بهبود پارامترهای فیزیولوژیک اسپرم پس از مصرف داروی گیاهی “TOPALAF” در افراد دچار نقص در قدرت باروری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

2 استاد، گروه آناتومی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3 استادیار، گروه بیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان تهران

4 دانشیار، گروه ارولوژی، مرکز تحقیقاتی و درمانی ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده روزافزون از گیاهان دارویی سبب افزایش پژوهش‌های بیشتری در ارتباط با گیاهان دارویی شده است و با توجه به اینکه عوامل مردانه تقریباً 40%ناباروری را شامل می‌شوند، بنابراین بررسی تأثیرات ترکیب گیاهی “TOPALAF” شامل میوه گیاه خارخاسک، مغز بادام، بذر شاهی، بذر تره، ریشه گیاه ثعلب، گرده نخل و میوه انجیر جهت بهبود توانایی باروری اسپرم مردان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. 62 مرد نابارور 40-23 ساله که دارای تعداد اسپرم کمتر از 20 میلیون در هر میلی‌لیتر، تحرک پیش‌رونده کمتر از 50% و مورفولوژی کمتر از 20%، به‌طور تصادفی انتخاب و توانایی معیارهای اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. به 32 نفر در گروه مورد مطالعه پودر خشک گیاهی “TOPALAF” و به افراد گروه شاهد دارونما داده شد. افراد هر دو گروه بسته‌های 25 گرمی را هفته‌ای 3 مرتبه و به مدت 3 ماه مصرف کردند. بعد از اتمام دوره 3 ماهه، توانایی معیارهای اسپرم در گروه مورد مطالعه ارزیابی و با قبل از مصرف پودر گیاهی و گروه شاهد مقایسه گردید. داده‌ها به‌وسیله آزمون t-test ارزیابی شدند. ارزیابی داده‌های گروه مورد مطالعه حکایت از افزایش 46/10% میانگین تحرک پیش‌رونده (001/0< p) و 14/8% تعداد اسپرم (05/0> p) داشت، در حالی‌که تفاوت معنی‌داری در مورفولوژی طبیعی اسپرم مشاهده نشد. با توجه به اینکه معیارهای تحرک و تعداد اسپرم بعد از مصرف پودر گیاهی در گروه مورد مطالعه و در مقایسه با گروه شاهد بهبود داشت، این احتمال وجود دارد که مصرف این ترکیب گیاهی در ارتقاء توانایی معیارهای اسپرم‌ها مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


- ابن‌سینا، ح.، شرفکندی، ع.، و عرفانی، ح.، 1357. قانون. دانشگاه تهران، تهران، 529 صفحه.

- منتظری، س.م.، 1385. بافت‌شناسی پایه (ترجمه). ارجمند، تهران، 624 صفحه.

- Abuelgasim, A.I., Nuha, H.S. and Mohammed, A.H., 2008. Hepatoprotective effect of Lepidium sativum against carbon tetrachloride induced damage in rats. Research Journal of Animal and Veterinary Sciences, 3: 20-23.

- Agrawal, H.S.K. and Kulkarni, K.S., 2003. Efficacy and safety of speman in patients with oligospermia: an open clinical study. Indian Journal of Clinical Practice, 14(2): 29-31.

- Cooper, T.G., Aitken, J., Auger, J., Baker, H.W.G., Barrat, C.L.R. and Behre, H.M., 2010. WHO Laboratory Manual for the Examination and Processing of Human Semen. World Health Organization, 287p.

- Dhaliwal, L.K., Gupta, K.R. and Majumdar, S., 2001. Treatment of oligospermia with speman: a formulation of plant origin. Indian Medical Gazette, 375-379.

- Esfahlan. A.J., Jamei, R. and Esfahlan, R.J., 2010. The importance of almond (Prunus amygdalus L.) and its by-products. Food Chemistry, 120(2): 349-360.

- Ford, W.C.L., 2004. Regulation of sperm function by reactive oxygen species. Human Reproduction Update, 10(5): 387-399.

- Gauthaman, K. and Ganesan, A.P., 2008. The hormonal effects of Tribulus terrestris and its role in the management of male erectile dysfunction-anevaluation using primates, rabbit and rat. Phytomedicine, 15(1-2): 44-54.

- Gil-Guzman, E., Ollero, M., Lopez, M.C., Sharma, R.K., Alvarez, J.G., Thomas, A.J. and Agarwal, A., 2001. Differential production of reactive oxygen species by subsets of human spermatozoa at different stages of maturation. Human Reproduction, 16(9): 1922-1930.

- Huang, S.T. and Chen, A.P., 2008. Traditional Chinese medicine and infertility. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology, 20(3): 211-215.

- Nantia, E.A., Moundipa, P.F., Monsees, T.K. and Carreau, S., 2009. Medicinal plants as potential male anti-infertility agents: a review. Andrologie, 19(3): 148-158.

- Osawa, T., 1994. Novel natural antioxidants for utilization in food and biological systems: 241-251. In: Uritani, I., Garcia, V.V. and Mendoza, E.M., (Eds.). Postharvest Biochemistry of Plant Food-Materials in the Tropics. Japan Scientific Societies Press, Tokyo, Japan, 257p.

- Setiawan, L., 1996. Tribulus terrestris L. extract improves spermatozoa motility and increases the efficiency of acrosome reaction in subjects diagnosed with oligoastheno-teratozoospermia. J Panca Sarjana Aialangga University, 5(2-3): 35-40.

- Sfahlan, A.J., Mahmoodzadeh, A., Hasanzadeh, A., Heidari, R. and Jamei, R., 2009. Antioxidants and antiradicals in almond hull and shell (Amygdalus communis L.) as a function of genotype. Food Chemistry, 115(2): 529-533.

- Shefi, S. and Turek, P.J., 2006. Definition and current evaluation of subfertile men: review article. International Braz J Urol, 32: 385-97.

- Veberic, R., Colaric, M. and Stampar, F., 2008. Phenolic acids and flavonoids of fig fruit (Ficus carica L.) in the northern Mediterranean region. Food Chemistry, 106(1): 153-157.

- Vyawahare, N., Pujari, R., Khsirsagar, A., Ingawale, D., Patil, M. and Kagathara, V., 2009. Phoenix dactylifera: an update of its indigenous uses, phytochemistry and pharmacology. The Internet Journal of Pharmacology, 7(1): 1531-2976.