی کارآیی اسانس گیاهانArtemisia sieberi Besser و Artemisia scoparia Waldst et Kit روی فعالیت زیستی سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Col: Bruchidae) Callosobruchus maculatus F. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 146-156]
 • بازدارندگی تخم‌گذاری اثرهای زیستی عصاره‌های آقطی، گزنه، تمشک و سرخس عقابی روی کنه تارتن دو نقطه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 565-576]
 • بازدارندگی تغذیه تأثیر اسانس چویل (Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss.) و گندنای کوهی (Ballota aucheri Boiss.) بر شاخص‏های تغذیه‏ شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Col.; Tenebrionidae) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 831-840]
 • بازده بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 97-126]
 • بازده اسانس بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 796-807]
 • بازده اسانس بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 239-249]
 • بازده اسانس بررسی اثرهای مصرف نیتروژن بر بازده اسانس و عملکرد دانه توده‌های مختلف زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در منطقه قزوین [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 348-357]
 • بازده اسانس تأثیر سیستم‌های مختلف تغذیه‌ای بر عملکرد اندام هوایی و اسانس گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 702-713]
 • بازده اسانس تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 932-942]
 • بازده اسانس پاسخ عملکرد کمّی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 460-478]
 • بازده اسانس بررسی پروفایل فیتوشیمیایی گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) در شرایط مختلف نگهداری پس از برداشت و تعیین بهترین مدت زمان تقطیر [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 732-742]
 • بازده اسانس مقایسه عملکرد سرشاخه و صفات مورفولوژیکی در جمعیت‌های دو گونه Mentha pulegium L. و Mentha mozaffariani Jamzad [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 574-582]
 • بازده اسانس ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس برخی از جمعیت‌های سه گونه از پونه‌سا (Nepeta spp.) [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 206-217]
 • بازده مصرف آب تأثیر تنش کم‌آبی و کود نیتروژن بر عملکرد و بازده مصرف آب در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 493-508]
 • بازدهی مصرف آب تأثیر سطوح آبیاری، نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و بازدهی مصرف آب در شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 682-691]
 • بازدهی مصرف آب اثر کم آبیاری و نیتروژن بر عملکرد میوه، دانه و روغن کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) در شرایط مالچ پلاستیک [دوره 34، شماره 2، 1397، صفحه 245-260]
 • باززایی انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • باززایی بررسی کال‌زایی و باززایی گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 958-967]
 • باززایی بهینه‌سازی باززایی و ریشه‌زایی موسیر بومی ایران (Allium stipitatum) در شرایط درون شیشه‌ای [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 244-255]
 • باززایی غیرمستقیم ساقه‌چه بررسی تأثیر نوع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد بر کالوس‌زایی، باززایی غیرمستقیم ساقه‌چه و ریشه‌زایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea angustifolia DC.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 103-111]
 • بازماندگی تأثیر سطوح مختلف اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) در جیره غذایی بر بهبود شاخص‌های رشد، بیوشیمیایی خون و ترکیب‌های بدنی ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 350-360]
 • باسیلوس اثر قارچ میکوریز و ریزوباکتری‌های محرک رشد گیاه بر سرعت رشد، زمان گلدهی و الگوی تجمع استویوزاید در گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bert.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 220-234]
 • باسیلوس آنتراسیس اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • باسیلوس سرئوس اثر فعالیت ضد باکتریایی اسانس Salvia officinalis L [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 457-468]
 • بافت تخمدان اثر عصاره هیدروالکلی سیاه‌دانه (Nigella Sativa L.) بر برخی فاکتورهای عملکرد تخمدان در موش سفید آزمایشگاهی بزرگ ماده [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 915-923]
 • باقیمانده زرده بررسی اثرات زردچوبه (Curcuma longa L.) بر باروری، جوجه درآوری، کیفیت و فراسنجه‌های خونی جوجه‌های تازه هچ شده از مرغ‌های مادر بومی [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 502-511]
 • باکتری تأثیر نهاده‌های زیستی و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس و میزان جذب برخی عناصر در گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 551-560]
 • باکتری مطالعه خاصیت ضد میکروبی و ترکیب شیمیایی اسانس لعل کوهستان (Oliveria decumbens Vent.) [دوره 24، شماره 1، 1387، صفحه 56-65]
 • باکتری‌های افزایش‌دهنده رشد تأثیر تلقیح بذر با سویه‌های مختلف باکتری و قارچ میکوریزا بر رشد، تولید اسانس، خصوصیات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی ریحان (Ocimum basilicum L.) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 805-819]
 • باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد تأثیر کاربرد باکتری‌های ریزوسفری افزاینده رشد و قارچ میکوریز آربسکولار بر جذب عناصر NPK و عملکرد کمّی در گیاه دارویی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 527-538]
 • باکتوسل تأثیر پروبیوتیک، آویشن (Thymus vulgaris L.) و شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) بر فراسنجه‌های خونی، پاسخ ایمنی، خصوصیات لاشه و عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 29-39]
 • بالغ‌کشی اثرات کنه‌کشی اسانس‌های آویشن شیرازی، باریجه و مرزه روی کنه تارتن دولکه‌ای (Acari: Tetranychidae) (Tetranychus urticae Koch) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 771-779]
 • بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات کیفی سه جمعیت گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 25-38]
 • بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) بررسی اثر تاریخ کاشت و کود شیمیایی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه و بنیه بذر بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 126-138]
 • بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) تأثیر تاریخ کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر بر عملکرد دانه، کارایی تولید موسیلاژ و میزان کارایی نیتروژن و فسفر در بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 351-366]
 • بالنگو (Lallemantia spp) بررسی عملکرد، موسیلاژ و پروتئین دانه در گونه و اکوتیپ‌های مختلف بالنگو (Lallemantia spp) تحت تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 676-687]
 • بالنگوی سیاه جداسازی و شناسایی مونوساکاریـدهای موجود در موسـیلاژ بالنگوی سیاه به روش کروماتوگرافی لایـه نازک [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 207-216]
 • بیان ژن اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن‌های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 314-324]
 • بیان ژن تأثیر تیمارهای متفاوت کلسیم کلراید بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و 4-کومارات کوآ لیگاز (4Cl) در گیاه Melissa officinalis L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 381-395]
 • بیان ژنی بررسی تأثیر اسانس Rosmarinus officinalis L. بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A، C و E استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 801-811]
 • بتا-استیگماسترول بررسی فیتوشیمیایی عصاره کلروفرمی گیاه Eryngium noeanum Boiss. [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1035-1047]
 • بتا-آمیرین و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا اندازه‌گیری گلیسیریزین در ریشه گیاه شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا(HPLC) [دوره 14، شماره 1، 1381-3، صفحه 1-14]
 • بتابیزابولن مقایسه اسانس Pimpinella aurea DC. از دو رویشگاه در استان تهران [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 239-254]
 • بتا-بیزابولن بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 611-620]
 • بتا-بیزابولن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه Pimpinella olivierioides Boiss. & Hausskn. [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • بتاپینن بررسی کمی و کیفی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس کلپوره .Teucrium polium L [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 27-38]
