دوره و شماره: دوره 38، شماره 4 - شماره پیاپی 114، دی 1401، صفحه 519-680 
بررسی اثر برخی از عوامل محیطی بر ترکیب اسانس Salvia multicaulis Vahl. در استان همدان

صفحه 545-563

مهدیه توکلی؛ سعید سلطانی؛ مصطفی ترکش اصفهانی؛ رویا کرمیان


تجزیه ژنتیکی برخی صفات کمّی آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) در شرایط تنش شوری از طریق آزمون پلی‌کراس

صفحه 564-580

امیرعلی شایان؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری؛ مصباح بابالار؛ علی اشرف مهرابی


امکان‌سنجی اهلی‌کردن برخی گونه‌های بنفشه (Viola spp.) بومی ایران

صفحه 632-650

محدثه قربانی؛ سارا خراسانی نژاد؛ خدایار همتی؛ خلیل قربانی


تأثیر محلول‌پاشی عناصر غذایی بر کمّیت و کیفیت اسانس نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) در سطوح مختلف آبیاری

صفحه 651-668

عبدالله جوانمرد؛ مهدی رحیمی؛ مصطفی امانی ماچیانی؛ محسن جانمحمدی؛ ریحانه حبیبی ماچیانی


تأثیر کاربرد کودهای‌ آلی بر صفات کمّی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 669-680

سعید عزیزی بالابیگلو؛ امیر رحیمی؛ سعید حیدرزاده؛ رقیه حلقومی؛ ایرج عطلایی