بررسی محتوای فنلی، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و ترکیب‌های اسانس گیاه Chenopodium botrys L. از منطقه راز و جرگلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکترای فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه، ترکیب‌های بیوشیمیایی و کمّیت و کیفیت اسانس گیاه Chenopodium botrys L. رشدیافته در رویشگاه طبیعی واقع در شهرستان راز و جرگلان، استان خراسان شمالی با هدف ارزیابی پتانسیل بیولوژیک و خواص دارویی بررسی شد. نمونه‌برداری از برگ‌ها و سرشاخه‌های گل‌دار این گیاه در مرحله گلدهی کامل انجام شد. محتوای ترکیب‌های بیوشیمیایی، ازجمله ترکیب‌های فنلی، فلاونوئیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، اندازه‌گیری شد. اسانس سرشاخه‌های گل‌دار به‌همراه برگ‌ها به روش تقطیر با آب استخراج و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل شده به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) تجزیه و شناسایی شد. نتایج نشان داد محتوای فنلی، فلاونوئیدی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های متانولی برگ و سرشاخه‌های گل‌دار به‌ترتیب 83.2 و 91.4 (میلی‌گرم اسیدگالیک بر گرم وزن خشک)، 14 و 17 (میلی‌گرم کوئرستین بر گرم وزن خشک) و 91 و 77 (میکروگرم بر میلی‌لیتر) بدست آمد. 26 ترکیب در اسانس شناسایی شد. المول (17.2%)، جونیپرکامفور (7.9%) و بولنسول (6.9%) عمده‌ترین ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس را تشکیل دادند. بازده اسانس نیز 0.36% (w/w) بدست آمد. همچنین، عصاره برگ با اختلاف معنی‌دار نسبت به عصاره سرشاخه‌های گل‌دار، حاوی آنتوسیانین بیشتر (3.1 میلی‌گرم سیانیدین-3-گلوکوزید در گرم وزن خشک) بود. به‌طور کلی براساس نتایج می‌توان گفت که گیاه C. botrys منبع قابل ملاحظه‌ای از ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی است و انتظار می‌رود بتوان از آن در فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Atabaki, H., Tehrani, R.M.A. and Yari, M., 2018. Identification of volatile compounds in the aerial parts of Chenopodium botrys L. in Abhar district. Fifth International Conference on Recent Innovations in Chemistry and Chemical Engineering, Tehran, Iran, 2 February.
- Andov, L.A., Karapandzova, M., Cvetkovikj, I., Stefkov, G. and Kulevanova, S., 2014. Chemical composition of Chenopodium botrys L. (Chenopodiaceae) essential oil. Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 60: 45-51.
- Andov, L.A., Karapandzova, M., Jovanova, B., Stefkov, G., Karanfilova, I.C., Panovska, T.K. and Kulevanova, S., 2015. Antioxidative potential of Chenopodium botrys L. (Amaranthaceae). Macedonian Pharmaceutical Bulletin, 61(2): 3-10.
- Ayaz, M., Junaid, M., Ahmed, J., Ullah, F., Sadiq, A., Ahmad, S. and Imran, M., 2014. Phenolic contents, antioxidant and anticholinesterase potentials of crude extract, subsequent fractions and crude saponins from Polygonum hydropiper L. BMC Complementary Medicine and Therapies, 14: 145.
- Bano, A., Ahmad, M., Ben Hadda, T., Saboor, A., Sultana, S., Zafar, M., Khan, M.P., Arshad, M. and Ashraf, M.A., 2014. Quantitative ethnomedicinal study of plants used in the Skardu valley at high altitude of Karakoram-Himalayan range, Pakistan. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, 10: 43-52.
- Bedrossian, A.G., Beauchamp, P.S., Bernichi, B., Dev, V., Kitaw, K.Z. and Rechtshaffen, H., 2001. Analysis of north American Chenopodium botrys essential oil isolation and structure of two new sesquiterpene alcohols. Journal of Essential Oil Research, 13(6): 393-400.
- Buchbauer, G., Jirovetz, L., Wasicky, M., Walter, J. and Nikiforov, A., 1995. Headspace volatiles of Chenopodium botrys (Chenopodiaceae). Journal of Essential Oil Research, 7(3): 305-308.
- Burits, M. and Bucar, F., 2000. Antioxidant activity of Nigella sativa essential oil. Phytotherapy Research, 14: 323-328.
- Chalabian, F., Monfared, A., Larijani, K. and Saldoosi, S., 2006. Comparison of the essential oils of Chenopodium botrys L., Ferulago subvelutina Rech., Rosa gallica L. and antimicrobial activity of the oils against some microbes. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 22(2): 146-154.
- Chang, C., Yang, M., Wen, H. and Chern, J., 2002. Estimation of total flavonoid content in propolis by two complementary colorimetric methods. Food and Drug Analysis, 10: 178-182.
- Chun, O.K., Kim, D.O. and Lee, C.Y., 2003. Superoxide radical scavenging activity of the major polyphenols in fresh plums. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 51: 867-872.
- Delaram, J. and Ijbari, H., 2019. Study on some of the phytochemical composition and antioxidant activity of different organs of 3 species of Chenopodium in Sistan region. Journal of Plant Research, 32(3): 570-582.
- El-Sayed, A.M., Al-Yahya, M.A., Mahmoud, M. and Hassan, A., 1989. Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Chenopodium botrys growing in Saudi Arabia. International Journal of Crude Drug Research, 27: 185-188.
- Farrokhi, E., Samadi, A. and Rahimi, A., 2021. Evaluation of antioxidant activity, total phenol and flavonoid content of lemon balm (Melissa officinalis L.) in different cultures under hydroponic conditions. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 8(4): 19-33.
