اثر عصاره متانولی کاسنی (Cichorium intybus L.) بر آنزیم‌های کبدی، قدرت باروری و القای نرینگی در رت‌های نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

2 دانشیار، گروه میوه‌کاری، دانشکده کشاورزی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

3 استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران

چکیده

ترکیب‌های پلی‌فنلی گیاهان نقش مهمی در کاهش اثرات بیماری بر بدن دارند. کاسنی (Cichorium intybus L.) یکی از منابع پلی‌فنل در طبیعت می‌باشد. برگ کاسنی، حاوی املاح معدنی و گلوکوزیدی به نام شیکورئین (سیکورئین) و ریشه آن دارای مواد قندی، اینولین، پکتین و اسانس است. کبد یکی از اندام‌های ضرورری بدن می‌باشد که بیش از 500 عمکرد حیاتی دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر مصرف گیاه کاسنی بر غلظت آنزیم‌های کبدی، قدرت باروری و القای نرینگی در رت انجام شد. 32 سر رت به چهار گروه تقسیم گردید. عصاره کاسنی با استفاده از روش سوکسله و حلال متانول تهیه شد. گروه‌های تیمار، عصاره کاسنی را در مقادیر و غلظت‌های مختلف به مدت 28 روز دریافت کردند. یک گروه نیز به‌عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در روز بیست‌ونهم، خون‌گیری از ناحیه بطنی قلب انجام شد. برای تعیین اثر مصرف کاسنی بر قدرت باروری و القای نرینگی، در هر گروه لقاح به‌صورت طبیعی انجام و تعداد موالید و جنسیت آنها تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد که عصاره متانولی کاسنی روی هورمون‌های LH (در دوزهای mg.kg-1 100 (0.01>P) و mg.kg-1 200 (0.001>P)) و FSH (در دوزهای mg.kg-1 100 (0.001>P) و mg.kg-1 200 (0.001>P))، تعداد موالید (در دوزهای mg.kg-1 100 (0.01>P) و mg.kg-1 200 (0.01>P)) و زاده‌های نر (در دوزهای mg.kg-1 100 (0.05>P) و mg.kg-1 200 (0.01>P)) در تیمارهای مختلف در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار ایجاد کرد، اما غلظت آنزیم‌های کبدی در تیمارهای مختلف در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی‌دار نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Al-Snafi, A.E., 2016. Medical importance of Cichorium intybus-A review. IOSR Journal of Pharmacy, 6(3): 41-56.
- Bahrami, K.H., Mahjor, A.A., Gohary, H., Bahrami, R. and Bahrami, A., 2014. Comparative study on histopatological and histomorphometric effect of raw and cooked garlic on spermatogenesis in testis and epidydims of rats. Journal of Advanced Biomedical Sciences, 3(4): 371-379.
- Bastampoor, F., Sadeghi, H. and Hosseini, S.E., 2014. The Petroselinum crispum L. hydroalcoholic extract effects on pituitary-gonad axis in adult rats. Armaghane Danesh, 19(4): 305-313.
- Behnam-Rassouli, M., Aliakbarpour, A., Hosseinzadeh, H., Behnam-Rassouli, F. and Chamsaz, M., 2010. Investigating the effect of aqueous extract of Chicorium intybus L. leaves on offspring sex ratio in rat. Phytotherapy Research, 24(9): 1417-1421.
- Chidume, F.C., Kwanashie, H.O., Adekeye, J.O., Wambebe, C. and Gamaniel, K.S., 2002. Antinociceptive and smooth muscle contracting activities of the methanolic extract of Cassia tora leaf. Journal of Ethnopharmacology, 81(2): 205-209.
- Direkvand-Moghadam, A., Delpisheh, A. and Khosravi, A., 2013. Epidemiology of female infertility: A review of literature. Biosciences Biotechnology Research Asia, 10(2): 559-567.
- Godmann, M., Lambrot, R. and Kimmins, S., 2009. The dynamic epigenetic program in male germ cells: Its role in spermatogenesis, testis cancer, and its response to the environment. Microscopy Research and Technique, 72(8): 603-619.
- Kachroo, M. and Agrawal, S.S., 2011. Anti-implantation activity of different extract of the peels of Citrus medica Linn. International Journal of Pharmacy Technology Research, 3(1):535-539.
- Kasper, D., Fauci, A., Hauser, S., Longo, D., Jameson, J. and Loscalzo, J., 2015. Harrison's Principles of Internal Medicine. Mcgraw-hill, New York, NY, 3000p.
- Khaki, A., Fathiazad, F., Nouri, M., Afshin Khaki, A., Ozanci, C.C., Ghafari-Novin , M. and Hamadeh, M., 2009. The effects of Ginger on spermatogenesis and sperm parameters of rat. International Journal of Reproductive Biomedicine, 7(1): 7-12.
- Low, B.S., Das, P.K. and Chan, K.L., 2013. Standardized quassinoid-rich Eurycoma longifolia extract improved spermatogenesis and fertility in male rats via the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Journal of Ethnopharmacology, 145(3): 706-714.
- Marbeen, M.I., Al-Snafi, A.E. and Marbut, M.M., 2005. The probable therapeutic effects of date palm pollen in the treatment of male infertility. Tikret Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(1): 30-35.
- Modaresi, M., Messripour, M., Asadi Marghmaleki, M. and Hamedanian, M.K., 2008. Effect of saffron (Crocus sativus) extract on level of FSH, LH and testosterone in mice. Journal of Advances in Medicnal and Biomedical Research, 16(63): 11-18.
- Nangia, A.K., Luke, B., Smith, J.F., Mak, W. and Stern, J.E., 2011. National study of factors influencing assisted reproductive technology outcomes with male factor infertility. Fertility and Sterility, 96(3): 609-614.
- Oyeyemi, M.O., Olukole, S. and Esan, O., 2008. Sperm morphological studies of west African Dwarf Bucks treated with pumpkin plant (Cucurbita pepo). International Journal of Morphology, 26(1): 121-126.
- Papetti, A., Daglia, M. and Gazzani, G., 2002. Anti-and pro-oxidant activity of water soluble compounds in Cichorium intybus var. silvestre (Treviso red chicory). Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30(4): 939-945.
- Roozbeh, N., Rostami, S. and Abdi, F., 2016. A review on herbal medicine with fertility and infertility characteristics in males. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, 19(13): 18-32.
- Vahidi, S., Ardalan, A. and Mohammadi, K., 2009. Prevalence of primary infertility in Islamic Republic of Iran in 2004-2005. Asia Pacific Journal of Public Health, 21(3): 287-293.
- Yasemi, M., Rafiparhizkar, H., Tizkar, B. and Yusefi Joordehi, A., 2017. Fluctuations of sexual steroid hormones, calcium ion and alkalinephosphatase enzyme during different sexual maturation stages in broodstock of Silver Carp (Hypophthalmichthys molitrix L.). Journal of Animal Research (Iranian Journal of Biology): 29(4): 503-514.