بر اساس نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا [1] کارشناس ارشد، گروه تحقیقات زیست‌فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آبروش، زهرا [2] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • آبروش، زهرا [1] کارشناس ارشد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • آبروش، زهرا [1] کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آبروش، زهرا [2] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آبروش، زهرا [1] کارشناس موسسه تحققات جنگلها و مراتع
 • آبکنار، علی مهدی [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، چابهار
 • آتشی، نازنین [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • آتشک، سیروان [1] دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایرانشهر
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، زاهدان
 • آچاک، محمدیوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان (ایرانشهر)
 • آچاک، یوسف [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
 • آخانی، عادل [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران
 • آخوندی، علی [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان استان اصفهان
 • آذربایجانی، محمدعلی [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
 • آذرگشب، اذن‌اله [1] استادیار، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] استاد، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آذرنیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی کرج
 • آذر‌نیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • آذر‌نیوند، حسین [1] دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • آریاپور، علی [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد
 • آرزمجو، الیاس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
 • آرزمجو، الیاس [1] کارشناس ارشد زراعت
 • آرمیده، شهرام [1] استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • آیرین، آتوسا [1] دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آرویی، حسین [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آرویی، حسین [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • آرویی، حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آروین، پویا [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • آروین، محمدجواد [1] دانشیار، پژوهشکده باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • آروین، محمدجواد [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • آروئی، حسین [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • آزاد، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • آزادی، رحمان [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • آزادبخت، رضا [1] دانشجوی دکترا، دستیار تخصصی بیمارهای داخلی دام‌های بزرگ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • آزادبخت، سید محمدرضا [1] استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • آزاد‌بخت، محمد [1] استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • آژیر، فرهاد [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • آستارائی، علیرضا [1] استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فرودسی مشهد
 • آسترکی، حسین [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • آسترکی، حسین [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • آسمار، مهدی [1] استاد انگل شناسی پزشکی، انستیتو پاستور ایران
 • آقایی، حمید [1] استادیار گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • آقایی، کیوان [1] دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقایی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • آقایی، محمد [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • آقازاده، محمد [1] گروه پژوهشی بیوتکنولوژی دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 • آقاعلیخانی، مجید [1] استاد، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • آقاعلیخانی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • آقاعلیخانی، مجید [2] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس،
 • آقایی نوروزلو، یعقوب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • آقا ولی جماعت، اعظم [1] کارشناس ارشد دانشکده علوم دانشگاه زنجان
 • آگاه، فاطمه [1] دانشجوی دکترای زراعت (فیزیولوژی گیاهان زراعی)، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • آلیاری، هوشنگ [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
 • آلیاری، هوشنگ [1] دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آینه بند، امیر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • آهنکوب‌رو، مائده [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • آوخ، آسیه [1] کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • آویزه، رضا [1] استادیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • آویزه، رضا [1] دانشیار، بخش فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • آویزه، رضا [1] دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • آویژگان، مجید [1] اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

