استخراج و مقایسه میزان ماده اولئوروپین در ارقام گوناگون زیتون (Olea europaea L.) در دو منطقه رودبار و فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

2 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

3 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

ترکیب‌های فنلی موجود در میوه زیتون یکی از عوامل بسیار مهمی است که تاکنون مورد توجه زیادی قرار گرفته‌است. فنل‌ها دارای خصوصیات داروشناختی و محتوی آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در میوه زیتون می‌باشند. اولئوروپین یکی از فراوان‌ترین و مهمترین ترکیب‌های فنلی موجود در میوه و برگ‌های زیتون می‌باشد که تلخی میوه زیتون نیز ناشی از حضور اولئوروپین در آن است. اولئوروپین، یک استر هتروسیدیک از اسید النولیک و 4،3- دی هیدروکسی فنیل اتانول می‌باشد. لازم به ذکر است که استفاده از این ترکیب نقش بسزایی در سلامت دارد. در این پژوهش، میزان ترکیب موجود در ارقام گوناگون زیتون (Olea europaea L.) در دو منطقه رودبار و کازرون در فصل برداشت محصول مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به استخراج اولئوروپین با متانول و تعیین میزان آن توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) با استفاده از استاندارد، اقدامات لازم انجام شد. مطابق بررسی‌های انجام شده مشخص شد که بالاترین میزان ترکیب اولئوروپین میوه در فارس مربوط به زیتون زرد به‌میزان mg/g31/34 و در رودبار مربوط به زیتون فیشمی به‌میزان mg/g25/30 می‌باشد، در صورتی‌که پایین‌ترین میزان ترکیب اولئوروپین میوه در منطقه فارس مربوط به زیتون میشن به میزان mg/g55/9 و در منطقه رودبار مربوط به زیتون لچیو به‌میزان mg/g23/10 بود. با توجه به داده‌های حاصل می‌توان نتیجه گرفت که دلیل خوراکی بودن زیتون‌های رودبار به علت کمتر بودن محتوای ترکیب اولئوروپین و در نتیجه تلخی کمتر آنهاست. لازم به ذکر است که کاربرد دارویی ارقام گوناکون زیتون فارس بیشتر به‌دلیل میزان بیشتر ترکیب اولئوروپین موجود در آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 

- Amiot, M.J., Fleuriet, A. and Macheix, J.J., 1986. Importance and evolution of phenolic compounds in olive during growth and maturation. Journal of Agriculture Food Chemistry, 34(5): 823-826.

- Amiot, M.J., Fleuriet, A. and Macheix, J.J., 1989. Accumulation of oleuropein derivative during olive maturation. Phytochemistry, 28: 67-69.

- Andrewes, P., Busch, J.L.H.C., de Joode, T., Groenewegen, A. and Alexandre, H., 2003. Sensory properties of virgin olive oil polyphenols: identification of deacetoxy-ligstroside aglycon as a key contributor to pungency. Journal of Agriculture Food Chemistry, 51(5): 1415-1420.

- Bisingnano, G., Tomaino, A., Lo Cascio, R., Crisafi, G., Uccella, N. and Saija, A., 1999. On the in vitro antimicrobial activity of oleuropein and hydroxytyrosol. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 51(8): 971-974.

- Bongi, O., 1986. Oleuropein: an Olea europaea secoiridioid active on growth regulation. Acta Horticulturae, 179: 245-249.

- Bourquelot, E. and Vintilesco, J.C.R., 1908. Sur l’oleuropein, nouveau principe de nature glucosidique retré de l’olivier (Olea europaea L.). Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des sciences, 147: 533-535.

- Brenes, M., Garcia, A., Garcia, P., Ríos, J.J. and Garrido, A., 1999. Phenolic compounds in Spanish olive oils. Journal of Agriculture Food Chemistry, 47(9): 3535-3540.

- Briante, R., La Cara, F., Febbraio, F., Barone, R., Piccialli, G., Carolla, R., Mainolfi, P., De Napoli, L., Patumi, M., Fontanazza, G. and Nucci, R., 2000. Hydrolysis of Oleuropein by recombinant beta-glycosidase from hyperthermophilic archaeon Sulfolobus solfataricus immobilised on chitosan matrix. Journal of Biotechnology, 77(2-3): 275-286.

- Esti, M., Cinquanta, L. and La Notte, E., 1998. Phenolic compounds in different olive varieties. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 46:
32-35.

- Federici, E. and Bongi, G., 1983. Improved method for isolation of bacterial inhibitors from oleuropein hydrolysis. Applied and Environmental Microbiology, 46(2): 509-510.

- Garcia, A., Brenes, M., Martinez, F., Alba, J., Garcia, P. and Garrido, A., 2001. High performance liquid chromatography evaluation ofphenols in virgin olive oil during extraction at laboratory andindustrial scale. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 78(6): 625-629.

- Ginos, A., Manios, T. and Mantzavinos, D., 2006. Treatment of olive mill effluents by coagulation flocculation-hydrogen peroxide oxidation and effect onphytotoxicity. Journal of Hazardous Materials, 133: 135-142.

- Jaimand, K., Rezaee, M.B. and Ashtiany, A.N., 2005. Extraction and identification of oleuropein in residuewaste water of washing fruits of Olea europaea L. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 21(2): 217-225.

- Jaimand, K., Rezaee, M.B., Abravesh, Z., Golipoor, M. and Sharifee, M., 2006. Extraction and Determination of Oleuropein in Nine Varities of Olea europaea L. cultivated in Fadak Research Station (Dezful). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 22(1): 74-78.

