اهداف و چشم انداز

نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، یک مجله علمی- پژوهشی است که توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با هدف انتشار دستاوردهای پژوهشی محققان و ارتباط هرچه بیشتر میان متخصصین و دست اندرکاران این رشته به چاپ می رسد.

این دو ماهنامه در کلیه محورهای زیر مقاله علمی می پذیرد:

1- شناسایی و معرفی گیاهان دارویی (معطر، رنگزا، آبزی و سمی)

2- محصولات فرعی و روشهای بهره برداری آنها

3- بررسی فیزیولوژیک ، اکولوژیک و اقتصادی گیاهان دارویی و معطر 

4- استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی و اندازه گیری مواد موثره گیاهان داویی

5- کاشت، داشت و برداشت، به زراعی و فرآوری گیاهان دارویی

6- بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

7- کاربرد گیاهان دارویی در صنایع(آرایشی – بهداشتی، غذایی و غیره)

8- جایگاه گیاهان دارویی در پیشگیری و درمان بیماریها (انسانی و دامی)

9- نقش گیاهان دارویی و فرمون ها در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی

10- جایگاه اقتصادی – اجتماعی گیاهان دارویی و معطر 

11- دانش بومی گیاهان دارویی 

12- ارزش و کاربرد گیاهان دارویی در محیط زیست