 • بتا- پینن بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس Nepeta heliotropifolia در مراحل مختلف رشد [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 255-267]
 • بتا-پینن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • بتا-پینن شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • بتا-پینن شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]
 • بتا-پینن مقایسه تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Prangos ferulacea Lindl. در مراحل مختلف رشد [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 121-127]
 • بتا-توجون مقایسه بازده و ترکیب‌های اسانس اندام‌های مختلف (برگ، گل، ساقه و سرشاخه‌گلدار) Anthemis pseudocotula Boiss. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 450-458]
 • بتا- سیتوسترول استخراج و شناسایی بتا- سیتوسترول و دو دی‌ترپنوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Salvia verticillata L. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 539-550]
 • بتا-سزکوئی‌فلاندرن شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گونه Rhabdosciadium aucheri Boiss. از ایران [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 605-610]
 • بتا فلاندرن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گلهای گیاهParthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 141-145]
 • بتا-فلاندرن آنالیز و مقایسه اسانس گل و میوه در گیاه دارویی انجدان رومی (Levisticum officinale Koch. Cv. Budakalaszi) [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 447-453]
 • بتا-فلاندرن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 260-266]
 • بتا-فلاندرن شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 555-560]
 • بتافین‏ اثر بتافین و سیلی‌مارین بر شاخص‌های خونی، سرمی و رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 489-501]
 • بتاکاریوفیلن بررسی کمی و کیفی اسانس گل اروانه زیبا (Hymenocrater elegans Bunge) [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 1-9]
 • بتاکاریوفیلن استخراج و بررسی ترکیبهای موجود در اسانس مریم گلی آذربایجانی (Salvia atropatana Buge) [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 53-65]
 • بتاکاریوفیلن بررسی کمی و کیفی ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس کلپوره .Teucrium polium L [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 27-38]
 • بتا کاریوفیلن شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss. [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 270-275]
 • بتا- کاریوفیلن بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی اسانس Nepeta heliotropifolia در مراحل مختلف رشد [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 255-267]
 • بتا- کاریوفیلن شناسایی ترکیب های روغن اسانسی گل مرزنگوش (مرزنجوش) Origanum vulgare L. [دوره 9، شماره 1، 1380-3، صفحه 179-187]
 • بتا-کاریوفیلن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه‌سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 28-34]
 • بتا-کاریوفیلن شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس Salvia bracteata Bank & Soland در دو مرحله برداشت [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 209-215]
 • بتا-کاریوفیلن بررسی تأثیر ورمی‏کمپوست و کودهای زیستی بر ترکیب‌های اسانس بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 678-687]
 • بتا-کاریوفیلن مقایسه کمی و کیفی اسانس Melissa officinalis L. ازمناطق مختلف [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 229-237]
 • بتا-کاریوفیلن بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ‌آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 69-81]
 • بتاـ کاریوفیلن شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Scutellaria pinnatifida Arth.et Hamilt [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 417-423]
 • بتا-میرسن شناسایی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های هوایی گیاه دارویی Bidens bipinnnata L. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 487-494]
 • بتا-میرسن بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه Diplotaenia cachrydifolia Boiss. به عنوان عامل ضد کیفیت علوفه در دو حالت سبز و خشک [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 85-91]
 • بتولین تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • بتولین استخراج تری‌ترپنوئیدهای ضدسرطانی (اسید بتولینیک و بتولین) از گلسنگ (Ramalina sinensis) پوست‌زی درخت توس (.Betula pendula Roth) [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 604-616]
 • بتولین اثر نوع ریزنمونه‌ بر مقدار ماده مؤثره تولید شده در شرایط In vitro در دو گونه Betula pendula Roth و Betula litwinowii [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 577-587]
 • بتولینیک اسید تأثیر متیل‌جاسمونات و سالیسیلیک اسید بر تولید بتولین و بتولینیک اسید در کشت سوسپانسیون سلولی توس (Betula pendula Roth.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1037-1047]
 • بجنورد بررسی خصوصیات بوم‌شناختی Dracocephalum kotschyi Boiss. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 406-414]
 • بید بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 53-71]
 • بیدخشت بررسی منابع تولید‌کننده بیدخشت در استان تهران [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 53-71]
 • بذر بررسی اثر تاریخ کشت دیم بر صفات کمّی و کیفی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 103-108]
 • بذر بررسی میزان و ترکیب اسیدهای چرب، میزان کل مواد فنولیکی و میزان اسانس بذر گیاه دارویی کلوس (Kelussia odoratissima Mozaff.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 113-119]
 • بذر بررسی کمّیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 611-620]
 • بذر بررسی جوانه زنی و امکان کشت گیاه .Dracocephalum kotschy Boiss [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 347-356]
 • بذر بررسی بذرهای برخی از گیاهان دارویی در تعیین الگوی رفتار انبارداری [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 399-411]
 • بذر تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذرهای 5 گیاه معطر و دارویی [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 129-153]
 • بذر ارزیابی تغییرات عملکرد کمّی و کیفی اسانس رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط تنش شوری [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 367-380]
 • بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) تأثیر نیتروژن بر رشد، اختصاص زیست‌توده و تولید آلکالوئیدهای ریشه و شاخساره گیاه بذرالبنج (Hyoscyamus niger L.) در شرایط تنش کم‌آبی [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 199-215]
 • بذر انار ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]
 • بذردهی تاثیر میزان کودهای ازته و فسفره بر بذردهی گیاه شاهبیزک (Atropa belladonna) [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 1-12]
 • بذر نارس بررسی تنوع درون و بین جمعیت‌های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 168-184]
 • برازمبل بلوچی بررسی ترکیبهای فرار برازمبل بلوچی .Perovskia atriplicifolia Benth [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 29-47]
 • براسینواستروئید بررسی پارامترهای رشد و تغییرات درصد اسانس گیاه دارویی مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) تحت تأثیر 28-هموبراسینولید و تنش خشکی [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 176-186]
 • بررسی اکولوژی بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • بررسی فیتوشیمیایی بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]
 • برگ تأثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 359-374]
 • برگ بررسی تغییر فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه و برگ Salvia leriifolia Benth. در مراحل مختلف رشد و نمو [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 285-294]
 • برگ انار ارتباط فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدقارچی عصاره قسمت‌های مختلف انار (Punica granatum L.) با محتوای فنولیکی آن [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 47-56]
 • برگ بو شناسایی ترکیبات متشکله روغن اسانسی گونه برگ بو (.Laurus nobilis L) از دو منطقه مختلف [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 113-127]
 • برگ‌بو تأثیر مدت زمان تقطیر با آب بر کمیت و کیفیت اسانس برگ‌بو (Laurus nobili L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 249-260]