- Jaimand, K., Rezaee, M.B., Ashtiany, A.N. and Golipoor, M., 2009. Extraction and compare of oleuropein compound in Olea europaea L. in three province state of Gilan, Tehran and Fars. Journal on Plant Science Research, 4: 1-8.

- Keys, A., 1995. Mediterranean diet and public health: personal reflections. The American Journal of Clinical Nutrition, 61(6): 1321S-1323S.

- Malik, N.S.A. and Bradford, J.M., 2006a. Changes in oleuropein levels during differentiation and development of floral buds in ‘Arbequina’ olives. Scientia Horticulturae, 110(3): 274-278.

- Malik, N.S.A. and Bradford, J.M., 2006b. Virgin; oils against oxidative stress in human cells. Journal of Agricultural Food Chemistry, 50: 6521-6526.

- Manna, C., Migliardi, V., Golino, P., Scognamiglio, A., Galletti, P., Chiariello, M. and Zappia, V., 2004. Oleuropein prevents oxidative myocardial injury induced by ischemia and reperfusion. Journal of Nutritional Biochemistry, 15(8): 461-468.

- Montedoro, G.F., Servili, M., Baldioli, M. and Miniati, E., 1992. Simple and hydrolyzable phenolic compounds in virgin olive oil. 2: Initial characterization of the hydrolyzable fraction. Journal of Agricultural Food Chemistry, 40(9): 1577-1580.

- Mulinacci, N., Romani, A., Galardi, C., Pinelli, P., Giaccherini, C. and Vincieri, F.F., 2001. Polyphenolic content in olive oil waste waters and related olive samples. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(8): 3509-3514.

- Obied, H.K., Prenzler, P.D. and Robards, K., 2008a. Potent antioxidant biophenols from olive mill waste. Food Chemistry, 111: 171-178.

- Obied, H.K., Prenzler, P.D., Ryan, D., Servili, M., Taticchi, A., Esposto, S. and Robards, K.,
2008b. Biosynthesis and biotransformations of phenol-conjugated oleosidic secoiridoids from Olea europaea L. Natural Product Reports, 25(6): 1167-1179.

- Obied, H.K., Karuso, P., Prenzler, P.D. and Robards, K., 2007. Novel secoiridoids with antioxidant activity from Australian olive mill waste. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55(8): 2848-2853.

- Owen, R.W., Mier, W., Giacosa, A., Hull, W.E., Spiegelhalder, B. and Bartsch, H., 2000. Phenolic compounds and squalene inolive oils: the concentration and antioxidant potential of totalphenols, simple phenols, secoiridoids, lignans and squalene. Food Chemistry Toxicology, 38(8): 647-659.

- Panizzi, L., Scarpati, M.L. and Oriente, G., 1960. Chemical structure of oleuropein, bitter glucoside of olive with hypotensive activity. Gazzetta Chimica Italiana, 90: 1449-1485.

- Pannelli, G., Servili, M., Famiani, F. and Montedoro, G.F., 1990. Agro-climatic factors and characteristics of the composition of virgin olive oils. Acta Horticulturae, 286: 477-480.

- Romani, A., Mulinacci, N., Pinelli, P., Vincieri, F.F. and Cimato, A., 1999. Polyphenolic content in five Tuscany cultivars of Olea europaea L., Journal of Agricultural Food Chemistry, 47(3): 967-969.

- Romero, C., Brenes, M., Garcia, P. and Garrido, A., 2002. Hydroxytyrosol 4-β-D-glucoside, an important phenolic compound in olive fruits and derivedproducts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(13): 3835-3839.

- Ryan, D., Prenzler, P.D., Lavee, S., Antolovich, M. and Robards, K., 2003. Quantitative changes in phenolic content during physiological developmentof olive (Olea europaea L.) cultivar Hardy’s mammoth. Journal of Agricultural Food Chemistry, 51(9): 2532-2538.

- Soler-Rivas, C., Espin, J.C. and Wichers, H.J., 2000. Oleuropein and related compounds. Journal of the Science of Food and Agriculture, 80(7): 1013-1023.

- Stefanoudakii, E., Koutsaftakis, A.K., Kotsifaki, F., Angerosa, F. and DiGirolamo, M., 1999. Quality characteristics of olive oils dualphases, three-phases decanters and laboratory mill. Acta Horticulturae, 474: 705-708.

- Takaç, S. and Karakaya, A., 2009. Recovery of phenolic antioxidants from olive mill wastewater. Recent Patents on Chemical Engineering, 2: 230-237.

- Tripoli, E., Giammanco, M., Tabacchi, G., Di Majo, D., Giammanco, S. and La Guardia, M., 2005. The phenolic compounds of olive oil: structure, biological activity and beneficial effects on human health. Nutrition Research Reviews, 18: 98-112.

- Uceda, M., Hermoso, M., Garcia-Ortiz, A., Jimenez, A. and Beltran, G., 1999. Intraspecific variation of oil contents and the characteristics of oils in olive cultivars. Acta Horticulturae, 474: 659-652.

- Vinha, A.F., Silva, B.M., Andrade, P.B., Seabra, R.M., Pereira, J.A. and Oliveira, M.B.P.P., 2002. Development and evaluation of an HPLC/DAD method for the analysis of phenolic compounds from olive fruits. Journal of Liquid Chromatography & amp Related Technology, 25: 151-160.