اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) روی لارو شب‌پره پشت‌الماسی (Plutella xylostella L.)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 دانشیار، گروه حشره‌شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار، گروه بیومتریال، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران

4 استاد، گروه سیستم‌های دارورسانی نوین، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران

چکیده

امروزه در مدیریت تلفیقی آفات استفاده از روشهای نوین فرمولاسیون مانند نانوکپسول کردن سموم به‌دلیل کارایی بیشتر و مطلوب‌تر و همچنین کاهش مضرات و عوارض سوء ناشی از کاربرد مستقیم آنها مورد توجه قرار گرفته‌است. در این پژوهش اثر دورکنندگی ناشی از نانوکپسول حاوی اسانس گیاه درمنه (Artemisia sieberi Besser) در مقایسه با اسانس طبیعی درمنه روی شب‌پره پشت‌الماسی (Plutella xylostella L.) (Lepidoptera: Yponomeutidae) مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. کلیه آزمایش‌ها در شرایط کنترل شده دمای 1 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. در این پژوهش اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله شده و اسانس طبیعی در غلظت‌های 9/0 تا 3/2 پی‌پی‌ام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر دورکنندگی اسانس نانوکپسوله در آغشته شدن به غذای حشره به‌طور معنی‌داری بسیار بالاتر از اثر تدخینی آن بود. به‌علاوه اینکه درصد دورکنندگی اسانس طبیعی در غلظت 9/1 پی‌پی‌ام در مدت 6 ساعت به بالاترین حد خود (80%) رسید، اما پس از 24 ساعت به 62% کاهش یافت. درحالی‌که درصد دورکنندگی اسانس نانوکپسوله با گذشت زمان افزایش یافت و پس از 24 ساعت به 100% رسید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اسانس نانوکپسوله با رهایش کنترل شده ترکیب‌های مؤثره اثرات دورکنندگی طولانی مدت را بر جای می‌گذارد. به‌طوری که فناوری نانوکپسوله کردن اسانس‌ها می‌تواند نقش عمده و بسزایی در دورکنندگی آفات داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


- شاکرمی، ج.، 1383. بررسی اثرات حشره‌کشی اسانس‌ها، آلکالوییدهای استروییدی و ایندولی چهار گونه گیاه روی برخی از حشرات و شناسایی ترکیب شیمیایی آنها. رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.

- نگهبان، م. و محرمی‌پور، س.، 1385. اثر دورکنندگی و دوام اسانس Artemisia sieberi روی سه گونه آفت انباری. تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 22(4): 302-293.

- Digilio, M.C., Mancini, E., Voto, E. and De Feo, V., 2008. Insecticide activity of Mediterranean essential oils. Journal of Plant Interactions, 3(1): 17-23.

- Duke, O.S., 1990. Natural pesticides from plants: 511-517. In: Janick, J. and Simon, J.E., (Eds). Advances in New Crops. Timber Press, Portland, 560p.

- Eltayeb, E., Zhang, G.A., Xie, J.G. and Mi, F.Y., 2010. Study on the effect of Allylisothiocyanate formulations on three lepidopterous insect larvae, the diamond back moth, Plutella xylostella (L.), the small cabbage white butterfly, Pieris rapae (L.) and tobacco cut worm, Spodoptera litura Fabr. American Journal of Environmental Sciences, 6(2): 168-176.

- Keita, S.M., Vincent, C., Schmit, J.P., Ramaswamy, S. and Belanger, A., 2000. Effect of various essential oils on Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Stored Products Research, 36(4): 355-364.

- Kogan, M. and Goeden, R.D., 1970. The host-plant range of Lema trilineata daturaphila (Coleoptera: Chrysomelidae). Annals of the Entomological Society of America, 63(4): 1175-1180.

- Lai, F., Wissing, S.A., Muller, R.H. and Fodda, A.M., 2006. Artemisia arborescens L essential oil-loaded solid lipid nanoparticles for potential agricultural application: preparation and characterization. American Association of Pharmaceutical Scientists Technology, 7(1): E10-18.

