دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 112، تیر 1401، صفحه 191-359 
ترکیب‌های شیمیایی اسانس دو گونه Pycnocycla nodiflora Decne ex. Boiss. و P. flabellifolia Boiss. در ایران

صفحه 191-199

فاطمه عسکری؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدامین سلطانی پور؛ مهدی میرزا؛ سمیه فکری قمی


بررسی عرضه و مصرف گیاهان دارویی موجود در عطاری‌های شرق استان گلستان

صفحه 332-344

راضیه سعادتی؛ علی ستاریان؛ ابوالفضل دانشور؛ الهام امینی؛ فاطمه سادات نصراللهی


بررسی اثرهای کشندگی فرمولاسیون اسانس و عصاره برخی گیاهان دارویی روی سنک عناب (Monosteira alticarinata Ghauri)

صفحه 345-359

داراب یزدانی؛ مهدی ابراهیمی؛ سعید مودی؛ فرزانه نباتی؛ محسن پویان؛ سمیه الوانی؛ فرزانه جوکار شوریجه