 • برگ‌بو (Laurus nobilis L.) سمّیت تنفسی اسانس برگ‌بو (Laurus nobilis L.) و اسانس مورد (Myrtus communis L.) روی تخم و مرحله بالغ سوسک چهارنقطه‌ای حبوبات (Callosobruchus maculatus F. (Col.: Bruchidae) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 216-222]
 • برگ‌بو (Laurus nobilis L.) استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیبهای تشکیل‌دهنده اسانس برگ، ساقه و میوه برگ‌بو (Laurus nobilis L.) [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 216-227]
 • برگ چغندر بررسی اثر تجویز خوراکی برگ چغندر (Beta vulgaris) بر میزان گلوکز، کلسترول توتال، وتری گلیسیرید خون در مدل تجربی دیابت قندی در موش صحرایی [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 433-441]
 • برگ زیتون (Olea Europaea L.) ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره برگ زیتون (Olea Europaea L.) رقم زراعی میشن به روش الایزا [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 280-292]
 • برگ فعال تأثیر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر تحمل تنش شوری و عملکرد اسانس گیاه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 963-975]
 • برگ گردو استخراج عصاره برگ گردوی بومی ایران با امواج مایکروویو و بررسی ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی ترکیب‌های فنولی حاصل [دوره 29، شماره 4، 1392، صفحه 879-898]
 • برگ نمدی درختچه‌ای (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) بررسی تأثیر برخی تیمارهای خواب‌شکنی بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بنیه بذر سه گونه گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare L.)، مریم‌گلی جنوبی (Salvia sharifii Rech. et Esfand.) و برگ نمدی درختچه‌ای‌ (Abutilon fruticosum Guill. et Perr.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 528-539]
 • برنامه‌ریزی آبیاری ارزیابی مراحل مختلف رشد و تعیین ضریب گیاهی ( Kc) سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 597-607]
 • بیسابولول بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 373-386]
 • بستر کاشت بررسی روش‌های تکثیر Lavandula stricta Del. [دوره 32، شماره 3، 1395، صفحه 417-427]
 • بستر کشت تأثیر قارچ مایکوریزا و بسترهای مختلف کشت بر صفات کمّی و کیفی گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dun.) [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 950-960]
 • بسته‌بندی اثر روشهای مختلف بسته‌بندی بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 142-157]
 • بسته‌بندی تأثیر بسته‌بندی، دما و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و ضایعات پیاز زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 14-22]
 • بسته‌بندی رهایش ترکیب‌های ضدمیکروبی اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) از فیلم زیست کامپوزیت فعال زئین در مدل‌های غذایی [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 322-332]
 • بی‌سیکلوجرماکرن استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Salvia lachnocalyx Hedge. [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 278-284]
 • بی سیکلو جرماکرن شناسایی ترکیبهای اسانس گیاه Salvia reuterana Boiss. [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 270-275]
 • بی‌سیکلو ژرماکرن مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های زایشی درخت زیتون تلخ (Melia azedarach L.) کاشته شده در باغ گیاه‌شناسی کاشان [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 665-673]
 • بیضه بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت بیضه [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 237-243]
 • بلایت باکتریایی بررسی اثر کنترل چند اسانس گیاهی بر بیماری بلایت باکتریایی گندم در شرایط گلخانه [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 323-334]
 • بلدرچین پاسخ عملکرد، خصوصیات لاشه و ایمنی بلدرچین‌های ژاپنی به سطوح مختلف پودر نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 820-836]
 • بلدرچین ژاپنی اثر مکمل آلوئه‌ورا (Aloe vera L.) و اسیدبوتیریک در تولید و کیفیت تخم و برخی پارامترهای خونی و مرفولوژی روده کوچک در بلدرچین تخم‌گذار [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 651-660]
 • بلدرچین ژاپنی اثرات اسانس گیاهان نعناع فلفلی و رزماری بر عملکرد، وزن اندام‌های داخلی و برخی فراسنجه‌های خونی بلدرچین‌های ژاپنی [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 915-927]
 • بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) بررسی تانن و اسید چرب میوه بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey.) در جنگل‌های النگدره استان گلستان [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 688-697]
 • بلوط اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن‌های خوراکی سویا و آفتابگردان [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 397-406]
 • بلوط ایرانی مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه بلوط ایرانی، پسته وحشی و چهار گونه بادام وحشی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 325-337]
 • بیماری‌های پس از برداشت اثر ضد قارچی چند عصاره خام آبی گیاهی در کنترل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) میوه توت‌فرنگی در مرحله پس از برداشت [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1099-1108]
 • بیماری‌های قلبی عروقی ارزیابی بالینی مصرف آب انار بر بهبود فشار خون، عملکرد عروق و فاکتورهای لیپیدی در افراد با فشار خون بالا [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 418-427]
 • بینی الکترونیک بررسی عملکرد یک سیستم بینی الکترونیکی در طبقه‌بندی کیفی اسانس گل‌محمدی (Rosa damascene Mill.) به کمک شبکه عصبی مصنوعی [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 339-349]
 • بنزیل آدنین بررسی اثر تیمار سرما و برخی سیتوکینینها در رفع خواب بذرهای زیره سیاه [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 183-193]
 • بنزیل‌آدنین اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • بنزیل‌آدنین BA)) بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی هورمون بنزیل آدنین (BA) بر رشد و تولید پاجوش گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 210-223]
 • بنزیل الکل استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره هگزانی گیاه .Evonymus japonicus L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 391-397]
 • بنزیل بنزوات بررسی ترکیب شیمیایی اسانس‌های Centaurea urvillei DC. subsp. deinacantha و Centaurea pterocaula Trautv. [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1003-1016]
 • بنزیل بوتانوات استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره هگزانی گیاه .Evonymus japonicus L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 391-397]
 • بنگ دانه کاربرد باندهای مختلف اشعه ماوراء بنفش در بالا بردن میزان برخی از ترکیبهای ثانویه در دو گونه بنگ دانه (Hyoscyamus) [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 140-145]
 • بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • بنه بررسی اثر تراکم و عمق کاشت بر صفات مختلف زعفران (Crocus sativus L.) در منطقه ماهیدشت کرمانشاه [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 361-372]
 • بنه مقایسه اسانس رزین درختان بنه در استانهای کرمانشاه، لرستان و ایلام [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 144-160]
 • بنه (Pistacia atlantica Desf.) ارزیابی هماتولوژیک مصرف عصاره هیدروالکلی میوه بنه (Pistachia atlantica Desf.) در موش‌های نر بزرگ سفید آزمایشگاهی نژاد ویستار [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 936-948]
 • بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica) بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس پوست میوه و برگ بنه Pistacia atlantica subsp. mutica [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 129-141]
 • بنیه بذر بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • بنه‌های دختری بررسی تأثیر بستر کشت، حذف جوانه‌های جانبی و اندازه بنه مادری بر تولید بنه‌های دختری و صفات مرفولوژیک زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 194-203]
 • بهاره و تابستانه مقایسه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد کمی وکیفی اسانس و مراحل فنولوژیکی در کشت پاییزه، بهاره و تابستانه بادرشبویه (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 263-270]
 • بهبود عملکرد تأثیر پیش‌تیمار بذر با عناصر کم مصرف آهن و بُر روی برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و عملکرد گل همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 879-888]