ا

 • ابدالی، علیرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز
 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی، ایران
 • ابدالی مشهدی، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • ابراهیمی، سیاوش [1] دانش‌آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران
 • ابراهیمی، سلیمه [1] دانشجوی مهندسی باغبانی دانشگاه هرمزگان
 • ابراهیمی، عطاالله [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد
 • ابراهیمی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • ابراهیمی، مرتضی [1] استادیار، بخش تحقیقات کشت بافت گیاهی، مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور- اصفهان، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ابراهیمی، مهدی [1] دانش‌آموخته دکترا در رشته زراعت، گروه پژوهشی گیاهان دارویی، جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی، ایران
 • ابراهیم زاده، محمدعلی [1] دانشیار، دانشکده داروسازی ساری و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران،
 • ابراهیم‌زاده، حسن [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران
 • ابراهیم‌زاده، محمدعلی [1] دانشیار، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ساری
 • ابراهیم‌زاده، مهدیس [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • ابراهیم‌زاده سروستانی، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • ابراهیم‌زاده موسوی، سیدمحمد [1] استاد، گروه صنایع غذایی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ابرسجی، قاسمعلی [1] مربی پژوهشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • ابریشم‌چی، پروانه [1] استادیار ‌دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی
 • ابطحی، سید میثم [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • ابطحی، مرتضی [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • ابوترابی نجف‌آبادی، ملیحه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • اجاق، سید مهدی [1] دانشیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • اجتهادی، حمید [1] دانشیار ‌دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی
 • احتشامی، سید محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • احسانی، المیرا [1] کارشناس، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • احسانی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • احسانی‌پور، علی [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • احمدی، امید [1] کارشناس ارشد حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • احمدی، خدیجه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • احمدی، زهرا [1] بخش زیست‎شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت‎مدرس، تهران
 • احمدی، شهلا [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، خرم‌آباد
 • احمدی، شهلا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • احمدی، شهلا [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • احمدی، شهلا [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • احمدی، شهلا [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • احمدی، شهلا [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، لرستان، ایران
 • احمدی، شهلا [1] مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • احمدی، طیبه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان
 • احمدی، فتح‌الله [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران
 • احمدی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران
 • احمدی، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • احمدی، کتایون [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • احمدی، لطیفه [1] اعضاء هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • احمدی، لطیفه [1] اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • احمدی، لطیفه [1] اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • احمدی، لطیفه [2] اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • احمدی، لطیفه [1] اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • احمدی، لطیفه [2] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • احمدی، لطیفه [3] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • احمدی، لطیفه [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • احمدی، نورالله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،
 • احمدی، نوراله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • احمدی، نوراله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • احمدیان، مهدی [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان
 • احمدیان، هادی [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی سنندج، سنندج، ایران
 • احمدیانی، ابوالحسن [1] استاد، گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • احمدیان چاشمی، نجمه [1] استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • احمدی بنکدار، خلیل [1] کارشناس ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند
 • احمدی چناربن، حسین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا
 • احمدی حسینی، سیدمحمد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • احمدی دیزجی، جواد [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • احمدزاده، وحید [1] کارشناس ارشد، ﺑﺎﺷﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺟﻮان و ﻧﺨﺒﮕﺎن، واﺣﺪ ﺗﺒﺮﯾﺰ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، اﯾﺮان
 • احمدی‌زاده، چنگیز [1] مربی، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر
 • احمدی محمودآبادی، نارگل [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
 • احمدی محمودآبادی، نارگل [1] کارشناسی ارشد فیزیولوژی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه اصفهان.
 • احمدی نسب، میثم [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران
 • اخگر، محمدرضا [1] استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • اخگر، محمدرضا [4] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • اخگر، محمدرضا [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • اخلاقی، هاشم [1] استادیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
 • ادیب‌هاشمی، نینا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 • ادنانی، سید مهدی [1] اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • ادنانی، سید مهدی [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • اذرکیش، پیمان [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ایران‌پاک، نسیم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • ایرانی‌پور، رامین [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال بختیاری
 • ایران منش، یعقوب [1] استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • ارباب، عباس [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
 • اربابی، محسن [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • ارجمند تاج‌الدینی، محمدجواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت، کرمان
 • ایرج منصوری، عبدالرضا [1] مربی پژوهشی، مرکز بین‌المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
 • اردکانی، محمدرضا [2] استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
 • اردکانی، محمدرضا [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • اردکانی، محمدرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • اردکانی، محمدرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • اردکانی، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • اردکانی، محمدرضا [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • ارزانی، حسین [1] استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ارزانی، حسین [2] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی کرج
 • ارزانی، حسین [1] استاد، گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • ارغوانی، مسعود [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • ایروانی، هوشنگ [1] دانشیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • ایزان، طه [1] کارشناس ارشد، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پیرانشهر، ایران
 • ایزانلو، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ایزدی، حمزه [1] دانشیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان، ایران
 • ایزد‌پناه، معصومه [1] مربی پژوهشی، گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ایزدی دربندی، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • ازنار، رزا [1] استاد، گروه میکروبیولوژی و اکولوژی، دانشگاه والنسیا | گروه بیوتکنولوژی، انستیتو اگروشیمی و تکنولوژی مواد غذایی، والنسیا، اسپانیا
 • اسپنانی، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • اسپهبدی، کامبیز [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری
 • استاجی، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • استاجی، اصغر [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • استاجی، اصغر [1] دانشجوی پسادکتری، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • استاجی، علیرضا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • اسدی، اسدالله [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی
 • اسدی، اکرم [1] بخش بیولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • اسدی، جهانبخش [1] دانشیار، گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • اسدی، سعید [1] استادیار، گروه صنایع شیمیایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان
 • اسدی‌کرم، فرشته [1] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • اسدیان، قاسم [1] دانشگاه بیرجند، ایران
 • اسدپور، رحمان [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
 • اسدپور، رحمان [2] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • اسدپور، رحمان [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
 • اسدی رحمانی، هادی [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات آب و خاک کشور
 • اسدی صنم، سمانه [1] استادیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اسدی صنم، سمانه [1] استادیار، بخش گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اسدی صنم، سمانه [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • اسدی صنم، سمانه [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • اسدی قارنه، حسینعلی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • اسدی کاوان، ژیکا [1] کارشناس ارشد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان
 • اسدی کرم، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد کرج
 • اسدی‌کرم، فرشته [1] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • اسرار، زهرا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • اسرار، زهرا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • اسرار، زهرا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • اسرار، زهرا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • اسرار، زهرا [1] دانشیار، بخش زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان و عضو مرکز تحقیقات داروهای گیاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • اسرار، زهرا [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • اسعدی، علی‌محمد [1] مربی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اسفندیاری، عزت اله [1] استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • اسکندری، آزاده [1] کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
 • اسکندری، ذبیح الله [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان استان اصفهان
 • اسکندری، فرخنده [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • اسکندری، مهدی [1] کارشناس، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
 • اسلامی خلیلی، فهیمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر
 • اسماعیلی، احمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان
 • اسماعیلی، اکبر [1] استادیار، گروه شیمی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • اسماعیلی، امیرحسین [1] مربی، گروه بیوشیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • اسماعیلی، حبیب‌ا... [1] دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • اسماعیلی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • اسماعیل پور، بهروز [2] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اسماعیل‌پور، بهروز [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اسماعیل‌پور، بهروز [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اسماعیل‌خانیان، سعید [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • اسماعیل‌زاده، صالح [1] دانشیار، بخش فارماکولوژی و سم‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • اسمعیلی، صدیقه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • اسمعیلی، محسن [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • اسمعیل زاده، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، گروه زیست شناسی
 • اسمعیل‌زاده بهابادی، صدیقه [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل، ایران
 • اشرافی، محبوبه [1] کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • اشرفی، جواد [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام
 • اشرفی، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • اشرفی، فاطمه [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
 • اشرف خراسانی، مریم [1] دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 • اصغری، بهور [1] استادیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • اصغری، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • اصغری، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • اصغری، ژیلا [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • اصغری، ژیلا [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
