تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شیلات، بخش بهداشت و بیماری‌ها، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت

2 استادیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

3 دانشیار، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

4 کارشناس ارشد شیلات، بخش اکولوژی، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت

5 کارشناس، بخش بهداشت و بیماری‌ها، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت

6 دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، بخش بهداشت و بیماری‌ها، مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر، رشت

چکیده

امروزه اهمیت استفاده از گیاهان دارویی در مبارزه با بیماری‌های عفونی و غیرعفونی کاملاً آشکار بوده و لزوم جایگزینی آنها با داروهای شیمیایی به‌ویژه در صنعت آبزی‌پروری ضروری به‌نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی و تعیین غلظت کشندگی عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.‌) در بچه تاسماهی ایرانی در راستای اجرای مطالعات کاربردی انجام شد. این تحقیق بر روی بچه تاسماهیان ایرانی با میانگین وزنی 51/0 ± 22/3 گرم اجرا شد. به‌منظور مطالعه تأثیرات این عصاره‌ها، 240 عدد بچه تاسماهی در 7 تیمار و یک گروه شاهد (هر تیمار با سه تکرار) در نظر گرفته شد. طی مدت آزمایش، کلیه فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب نظیر درجه حرارت، اکسیژن محلول، pH، نیتریت، نیترات، آمونیوم، هدایت الکتریکی و سختی نیز در تیمارهای مختلف اندازه‌گیری شد. این آزمایش براساس روش O.E.C.D و در مدت زمان 96 ساعت اجرا گردید. بدین منظور با استفاده از روش محاسباتی Probit Analaysis، نسبت به ترسیم معادله خط رگرسیون و بعد تعیین مقادیر مختلف غلظت‌های کشنده اقدام گردید. در این تحقیق میزان LC10، LC50 و LC90 عصاره هیدروالکلی سیر به‌ترتیب معادل 91/909، 97/1279 و 52/1800 میلی‌گرم در لیتر تعیین شد. نتایج حاصل از بررسی میکروسکوپی بافت‌های آبشش در تیمار‌های مختلف پس از انجام مراحل مختلف بافت‌شناسی، حکایت از وجود ضایعاتی نظیر پرخونی، هیپرپلازی، طویل شدن لاملای ثانویه، نکروز سلولی و چسبندگی لاملای ثانویه به همدیگر داشت.

کلیدواژه‌ها


- بهمنی، م.، کاظمی، ر.، حلاجیان، ع.، شریف‌پور، ع. و مجازی امیری، ب.، 1384. بررسی بافت‌شناسی آبشش، گناد، کبد، کلیه و دستگاه گوارش در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus). مؤسسه
تحقیقات شیلات ایران، 69 صفحه.

- دهخوارخانی. ب. 1373. بررسی اثر عصاره سیر (Garlic) بر فلور عمده باکتریهای روده حیوان آزمایشگاهی. پایان‌نامه دکترای داروسازی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، 212 صفحه.

- شریف‌پور، ع.، حلاجیان، ع. و کاظمی، ر.، 1391. روشهای آزمایشگاهی بافت‌‌شناسی. مرکز جامع علمی کاربردی.
212 صفحه.

- میرستاری، ق.، 1381. اصول زهرشناسی (ترجمه). مرکز دانشگاهی، تهران، 292 صفحه.

- Delaha, E.C. and Garangusi, V.F., 1985. Inhibition of mycobacteria by garlic extract (Allium sativum). Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 27(4): 485-486.

- Finney, D.J., 1971. Statistical Methods in Biological Assay. Hafner Publishing Company, New York, 668p.

- Jegede, T., 2007. Acute-toxicity of Sodium chloride (NaCl) on Oreochromis niloticus fingerlings. Journal of Fisheries International, 2(4): 292-294.

- Mitchell, A.J., 1984. Parasites and Diseases of Striped Bass: 177-204. In: McCraren, J.P., (Ed.). The Aquaculture of Striped Bass: A Proceeding, Maryland Sea Grant Publication, University of Maryland, 262p.  

- Prasad, G., Sharma, V.D. and Kumar, A., 1982. Effect of garlic (Allium sativum) therapy against experimental dermatophytosis in rabbits. The Indian Journal of Medical Research,75: 465-467.

- Shalaby, A.M., Tab, Y.A. and Abdel, R., 2006. Effects of garlic (Allium sativum) and chloramphenicol on growth performance, physiological parameters and survival of Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Disease, 12(2): 172-201.

- Sharif Rohani, M., Haghighi, M. and Assaeian, H., 2011. The lethal concentration (LC50) of Zataria multiflora essential oil in fries of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Iranian Scientific Fisheries Journal, 20(2): 89-95.

- TRC, 1984. OECD guideline for testing of chemicals, Section 2. Effects on biotic systems, 1-39