 • بهدشت نور آت اکولوژی گونه Silybum marianum در منطقة بهدشت نور [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 135-139]
 • بهره برداری بررسی تاثیر بهره‌برداری در ادامه حیات گیاه Ferula gumosa Boiss در شرایط مزرعه [دوره 20، شماره 1، 1383، صفحه 99-109]
 • بهره برداری بررسی عوامل مولد گزعلفی Quercus infectoria و نحوة تولید و بهره‎برداری [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 367-387]
 • بهره‌برداری شناسایی عوامل مولد، نحوة تولید و بهره‌برداری از شیرابه‌های قندی (مانها) در ایران [دوره 17، شماره 1، 1381-6، صفحه 75-109]
 • بهره‌برداری‌ بررسی تاثیر بهره برداری به روش تیغ زنی در ادامه حیات و زادآوری گیاه باریجه [دوره 19، شماره 3، 1382، صفحه 269-285]
 • بهره‌وری آب تأثیر تنش کم‌آبی بر ویژگی‌های گیاهی کاسنی (Cichorium intybus L.) در تاریخ‌های کاشت متفاوت [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 383-395]
 • به لیمو تاثیر عصاره الکلی گیاه به لیمو بر زخمهای جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس در مدل حیوانی [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 242-249]
 • به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) ارزیابی فرایند خشک شدن، کمّیت اسانس و مدل‌سازی ریاضی گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) با استفاده از جریان هوای گرم [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 684-698]
 • به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) ارزیابی عملکرد، کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora H. B. et K.) تحت استفاده مصرف متعادل کود و پلیمر سوپرجاذب [دوره 30، شماره 6، 1393، صفحه 999-1011]
 • به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) بررسی تأثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر مؤلفه‌های خشک کردن گیاه دارویی به‌لیمو (Lippia citriodora Kunth.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 161-173]
 • به‌لیمو (Lippia citroiodora (Palau) Kunth) بررسی تأثیر زمان قلمه‎گیری، موقعیت قلمه و کاربرد اکسین بر ریشه‎زایی قلمه‎های ساقه به‎لیمو (Lippia citriodora (Palau) Kunth) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 145-157]
 • به‌نژادی ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های‏ گیاه دارویی خارمریم (Silybum marianum L.) با استفاده از اجزاء عملکرد، صفات مورفولوژیک و فنولوژیک [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 990-1002]
 • بهینه‌سازی ارزیابی برخی عوامل مؤثر بر میزان عصاره و ترکیب‌های فنولی پوست سبز گردو (Juglans regia L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 419-430]
 • بیهوشی بررسی اثر اسانس میخک (Eugenia caryophyllata) بر بیهوشی بچه تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 188-192]
 • بویاییسنج خاصیت دورکنندگی و دوام اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) و شیشه شور (Callistemon viminalis (Gaertn.) G.Don) روی چند گونه سوسک محصولات انباری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 332-341]
 • بیوتیپ شناسایی و کمّیت‌سنجی برخی ترکیب‌های فلاونوئیدی در تعدادی از بیوتیپ‌های مرکبات [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 620-633]
 • بیوچار اثر ورمی‌کمپوست، بیوچار و همزیستی میکوریزی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی کدوی تخم‌کاغذی (Cucurbita pepo L.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • بیوچار تأثیر بیوچار بر میزان تریگونلین بذر اکوتیپ‌های گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 155-165]
 • بورنیل استات مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندامهای هوایی گیاه Artemisia turcomanica Gand. در ساعت‌های مختلف تقطیر [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 574-582]
 • بورنییل استات بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 123-135]
 • بورنئول مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس Salvia santolinifolia Boiss. در سه رویشگاه مختلف [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 128-134]
 • بورنئول بررسی کمی وکیفی روغن اسانسی مینای پرکپه Tanacetum polycephalum Schultz-Bip Subsp. polycephalum [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 111-116]
 • بورنئول بررسی مقایسه‌ای اسانس سنبل الطیب کوهستانی Valeriana sisymbriifolia Vahl از سه منطقه رویشگاهی [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 123-135]
 • بوزیدان (Withania somnifera (L.) Dun.) بررسی کمّی و کیفی اسیدهای چرب بذر دو گونه Withania coagulans (Stocks) Dun. و Withania somnifera (L.) Dun. از رویشگاه‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 730-740]
 • بیوسولفور تأثیر کاربرد کودهای زیستی و کود دامی بر عملکرد اقتصادی و ویژگی‌های کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 610-625]
 • بیوشیمیایی تنوع ژنتیکی و مقایسه صفات فیزیکوشیمیایی سه جمعیت خیار آب‌پران (Ecballium elaterium (L.) Rich.) واقع در استان اردبیل [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 672-683]
 • بیوفسفات تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست، بیوفسفات و ازتوباکتر بر کمّیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 596-605]
 • بیو‌فسفات تأثیر کودهای زیستی، شیمیایی و نانو، بر خصوصیات کمّی و کیفی گیاه دارویی بالنگو شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fischer & Meyer) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 667-677]
 • بیوفیلم اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • بیولوژی معرفی منابع و عوامل تولیدکننده و سازوکار تولید شکر تیغال در خراسان [دوره 14، شماره 1، 1381-3، صفحه 39-54]
 • بومادران استخراج و اندازه‌گیری ترکیب کوئرستین در اندامهای مختلف سه گونه گیاهی بومادران Achillea millefolium L.، Achillea biebersteinii Afan. و Achillea tenuifolia Lam. [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 529-539]
 • بومادران عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 261-271]
 • بومادران اثر عصاره برخی گیاهان دارویی، اسید آلی و آنتی‌بیوتیک بر کاهش کلنیزاسیون باکتری کمپیلو باکتر ژژونی در روده جوجه‌های گوشتی [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 795-806]
 • بومادران شاخص‌های رشد برخی گونه‌های گیاهان دارویی در شرایط مختلف تنش خشکی [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 249-261]
 • بومادران بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium subsp. millefolium با روشهای تقطیر [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 181-190]
 • بومادران (Achillea L.) بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های مختلف بومادران ایران (گونه‌های A. bieberestini L. و Ahillea millefolium L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 661-675]
 • بومادران (Achillea millefolium L.) تأثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L.) در منطقه کرج [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 347-363]
 • بومادران (Achillea millefolium L.) بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium L.) در رویشگاه‌های مختلف استان آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 529-538]
 • بومادران (Achillea millefolium L.) بررسی برخی خصوصیات بوم‌شناختی، ریختی و میزان اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در منطقه آذربایجان‌شرقی [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 692-701]
 • بومادران (Achillea millefolium L.) اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 948-957]
 • بومادران (Achillea millefolium L.) بررسی صفات مورفولوژیکی جمعیت‌های گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium L.) در فواصل مختلف آبیاری [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 386-399]
 • بومادران (Achillea millefolium L. subsp. Millefolium) بررسی تأثیر ویژگیهای اکولوژیک (خاک و ارتفاع) بر کمیت و کیفیت اسانس گل و برگ Achillea millefolium L. subsp. Millefolium [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 556-571]
 • بومادران (Achillea nobilis L.) معرفی یک کموتایپ غنی از سیس-کریزانتنول از گیاه Achillea nobilis L. و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 945-955]
 • بومادران (Achillea wilhelmsii C. Koch) بررسی تنوع صفات مورفولوژیک و اسانس جمعیت‌های مختلف Achillea wilhelmsii C. Koch [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 579-593]
 • بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس اندام‌های مختلف بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 40-49]
