دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 113، مهر 1401، صفحه 361-518 
واکنش‌های مورفوفیزیولوژیک زرشک بی‌دانه (Berberis vulgaris L.) به آبیاری با آب شور

صفحه 361-372

محمدهادی راد؛ رستم یزدانی بیوکی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی؛ نادیا بشارت


اثر تیمار پلاسما بر جوانه‌زنی بذر و ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنزیمی گیاهچه Alyssum homalocarpum L.

صفحه 424-437

سارا یادگاری؛ حمیدرضا قمی مرزدشتی؛ مریم پژمان‌مهر؛ مسعود میرمعصومی