بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مصرف گیاهان دارویی در شهر یزد از دیدگاه مردم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مجتمع آموزش علمی و کاربردی کشاورزی استان یزد

2 کارشناس گیاهان دارویی، مجتمع آموزش علمی و کاربردی کشاورزی استان یزد

چکیده

در طول سال‌های اخیر بکارگیری از گیاهان دارویی در بسیاری از کشورهای دنیا روند صعودی داشته‌است. در ایران تعداد زیادی از مردم گونه‏های طبیعی گیاهان را استفاده می‏کنند. در چنین شرایطی اطلاع از عوامل مرتبط با بکارگیری گیاهان دارویی، امکان اطلاع‏رسانی و مداخله به منظور تغییر رفتار افراد در راستای گسترش بکارگیری گیاهان دارویی، موثر است. با توجه به اهمیت استان یزد در تولید گیاهان دارویی (روناس، آویشن، مرزنجوش، زعفران و…) این مطالعه به منظور تعیین عوامل مرتبط با استفاده از گیاهان دارویی توسط ساکنین شهر یزد، انجام گرفته است. این مطالعه به روش پیمایش و با استفاده از پرسش‌نامه‏ای که روایی ظاهری و پایایی آن تأیید شد، (آلفای کرونباخ محاسبه شده برای این پرسش‌نامه معادل ٧٥/٠ برآورد شد)، صورت پذیرفت. جامعه مورد مطالعه شامل ساکنین شهر یزد بودند که برای انتخاب نمونه از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای تصادفی استفاده شده‌است و در مجموع 500 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از نرم‏افزار آماری SPSS16 استفاده شده‌است. پس از تطبیق دادن سایر متغیرهای جمعیت شناختی و اقتصادی- اجتماعی برخی از یافته‏ها نشان داد که بکارگیری گیاهان دارویی در زنان به شکل معنی‌داری بیشتر از مردان، در افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به شکل معنی‌داری بیشتر از گروه‏های دیگر تحصیلی و افراد دارای بیمه دولتی به شکل معنی‌داری بیشتر از سایر انواع بیمه‏ها بود. همچنین ارتباط معنی‌داری بین سن، شغل، میزان درآمد ماهانه، بیمه و وضعیت اقتصادی با بکارگیری گیاهان دارویی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها


- امامی، ا.، شمس اردکانی، م.ر. و نکوئی نائینی، ن.، 1381. گیاه درمانی: درمان بیماریها توسط گیاهان. انتشارات راه کمال، تهران، 268 صفحه.

- درفشی، ف.، 1385. نظرسنجی تلفنی از مردم شهر تهران درباره گیاهان دارویی. قابل دسترس در:http:// hamshahrionline.ir/details/7649

- سرشتی، م.، آذری، پ.، رفیعیان، م. و خیری، س.، 1385. میزان مصرف داروهای گیاهی در زنان باردار شهرکرد. باروری و ناباروری، 7(2): 131-125.

- سرشتی، م.، و آذری، پ.، 1386. بررسی میزان بکارگیری داروهای گیاهی در زنان مراجعه‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرکرد. دانش و تندرستی، 2(4): 26-20.

- صنوبر طاهائی، س.ن.، رشیدی، ک. و هژیر، م.ص.، 1385. بررسی نگرش و میزان آگاهی جامعه پزشکی شهر سنندج در مورد داروهای گیاهی و تجویز آنها. دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 11(3): 48-44.

- گلشادی، ا.، انصاری، ر.، عسگری، ص.، صراف‏زادگان، ن.، و بشتام، م.، 1381. آگاهی، اعتقاد و عملکرد نسبت به داروهای گیاهی در مردم شهر اصفهان. گیاهان دارویی، 1(2): 29-21.

- مرادی لاکه، م.، رمضانی، م. و انصاری، ح.، 1387. عوامل جمعیت شناختی و اقتصادی- اجتماعی مرتبط با بکارگیری گیاهان دارویی/ داروهای گیاهی در ساکنین شهر تهران. پایش، 7(4): 320-313.

- نیک‌آور،ب. و مجاب، ف.، 1380. ارزیابی دانش داروسازان از داروهای گیاهی. پژوهنده، 8(5): 345-343.

- Raskin, I., Ribnicky, D.M., Komarnytsky, S., Ilic, N., Poulev, A., Borisjuk, N., Brinker, A., Morenoa, D.A., Ripolla, C., Yakobya, N., 'Nealb, J.M., Cornwella, T., Pastorb, I. and Fridlender, B., 2002. Plants and human health in the twenty first century. Trends in Biotechnology, 20(12): 522-531.