اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رئیس موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اکولوژی گیاهی استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

jalilirifr-ac.ir
02144787282
0000-0001-6494-181X

h-index: 15  

سردبیر

فاطمه سفیدکن

شیمی آلی استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

sefidkonrifr-ac.ir
02144787282
0000-0001-7170-0002

h-index: 29  

اعضای هیات تحریریه

حسین آذرنیوند

اصلاح مرتع استاد، دانشگاه تهران

hazarut.ac.ir
026-32222044
0000-0003-0024-9060

h-index: 7  

مجید آقاعلیخانی

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

maghaalikhanimodares.ac.ir
23-44196522 44292099 48292099
0000-0002-8981-5892

h-index: 14  

پرویز اولیاء

میکروب شناسی پزشکی استاد، دانشگاه شاهد

owliashahed.ac.ir
88964792
0000-0002-5981-3781

h-index: 22  

ایرج رسولی

میکروبیولوژی استاد، دانشگاه شاهد

rasoolishahed.ac.ir
55277647; 51212600
0000-0002-0530-4324

h-index: 23  

فاطمه سفیدکن

شیمی آلی استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

sefidkonrifr-ac.ir
02144787282
0000-0001-7170-0002

h-index: 29  

پیمان صالحی

استاد، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

p-salehisbu.ac.ir
22431783
0000-0001-5774-3372

محمدحسن عصاره

بیوتکنولوژی گیاهی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

asarehrifr-ac.ir
02188915750
0000-0003-4383-2301

h-index: 13  

داریوش مظاهری

استاد، دانشگاه تهران

dmazaherut.ac.ir
02612223044
0000-0001-9404-1927

مهدی میرزا

فیتوشیمی استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

mirzarifr-ac.ir
021-44787282
0000-0003-1995-1415

h-index: 20  

نادر حسن زاده

باکتری شناسی گیاهی دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

hasanzadehryahoo.com
44804180
0000-0003-4168-1001

h-index: 2  

محمدحسین لباسچی

زراعت- اکولوژی زراعی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

lebaschyrifr-ac.ir
021-44787282

امیر موسوی

بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

m-amirnigeb.ac.ir
44787336
0000-0003-0067-4294

h-index: 14  

Hossein A. Narouei-Khandan

Prof. Ministry for Primary Industries, New Zealand

.
hakhandanyahoo.com

Hartwig Schulz

. Prof. Institute for Ecological Chemistry, Germany

hs.consulting.mapt-online.de

Xuebo Hu

Prof. Huazhong Agricultural University, China

xuebohumail.hzau.edu.cn
.

مدیر اجرایی

محمود نادری

شیمی آلی کارشناس ارشد- موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ijmapr.rifr-ac.org
m.naderyrifr-ac.ir
0912-8024519

کارشناس نشریه

سمیه فکری قمی

کارشناس ارشد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

s.fekri_qyahoo.com
021-44787282
0000000327775589

سعیده مشکی زاده

کارشناس، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

meshkirifr-ac.ir

ویراستار انگلیسی

نجمه هادی بیداخویدی

اصلاح و فیزیولوژی گیاهان دارویی استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

n_hadi1984yahoo.com
021-44787282

ویراستار ادبی نشریه

اصغر احمدی

زبان و ادبیات فارسی کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ahmadirifr-ac.ir
02144787282-5

تایپیست

حمیده کرمانی

کارشناس - موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

kermanrifr-ac.ir
02144580282