 • بومادران کوهستانی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس بومادران کوهستانی Achillea vermicularis Trin. [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 49-58]
 • بومادران هزاربرگ ایران (Achillea millefolium L.) بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) رویشگاه‌های مختلف ایران [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 767-779]
 • بیوماس تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • بیوماس سلولی تأثیر منشأ ریزنمونه و غلظت‌های مختلف تنظیم‌کننده‌های رشد بر بهینه‌سازی سوسپانسیون سلولی مرزه بختیاری (.Satureja bachtiarica L) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 998-1009]
 • بیومس تغییرات عمقی درصد پوشش و بیومس جلبک آگاروفیت Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson و پراکنش آن در سواحل خلیج فارس [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 23-38]
 • بوم‌شناسی بررسی خصوصیات بوم‌شناختی Dracocephalum kotschyi Boiss. در مراتع شهرستان بجنورد [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 406-414]
 • بوم‌شناسی آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • بوم‌شناسی فردی آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]

پ

 • پاپاورین اندازه‌گیری کمّی آلکالوئیدها در گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) در شمال ایران با ارتفاع متفاوت [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 307-314]
 • پاپهن (Lomatopodium staurophyllum (Rech. F.) Rech. F.) بررسی ترکیبهای شیمیایی موجود در روغن اسانسی پاپهن Lomatopodium staurophyllum (Rech. F.) Rech. F. [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 73-85]
 • پاتولوژی بررسی اثر عصاره آبی سیر بر تغییرات پاتولوژیکی روده باریک در خرگوش‏های آلوده به سالمونلاتیفی موریوم [دوره 19، شماره 4، 1382، صفحه 425-431]
 • پاجوش بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و محلول‌پاشی هورمون بنزیل آدنین (BA) بر رشد و تولید پاجوش گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 210-223]
 • پایداری روش پایداری ژل گیاه صبر(.Aloe vera L) [دوره 19، شماره 2، 1382، صفحه 194-205]
 • پایداری غشاء نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • پایداری غشاء ارزیابی عملکرد و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل گاوزبان (Borago officinalis L.) تحت تراکم بوته و تاریخ‌های مختلف کاشت در منطقه اهواز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 1-16]
 • پارازیتیسم اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ (Acanthiophilus helianthi (Rossi) (Diptera: Trypetidae)) [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 724-433]
 • پاراسیمن تأثیر رویشگاه بر بازده و ترکیبهای شیمیایی اسانس Eucalyptus camaldulensis Dehn [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 33-48]
 • پاراسیمن تاثیر روش اسانس گیری بر کمیت و ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس اوکالیپتوس کامالدولنسیس از ایران [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 103-119]
 • پارا-سیمن استخراج و تعیین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گونه Origanum strobilaceum Mobayen & Ghahreman [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 465-471]
 • پارا-سیمن مقایسه ترکیب‌های شیمیایی اسانس بومادران زرد (Achillea biebersteinii Afan.) استان خراسان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 1-13]
 • پارا-سیمن استخراج و شناسایی ترکیبهای معطر اسانس توده‌های ژنتیکی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) در شرایط کشت شده و عرصه‌های طبیعی [دوره 25، شماره 3، 1388، صفحه 376-385]
 • پارا-سیمن مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در مراحل قبل از گلدهی و گلدهی کامل در رویشگاه و مزرعه [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 159-169]
 • پارا-سیمن اثرات تاریخ کاشت و رژیمهای آبیاری بر روی کمیّت و کیفیّت اسانس در گیاه Cuminum cyminum L. [دوره 23، شماره 1، 1386، صفحه 134-140]
 • پارا-سیمن بررسی و مقایسه کمّی و کیفی اسانس چهار اکسشن از مرزه (Satureja macrantha C. A. Mey.) در سال‌های مختلف پس از کشت در شرایط آب و هوایی تهران [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 150-164]
 • پارا-سیمن اسانس Satureja bachtiarica Bunge به عنوان منبعی غنی از کارواکرول [دوره 20، شماره 4، 1383، صفحه 425-439]
 • پارا-سیمن اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه، عملکرد اسانس و قدرت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد اکسیژن در اکوتیپ‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 510-526]
 • پارا-سیمن مقایسه کمی و کیفی اسانس پنج گونه آویشن (Thymus) [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 29-51]
 • پاراسمین و ترکیب‌های فنلی بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس Trachyspermum copticum L. Link [دوره 13، شماره 1، 1381-2، صفحه 69-79]
 • پارامترهای بیوشیمیایی سرم اثرات آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تیمار شده با کیتوزان و تأثیر آن بر روی فاکتورهای کبدی و پروفایل چربی در رت‌های نر نژاد ویستار [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 466-477]
 • پارامترهای دموگرافی خصوصیات حشره‌کشی و ضدتغذیه‌ای عصاره متانولی گیاه سرخس شترمرغی (Matteucia struthiopteris (L.) Tod) بر شب‌پره پشت الماسی (Plutella xylostella L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 165-176]
 • پارامترهای رشد بررسی تغییرات رشد سه کولتیوار گیاه وایول (Parthenium argentatum Gray.) تحت تیمارهای مختلف آبیاری [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 342-352]
 • پارامترهای رشد جمعیت اثر عصاره اکدیستروئیدی گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L.) روی پارامترهای جدول زندگی و رشد جمعیت شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella) [دوره 30، شماره 3، 1393، صفحه 353-360]
 • پارامترهای فیزیولوژیک بررسی تنش خشکی و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهای فیزیولوژیک و جذب عناصر غدایی در گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 482-494]
 • پارتنولید اثر برخی نانوذرات بر بیان ژن‌های جرماکرنA سنتاز (TpGAS) و پارتنولید سنتاز (TpPTS) در گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 314-324]
 • پارتنولید بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 248-265]
 • پارک ملی تندوره همزیستی میکوریز وزیکولار آربوسکولار در گیاهان دارویی پارک ملی تندوره [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]
 • پارکینسون اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica Lindl.) بر سطوح CDNF، SOD و MDA قشر مخ در مدل تجربی بیماری پارکینسون در موش صحرایی نر [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 332-341]
 • پیاز (Allium cepa) بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 47-62]
 • پیاز ایرانی (Allium cepa L.) بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدان و ترکیب‌های فنولی دو رقم از پیاز ایرانی (Allium cepa L.) با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 455-464]
 • پیاز زعفران (Crocus sativus L.) تأثیر بسته‌بندی، دما و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی و ضایعات پیاز زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 14-22]
 • پاسخ ایمنی اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • پاسخ به انتخاب تعیین شاخص‌های انتخاب مناسب برای اصلاح عملکرد دانه در زیره سبز (Cuminum cyminum L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 1088-1098]
 • پاسخ به انتخاب بهبود عملکرد بذر ژنوتیپ‌های زیره سبز (Cuminum cyminum L.) با استفاده از شاخص‌های مختلف گزینش در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 209-221]
 • پاسخ هومورال تأثیر فرآورده MS14 بر پاسخ ایمنی هومورال در موش Balb/c [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 244-252]
 • پاکلی‌تاکسل تقویت تولید تاکسول در کشت سوسپانسیون سلولی فندق (Corylus avellana L.) از طریق ترکیب محرک و پیش‌ماده [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 73-89]
 • پاکلوبوترازول بررسی اثر چهار تنظیم‌‌کننده رشد بر عملکرد، رنگدانه‌های فتوسنتزی و صفات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) در شرایط گلخانه‌ای [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 703-715]
 • پایگاه اطلاعاتی شناسایی ژن‌های مسیر بیوسنتزی اسکلت ترپنوئید در میوه گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis (L.) Schrad.) با استفاده از تکنیک توالی‌یابی RNA [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 691-702]