 • اصغری، علی [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اصغری، غلامرضا [1] استاد، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
 • اصغرزاده، احمد [1] استادیار، بخش بیولوژی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اصغرزاده، احمد [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • اصغرزاده، احمد [1] استادیار، بخش بیولوژی خاک، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران
 • اصغرزاده، احمد [2] استادیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • اصغری زکریا، رسول [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اصفهانی، مسعود [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • اصفهانیان فرد، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تهران
 • اصیلی، جواد [1] دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشهد، ایران
 • اصیلی، جواد [1] دانشیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • اصلانی، جلیل [1] کارشناس ارشد، فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • اصلانی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • اصلانی، ساناز [1] دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده داروسازی
 • اطیابی، سیدمسعود [1] دانشجوی پزشکی- تهران، دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی
 • اطیابی، سید مسعود [1] استادیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • اطرشی، محمود [1] استادیار، بخش تحقیقات کشت بافت، مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (ABRII)
 • اطمینان، سیما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حشره‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
 • اطمینان، علیرضا [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
 • اعتمادی، نعمت‌الله [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی،‌ دانشگاه صنعتی اصفهان
 • اعتمادی‌کیا، بتول [1] کارشناس، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
 • اعظمی ساردویی، ذبیح اله [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران
 • اعلایی، میترا [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اعلائی، میترا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اعلمی، مهران [1] استادیار، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • اعلمی، مهران [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • افتاده فدافن، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • افتخاریان جهرمی، علی رضا [1] استادیار، گروه بیماری‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • افشاری، الهام [1] مربی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • افشاری، الهام [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
 • افشار محمدیان، منصور [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
 • افشانی، محمدرضا [1] متخصص قلب، گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
 • اُف شهرکی، زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • افضلی، سید فخرالدین [1] دانشجوی دکتری خاک‌شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • افکاری، احمد [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی، کلیبر، ایران
 • افلاکیان، سمیه [1] کارشناس‌ارشد زیست‌شناسی علوم گیاهی، دانشگاه پیام نور اصفهان
 • افلاکیان، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، مرکز نجف‌آباد
 • افیونی، داود [2] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • افیونی، داود [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • افیونی، داوود [1] استادیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • اقبالی، داریوش [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
 • اقتداری، مختار [1] دانش‌آموخته کارشناسی بهداشت مواد غذایی، مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • اقتداردوست، مرضیه [1] کارشناس، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 • اقدامی، انوش [2] استادیار، گروه زیست گیاهی، دانشکده علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • اقدسی، مهناز [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
 • اقدسی، مهناز [2] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
 • اقلیما، قاسم [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • اکبری، حسین [1] مربی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • اکبری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
 • اکبری، شیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران
 • اکبری، غلامعلی [2] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 • اکبرپور، حامد [1] دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • اکبرزاده، عباس [1] کارشناس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
 • اکبرزاده، محمد [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • اکبرزاده، محمد [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
 • اکبرلو، موسی [1] دانشیار، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • اکبری مقدم، حسین [1] اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
 • اکبری نیا، احمد [1] Akbarinia2002@yahoo.com
 • اکبری نیا، احمد [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • اکبری نیا، احمد [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • اکبری نیا، احمد [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده دانشگاه تربیت مدرس
 • اکبری نیا، احمد [1] دانشچوی دکترای زراعت و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان قزوین
 • اکبری‌نیا، احمد [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • اکبری‌نیا، احمد [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
 • اکبری‌نیا، احمد [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • اکبری‌‌‌نیا، احمد [1] عضو هیئت مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام قزوین
 • اکبری نوقابی، کامبیز [1] استادیار، گروه ژنتیک مولکولی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری
 • اکرمی، هدی [1] کارشناس ارشد، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • الیاسی، لیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، اصلاح نباتات، دانشگاه ایلام، ایران
 • الیزاکویویل، پاتریسیا [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی و اکولوژی دانشگاه والنسیا، والنسیا، اسپانیا
 • الماسی، مرتضی [1] استاد، گروه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • الهی، محمد [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • اله دادی، ایرج [1] استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • الهوردی، بهاره [1] کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • الهوردی ممقانی، بهاره [1] دانشجوی دکتری، رشته فیزیولوژی گیاهی، گروه علوم زیست‌گیاهی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، ایران
 • امام، میترا [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • امام، میترا [1] مربی، گروه تحقیقات زیست فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • امامی، احمد [1] ‌استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی
 • ایمانی، سهراب [1] استادیار، گروه حشره‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • ایمانی، سهراب [1] استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • ایمانی، نیکنوش [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • ایمانی، یوسف [1] مربی پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی
 • ایمانی، یوسف [1] عضو هیأت علمی بخش منابع طبیعی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
 • اماندادی، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • امتیازجو، مرجان [1] دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی، دانشگاه USM پینانگ، مالزی
 • امتیازجو، مژگان [1] استادیار، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • امجد، لیلا [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • امیدی، حشمت [1] استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • امیدی، حشمت [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • امیدی، حشمت [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امیدی، حشمت [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امیدی، حشمت [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امیدی، مژگان [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 • امیدی، منصور [1] استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • امیدی، منصور [1] استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • امیدی، منصور [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • امیدی، منصور [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی و دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • امیدی، منصور [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران
 • امیدی، منصور [1] استاد، گروه زراعت و علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد فقید، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [2] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • امیدبیگی، رضا [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • امیدبیگی، رضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدبیگی، رضا [1] عضو هیئت علمی گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امید‌بیگی، رضا [1] استاد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • امیدپناه، نفیسه [1] گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • امیری، آسیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک، دانشگاه پیام نور واحد تفت، ایران
 • امیری، حمزه [3] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه لرستان
 • امیری، حمزه [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • امیری، حمزه [1] دانشگاه لرستان، دانشکده علوم،گروه زیست شناسی
 • امیری، حمزه [1] گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان
 • امیری، علی‌اصغر [1] دانشجوی دکترای شیمی تجزیه، بخش شیمی، دانشگاه شیراز
 • امیری، محمد بهزاد [1] استادیار، مجتمع آموزش عالی گناباد، مهندسی تولیدات گیاهی مجتمع آموزش عالی گناباد، خراسان رضوی، ایران
 • امیریان، رسول [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات ژنومیکس، مدیریت بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه مرکزی کشور- اصفهان، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • امیرخانی، محمود [1] کارشناس، گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • امیرزرگر، اشرف [1] مربی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • امیرنیا، رضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • امکی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • امین، غلامرضا [1] -
 • امین، غلامرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • امین، غلامرضا [1] دانشیار، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • امینی، فریبا [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، ایران
 • امینی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته زراعت، دانشگاه پیام نور کرج، ایران
 • امینیان، رقیه [1] استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • امینی دهقی، مجید [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی و دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشکده کشاورزی و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد
 • امینی دهقی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • امینی‌دهقی، مجید [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • امن زاده، یعقوب [1] استادیار، گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
 • امینی فرد، محمدحسین [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • امینی فرد، محمد حسین [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • انتشاری، شکوفه [1] استادیار، دانشگاه پیام نور، مرکز نجف‌آباد
 • انتشاری، شکوفه [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، ایران
 • انصاری، حسین [1] استادیار، گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری دزفولی، ندا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • انصاری‌نیا، الهام [1] عضو باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • انیکازی، رامین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران
 • انگجی، سید جواد [1] استادیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • انوری، مرتضی [1] استادیار، گروه بیولوژی و علوم تشریحی، دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • اهتمام، محمدحسین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • اهرابی اصلی، هلن [1] کارشناس ارشد، اداره کل استاندارد استان تهران
 • اهرابی اصلی، هلن [1] کارشناس ارشد، اداره کل استاندارد استان تهران،
 • اهوازی، مریم [1] اعضای هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 • اوراضی‌زاده، محمود [1] استادیار، مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز
 • اولیا، پرویز [1] استاد، مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی مولکولی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • اولیاء، پرویز [1] استاد، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 • اولیاء، پرویز [1] دانشیار گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • اولیاء، پرویز [1] دانشیار گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • اولیاء، پرویز [1] دانشیار گروه میکروب‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • اولیاء، پرویز [1] دانشیار میکرب شناسی، گروه میکرب شناسی، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، تهران
 • اولیاء، پرویز [1] عضو هیئت علمی گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 • اولیاء، پرویز [1] گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، صندوق پستی 7435 – 14155
 • اولیاء، پرویز [1] دانشیار گروه میکروبشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد

