بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس‌گیری بر کمّیت و کیفیت اسانس مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور، واحد شرق تهران

2 استاد، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 استادیار، دانشگاه پیام نور، واحد شرق تهران

چکیده

اسانس‌های گیاهی در طیف وسیعی از محصولات دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm.) از خانواده Lamiaceae و انحصاری ایران است. در طب سنتی به اثر ضددرد و ضدعفونت گیاه مرزه اشاره شده‌است. مرزه در موارد ناراحتی‌های سینه، سرفه، لاغری، دردهای رماتیسمی و عصبی بکار می‌رود. تحقیقات نشان داده که ترکیب‌های اصلی اسانس مرزه سهندی پارا-سیمن، تیمول، گاما-ترپینن و کارواکرول بوده و این ترکیب‌ها در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی وآرایشی کاربرد دارند. از آنجا که روش خشک‌کردن و همچنین روش اسانس‌گیری می‌تواند بر میزان اسانس تولیدی و کیفیت آن مؤثر باشد، در این تحقیق به‌منظور بررسی اثر روشهای خشک کردن،‌ اندام‌های هوایی گیاه در زمان گلدهی کامل از مزرعه تحقیقاتی (مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین) جمع‌آوری گردیده و پس از خشک شدن در درجه حرارت‌های مختلف (آون C°30، آون C°40، آون C°50) و سایه، هر یک از تیمارها، در سه تکرار به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری شدند. اسانس‌های حاصل با استفاده از دستگاه‌های گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگرافی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) تجزیه و شناسایی گردیدند. داده‌های حاصل به‌وسیله نرم‌افزار SAS و با استفاده از آزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بازده اسانس بر حسب وزن خشک، مقدار تیمول و مجموع ترکیب‌های فنلی اسانس، در روشهای خشک‌کردن با آون C°30، آون C°40 و سایه از نظر آماری اختلاف نداشته ولی خشک کردن در دمای C°50 بازده اسانس پایین‌تری تولید نمود. ولی مقدار تیمول و همچنین مجموع دو ترکیب فنلی تیمول و کارواکرول در تیمار C°50 بالاتر از سه روش دیگر بود. برای بررسی اثر روش اسانس‌گیری، اندام‌های هوایی گیاه در زمان گلدهی کامل جمع‌آوری گردیده و پس از خشک شدن در سایه به سه روش تقطیر با آب، تقطیر با آب و بخار آب و تقطیر با بخار مستقیم اسانس‌گیری شدند. نتایج آنالیز آماری نشان داد که بازده اسانس برحسب وزن خشک در روش اسانس‌گیری تقطیر با آب (45/1%)، بالاتر از دو روش دیگر بود (در سطح احتمال 1%)، در حالی‌که بالاترین مقدار تیمول و کارواکرول در روش تقطیر با بخار آب بدست آمد (در سطح احتمال 5%).

کلیدواژه‌ها


- اکبری‌نیا، ا. و سفیدکن، ف.، 1388. شناسایی ترکیبهای معطر گیاه دارویی مرزه سهندی کشت شده در قزوین. دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 13(2): 63-60.

- امیدبیگی، ر.، 1376. رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی (جلد 2). انتشارات طراحان نشر، 441 صفحه.

- جم‌زاد، ز.، 1388. آویشن‌ها و مرزه‌های ایران. انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، 171 صفحه.

- تیموری، م. و باهرنیک، ز.، 1381. فعالیت ضدمیکربی گیاه مرزه (Satureja laxiflora G. Koch) قبل و بعد از گلدهی. تحقیقات گیاهان دارویی معطر ایران، 13: 68-59.

- سفیدکن، ف. و رحیمی بیدگلی، ع.، 1381. بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس آویشن کوهی (Thymus kotschyanus) در دوره رشد گیاه و با روشهای مختلف تقطیر. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر، شماره 15: 22-1.

- سفیدکن، ف.، صادق زاده، ل.، تیموری، م.، عسگری، ف. و احمدی، ش.، 1386. بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس دو گونه مرزه (Satureja bachtiarica Bunge و Satureja khuzistanica Jamzad) در دو مرحله برداشت. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 23(2): 26-18.