 • پالایش گیاهی بررسی اثر غلظت‌های مختلف مس بر رنگیزه‌ها و فعالیت سیستم‌های دفاعی غیرآنزیمی و آنزیمی در گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 235-247]
 • پالایش گیاهی اثرات غلظت‌های مختلف سرب و مس بر مقدار مالون‌دآلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز و کاتالاز در گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 68-83]
 • پایه ماده بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • پایه نر بررسی مقایسه‌ای برخی مواد مؤثره پایه‌های نر و ماده گیاه افدرا (Ephedra major Host) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 290-300]
 • پیپریتنون بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 1-9]
 • پیپریتنون بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 1-9]
 • پیپریتنون اکسید بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 1-9]
 • پیپریتنون اکسید بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 1-9]
 • پیپریتون استخراج، شناسایی و مقایسه ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل، برگ، ساقه و سرشاخه گلدار بومادران کوهستانی (Achillea vermicularis Trin.) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 743-752]
 • پیپریتون بررسی ترکیبهای اسانس پونه کرمانی M. longifolia (L.) Hud. var. kermanansis و پونه جنگلی M. longifolia (L.) Hud. var. kotschiana [دوره 18، شماره 1، 1381-7، صفحه 1-9]
 • پیپریتون بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ‌آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 69-81]
 • پیپریتون بررسی اسانس پونه زیبا Mentha longiifolia (L.) Hud. Var. calliantha [دوره 11، شماره 1، 1380-5، صفحه 1-9]
 • پیپریتون بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس کاه مکی Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor [دوره 10، شماره 1، 1380-4، صفحه 75-83]
 • پی‌پریتون شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندام‌های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 561-567]
 • پتاسیم نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • پتاسیم تأثیر مصرف کودهای بیولوژیک بر روی جذب عناصر N، P، K و عملکرد دانه در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1388، صفحه 1-19]
 • پتاسیم تأثیر محلول‌پاشی نانو کود آلی و هیومیک اسید بر ویژگی‌های بیوشیمیایی و برخی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 134-144]
 • پتانسیل اسمزی بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • پتانسیل اسمزی بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) تحت تنش شوری [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 573-586]
 • پتانسیل اسمزی تأثیر آماده‌سازی اسمزی بر جوانه‌زنی بذر گاوزبان (Borago officinalis L.) در راستای بهینه‌سازی تولید [دوره 22، شماره 3، 1385، صفحه 216-222]
 • پتانسیل منفی آب مطالعه اثر تنش شوری و نوع نمک بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی شنبلیله، کنجد، شاهدانه و زنیان [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 358-369]
 • پیچ اناری گل درشت تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذرهای 5 گیاه معطر و دارویی [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 129-153]
 • پداژه تأثیر اسانس‌های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) و اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) بر رشد، گلدهی و فعالیت آنزیم پراکسیداز در گلایول [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 309-321]
 • پدیده شیشه‌ای شدن اثر بنزیل‌آدنین و سالیسیلیک اسید بر پدیده شیشه‌ای شدن در کشت ساقه ریزازدیادی شده گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 130-143]
 • پراکسیداز بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی ‌پراکسیداز و برخی شاخص‌های رشد گندم (Triticum aestivum L.) [دوره 29، شماره 1، 1392، صفحه 11-25]
 • پراکسیداز اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 595-604]
 • پراکسیداز تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه پنج جمعیت گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 412-429]
 • پراکسیداز تعیین فعالیت آنزیمهای پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه .Thymus pubescens Boiss. et kotschy et Celak [دوره 7، شماره 1، 1380-1، صفحه 27-53]
 • پراکسیداسیون لیپیدی اثر تنش خشکی و آسکوربات خارجی بر روی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فلاونوئیدها، ترکیبهای فنلی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گیاه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 656-469]
 • پراکسیداسیون لیپیدها تأثیر سلنیوم بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 32، شماره 4، 1395، صفحه 698-715]
 • پراکندگی آت اکولوژی گونه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Bioss.) در برخی از رویشگاهای طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 34، شماره 4، 1397، صفحه 662-671]
 • پراکنش بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی دو گونه Thymus kotschyanus Boiss. Et Hohen و Thymus pubescens Boiss. & Kotschy ex Celak در استان آذربایجان‌غربی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 412-424]
 • پراکنش شناسایی گیاهان دارویی استان مرکزی [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 544-559]
 • پراکنش بررسی اکولوژیک سی و چهار گونه گیاه اسانس‌دار تیره نعناع در استان یزد [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 432-442]
 • پراکنش آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • پراکنش گیاهان داروئی استان بوشهر [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 213-227]
 • پراکنش جمع‌آوری و شناسایی گیاهان دارویی استان قزوین [دوره 16، شماره 1، 1381-5، صفحه 1-39]
 • پراکنش بررسی برخی ویژگی‌های آت‌اکولوژی گونه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) seem.) در استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 98-108]
 • پراکنش گونه مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه گیاهی کما (Ferula ovina Boiss.) با استفاده از مدل ژنتیک الگوریتم در فریدون‌شهر استان اصفهان [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 977-987]
 • پرایمینگ بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی و استقرار دانه‌رست‌های بنگ‌دانه (Hyoscyamus niger L.) [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 646-656]
 • پیرتروم بررسی بیان ژن 1-دئوکسی-دی-زایلوز 5-فسفات سنتاز و ژن چند عملکردی TcGLIP در گیاه پیرتروم (Chrysanthemum cinerariaefolium Vis.) در پاسخ به متیل جاسمونات [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 13-24]
 • پرتو فرابنفش B بررسی تأثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب‌های دارویی کالوس‌های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 30-41]
 • پرتو فرابنفش C بررسی تأثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب‌های دارویی کالوس‌های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 30-41]
 • پرتو گاما تأثیر پیش‌تیمار بذر با اشعه گاما و کود نیتروژن بر عملکرد و کارآیی مصرف نیتروژن بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) در تولید پروتئین [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 296-312]
 • پرتو گاما تأثیر اسانس و عصاره هیدروالکلی زیره سیاه (Carum carvi L.) روی پارامترهای استرس اکسیداتیو در رت‌های مبتلا به التهاب حاد ریوی قبل و بعد از پرتودهی گاما [دوره 25، شماره 4، 1388، صفحه 441-455]
 • پرتوهای فرابنفش بررسی تاثیر پرتوهای فرابنفش بر کمیت وکیفیت اسانس گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.)) درمراحل مختلف رویشی [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 1-27]
 • پرتوهای فرابنفش C تاثیر پرتوفرابنفش C بر برخی از پارامترهای فیزیولوژیکی در گیاه صبر زرد (Aloe vera L.) [دوره 22، شماره 4، 1385، صفحه 315-331]
 • پرتوهای فرابنفش اسانس اثر پرتوهای فرابنفش بر تغییرات کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع (.Mentha spicata L) [دوره 8، شماره 1، 1380-2، صفحه 1-15]
 • پرس سرد شناسایی و مقایسه ترکیبهای موجود در اسانس پوست میوه بالنگ (Citrus medica L.) با دو روش استخراج (تقطیر با آب و پرس سرد) [دوره 24، شماره 4، 1387، صفحه 428-436]
 • پرشدن دانه اثر غلظت و مراحل محلول‌پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 1007-1022]
 • پر شدن دانه واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و بازدهی مصرف آب برخی بوم‌گونه‌های رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به رژیم‌های آبیاری و محلول‌پاشی هیومیک‌اسید [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 166-181]
