اخبار و اعلانات

هزینه چاپ مقالات در دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

به اطلاع می‌رساند مطابق با تبصره بند 3-9 آئین‌‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی-پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 1390/11/08، مبلغ یک میلیون ریال (صد هزار تومان) بابت کمک هزینة داوری و چاپ مقالات توسط مجله از نویسندگان قابل دریافت است. لذا نویسندگان مقالات می بایست مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) در مرحله داوری و همچنین مبلغ پانصد هزار ریال (پنجاه هزار تومان) در صورتیکه مقاله به پذیرش برسد را به شماره حساب 4001038703014341 (شبا 330100004001038703014341 IR) بانک مرکزی بنام موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور – درآمد اختصاصی خدمات با کد شناسه 323038774140107001395122100003 پرداخت ...

مطالعه بیشتر

نوبت چاپ

دو ماهنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران در حال حاضر (01 اسفند 1395) نوبت پذیرش برای چاپ مقالات پذیرفته شده را تا شماره چهار سال 1396 صادر نموده است. لذا مقالاتی که از تاریخ فوق به بعد موفق به اخذ نامه پذیرش گردند در شماره های بعدی قرار خواهند گرفت.

مطالعه بیشتر