راهنمای نویسندگان

به نام خدا

 راهنمای نگارش مقاله

برای دریافت جدیدترین شیوه نامه (راهنمای نگارش) نشریه اینجا را مشاهده کنید.

 برای دریافت نمونه مقاله مطابق با شیوه نامه نشریه، اینجا را مشاهده کنید.

برای دریافت نمونه فایل مشخصات نویسندگان، اینجا را مشاهده کنید.

برای دریافت فرم تعهدنامه نشریه، اینجا را مشاهده کنید.

  برای دریافت فرم تعارض منافع نویسندگان، اینجا را مشاهده کنید.

برای آغاز فرایند بررسی مقاله، ارسال فایل‌های زیر الزامی است:

1) فایل اصلی مقاله (بدون نام و مشخصات نویسندگان)

2) فایل مشخصات نویسندگان

3) فرم تکمیل شده تعهدنامه نویسندگان

4) فرم تکمیل شده تعارض منافع نویسندگان

5) فایل نمودارها در محیط نرم‌افزار Excel (در صورت وجود)

6) فایل تصاویر با فرمت JPEG (در صورت وجود)