دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 50، بهمن و اسفند 1389، صفحه 452-605 
شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent.

صفحه 513-520

حمزه امیری؛ حسین لاری یزدی؛ بهروز دوستی؛ فرانک صمصام‌نیا


شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand.

صفحه 555-560

محمدرضا اخگر؛ مهران مرادعلیزاده؛ علی فقیهی زرندی؛ مجید خراسانی‌پور


تأثیر مراحل مختلف برداشت بر میزان و ترکیب‌های اسانس بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

صفحه 561-573

سعید یوسف‌زاده؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ فاطمه سفیدکن؛ احمد اصغرزاده؛ امیر قلاوند