استخراج و شناسایی آسارونیک اسید و دو فنیل پروپانوئید از قسمت‌های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم، گروه شیمی، دانشگاه شهید بهشتی،

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار، مرکز تحقیقات ریزفناوری زیستی، پژوهشکده فن‌آوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد کشاورزی- ابن‌سینا، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در این تحقیق، قسمت‌های هوایی گیاه Haussknechtia elymaitica Boiss. که بومی ایران بوده و از خانواده چتریان (Umbelliferae) می‌باشد، در فصل گلدهی از اطراف ایلام جمع‌آوری شد و عصاره کلروفرمی آن مورد بررسی قرار گرفت. آسارونیک اسید و دو فنیل‌پروپانوئید به نام‌های ترانس- آسارون و ترانس- متیل ایزواوژنول از عصاره کلروفرمی جداسازی شده و پس از خالص‌سازی با استفاده از طیف‌سنجی رزونانس مغناطیسی هسته مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


- زرگری، ع.، 1376. گیاهان دارویی (جلد چهارم). انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 969 صفحه.

- مظفریان، و.، 1375. فرهنگ نام‌های گیاهان ایرانی. انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، 596 صفحه.

- Belova, L.F., Alibekov, S.D., Baginskaia, A.I., Sokolov, S.Ia. and Pokrovskaia, G.V., 1985. Asarone and its biological properties. Journal Farmakologiia i toksikologiia,48(6): 17-20.

- Chamorro, G., Salazar, M., Salazar, S. and Mendoza, T., 1993. Pharmacology and toxicology of Guatteria gaumeri and alpha-asarone. Revista de Investigacion Clinica, 45(6): 597-604.

- Chamorro, G., Salazar, M., Tamariz, J., Díaz, F. and Labarrios, F., 1999. Dominant lethal study of alpha-asarone in male and female mice after sub-chronic treatment. Phytotherapy Research, 13(4): 308-311.

- Chen, J.J., 1967. Status epilepticus treated by alpha-asarone. Report of 18 cases. Journal of Traditional Chinese Medicine, 4(3): 217-218.

- Hu, B.Y. and Ji, Y.Y., 1986. Research on the anticarcinogenic activation of Acorns calamus. Chung His I Chieh Ho Tsa Chih, 6: 480-483.

- Karwicka, E., Marczewska, J., Anuszewska, E., Łozowickab, B. and Chilmonzyka, Z., 2008. Genotoxicity of α-asarone analogues. Bioorganic and Medicinal Chemistry, 16(11): 6069-6074.

- Kouznetsov, V.V. and Arenas, D.R.M., 2009. First green protocols for the large-scale preparation of γ-diisoeugenol and related dihydro (1H) indenes via formal [3+2] cycloaddition reactions. Tetrahedron Letters, 50(14): 1546-1549.

- Luque de Castro, M.D. and Priego-Capotea, F., 2010. Soxhlet extraction: Past and present panacea. Journal of Chromatography A, 1217(16): 2383-2389.

- Miao, J.K., Wu, X.M., Chen, Q.X. and Zhang, X.P., 2008. Experimental study on the antiepileptic properties of alpha-asarone in different epilepsy models. Chinese Pharmacological Bulletin,
24: 1660-1662.

- Momin, R.A. and Nadir, M.G., 2002. Pest-managing efficacy of trans-asarone isolated from Daucus carota L. seeds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50(16): 4475-4478.

- Moshonas, M.G. and Shaw, P.E., 1978. Compounds new to essential orange oil from fruit treated with abscission chemicals. Journal Agricultural and Food Chemistry, 26(6): 1288-1290.

- Patra. A. and Mitra, A.K., 1981. Constituents of acorus calamus: structure of acoramone. carbon-13 NMR spectra of cis- and trans-asarone. Journal of Natural Products, 44(6): 668-669.

- Poplawski, J., Lozowicka, B., Dubis, A.T., Lachowska, B., Witkowski, S., Siluk, D., Petrusewicz, J., Kaliszan, R., Cybulski, J., Strzałkowska, M. and Chilmonczyk, Z., 2000. Synthesis and hypolipidemic and antiplatelet activities of alpha-asarone in humans(in vitro); mice (in vivo) and rats. Journal of Medicinal Chemistry, 43(20): 3671-3676.

- Ranaweera, S.S. and Dayananda, K.R., 1996. Mosquito-larvicidal activity of ceylon citronella {Cymbopogon Nardus (L.) Rendle} oil fractions. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 24(4): 247-252.

- Salazar, M., Salazar, S., Ulloa, V., Mendoza, T., Pages, N. and Chamoro, G., 1992. Teratogenic action of alpha-asarone in the mouse. Journal de Toxicologie Clinique et Experimentale, 12(3): 149-154.

- Weiss, R.F. 1988. Herbal Medicine. AB Arcanum Bucks, UK, 362p.

- Xu, G., Liu, C., Zhang, W. and Zuo, G.,2009. A Practical Synthesis of α-asarone via Iodine-Catalyzed Isomerization of α, β-asarone. Organic Preparations and Procedures International, 41(2):152-155.