همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

اعضای هیات تحریریه


حسین آذرنیوند استاد، دانشگاه تهران

اصلاح مرتع

اعضای هیات تحریریه


مجید آقاعلیخانی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

اعضای هیات تحریریه


ایرج رسولی استاد، دانشگاه شاهد

میکروبیولوژی

اعضای هیات تحریریه


فاطمه سفیدکن استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

شیمی آلی

اعضای هیات تحریریه


پیمان صالحی استاد، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهید بهشتی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسن عصاره استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

بیوتکنولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


داریوش مظاهری استاد، دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


مهدی میرزا استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فیتوشیمی

اعضای هیات تحریریه


نادر حسن زاده دانشیار، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

باکتری شناسی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین لباسچی دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

زراعت- اکولوژی زراعی

اعضای هیات تحریریه


امیر موسوی دانشیار، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

بیوتکنولوژی گیاهی

اعضای هیات تحریریه


Hossein A. Narouei-Khandan Prof. Ministry for Primary Industries, New Zealand

اعضای هیات تحریریه


Hartwig Schulz Prof. Institute for Ecological Chemistry, Germany

.

اعضای هیات تحریریه


Xuebo Hu Prof. Huazhong Agricultural University, China