دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 47، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 1-132 
4. اثر عصارة چای سبز (Camellia sinensis L.) بر مسمومیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری

صفحه 22-29

لعیا سادات خرسندی؛ فاطمه جوادنیا؛ محمود اوراضی‌زاده؛ معصومه عبدالهی


8. بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد

صفحه 64-73

فاطمه عسکری؛ شهلا احمدی؛ سعیده مشکی‌زاده؛ محمود نادری حاجی‌باقرکندی؛ عاطفه بهمن‌زادگان جهرمی


9. اثر غلظت‌های کمتر از حداقل غلظت‌های بازداری رشد سه اسانس گیاهی بر اتصال، حرکت، تولید آلژینات و تشکیل بیوفیلم در پسودوموناس آئروجینوزا

صفحه 74-82

لیلا معین نجف‌آبادی؛ پرویز اولیاء؛ سمیه موسوی ندوشن؛ ایرج رسولی؛ حوریه صادری؛ فاطمه سفیدکن؛ محمدحسین سالاری


11. اثر محافظتی سیلیمارین و ویتامین E بر روی تغییرات پاتولوژیک ناشی از جنتامایسین در کلیه سگ

صفحه 91-100

حسین نجف‌زاده ورزی؛ صالح اسماعیل‌زاده؛ حسن مروتی؛ رضا آویزه؛ معصومه عزتی گیوی


12. تأثیر مقادیر نیتروژن و فسفر بر عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.)

صفحه 101-113

میثم علیجانی؛ مجید امینی دهقی؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ سعید محمدرضایی


13. استخراج لاپاکول از پوست داخلی ساقه گیاه انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem.)

صفحه 114-120

ساسان محسن‌زاده؛ علی‌اصغر امیری؛ نعمت صیادنیا طیبی


14. بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) در شرایط دیم مناطق سرد

صفحه 121-132

محمدحسین لباسچی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ محمد بختیاری رمضانی