ب

پ

 • پارسا، اسلام [1] کارشناس، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • پارسا، اسلام [1] کارشناس بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • پارسا، اسلام [1] کارشناس، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • پارسا، سهیل [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • پارسا، میترا [1] مربی، گروه فیزیولوژی و ژنتیک گیاهی، پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • پارسا، مهدی [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران
 • پارسا، مهدی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پارسامطلق، بهاره [1] دانش‌آموخته دکترای اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • پاسبان اسلام، بهمن [1] دانشیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 • پاشازاده، مهرداد [1] دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز
 • پاکباز، رسول [1] دانشگاه ارومیه
 • پاک نژاد، فرزاد [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
 • پاک نژاد، فرزاد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پاک‌نژاد، فرزاد [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج
 • پاک‌نژاد، فرزاد [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
 • پاک‌نژاد، فرزاد [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • پالیزدار، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
 • پیام نور، وحیده [1] استادیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • پیام نور، وحیده [3] دانشیار، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • پیری، خسرو [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • پیری، خسرو [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
 • پیری، خسرو [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • پیری، خسرو [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • پیریایی، مرضیه [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • پیرایش‌فر، فاطمه [2] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • پیریان، کیانا [1] دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
 • پیریان، کیانا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
 • پراور، آرزو [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • پیرجلیلی، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • پیردشتی، همت‌اله [1] دانشیار، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پیردشتی، همت‌اله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پیردشتی، همت‌اله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • پیرزاد، علیرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و گروه بیوتکنولوژی گیاهان دارویی و صنعتی، پژوهشکده زیست فناوری، دانشگاه ارومیه،
 • پیرزاد، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • پیرزاد، علیرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • پیرطریقت، صبا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • پیرعلی، مرتضی [1] دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پرنده، هانیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-شمال، تهران
 • پروانک، کامران [1] استادیار، گروه کشاورزی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • پیروز، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، داشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • پیروزی، نغمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم مرتعداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پیروزی، نغمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پزشگی، محمدحسن [1] پژوهشگر بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، تبریز.
 • پژند، ذبیح‌ا... [1] کارشناس ارشد شیلات، بخش اکولوژی، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت
 • پسندی پور، امین [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران؛ عضو انجمن پژوهشگران جوان
 • پشت دار، عادل [1] دکترای تخصصی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • پشت دار، عادل [1] دکترای زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • پشت دار، عادل [1] مربی، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • پیغمبری، سیدعلی [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • پیغمبری، سیدعلی [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • پیغمبری، سید‌علی [1] دانشیار، گروه زراعت و علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • پیله‌وریان، علی‌اصغر [1] استادیار، بخش زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان
 • پناهی، امید [1] مربی، مدرس گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، لرستان، ایران
 • پناهیان گیوی، مهدی [1] استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • پناه‌پور، حیدر [1] مربی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پهلوانی، محمدرضا [1] کارشناس، گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • پویان، محسن [1] مربی آموزشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند
 • پویان، محسن [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند
 • پوری، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پوراحمد، راضیه [1] استادیار، گروه ژنتیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • پوراسماعیل، معصومه [1] تهران، دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی دانشکده علوم، گروه پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی
 • پورسخی، کتایون [1] استادیار، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • پورسیدی، شهرام [1] دانشیار، گروه کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
 • پورسینا، بهجت [1] کارشناس ارشد تغذیه طیور، شرکت کیان‌جوجه آریا، مشهد، خراسان رضوی، ایران
 • پورمتین، سحر [1] کارشناس ارشد علوم جانوری، دانشگاه پیام‌نور اصفهان
 • پورمیدانی، عباس [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • پورمیرزایی، احمد [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
 • پورمند، محمدرضا [1] استادیار میکروب‌شناسی مولکولی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پورمهدی، مهدی [1] استادیار، گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • پورهروی، محمدرضا [1] استادیار دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور ابهر
 • پورهروی، محمدرضا [1] استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور ابهر
 • پورهروی، محمدرضا [1] استادیار، دانشگاه پیام نور، ابهر
 • پوریوسف، مجید [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
 • پوریوسف، مجید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • پوریوسف، مجید [2] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پوریوسف، مجید [3] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 • پیوندی، مریم [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 • پیوندی، مریم [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال، تهران
 • پیوندی، مریم [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
 • پیوندی، مریم [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال، تهران

