دوره و شماره: دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 62، بهمن و اسفند 1392، صفحه 721-951 
2. بررسی تأثیر هایپریسین بر میزان اوولاسیون موش صحرایی

صفحه 721-731

حسین نجف‌زاده ورزی؛ نعیم عرفانی مجد؛ سعد گورانی‌نژاد؛ فاطمه حقیقت


7. تأثیر خشکی و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک اسفرزه (Plantago ovate Forsk)

صفحه 783-795

فرحناز صیادی؛ اصغر رحیمی؛ حسین دشتی؛ احمد تاج‌آبادی‌پور


8. بررسی نوسانهای فصلی اسانس و ترکیب 1،8-سینئول در گونه‌های سازگار اکالیپتوس در استان فارس

صفحه 796-807

کامکار جایمند؛ محمدحسن عصاره؛ مهدی میرزا؛ محمود نادری؛ شاهرخ کریمی؛ اسلام پارسا


11. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر فیلوکرون و میزان ماده مؤثره ماریتیغال (Silybum marianum L.)

صفحه 828-841

سکینه طاهرنیای مژدهی؛ مسعود اصفهانی؛ داوود بخشی؛ بابک ربیعی


13. مطالعه برخی عوامل بوم‌شناسی، ویژگی‌های ریختی، میزان اسانس و سطح پلوئیدی آویشن کرک‌آلود (Thymus eriocalyx (Ronniger) Jalas) در ایران

صفحه 854-878

رمضان کلوندی؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی؛ مهدی میرزا؛ مرتضی عطری؛ زیبا جمزاد؛ کیوان صفی‌خانی؛ مهدی احمدیان


17. بررسی تغییرات کمّی و کیفی اسانس گیاه Artemisia sieberi Besser و ارزش اقتصادی آن در مناطق قرق و چرا

صفحه 925-935

آزاده عصارزاده؛ حسین آذرنیوند؛ فاطمه سفیدکن؛ حسین ارزانی؛ محمدعلی زارع چاهوکی


18. بررسی تأثیر کلشی‌سین و تری‌فلورالین بر خصوصیات سیتوژنتیکی سلول‌های مریستمی ریشه گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

صفحه 936-951

الهام افشاری؛ غلامعلی رنجبر؛ سیدکمال کاظمی‌تبار؛ مهرناز ریاست؛ حسین کاظمی پشت‌مساری