فرایند پذیرش مقالات

برای هرکدام از مقالات پس از دریافت، پرونده الکترونیکی تشکیل شده و وصول آن با ذکر کد اختصاص یافته به نویسنده مسئول مقاله اعلام مشود. سپس در نزدیکترین جلسه هیئت تحریریه (در صورت تائید کلیات مقاله توسط اعضای محترم هیئت تحریریه) حداقل دو داور تعیین شده و مقاله جهت داوری به آنان ارسال می شود. دریافت دو رای مثبت از طرف داوران به منزله تائید مقاله خواهد بود و در صورت نیاز به پاره ای اصلاحات، مقاله به نویسنده مسئول برگشت داده می شود. مقاله اصلاح شده مجددا در هیئت تحریریه مطرح و در صورت تائید اعضای محترم هیئت تحریریه و سردبیر، پذیرش آن اعلام و در نوبت چاپ قرار می گیرد.

در برخی از موارد به علت تخصصی بودن موضوع لازم است که اصلاحات درخواستی توسط خود داور یا داوران کنترل شود که در این صورت با تشخیص هیئت تحریریه مقاله به آنان مسترد خواهد شد.