ت

ث

ج

 • جابرالانصار، زهرا [1] کارشناس ارشد پژ‍وهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
 • جابرالانصار، زهرا [1] مربی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • جادری، نادر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه
 • جامی، عالیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جامی الاحمدی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جامی الاحمدی، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جامی‌الاحمدی، مجید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • جامعی، رشید [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
 • جامعی، رشید [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
 • جایمند، کامکار [2] اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] اعضاء هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] اعضاء هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [2] اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [1] اعضاء هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع, تهران
 • جایمند، کامکار [1] اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، صندوق پستی 116 - 13185
 • جایمند، کامکار [1] اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ، تهران صندوق پستی 116 – 13185
 • جایمند، کامکار [1] اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، کرج، صندوق پستی 116-13185.
 • جایمند، کامکار [1] اعضاء هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [1] اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع
 • جایمند، کامکار [1] اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • جایمند، کامکار [2] اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [1] اعضا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جایمند، کامکار [6] دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • جایمند، کامکار [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع, تهران
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیأت علمی وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [3] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] عضو ‌هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، بخش گیاهان دارویی و محصولت فرعی
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیئت علمی‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیئت علمی‌موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران
 • جایمند، کامکار [1] عضوهیئت علمی‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جایمند، کامکار [1] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جایمند، کامکار [1] موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع بخش گیاهان دارویی وزارت جهاد، تهران، ایران
 • جایمند، کامکار [1] مؤسسه تحقیقات جنگلهاومراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [2] موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جایمند، کامکار [2] دانشیار، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جان احمدی، مهیار [1] استاد، مرکز تحقیقات علوم اعصاب و گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • جاویدتاش، ایرج [1] اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس شیراز
 • جاویدتاش، ایرج [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امود دام فارس
 • جاویدتاش، ایرج [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام فارس
 • جباری، حمید [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • جباری، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • جبلی، مریم [1] کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جرجانی، اوغل نیاز [1] استادیار، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 • جزایری، سید جلال الدین [1] دانشجوی دکترای زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • جعفری، بهبود [1] دانش‌آموخته دکتری تخصصی میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • جعفری، حسین [1] استادیار، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • جعفری، حسین [1] عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • جعفری، حسین [2] مربی فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • جعفری، زهره [1] دانشجوی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
 • جعفری، سجاد [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی و اصلاح سبزی، گروه آموزشی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • جعفری، سیدمهدی [1] استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، سید مهدی [1] استادیار، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، سید مهدی [1] استادیار، گروه مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • جعفری، عفت [1] هیاٌت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
 • جعفری، علی [1] استادیار، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، ایران
 • جعفری، علی‌اشرف [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور
 • جعفری، علی اشرف [2] استاد، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [2] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی اشرف [1] اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جعفری، علی اشرف [1] اعضاء هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جعفری، علی اشرف [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی‌اشرف [1] استاد، بخش تحقیقات بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی‌اشرف [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی‌اشرف [1] استاد، گروه بانک ژن، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جعفری، علی‌اشرف [1] استاد، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، علی‌اشرف [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جعفری، فرهنگ [1] تکنیسین مرکز تحقیقات همندآبسرد دماوند
 • جعفری، محمد [1] استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی کرج
 • جعفری، محمودرضا [1] استاد، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
 • جعفری، مراد [1] استادیار، بیوتکنولوژی کشاورزی، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • جعفری، مراد [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جعفریان دهکردی، عباس [1] استاد، فارماکوگنوزی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • جعفریان دهکردی، محسن [1] استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
 • جعفری حاجتی، راضیه [1] دانش‌آموخته دکترا، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • جعفری حاجتی، راضیه [1] دانشجوی دکترا، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جعفری حاجتی، راضیه [1] دکترا، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • جعفری دینانی، نرگس [1] فوق لیسانس فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
 • جعفری دینانی، نرگس [1] فوق لیسانس فیزیولوژی جانوری، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • جعفری دینانی، نرگس [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی جانوری، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • جعفری دینانی، نرگس [1] کارشناس ارشد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
 • جعفرزاده، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • جعفری فوتمی، عیسی [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • جعفری نیا، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی (بیوفیزیک، بیوشیمی و علوم جانوری)، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • جلالی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم دانشگاه تهران
 • جلالی جواران، مختار [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • جلالی زند، علیرضا [1] دانشیار، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران
 • جلالی ندوشن، محمدرضا [1] استاد، گروه علوم تشریح و پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 • جلالی ندوشن، محمدرضا [1] دانشیار پاتولوژی، دانشگاه شاهد، تهران
 • جلالی ندوشن، محمدرضا [1] دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران
 • جلالیی ندوشن، محمدرضا [1] استادیار گروه پاتولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • جلالی‌‌ندوشن، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 • جلیلی، عادل [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جلیل‌پور، جلیل [1] کارشناس، بخش بهداشت و بیماری‌ها، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت
 • جلیل‌زاده امین، قادر [1] استادیار، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • جمزاد، زیبا [1] استاد، بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جمزاد، زیبا [1] استاد، بخش تحقیقات گیاه‌شناسی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جمزاد، زیبا [2] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • جمزاد، زیبا [1] اعضاء هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جمزاد، زیبا [1] اعضاء هیات علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جمزاد، زیبا [1] اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جمزاد، زیبا [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جمزاد، زیبا [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
 • جم زاد، زیبا [1] اعضای هیأت علمی‌مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
 • جم‌زاد، زیبا [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جمشیدی، احسان [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • جمشیدی، خلیل [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان
 • جمشیدی، رضا [1] استادیار، گروه بیوشیمی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • جنگی، فرزانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جنوبی، پریسا [1] استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • جهان، محسن [1] دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • جهانبازی گوجانی، حسن [1] استادیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • جهانبازی گوجانی، حسن [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شهرکرد، ایران
 • جهانبخش، وحید [1] دانشجوی دکتری، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهان تیغی، حسین [1] دانشجوی دکترا، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • جهانسوز، ایران [1] مربی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
 • جهانسوز، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران،
 • جهانسوز، محمدرضا [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
 • جهانسوز، محمد‌رضا [1] دانشیار، پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج
 • جهانی هاشمی، حسن [1] استادیار آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • جوادی، حامد [1] مربی، دانشگاه پیام نور قاین
 • جوادی، حمیده [1] استادیار، بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • جوادی، محمدعلی [1] مربی، ایستگاه آموزش و تحقیقات بهداشتی ارومیه
 • جوادیان، ندا [1] دانشجو دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • جوادنیا، فاطمه [1] دانشیار، گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور، اهواز
 • جوانشیر، عزیز [1] استاد، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
 • جوانشیر، عزیز [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تبریز
 • جوانمردی، جمال [1] دانشیار، بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • جوانمرد داخلی، محید [1] دانشیار، گروه پژوهشی صنایع غذایی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، کرج، ایران
 • جواهری بابلی، مهران [1] استادیار، گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز
 • جوکار، لادن [1] مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چ

