بررسی تأثیر مصرف کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 ‌استادیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

3 دانشیار، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

4 کارشناس ارشد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مدیریت مصرف کود یکی از عوامل اصلی در کشت موفقیت‌آمیز گیاهان دارویی است. استفاده از کودهای سازگار با طبیعت و مناسب برای رشد بهینه‌ی گیاه می‌تواند اثرهای مطلوبی بر شاخص‌های کمّی و کیفی گیاه داشته باشد. به‌منظور بررسی تأثیر کودهای‌ ارگانیک و شیمیایی ‌بر میزان و ترکیب‌‌های اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی فسفات آمونیوم‌ به‌میزان
150 کیلوگرم در هکتار، کود آلی (گاوی)‌ به‌میزان 24 تن در هکتار، کمپوست حاصل از بقایای گیاهی به‌میزان 24 تن در هکتار، مخلوط کودهای آلی و شیمیایی به‌میزان 12 تن کود آلی و 75 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی‌ و ورمی‌کمپوست‌ به‌میزان
7500 کیلو‌گرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که اعمال تیمار کودی مخلوط )‌آلی و شیمیایی‌) بیشترین اثر را در افزایش کمّی و کیفی صفات فیتوشیمیایی نسبت به سایر تیمارها داشت. نتایج ترکیب‌های‌ اسانس بابونه نشان داد که بیشترین مقدار‌ بازده اسانس (37/0%) و کامازولن (05/10%) به‌ازای مصرف کود مخلوط‌ حاصل شد که نسبت به شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی‌دار داشتند. تیمار کود مخلوط موجب افزایش در بیشتر ترکیب‌های دیگر بابونه نسبت به سایر تیمار‌های کودی گردید.

کلیدواژه‌ها