 • پری‌گایجرن بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 64-73]
 • پری‌گایجرن شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Pimpinella eriocarpa Banks & Soland [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 51-63]
 • پروبیوتیک مقایسه اثر آنتی‌بیوفین، پروبیوتیک گالیپرو و آنتی‌بیوتیک ویرجینامایسین در جیره حاوی جو بر عملکرد، کلسترول و تری‌گلیسرید خون و پاسخ ایمنی SRBC در جوجه‌های گوشتی [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 431-439]
 • پروبیوتیک (بایومین ایمبو) اثر مقایسه‌ای ژل آلوئه‌ورا و پروبیوتیک (بایومین ایمبو) بر عملکرد، پاسخ ایمنی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ مرغ‌های تخم‌گذار تجاری [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 821-832]
 • پروتئین بررسی اثر شوری و اسید آسکوربیک بر برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی در گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 3، 1389، صفحه 370-388]
 • پروتئین اثر مدیریت تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و خصوصیات کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.) [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 248-261]
 • پروتئین تغییر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea (L.) Moench) در پاسخ به تاریخ کشت و دوره غرقاب خاک [دوره 31، شماره 2، 1394، صفحه 315-331]
 • پروتئین بررسی عملکرد، موسیلاژ و پروتئین دانه در گونه و اکوتیپ‌های مختلف بالنگو (Lallemantia spp) تحت تنش خشکی [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 676-687]
 • پروتئین بررسی اثر ریزسازواره‌های حل‌کننده فسفات و بسترهای مختلف بر فسفر قابل جذب خاک و عملکرد گیاه شمعدانی پیچ (Pelargonium peltatum Soland.) [دوره 31، شماره 6، 1394، صفحه 988-1004]
 • پروتئین اثر محلول‌پاشی سلنیوم، بور و آهن بر برخی صفات فیزیولوژیک و گلیکوزیدهای استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش شوری [دوره 33، شماره 6، 1396، صفحه 1017-1033]
 • پروتئین کل تأثیر سطوح مختلف اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) در جیره غذایی بر بهبود شاخص‌های رشد، بیوشیمیایی خون و ترکیب‌های بدنی ماهی کلمه خزری (Rutilus caspicus) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 350-360]
 • پروتئین کل تأثیر تیمارهای متفاوت کلسیم کلراید بر بیان ژن‌های فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) و 4-کومارات کوآ لیگاز (4Cl) در گیاه Melissa officinalis L. [دوره 35، شماره 3، 1398، صفحه 381-395]
 • پریودونتیت مقایسه اثر ضد میکروبی بابونه و کلرهگزیدین بر روی پورفیروموناس ژنژیوالیس [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 87-99]
 • پروستاتان بررسی اثرات منتخبی از فرمولاسیونهای گیاهی موجود در بازار دارویی ایران بر عملکرد کبدی در رت [دوره 23، شماره 2، 1386، صفحه 226-233]
 • پروفاز بررسی تاثیر اسانس برگ گیاه مورخوش (Zhumeria majdae) بر تقسیم میتوز در سلولهای ریشه پیاز [دوره 19، شماره 1، 1382، صفحه 47-62]
 • پروفایل اسید چرب بررسی ترکیب‌های شیمیایی هسته و خواص آنتی‌اکسیدانی روغن برخی از ارقام انار تجاری ایران [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 502-515]
 • پیرولیز اثرهای ضد قارچی دود مایع حاصل از پیرولیز ضایعات توتون روی قارچ‌های بیماری‌زای گیاهی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 109-120]
 • پرولین بررسی صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و برخی از عناصر معدنی موجود در گیاه چند منظوره کافوری (Camphorosma monspliaca L.) [دوره 28، شماره 2، 1391، صفحه 267-279]
 • پرولین اثر تنش شوری و برهم‌کنش آن با آسکوربات بر میزان فعالیت آنزیم‌های کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز، پرولین و مالون دی‌آلدئید در گیاه زیره سبز (Cuminum cyminum L.) چهار هفته بعد از جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 14-27]
 • پرولین اثر غلظت‌های مختلف مولیبدن بر برخی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گل راعی (Hypericum perforatum L.) [دوره 29، شماره 3، 1392، صفحه 595-604]
 • پرولین بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب‌های آنتی‌اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 647-658]
 • پرولین نقش متیل‌جاسمونات در بهبود مقاومت به شوری از طریق تأثیر بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک در گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 700-711]
 • پرولین اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، پرولین، قندهای محلول و عملکرد ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 19-29]
 • پرولین اثرکمبود آب و برهم‌کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 26، شماره 4، 1389، صفحه 466-476]
 • پرولین اثر تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک، میزان پرولین و درصد تیمول در آویشن (Thymus vulgaris L.) [دوره 26، شماره 2، 1389، صفحه 239-251]
 • پرولین اثر تنش خشکی بر میزان پرولین، قندهای محلول، کلروفیل و آب نسبی (RWC) بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) [دوره 23، شماره 4، 1386، صفحه 504-513]
 • پرولین تأثیر تنش خشکی بر برخی فرایندهای متابولیسمی گیاه Parthenium argentatum Gray. [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 315-322]
 • پرولین تأثیر قارچ Glomus hoi، سطوح مختلف فسفر و تنش خشکی بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 23، شماره 3، 1386، صفحه 405-415]
 • پرولین بررسی اثر تنش شوری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و خواص ضدباکتریایی گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 30، شماره 5، 1393، صفحه 733-745]
 • پرولین مطالعه تغییرات رشد، سیستم دفاع آنتی‌اکسیدانی و مقدار پروتئین با کاربرد عنصر روی در گیاه دارویی پریوش (Catharanthus roseus (L.) G. Don.) تحت تنش شوری [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 35-46]
 • پرولین بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی، پرولین، قندهای محلول، رنگریزه‌های فتوسنتزی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در واکنش به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و تنش منگنز [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 71-82]
 • پرولین اثر تنش خشکی بر عملکرد کمّی و کیفی، خصوصیات فیزیولوژیک و ترکیب‌های اسانس دو گونه Ocimum basilicum L. و Ocimum americanum L. [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 900-914]
 • پرولین اثر تنش شوری بر میزان و ترکیب اجزاء اسانس و خواص آنتی‌اکسیدانی گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) [دوره 32، شماره 6، 1395، صفحه 948-957]
 • پرولین ارزیابی تنش خشکی بر عملکرد دانه و صفات کیفی سه جمعیت گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 25-38]
 • پرولین تأثیر کودهای زیستی بر میزان و عملکرد اسانس و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه نعناع (Mentha spicata L.) در شرایط کم‌آبیاری [دوره 33، شماره 1، 1396، صفحه 112-125]
 • پرولین مطالعه اثر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک و عملکردی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 33، شماره 3، 1396، صفحه 492-508]
 • پرولین تأثیر قارچ مایکوریزا بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خارمریم (Silybum marianum (L.) Gaertn.) تحت تنش خشکی [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 620-635]
 • پرولین بررسی تغییرات متابولیسمی حاصل از تنشهای خشکی درگیاه مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 20، شماره 3، 1383، صفحه 263-275]
 • پرولین تأثیر تنش خشکی بر صفات فیزیولوژیک، فعالیت آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه پنج جمعیت گیاه دارویی بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana Benth.) [دوره 34، شماره 3، 1397، صفحه 412-429]
 • پرولین اثر محلول‌پاشی اسید جاسمونیک بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و عملکرد اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) تحت تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 80-97]
 • پرولین برهم‌کنش تلقیح قارچ میکوریز Glumus verciforme و عنصر سلنیم بر شاخص‌های رشد و بیوشیمیایی گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 158-169]
 • پرولین اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 601-616]
 • پزودوافدرین بررسی مقایسه ای مقادیر آلکالوئیدهای افدرین و پزدوافدرین در گونه ‌های افدرای ایران [دوره 6، شماره 1، 1379، صفحه 48-65]
 • پسآب تعیین‌ میزان تانن در گلاب، پسآب و تفاله گل‌محمدی (Rosa damascena Mill.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 348-357]
