سنجش محتوای فنل و فلاونوئید تام و بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ساقه و برگ 6 گونه میخک وحشی (Dianthus L.) ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

3 دانشیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

در این مطالعه، عصاره متانولی 80% پودر خشک شده برگ و ساقه 6 گونه میخک (Dianthus L.) از 9 جمعیت مختلف ایران تهیه شد. سپس محتوای فنل و فلاونوئیدی آنها به‌ترتیب با استفاده از روشهای فولین- سیوکالتیو و کلرید آلومینیوم اندازه‌گیری شد. فعالیت آنتی‌اکسیدانی آنها با استفاده از دو روش تکمیلی در شرایط in vitro (آزمون 2،2- دی‌فنیل 1-پیکریل هیدرازیل و آزمون مهار بی‌رنگ شدن β- کاروتن) اندازه‌گیری شد و نتایج حاصل با خاصیت آنتی‌اکسیدان استاندارد BHT مقایسه گردید. نتایج نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های محتوای فنل و فلاونوئید و فعالیت آنتی‌اکسیدانی گونه‌های مختلف با هر دو روش وجود دارد (p < 0.01). همچنین مشخص شد که تفاوت شرایط منطقه مانند تغییرات اقلیمی، ارتفاع و تغییر خزانه ژنتیکی در سطح سرده، تأثیر معنی‌داری بر میزان ترکیب‌های فنلی و فلاونوئیدی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی نمونه‌ها داشت، اما محتوای فلاونوئید‌ها در سطح درون گونه‌ای تغییر شاخصی نشان نداد.

کلیدواژه‌ها