تفاهم نامه با پایگاه تخصصی بین المللی CABI

  • جهت نمایه شدن نشریات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه تخصصی بین المللی CABI از جمله نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در تیر 1383 منعقد گردید.
  • تصویر یکی از مقالات مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران که از پایگاه تخصصی CABI اسکرین شات گرفته شده است .