ح

 • حیاتی، پریسا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ‌علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
 • حاتمی، احمد [1] کارشناس ارشد، بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • حاتمی، فیروزه [1] کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
 • حاتمی، مهرناز [1] استادیار، گروه گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک
 • حاتم‌زاده، عبدالله [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حاتم نیا، علی اصغر [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • حاجی‌آقایی، رضا [1] دانشیار، گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج
 • حاجبی، عبدالحمید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
 • حاجبی، عبدالحمید [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
 • حاجبی، عبدالحمید [1] اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و امور دام هرمزگان
 • حاجبی، عبدالحمید [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و امور دام هرمزگان
 • حاجی حیدر، ابوالفضل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 • حاج‌حسینی، رضا [1] دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور تهران
 • حاج خدادادی، ایمان [1] استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
 • حاجی‌زاده مقدم، اکبر [1] استادیار، فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر
 • حاج سیدهادی، محمدرضا [2] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
 • حاج سیدهادی، محمدرضا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن
 • حاج سید هادی، محمدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران
 • حاج سید هادی، محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران
 • حاج سید هادی، محمد رضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
 • حاج سیدهادی2، محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 • حاج‌عباسی، محمدعلی [1] دانشیار گروه خاک‌شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حاجی‌محمدی، محسن [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 • حامدی، منوچهر [1] استاد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • حائری روحانی، سید علی [1] استاد، گروه زیست‌شناسی (بیوفیزیک، بیوشیمی و علوم جانوری)، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حبیبی، اعظم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کردستان، سنندج
 • حبیبی، حسن [1] استادیار، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران
 • حبیبی، حسن [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • حبیبی، رضا [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
 • حبیبی، زهره [1] استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
 • حبیبی، زهره [1] استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
 • حبیبی، زهره [1] دانشیار، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی
 • حبیبی، زهره [1] دانشیار، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی،
 • حبیبی، زهره [1] دانشیار، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 • حبیبی، زهره [1] دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی
 • حبیبی، زهره [1] دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبیبی، قادر [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • حبیبی، کبری [1] دانشجوی دکترا، گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • حبیبی بی‌بالان، قاسم [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
 • حبیب‌زاده، محبوب [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
 • حبشی، معصومه [1] دانشجوی دکتری باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • حجازیان، سیدحسن [1] عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، بخش فیزیولوژی
 • حجازیان، سیدحسن [1] مربی گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • حجازیان، سیدحسن [1] مربی، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشکده پزشکی شهید صدوقی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،
 • حجازیان، سید حسن [1] استادیار، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران،
 • حجازیان، سید حسن [1] مربی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد
 • حجازی مهریزی، مجید [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 • حداد، رحیم [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
 • حداد، طیبه [1] کارشناس ارشد شیمی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • حدادی‌نژاد، مهدی [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، پژوهشکده فناوری‌های زیستی گیاهان دارویی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران
 • حدیدی ماسوله، اسماعیل [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران
 • حیدری، اسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران شرق
 • حیدری، بهرام [1] استادیار، بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • حیدری، ریحانه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه پیام نور اصفهان، اصفهان، ایران
 • حیدری، رضا [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
 • حیدری، رضا [5] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
 • حیدری، رضا [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
 • حیدری، رضا [1] دانشگاه ارومیه
 • حیدری، روح‌الله [1] دانشیار، گروه شیمی، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران
 • حیدری، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حیدری، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
 • حیدری، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کردستان، سنندج
 • حیدری، فاطمه [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • حیدری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه تبریز
 • حیدری، فروزان [1] مربی، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • حیدری، مریم [1] دستیار بیماریهای داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • حیدری، مصطفی [1] استادیار، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی، دانشگاه زابل
 • حیدری، مصطفی [1] استادیار، گروه زراعت، دانشگاه زابل
 • حیدری، مصطفی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زابل
 • حیدری، مصطفی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
 • حیدری، مصطفی [2] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود
 • حیدری، مصطفی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • حیدری، ناصر [1] دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
 • حیدری، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه زنجان، زنجان
 • حیدری، نرگس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 • حیدریان، زهره [1] استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • حیدرپور، امید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حیدری ریکان، مهناز [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • حیدرزاده، آرزو [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته حشره‌شناسی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حیدری شریف آباد، حسین [2] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حیدری مقدم، سارا [1] دانشجوی دکترای حشره‌شناسی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حریری‌مقدم، فرامرز [1] کارشناس ارشد، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسامی، دلشاد [1] کارشناسی ارشد، گروه انگل‌شناسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حسام‌زاده حجازی، سیدمحسن [1] دانشیار، گروه زیست‌فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسام‌زاده حجازی، سید محسن [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسام‌زاده حجازی، محسن [1] دانشیار، گروه زیست فناوری، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • حسنی، بتول [1] گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س)
 • حسنی، جمال [1] مربی پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • حسنی، جمال [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان کردستان
 • حسنی، جمال [1] کارشناس ارشد، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان‌‌ کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • حسنی، سعید [1] دانشیار، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حسنی، عباس [1] استادیار، گروه باعبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • حسنی، عباس [1] استادیار گروه باغبانی دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • حسنی، عباس [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسنی، عباس [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • حسنی، عباس [2] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسنی، عباس [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسنی، عباس [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسنی، عباس [1] گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • حسنی، علی [1] مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