- Lee, B.H., Annis, P.C., Tumaalii, F. and Choi, W.S., 2004. Fumigant toxicity of essential oils from the Myrtaceae family and 1,8-cineole against 3 major stored-grain insects. Journal of Stored Products Research, 40(5): 553-564.

- Liu, C.H., Mishra, A.K., Tan, R.X., Tang, C., Yang, H. and Shen, Y.F., 2006. Repellent and insecticidal activities of essential oils from Artemisia princeps and Cinnamomum camphora and their effect on seed germination of wheat and broad bean. Bioresource technology, 97(15): 1969-1973.

- Negahban, M., Moharramipour, S. and Sefidkon, F., 2006a. Chemical composition and insecticidal activity of Artemisia scoparia essential oil against three coleopteran stored-product insects. Journal of Asia-Pacific Entomology, 9(4): 381-388.

- Negahban, M., Moharramipour, S. and Sefidkon, F., 2006b. Insecticidal activity and chemical composition of Artemisia sieberi Besser oil from Karaj, Iran. Journal of Asia-Pacific Entomology, 9(1): 61-66.

- Negahban, M., Moharramipour, S. and Sefidkon, F., 2007. Fumigant toxicity of essential oil from Artemisia sieberi Besser against three stored-product insects. Journal of Stored Products Research, 43(2): 123-128.

- Negahban, M., Moharramipour, S. and Yousefelahi, M., 2004. Efficiency of essential oil from Artemisia scoparia Waldst et Kit. against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Proceedings of the forth International Iran and Russian Conference of Agriculture and Natural Resources. Shahrekord, Iran, 8-10 September: 261-266.

- Odeyemi, O.O, Masika, P. and Afolayan, A.J., 2008. Insecticidal activities of essential oil from the leaves of Mentha longifolia L. subsp. capensis against Sitophilus zeamais (Motschulsky) (Coleoptera: Curculionidae). African Entomology, 16(2): 220-225.

- Papachristos, D.P. and Stamopoulos, D.C., 2002. Toxicity of vapors of three essential oils to the immature stages of Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Bruchidae). Journal of Stored Products Research, 38(4): 365-373.

- Prasetya, R.A. and Hasokowati, W., 2010. Mechanism of microencapsulation with urea-formaldehyde polymer. American Journal of Applied Sciences, 7(6): 739-745.

- Reddy, G.V.P., Tabone, E. and Smith, M.T., 2004. Mediation of host selection and oviposition behavior in the diamondback moth Plutella xylostella and its predator Chrysoperla carnea by chemical cues from oil crops. Biological Control, 29(2): 270-277.

- Sahaf, B.Z., Moharramipour, S., Meshkatalsadat, M.H. and Filekesh, E., 2008. Repellent activity and persistence of the essential oils from Carum copticum and Vitex pseudo-negundo on Tribolium castaneum. Itegrated Protection of Stored Products, 40: 205-210.

- Wang, J., Zhu, F., Zhou, X.M., Niu, C.Y. and Lei, C.L., 2006. Repellent and fumigant activity of essential oil from Artemisia vulgaris to Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Stored Products Research, 42(3): 339-347.

- Weaver, D.K., Phillips, T.W., Dunkle, F.V., Weaver, T., Grubb, R.T. and Nance, E.L., 1995. Dried leaves from rocky mountain decrease infestation by stored-product beetles. Journal of Chemical Ecology, 21(2): 127-142.

- Yi, C.G., Kwonl, M., Hieu, T.T., Jang, Y.S. and Ahn, Y.J., 2007. Fumigant toxicity of plant essential oil to Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) and Cotesia glomerata (Hymenoptera: Bracinidae). Journal of Asia-Pacific Entomology, 10(2): 157-163.

- Zapata, N. and Smagghe, G., 2010. Repellency and toxicity of essential oils from the leaves and bark of Laurelia sempervirens and Drimys winteri against Tribolium castaneum. Industrial Crops and Products, 32(3): 405-410.