- طباطبائی رئیسی، ع.، خلیقی، ا.، کاشی، ع.، اثنی‌عشری، س.، بامداد مقدم، ص. و دل‌آذر، ع.، 1386. فعالیت آنتی اکسیدانی و ترکیبات شیمایی اسانس بخش‌های هوایی گیاه Satureja sahendica Bornm.. علوم دارویی، 3: 6-1.

- قربانلی، م.، فاکرباهر، ز.، میرزا، م. و رضایی، م.ب.، 1380. بررسی برخی از پارامترهای رشد و تغییرات کمّی و کیفی ترکیب‌های موجود در اسانس مرزه (Satureja hortensis) تحت تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری در طی دوره‌های رویشی و زایشی. پژوهش و سازندگی (در منابع طبیعی)، 14(3): 45-40.

- نعمتی، ش.، سفیدکن، ف. و پورهروی، م.، 1390. تأثیر شرایط خشک‌کردن بر مقدار و ترکیب‌های اسانس آویشن دنایی. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 27(1): 80-72.

- Farsam, H., Amanlou, M., Radpour, M.R., Salehinia, A.N. and Shafiee, A., 2004. Composition of the essential oils of wild and cultivated Satureja khuzistanica Jamzad from Iran. Flavour and Fragrance Journal, 19(4): 308-310.

- Hadian, J., Nejad Ebrahimi, S. and Salehi, P., 2010. Variability of morphological and phytochemical characteristics among Satureja hortensis L. accessions of Iran. Industrial Crops and Products, 32(1): 62-69.

- Hajhashemi, V., Ghannadi, A. and Pezeshkian, S.K., 2002. Antinocicieptive and anti-inflammatory effects of Satureja hortensis L. extracts and essential oil. Journal of Ethnopharmacology, 82(2-3): 83-87.

- Kurkcuoglu, M., Tumen, G. and Baser, K.H.C., 2001. Essential oil constituents of Satureja boissieri from Turkey. Chemistry of Natural Compounds, 37(4): 339–331.

- Michaelakis, A., Theotokatos, S.A., Koliopoulos G.O. and Chorianopoulos, N.G., 2007. Essential oils of Satureja species: Insecticidal effect on Culex pipiens Larvae (Diptera: Culicidae).Molecules, 12(12): 2567-2578.

- Rechinger, K.H., 1982. Flora Iranica (Vol 150). Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz.

- Sefidkon, F., Jamzad, Z. and Mirza, M., 2004. Chemical variation in the essential oil of Satureja sahendica from Iran. Food Chemistry, 88(3): 325-328.

- Sefikon, F. and Jamzad, Z., 2005. Chemical composition of the essential oil of three Iranian Satureja species (S. mutica, S. macrantha and S. intermedia). Food chemistry, 91: 1-4.

- Sefidkon, F., Abbasi, Kh. and Bakhshi Khaniki, Gh., 2006. Influence of drying and extraction methods on yield and chemical composition of essential oil of Satureja hortensis. Food Chemistry, 99(1): 19-23.

- Sefidkon, F. and Akbarinia, A., 2009. Essential oil content and composition of Satureja sahendica Bornm. at different stages of plant growth. Journal of Essential Oil Research, 21(2): 112-114.

- Sefidkon, F., Abbasi, K., Jamzad Z. and Ahmadi, S., 2007. The effect of distillation methods and stage of plant growth on the essential oil content and composition of Satureja rechingeri Jamzad. Food Chemistry, 100(3): 1054-1058.

- Senatore, F., Soria, E.U., Soria, R.U., Porta. G.D. and De Feo, V., 1998. Essential oil from twoPeruvian Satureja species. Flavour and Fragrance Journal, 13: 1-4.

- Tumen, G., Baser, K.H.C., Demirci, B. and Ermin, N., 1998.The essential oils of Satureja coerulea Jankaand Thymus aznavourii Velen. Flavour and Fragrance Journal, 13: 65-67.

- Viturro, C.I., Molina, A., Guy, I., Charles, B., Guinaudeau, H. and Fournet. A., 2000. Essential oils of Satureja boliviana and S. pavifolia growing in the region of Jujuy, Argentina. Flavour and Fragrance Journal, 15(6): 377-382.