تفاهم نامه با EBSCO

تفاهم نامه با EBSCO

جهت نمایه شده نشریات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه بین المللی EBSCO از جمله نشریه علمی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران با این پایگاه تفاهم نامه همکاری در بهمن 1398 منعقد گردید.