 • حسنی، محمداسماعیل [1] استادیار، پارک علم و فناوری دانشکده کشاورزی، صنایع غذایی و منابع طبیعی دانشگاه سیدنی، استرالیا
 • حسنی، محمداسماعیل [4] استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • حسنی، محمدرضا [1] استادیار، گروه حشره‌شناسی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران
 • حسینی، اشرف السادات [1] دانش آموخته رشته دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
 • حسینی، افسانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • حسینی، بهمن [1] استادیار، دانشگاه ارومیه
 • حسینی، بهمن [1] انشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، پژوهشکده زیست‌فناوری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، بهمن [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، حسین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت و محقق شرکت باریج اسانس کاشان
 • حسینی، حسین [1] کارشناس کشاورزی، بخش تحقیقات کشاورزی شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان
 • حسینی، سیاوش [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
 • حسینی، سیدعبدالله [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • حسینی، سیدعبداله [1] استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 • حسینی، سیدعلی [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • حسینی، سیدعلی (سیدرضا) [1] مربی پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • حسینی، سید محسن [1] دانش‌آموخته دکترای زراعت، گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
 • حسینی، سید محسن [1] دانشجوی دکترا، گروه زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید مسعود [1] استاد، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑﻴﻮﻟﻮژﻱ و زیست‌فناوری میکروبی، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ و فناوری ﺯﻳﺴﺘﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ایران
 • حسینی، سید مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، طاهر [1] مربی، گروه خاک‌شناسی، دانشگاه کردستان
 • حسینی، لیلا [1] کارشناس، گروه تحقیقات بانک ژن منابع طبیعی ایران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • حسینی، محبوبه‌السادات [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • حسینی، هیام [1] کارشناس رشته زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • حسین‌پور آزاد، نورالدین [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده برنج و مرکبات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حسین‌پور، آمنه [1] کارشناس‌‌ ارشد کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
 • حسین‌پور، لیلا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، ایران
 • حسین‌پور، مطلب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
 • حسن‌پور اصیل، معظم [1] دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسن‌پور اصیل، معظم [1] استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسین‌پور قزوینی، علی‌اکبر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
 • حسینی تفرشی، سید علی [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده شیمی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 • حسینی (حبیب)، سیدعلی [2] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • حسندخت، محمدرضا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • حسندخت، محمدرضا [1] دانشیار، گروه آموزشی مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • حسینی دوست، سید رضا [1] استاد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسن‌زاده، عبدالله [1] استادیار، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
 • حسن‌زاده، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
 • حسن‌زاده، نادر [1] دانشیار، گروه بیماری‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • حسن‌زاده، نادر [1] دانشیار، گروه بیماری‌‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسن‌زاده، نادر [1] دانشیار، گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حسن‌زاده، نادر [1] دانشیار، گروه گیاهپزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسن‌زاده، نادر [1] گروه بیماری شناسی‌گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • حسین‌ زاده، مطهر [1] دانشجوی کارشناسی شیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، ایران
 • حسین‌زاده، جعفر [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • حسین‌زاده، جعفر [1] کارشناس ارشد حشره‌شناسی و سم‌شناسی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ایران، واحد ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسین‌زاده، سعید [1] دانشیار، بخش بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران
 • حسن‌زاده خیاط، محمد [1] استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسن‌زاده خیاط، محمد [1] استاد دانشکده داروسازی، مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسن‌زاده خیاط، محمد [2] استاد، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسن‌زاده خیاط، محمّد [1] استاد، شیمی دارویی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسن‌زاده خیاط، محمّد [1] استاد، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی و مرکز تحقیقات علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • حسن‌زاده قورت تپه، عبداله [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 • حسن‌زاده قورت‌تپه، عبدالله [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی
 • حسینی (سید حبیب)، سید على [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • حسینی فرد، مرجان سادات [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زراعت، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان- دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • حسنلو، طاهره [1] استادیار، گروه فیزیولوژی مولکولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حسینی‌نژاد، مرضیه [1] استادیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، مشهد
 • حسینی‌نژاد، مرضیه [1] استادیار، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران
 • حسنوند، حدیث [1] دانشجوی دکتری زراعت، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران
 • حشمتی، مرجان [1] استادیار، گروه علوم تشریح و پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 • حصارکی، سعید [1] استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • حضرتی، سعید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان‌شرقی، تبریز، ایران
 • حضرتی یادکوری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • حضرتی جهان، رقیه [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حفیظی، مسعود [1] استادیار گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • حقی، قاسم [1] کارشناس ارشد شیمی، بخش فیتوشیمی و تجزیه دستگاهی، شرکت داروسازی باریج اسانس، کاشان
 • حقی، قاسم [1] کارشناس ارشد، گروه فیتوشیمی، مرکز تحقیقات جندی‌شاپور کاشان
 • حقی، قاسم [1] واحد تحقیق و توسعه شرکت داروسازی باریج اسانس
 • حقانی، مصطفی [1] استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حقیری، علی [1] اعضای هیأت علمی پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
 • حقیر ابراهیم‌آبادی، عبدالرسول [1] دانشیار، پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان
 • حقیرالسادات، فاطمه [1] دکترای نانوبیوتکنولوژی، گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • حقیقت، فاطمه [1] دانش‌آموخته دکترای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • حقیقتجو، پرویز [1] استادیار، گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • حکمت شعار، حسن [1] دانشیار دانشکده علوم، دانشگاه تبریز
 • حمیدی، آیدین [1] عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • حمیدی، مونسه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • حمیدیان، محمد [1] دانشجوی کارشناسی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • حمید اوغلی، یوسف [1] دانشیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حمدی شنگری، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (اهواز) و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • حمیدیه، هرمز [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استان تهران
 • حمزه وی، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • حمزه ئی، جواد [1] دانشیار، دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، همدان، ایران
 • حمیسی، مرتضی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا

