دوماهنامه  "تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران"

بر اساس نامه شماره 3/4510 تاریخ 1385/05/10 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای

درجه علمی-پژوهشی می باشد.

  

دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، آخرین یافته‌ها و نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه گیاهان دارویی و معطر را در قالب مقالات علمی - پژوهشی دریافت و جهت درج در مجله مورد بررسی قرار می دهد.

هدف از انتشار این مجله

الف- انتشار نتایج پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران در سراسر کشور برای استفاده دست‌اندرکاران

ب- تشویق و ترغیب بیشتر پژوهشگران کشور برای ارائه یافته های علمی و پژوهشی خود و کمک به ترویج کاربرد نتایج برگرفته از اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی اجرا شده   

نکته: کلیه مقالات ارسالی به نشریه توسط سامانه همانندجو (iThenticate) بررسی اولیه می‌شوند و بر مبنای مقدار مشابهت، درخصوص ادامه روند ارزیابی آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

شماره جاری: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 96، مهر و آبان 1398، صفحه 539-716 

2. بهینه‌سازی بستر کشت برای استقرار گیاهچه زیره سیاه (Bunium persicum (Boiss.) B. Fedttsch.)

صفحه 551-564

مبارکه طالع زاده؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ جعفر نباتی؛ رضا توکل افشاری


5. بررسی اثر عصاره چند گیاه دارویی بر مهار قارچ Alternaria solani عامل بیماری لکه‌موجی گوجه‌فرنگی

صفحه 588-600

صدیقه اسمعیلی؛ مریم رفیعی؛ مهدی صیدی؛ سیامک بیگی؛ زهرا طهماسبی؛ میثم محمدی؛ مهرداد کهزادیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه مدیر اجرایی کارشناس نشریه
شاپا چاپی
1735-0905
شاپا الکترونیکی
2383-1243

بانک ها و نمایه نامه ها