 • پس از برداشت اثر کاربرد عصاره و اسانس آویشن زوفایی و مرزه بختیاری در محلول گلجایی بر بهبود کیفیت و عمر گلجایی گل شاخه بریدنی ژربرا (Gerbera jamesoni L.) رقم Pink Elegance [دوره 35، شماره 4، 1398، صفحه 617-634]
 • پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 689-702]
 • پسته کوهی (Pistacia atlantica Desf.) بررسی اثربخشی ترکیب ژل صبر‌زرد (Aloe vera L.) با عصاره هیدرواتانولی پوست میوه پسته کوهی (Pistacia atlantica Desf.) بر روند التیام زخم برشی- برداشتی در موش آزمایشگاهی دیابتی [دوره 34، شماره 5، 1397، صفحه 794-804]
 • پسته وحشی مقایسه ترکیب اسیدهای چرب روغن میوه بلوط ایرانی، پسته وحشی و چهار گونه بادام وحشی [دوره 33، شماره 2، 1396، صفحه 325-337]
 • پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica) اثر حشره‌کشی اسانس پسته وحشی (Pistacia atlantica Desf. var. kurdica)، بر روی حشرات کامل سوسک توتون (Lasioderma serricorne F. (COL.: Anobiidae)) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 723-731]
 • پس‌رسی‌ اثر تیمارهای خراش‌دهی سرما و پس‌رسی در شکستن خواب بذر هشت اکوتیپ از چهار گونه مرزه (Satureja) به روش استاندارد جوانه‌زنی [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 48-57]
 • پسیل معمولی پسته حساسیت پسیل معمولی پسته (Agonoscena pistaciae Burkhardt and Lauterer) نسبت به عصاره چند گیاه در آزمایشگاه [دوره 32، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • پسودوموناس آئروجینوزا اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 74-82]
 • پسودوموناس آئروجینوزا مقایسه اثر ضدمیکروبی عصاره Ruta graveolens و جنتامایسین بر پسودوموناس آئروجینوزا [دوره 20، شماره 2، 1383، صفحه 171-180]
 • پیش تیمار تعیین بهترین تیمار افزایش جوانه‌زنی بذرهای 5 گیاه معطر و دارویی [دوره 12، شماره 1، 1381-1، صفحه 129-153]
 • پیش‌تیمار تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 509-516]
 • پیش‌تیمار بذر اثر اسموپرایمینگ بذر و دور آبیاری بر عملکرد کمّی و میزان اسانس زیره سبز (Cuminum ciminum L.) [دوره 28، شماره 1، 1391، صفحه 131-141]
 • پیش‌تیمار بذر اثر تنظیم‌کننده‌های رشد بر ویژگیهای بیوفیزیکوشیمیایی دانه و عملکرد کدوی دارویی (Cucurbita pepo L.) [دوره 26، شماره 1، 1389، صفحه 40-48]
 • پیش‌سرمادهی مرطوب روشهای مؤثر در شکست خواب و افزایش جوانه‌زنی بذر ریواس (Rheum ribes L.) [دوره 27، شماره 2، 1390، صفحه 212-223]
 • پشه آنوفل (Anopheles stephensi) مقایسه اثر عصاره الکلی و اسانس سه گیاه Melissa officinalis L.، Rosmarinus officinalis L. و Lavandula angustifolia Mill. در دفع پشه Anopheles stephensi [دوره 27، شماره 4، 1390، صفحه 606-614]
 • پکتوباکتریوم کنترل عامل بیماری پوسیدگی نرم گیاه زینتی سینگونیوم (Pectobacterium carotovorum) با استفاده از اسانس‌های گیاهی و آنتی‌بیوتیک‌ها در دو سطح آزمایشگاه و گلخانه [دوره 28، شماره 4، 1391، صفحه 730-740]
 • پیکروکروسین خالص‌سازی کاروتنوئیدها و منوترپن‌آلدئیدهای زعفران ایران و بررسی اثر هریک بر ساختار DNA، هیستون H1 و کمپلکس H1-DNA [دوره 22، شماره 2، 1385، صفحه 85-97]
 • پیکروکروسئین بررسی تنوع صفات مورفولوژیکی و میزان پیکروکروسئین در ژنوتیپ‌های مختلف زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • پلی اتیلن گلایکول اثرتنش آبی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 535-543]
 • پلی‌اتیلن گلایکول بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 343-357]
 • پلی‌اتیلن گلیکول تأثیر پیش‌تیمار بذر با پلی‌اتیلن گلیکول وکلرید سدیم بر شاخص‌های سبز کردن و رشد گیاهچه انیسون (Pimpinella anisum L.) [دوره 27، شماره 3، 1390، صفحه 509-516]
 • پلی‌اتیلن گلیکول عکس‌العمل گونه‌های مختلف جنس بومادران (Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی‌اتیلن گلیکول در مرحله جوانه‌زنی [دوره 25، شماره 2، 1388، صفحه 261-271]
 • پلی‌پلوئیدی بررسی تأثیر تیمار کلشی‌سین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و مواد مؤثره در نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) [دوره 33، شماره 4، 1396، صفحه 563-578]
 • پلی‌پلوئیدی بررسی اثر القای پلی‌پلوئیدی بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و مورفولوژیکی خشخاش ایرانی (Papaver bracteatum Lindl.) [دوره 35، شماره 2، 1398، صفحه 170-181]
 • پلی‌ساکارید بررسی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی گیاه دارویی انزروت (Astragalus fasciculifolius Boiss.) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب استان سیستان و بلوچستان [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 68-79]
 • پلی‎ساکارید‎ بهینه‌سازی ترکیب‌های بستر کشت غوطه‎ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پلی‌ساکارید برون سلولی [دوره 28، شماره 3، 1391، صفحه 423-433]
 • پلی‌فنل بررسی میزان شیکوریک، کلروژنیک، کافئیک اسید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی در چند گونه بومی ایران در مقایسه با Echinacea purpurea L. در مراحل مختلف نموی [دوره 34، شماره 6، 1397، صفحه 909-923]
 • پلی‌فنل‌ها اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) [دوره 30، شماره 4، 1393، صفحه 600-610]
 • پلی‌فنول‌ها اثر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی مواد مؤثره در دو توده گیاه ترخون (Artemisia dracunculus L.) [دوره 29، شماره 2، 1392، صفحه 460-475]
 • پلیمر آب‌دوست بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی ویژگی‌های ریختی، زیستی، بازدهی مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L. var. Keshkeni luvelou) [دوره 31، شماره 5، 1394، صفحه 763-775]
 • پلیمر زیستی تأثیر محلول‌پاشی کیتوزان بر ویژگی‌های کمّی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) تحت تنش کم‌آبی [دوره 35، شماره 1، 1398، صفحه 121-133]
 • پمپ AcrAB-TolC اثر عصاره گیاه تلخ‌بیان (Sophora alopecuroides L.) بر مهار پمپ AcrAB–TolC در باکتری E. coli [دوره 32، شماره 5، 1395، صفحه 784-794]
 • پمپ افلوکسی بررسی علت خاصیت ضدمیکروبی پایین چند آلکالوئید گیاهی (نوسکاپین، کافئین و وینکامین) بر روی سویه‌های مختلف سودوموناس آئروجینوزا با مقاومت چند دارویی (MDR) [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 309-321]
 • پی- منت- 1- ان- 9-ال بررسی و مقایسه اسانس پونه سرخ‌آبادی Mentha longifolia (L.) Hudson var. chlorodictya Rech.f. در دو رویشگاه مختلف [دوره 15، شماره 1، 1381-4، صفحه 69-81]
 • پنتیلن تترازول اثر سلولی عصاره برگ ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر فعالیت صرعی القاء شده توسط پنتیلن تترازول در نورونهای حلزون [دوره 24، شماره 2، 1387، صفحه 225-236]
 • پنیر اثرات ضد لیستریایی عصاره روغنی نعناع (Mentha spicata L.) در یک مدل غذایی [دوره 24، شماره 3، 1387، صفحه 326-332]
 • پنیرباد (Withania coagulans Stocks) Dun.) بررسی کمّی و کیفی اسیدهای چرب بذر دو گونه Withania coagulans (Stocks) Dun. و Withania somnifera (L.) Dun. از رویشگاه‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان [دوره 33، شماره 5، 1396، صفحه 730-740]
 • پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) آت‌اکولوژی گونه دارویی و نادر پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 1، 1394، صفحه 127-137]
 • پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) بررسی فیتوشیمیایی گیاه دارویی و چند منظوره پنیرباد Withania coagulans (Stocks) Dunal در رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان [دوره 31، شماره 3، 1394، صفحه 406-417]
 • پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) بررسی محتوای ترکیب ویتافرین A در توده‌های مختلف و کشت‌های درون شیشه‌ای گیاه پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) [دوره 32، شماره 2، 1395، صفحه 231-244]
 • پنیرک (Malva neglecta Wallr.) بررسی تأثیر تنش پرتوهای فرابنفش B و C بر ترکیب‌های دارویی کالوس‌های پنیرک (Malva neglecta Wallr.) [دوره 30، شماره 1، 1393، صفحه 30-41]
 • پینه انگیزش پینه، جنین‌زایی بدنی و باززایی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) [دوره 27، شماره 1، 1390، صفحه 147-160]
 • پینو کامفون بررسی تغییرات عملکرد و اجزای اسانس گیاه Hyssopus officinalis L. تحت تأثیر محلول‌پاشی عناصر روی، آهن و منگنز [دوره 34، شماره 1، 1397، صفحه 131-143]
 • پهنه‌بندی پهنه‌بندی زیست‌اقلیم گیاهی مریم‌نخودی شرقی (Teucrium orientale L.) در استان اصفهان با استفاده از روشهای آماری چند متغیره و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 637-650]
 • پوتریسین اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.) [دوره 31، شماره 4، 1394، صفحه 709-722]
 • پودر گیاهی بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری [دوره 30، شماره 2، 1393، صفحه 275-282]