خ

 • خاتمی، فائزه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • خاتمی، هژار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه
 • خاتون کازرانی، نرگس [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، برازجان
 • خادم، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه کاتولیک لوون- بلژیک
 • خادمی، کریم [1] مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
 • خادمی، کریم [1] مربی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • خارا، جلیل [1] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ایران
 • خیاط، مهدی [1] استادیار گروه علوم باغبانی و مرکز پژوهشی گیاهان ویژه منطقه دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
 • خیاط، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خیاط، مهدی [1] استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خاقانی، شهاب [1] مربی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی، شعبه اراک
 • خاکی، پژواک [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خاکپور، عاطفه [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • خاکدامن، حسین [1] عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 • خاکدان، فاطمه [1] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران
 • خاکسار، داریوش [1] گروه زیست شناسی، دانشگاه اصفهان
 • خالص‌رو، شیوا [1] دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه تربیت مدرس
 • خالص رو، شیوا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • خالقی، صدیقه سادات [1] دانشجوی دکترای علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • خیامی، مسعود [2] استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
 • خیامی، مسعود [2] دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
 • خیامی، مسعود [1] دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه ارومیه
 • خامه سیفی، آزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور- مرکز تهران شرق، ایران
 • خاموشی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان
 • خانی، روح اله [1] استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • خان پور، الهام [1] کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران
 • خانجانی‌شیراز، بابا [1] کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان
 • خاوازی، کاظم [1] استادیار، موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، تهران
 • خاوازی، کاظم [1] استادیار، گروه میکروبیولوژی، مؤسسه خاک و آب، کرج
 • خاوازی، کاظم [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب
 • خاوازی، کاظم [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • خاوری نژاد، رمضانعلی [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • خاوری نژاد، رمضانعلی [1] استاد، گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خاوری نژاد، رمضانعلی [1] بخش بیولوژی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • خاوری نژاد، رمضانعلی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم و علوم تحقیقات
 • خاوری نژاد، رمضانعلی [1] عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم و علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد
 • خاوری‌نژاد، رمضانعلی [1] استاد، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران؛ گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • خدایی، لاوین [1] فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • خدایاری، مهدیه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • خداقلی، مرتضی [1] استادیار اقلیم‌شناسی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
 • خدامرادی، فرانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • خدائی، محمدباقر [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خدائی جوقان، آیدین [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • خدیوی کاشانی، نسیم [1] دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز
 • خیری، عزیزاله [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • خیری، عزیزاله [1] دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خیری، عزیزاله [1] استادیار، بخش گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • خیری، عزیزاله [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • خرادمهر، آرزو [1] کارشناس‌ارشد مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • خراسانی‌پور، مجید [1] کارشناس ارشد، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خراسانی نژاد، سارا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خراسانی‌نژاد، سارا [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خرسندی، اروجعلی [1] کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • خرسندی، علیرضا [1] کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • خزاعی، حمیدرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خستو، محبت [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش گیاهان دارویی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
 • خسروی، مجتبی [1] دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
 • خسروشاهلی، محمود [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خسرو شاهلی، محمود [1] استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • خسروی فرد، محمود [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • خسروی‌فرد، محمود [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین
 • خشنود یزدی، اصغر [1] مربی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خطیب‌زاده، راحله [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • خلدبرین، بهمن [1] عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
 • خلدبرین، بهمن [1] هیأت علمی دانشگاه شیراز(استاد)
 • خلفی، حسین [1] دانشیار، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی
 • خلفی، مهناز [1] استادیار، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز [1] استادیار، گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج
 • خلیقی سیگارودی، فرحناز [1] استادیار، گروه پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، کرج
 • خلیلی، سمانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خلیلی، محمدعلی [1] استاد، گروه آناتومی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • خلیلی نجف‏ آبادی، محسن [1] استادیار فیزیولوژی دانشگاه شاهد
 • خلیلی نجف آبادی، محسن [1] استادیار گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
 • خمری، عیسی [1] استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
 • خمری، عیسی [1] استادیار، گروه زراعت، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • خمری، عیسی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه زابل، پژوهشکده کشاورزی
 • خمری، عیسی [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • خمری، عیسی [1] استاد‌یار، گروه زراعت، گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • خمیری، مرتضی [1] استادیار، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خمیری، مرتضی [1] دانشیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • خمیری، مرتضی [1] دانشیار، گروه میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • خنامانی فلاحتی پور، سکینه [1] استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی-فارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • خنامانی فلاحتی پور، سوده [1] استادیار، مرکز تحقیقات سلامت پسته، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
 • خندان بجندی، تیمور [1] کارشناس ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اردبیل
 • خواجه، غلامحسین [1] استاد، بخش کلینیکال پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 • خواجه، مصطفی [1] دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زابل، ایران
 • خواجه پیری، مریم [1] دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
 • خواجه حق وردی، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • خورشیدی، دیدار [1] کارشناس ارشد میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
 • خوش تقاضا، محمد هادی [1] مکانیک بیو سیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خوش‌زبان، فریبا [1] استادیار انگل شناسی دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد
 • خوش‌قلب، حسن [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، ایران
 • خوشگفتارمنش، امیرحسین [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

د

ذ

 • ذاکری، انوشه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور مرکز تهران
 • ذاکری، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 • ذاکریان، فاطمه [1] کارشناس ارشد، گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، ایران
 • ذاکرین، عبدالرسول [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
 • ذریه زهرا، سید جلیل [1] دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • ذیشان، سیامک [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • ذوالفقاری، اسلام [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران
 • ذوالفقاری، مریم [2] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • ذوالفقاری، مریم [1] استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

ر