دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 60، مرداد و شهریور 1392 
7. بررسی عملکرد، میزان و ترکیب‌های اصلی اسانس آویشن کرمانی (Thymus caramanicus Jalas) در زمان‌های مختلف برداشت

صفحه 313-324

لیلی صفائی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسین زینلی؛ داود افیونی؛ مهدی میرزا


8. بررسی آت‌اکولوژی بادرنجبویه دنایی (Dracocephalum kotschyi Boiss.) در ایران

صفحه 325-342

محمد فتاحی؛ وحیده ناظری؛ فاطمه سفیدکن؛ ذبیح‌اله زمانی


11. بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

صفحه 373-386

مریم نیک‌نژاد؛ محمدحسین لباسچی؛ کامکار جایمند؛ فیروزه حاتمی


15. بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (Ocimum basilicum L.)

صفحه 425-437

محمّدتقی عبادی؛ مصطفی رحمتی؛ مجید عزیزی؛ محمّد حسن‌زاده خیاط؛ علیرضا دادخواه


16. تأثیر کود بیولوژیک، آزوکمپوست و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) در دو منطقه کشور

صفحه 438-459

سعید یوسف‌زاده؛ سیدعلی‌محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ احمد اصغرزاده؛ امیر قلاوند؛ محسن رشدی؛ امین صفرعلیزاده