- Feizbakhsh, A., Sedaghat, S., Saber Tehrani, M., Rustaiyan, A. and Masoudi, Sh., 2003. Chemical composition of the essential oils of Chenopodium botrys L. from two different locations in lran. Journal of Essential Oil Research, 15(3): 193-194.
- Ghorbani, T., Delnavaz Hashmooliyan, B. and Ataee Azimi, A., 2015. Comparison of antioxidant activity of Chenopodium botrys L. Central part Saveh and the village of West Qom. Third National Conference on New Aspects in Agriculture. Islamic Azad University of Saveh, 17 December: 200-206.
- Hemmati Hassan Gavyar, P., Amiri, H. and Armand, N., 2021. Composition of essential oil, antioxidant activity and pheniol and flavonoied content of different part of Postia puberula at post flowering stage. Journal of Plant Research, 3: 708-718.
- Imran, M., Ullah, F., Sadiq, A., Ayaz, M., Ahmad, S., Kamal, Z. and Zeb, A., 2014. Investigation of total phenolic contents, antibacterial, antifungal and anthelmintic potentials of crude methanolic extract, subsequent fractions and crude saponins of Nonea micrantha Boiss. & Reut. Pharmacologyonline, 3: 26-31.
- Khatamian, N., Homayouni Tabrizi, M. and Ardalan, P., 2019. Effect of carum carvi essential oil nanoemulsion on tubo cancer cells and L929 normal cells and evaluation of antioxidant activity. Study of Medical Science, 30(4): 315-321.
- Lako, J., Trenerry, V.C., Wahlqvist, M., Wattanapenpaiboon, N., Sotheeswaran, S. and Premier, R., 2007. Phytochemical flavonols, carotenoids and the antioxidant properties of a wide selection of Fijian fruit, vegetables and other readily available. Food Chemistry, 101(4): 1727-1741.
- Mahboubi, M., Ghazian Bidgoli, F. and Farzin, N., 2013. Chemical composition and antimicrobial activity of Chenopodium botrys L. essential oil. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 14: 498-503.
- Morteza-Semnani, K. and Babanezhad, E., 2007. Essential oil composition of Chenopodium botrys L. from Iran. Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 10: 314-317.
- Mozaffarian, V., 2008. A Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang Moaser Publishers, Tehran, Iran, 739p.
- Omid beygi, R., 2007. Production and Processing of Medicinal Plants (Vol. 3). Astan Quds Razavi Publication, Mashhad, Iran, 390p.
- Pourhosseini, S.H., Mirjalili, M.H., Nejad Ebrahimi, S. and Sonboli, A., 2018. Essential oil quantity and quality of different plant organs from Perovskia abrotanoides Karel in natural habitat of north Khorasan province. Journal of Plant Productions, 40: 53-62.
- Quattrocchi, U., 2012. CRC World Dictionary of Medicinal and Poisonous Plants: Common Names, Scientific Names, Eponyms, Synonyms, and Etymology. CRC Press, 3960p.
- Rezaieseresht, H., Shobeiri, S.S. and Kaskani, A., 2020. Chenopodium botrys essential oil as a source of sesquiterpenes to induce apoptosis and G1 cell cycle arrest in cervical cancer cells. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 19(2): 341-351.
- Rezaeemanesh, M., Shirbazoo, Sh. and Pouryaghoub, N., 2013. In-vitro giardicidal effects of aqueous and alcoholic extracts of Chenopodium Botrys L. on Giardia Lamblia Cysts. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences,
1: 21-31.
- Sabih Ozer, M., Sarikurkcu, C. and Tepe, B., 2016. Phenolic composition, antioxidant and enzyme inhibitory activities of the ethanol and water extracts of Chenopodium botrys. RSC Advances, 69: 1-21.
- Sardarodiyan, M. and Arian Far, A., 2019. Investigation of chemical components, antibacterial and antioxidant properties of essential oil Artemisia khorasanica in north Khorasan area. Journal of Innovation in Food Science and Technology, 11:
39-57.
- Şimşek Sezer, E.N. and Uysal, T., 2021. Phenolic screening and biological activities of Chenopodium botrys L. extracts. Anatolian Journal of Botany, 5(2): 78-83.
- Souri, E., Amin, G., Dehmobed-Sharifabadi, A., Nazifi, A. and Farsam, H., 2004. Antioxidative activity of sixty plants from Iran. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 3: 55-59.
- Todaro, A., Cimino, F., Rapisarda, P. and Catalano, A.E., 2009. Recovery of anthocyanins from eggplant peel. Food Chemistry, 114: 434-439.
- Trusheva, B., Trunkova, D. and Bankova, V., 2007. Different extraction methods of biologically active components from propolis: a preliminary study. Chemistry Central Journal, 1(13): 1-4.
- Tzakou, O., Pizzimenti, A., Pizzimenti, F.C., Sdrafkakis, V. and Galati, E.M., 2007. Composition and antimicrobial activity of Chenopodium botrys L. essential oil from Greece. Journal of Essential Oil Research, 19: 292-294.
- Ullah, F., Iqbal, N., Ayaz, M., Sadiq. A., Ullah, I., Ahmad, S. and Imran, M., 2017. DPPH, ABTS free radical scavenging, antibacterial and phytochemical evaluation of crude methanolic extract and subsequent fractions of Chenopodium botrys aerial parts. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 30(3): 761-766.
- Yadav, N., Vasudeva, N., Singh, S. and Sharma, S.K., 2007. Medicinal properties of genus Chenopodium Linn. Natural Product Radiance, 6(2): 131-134.