شناسایی ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس و بررسی آناتومیکی گیاه Oliveria decumbens Vent.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه لرستان

2 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

3 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم‌آباد

4 آستادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد

چکیده

جنس Oliveria متعلق به تیره چتریان بوده و فقط یک گونه با نام علمی Oliveria decumbens Vent دارد که اندمیک ایران است. از طرف دیگر اسانس‌ها از متابولیت‌های ثانویه گیاهی بوده که به‌طور وسیعی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی و به‌عنوان ترکیب‌هایی با خاصیت ضدمیکروبی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق گیاه Oliveria decumbens Vent. از دامنه کوههای شمال غرب شهرستان کوهدشت در منطقه تنگ‌سیاب واقع در استان لرستان جمع‌آوری گردید و پس از خشک‌کردن گیاه در سایه، اسانس‌گیری از آن با روش تقطیر با آب انجام شد. شناسایی ترکیب‌های موجود در اسانس به وسیله کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) انجام شد. مطالعات آناتومیکی نیز توسط روش رنگ‌آمیزی مضاعف با استفاده از دو رنگ سبز متیل و قهوه‌ای بیسمارک انجام شد. نتایج این بررسی منجر به شناسایی 16 ترکیب در اسانس این گیاه شد که 5/96% از کل ترکیب‌های اسانس را شامل شده و تیمول (3/49%)، گاما-ترپینن (1/23%) و پارا-سیمن (0/10%) ترکیب‌های اصلی آن محسوب می‌شدند. بنابراین بررسی نتایج آناتومیکی نشان داد که در سطح برگهای این گیاه کرکهای غیرترشحی دیده می‌شوند، در حالی که در قسمت‌های درونی پوست ساقه کانالهای ترشحی مشاهده می‌شوند که محل تشکیل اسانس در این گیاه هستند.

کلیدواژه‌ها