شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

2 استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 کارشناس ارشد، گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان

چکیده

روغن اسانسی اندامهای هوایی گیاه Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. با نام فارسی مریم‌گلی بزمانی، که گیاهی علفی از خانواده Lamiaceae می‌باشد و از گونه‌های انحصاری ایران است، به روش تقطیر با آب استخراج شد. ترکیب‌های تشکیل‌دهنده اسانس با استفاده از دستگاههای کروماتوگراف گازی (GC) و کروماتوگراف گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC/MS) جداسازی و شناسایی شدند. با مقایسه‌ اندیس بازداری و طیف جرمی هر ترکیب با اندیس‌های بازداری و طیف‌های جرمی ترکیب‌های استاندارد، 21 ترکیب در روغن اسانسی این گیاه شناسایی شد که در مجموع 1/86% اسانس را تشکیل می‌دادند. ترکیب‌های اصلی تشکیل‌دهنده اسانس، بتا-پینن (5/37%)، بتا-فلاندرن (3/15%) ، آلفا-توجن (5/9%) و آلفا-پینن (9/8%) بوده و بیشترین درصد اسانس (89/78%) مربوط به منوترپن‌ها بود.

کلیدواژه‌ها