بر اساس نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه تحقیقات زیست‌فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آبروش، زهرا [2] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • آبروش، زهرا [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • آبروش، زهرا [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آبروش، زهرا [2] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آبروش، زهرا [1] کارشناس موسسه تحققات جنگلها و مراتع
 • آبکنار، علی مهدی [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، چابهار
 • آتشی، نازنین [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • آتشک، سیروان [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشهر
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)
 • آچاک، یوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
 • آخانی، عادل [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
 • آخوندی، علی [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان استان اصفهان
 • آذربایجانی، محمدعلی [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 • آذرگشب، اذن‌اله [1] استادیار، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] استاد، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی کرج
 • آذر‌نیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • آذر‌نیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آریاپور، علی [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
 • آرزمجو، الیاس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
 • آرزمجو، الیاس [1] کارشناس ارشد زراعت
 • آرمیده، شهرام [1] استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • آیرین، آتوسا [1] دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آرویی، حسین [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آرویی، حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آروین، پویا [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • آروین، محمدجواد [1] دانشیار، پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • آروین، محمدجواد [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • آزاد، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آزادی، رحمان [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آزادبخت، رضا [1] دانشجوی دکترا، دستیار تخصصی بیمارهای داخلی دام‌های بزرگ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آزادبخت، سید محمدرضا [1] استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • آزاد‌بخت، محمد [1] استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • آژیر، فرهاد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • آستارائی، علیرضا [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فرودسی مشهد
 • آسترکی، حسین [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • آسترکی، حسین [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • آسمار، مهدی [1] استاد انگل شناسی پزشکی، انستیتو پاستور ایران
 • آقایی، حمید [1] استادیار گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • آقایی، کیوان [1] دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقایی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • آقایی، محمد [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آقازاده، محمد [1] گروه پژوهشی بیوتکنولوژی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 • آقاعلیخانی، مجید [1] استاد، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [2] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس،
 • آقایی نوروزلو، یعقوب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • آقا ولی جماعت، اعظم [1] کارشناس ارشد دانشکده علوم دانشگاه زنجان
 • آلیاری، هوشنگ [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
 • آلیاری، هوشنگ [1] دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • آهنکوب‌رو، مائده [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • آوخ، آسیه [1] کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • آویزه، رضا [1] استادیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • آویزه، رضا [1] دانشیار، بخش فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • آویزه، رضا [1] دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آویژگان، مجید [1] اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

ا