اثر سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر بعضی از عملکردهای سیستم ایمنی و فاکتورهای خونی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این بررسی به‌منظور مطالعه افزودنی‌های خوراکی شامل سطوح مختلف عصاره یوکا و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، سیستم ایمنی، فاکتور‌های خونی و شاخص آسیتی اجرا شد. از 312 قطعه جوجه گوشتی یک روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، و در 3 تکرار با 26 جوجه (13 نر و 13 ماده) استفاده شد. تیمارها شامل شاهد (بدون افزودنی)، سطوح mg/kg150 و 225 از عصاره Yucca schidigera و جیره حاوی mg/kg15 آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین می‌باشد. وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل در 42 روزگی بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌داری را نشان داد (01/0 < p). به‌طوری که تیمار سطح 1 از عصاره و آنتی‌بیوتیک بالاترین وزن بدن و بهترین ضریب تبدیل را داشتند. عیارهای پادتن تحت تأثیر افزودنی‌های جیره قرار گرفت (01/0 > p). وزن اندام‌های لنفی در گروه‌های آزمایشی بین تیمار‌ها معنی‌دار نبود (05/0 > p). اثر تیمارهای آزمایشی بر کلسترول، تری‌گلیسرید، HDL و LDL در 35 روزگی در گروه‌های آزمایشی مختلف تفاوت معنی‌داری (01/0 < p) را بر پارامترهای ذکر شده نشان دادند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان می‌دهند که یوکا می‌تواند تأثیرات مثبت بر عملکرد طیور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


- Amber, K.H., Yakout, H.M. and Hamed, R.S., 2004. Effect of feeding diets containing yucca extract or probiotic on growth, digestibility, nitrogen balance and caecal microbial activity of growing New Zealand rabbits. 8th World Rabbit Congress, Mexica, 7-10 September: 737-745.

- Banfando, K.W., Cox, L.A. and Bywater, R., 2003. Review lends perspective to recent scientific findings on virginiamycin, antibiotic resistance debate. Feedstuffs, 75(3): 26-27.

- Cheeke, P.R., 2000. Actual and potential applications of Yucca schidigera and Quillaja saponaria saponins in human and animal nutrition. Proceedings American Society of Animal Science, Proceedings. 45: 241-254.

- Cheeke, P.R., Piacente, S. and Oleszek, W., 2006. Anti-inflammatory and anti-arthritic effects of
Yucca schidigera
: a review. Journal of Inflammation, 3: 1-7.

- Cheeke, P.R., 1996. Biological effects of feed and forage saponins and their impact on animal production. Advances in Experimental Medicine and Biology, 405: 377-385.

- Dong, X.F., Gao, W.W., Tong, J.M., Jia, H.Q., Sa, R.N. and Zhang, Q., 2007. Effect of Polysavone (alfalfa extract) on abdominal fat deposition and immunity in broiler chickens. Poultry Science, 86(9): 1955-1959.

- Francis, G., Kerem, Z., Makkar, H.P.S. and Becker, K., 2002. The biological action of saponins in animal systems: a review. British Journal of Nutrition, 88(6): 587-605.

- El-Husseiny, O.M., Abdallah, A.G. and Abdel-Latif, K.O., 2008. The influence of biological feed additives on broiler performance. International Journal of Poultry Science, 7(9): 862-871.

- Ilsley, S.E., Miller, H.M. and Kamel, C., 2005. Effects of dietary quillaja saponin and curcumin on the performance and immune status of weaned piglets. Journal of Animal Science, 83: 82-88.

- Johnston, N.L., Quarles, C.L., Fagerberg, D.J. and Caveny, D.D., 1981. Evaluation of yucca saponin on broiler performance and ammonia suppression. Poultry Science, 60(10): 2289-2292.

- Kaya, S., Erdogan, Z. and Erdogan, S., 2003. Effect of different dietary levels of Yucca schidigera powder on performance, blood parameters and egg yolk cholesterol of laying quails. Journal of Veterinary Medicine Series A, 50: 14-17.

- Oakenfull, D. and Sidhu, G.S., 1989. Saponins: 97-141. In: Cheeke, P.R., (Ed.). Toxicants of Plant Origin: Glycosides (Volume II). CRC Press, 277p.

- Perry, T.W., Beeson, W.M. and Vosteen, B.W., 1953. The effect of an antibiotic or a surfactant on the growth and carcass composition of swine.Journal of Animal Science, 12(2): 310-315.

- Peterson, A.L., Qureshi, M.A., Ferket, P.R. and Fuller, J.C.Jr., 1999. Enhancement of cellular and humoral immunity in young broilers by the dietary supplementation of β-hydroxy-β-methylbutyrate Immmunopharmacology and Immunotoxicology, 21(2): 307-330.

- Periston, R.L., Bartle, S.J., May, T. and Goodall, S.R., 1987. Influence of Sarsaponin on growth, feed and nitrogen utilization in growing male rats fed diets with added urea or protein. Journal of Animal Science, 65(2): 481-487.

- Richmond, W., 1973. Preparation and properties of a cholesterol oxidase from Nocardia sp. and its application to the enzymatic assay of total cholesterol in serum. Clinical Chemistry,
19: 1350-1356.

- Rowland, L.O., Plyer, J.E. and Bradley, J.W., 1976. Yucca schidigera extract effect on egg production and house ammonia levels. Poultry Science,
55: 2086.

- Wrong, O.M., 1981. Nitrogen compounds: 133-211. In: Wrong, O.M., Edmonds, C.J. and Chadwick V.S., (Eds.). The Large Intestine: Its Role in Mammalian Nutrition and Homeostasis. Springer, New York, 217p.

- Yeo, J. and Kim, K.I., 1997. Effect of feeding diets containing an antibiotic, a probiotic, or yucca extract on growth and intestinal urease activity in broiler chicks. Poultry Science, 76(2): 381-385