نمایه نویسندگان

آ

 • آبروش، زهرا اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 139-149]
 • آژیر، فرهاد تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 517-534]
 • آقازاده، محمد اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • آویژگان، مجید اثر ضد قارچی عصاره هیدرو الکلی گیاه .Echinophora Platyloba DC بر کاندیدا آلبیکانس [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 545-552]

ا

 • ادنانی، سید مهدی بررسی ویژگیهای رویشگاهی و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه Ferula gumosa Boiss در استان قم [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 195-211]
 • اردکانی، محمدرضا بررسی تأثیر محلول پاشی کود نیتروژن‌دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 213-223]
 • اسدی، اکرم بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر میزان برخی از متابولیت های ثانویه (ساپونین ها و آنتوسیانین ها) و القاء مقاومت ضد میکروبی در گیاه دارویی .Bellis perennis L [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 553-586]
 • اسدپور، رحمان بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 425-432]
 • اسدپور، رحمان بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه دارویی Zataria multiflora Boiss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 161-173]
 • اسمعیل زاده، صدیقه همزیستی میکوریز وزیکولار آربوسکولار در گیاهان دارویی پارک ملی تندوره [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]
 • اکبری نیا، احمد تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • اکبری‌نیا، احمد مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • ایمانی، یوسف بررسی میزان اسانس گیاه Melissa officinalis در طی دوره رشد در دو منطقه ارسباران و ملکان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 267-279]
 • امیدبیگی، رضا اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 465-479]

ب

 • باباخانلو، پرویز تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 517-534]
 • باباخانلو، پرویز تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • باقری، حسین بررسی ویژگیهای رویشگاهی و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه Ferula gumosa Boiss در استان قم [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 195-211]
 • باهرنیک، زهرا استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره هگزانی گیاه .Evonymus japonicus L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 391-397]
 • برازنده، محمدمهدی بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 443-452]
 • برازنده، محمد مهدی مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 283-292]
 • برازنده، محمد مهدی تأثیر روش تقطیر و مدت زمان اسانس‌گیری بر بازده و ترکیب شیمیایی اسانس Eucalyptus globulus [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 75-93]
 • برنارد، فرانسواز ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 381-390]
 • برنارد، فرانسواز بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 248-265]
 • بشری، حسین بررسی ویژگیهای رویشگاهی و برخی ترکیبهای شیمیایی گیاه Ferula gumosa Boiss در استان قم [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 195-211]
 • بیگدلی، محسن تاثیر عصاره های آبی و الکلی گیاه Matricaria chamomilla L. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 293-306]

پ

 • پاکباز، رسول اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • پاک نژاد، فرزاد بررسی تأثیر محلول پاشی کود نیتروژن‌دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 213-223]

ج

 • جایمند، کامکار بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 443-452]
 • جایمند، کامکار مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 283-292]
 • جایمند، کامکار استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 224-232]
 • جایمند، کامکار بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 35-49]
 • جاویدتاش، ایرج شناسائی گونه‌های شکرتیغال و بررسی برخی از ویژگیهای زیستی سرخرطومی مولد مان (.Larinus vulpes Oliv) در استان فارس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 335-346]
 • جعفری، علی اشرف مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع‌آوری شده از شش استان مرکزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 233-247]
 • جلیلی، عادل مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه درمنه Artemisia از منطقه کاشان [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 23-33]

چ

 • چلبیان، فیروزه شکست خواب و نحوه جوانه‌زنی بذرهای Eremurus stenophyllus (Boiss& Buhse) Baker با روشهای فیزیکی و شیمیایی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 357-370]

ح

 • حاجبی، عبدالحمید تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر روی صفات جوانه زنی بذر گونه دارویی Zhumeria majdae Rech.f.& Wendelbo [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 175-194]
 • حبیبی، رضا تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 517-534]
 • حیدری، رضا اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • حسنی، عباس اثرتنش آبی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بذر گیاه ریحان (.Ocimum basilicum L) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 535-543]
 • حفیظی، مسعود اثر ضد قارچی عصاره هیدرو الکلی گیاه .Echinophora Platyloba DC بر کاندیدا آلبیکانس [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 545-552]

خ

 • خاوری نژاد، رمضانعلی بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر میزان برخی از متابولیت های ثانویه (ساپونین ها و آنتوسیانین ها) و القاء مقاومت ضد میکروبی در گیاه دارویی .Bellis perennis L [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 553-586]
 • خسروی فرد، محمود تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • خسروی‌فرد، محمود مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • خواجه پیری، مریم بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]

د

 • دشتکیان، کاظم معرفی برخی از گونه‌های دارویی مقاوم به خشکی استان یزد [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 95-122]
 • دهقانی تفتی، محمدعلی معرفی برخی از گونه‌های دارویی مقاوم به خشکی استان یزد [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 95-122]

ر

 • ریاحی دهکردی، مجید بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر گونه دارویی Thymus daenensis Celak [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 371-379]
 • ریاست، مهرناز شناسائی گونه‌های شکرتیغال و بررسی برخی از ویژگیهای زیستی سرخرطومی مولد مان (.Larinus vulpes Oliv) در استان فارس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 335-346]
 • رحمانپور، افسون شکست خواب و نحوه جوانه‌زنی بذرهای Eremurus stenophyllus (Boiss& Buhse) Baker با روشهای فیزیکی و شیمیایی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 357-370]
 • رضایی، محمدباقر بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 443-452]
 • رضایی، محمدباقر مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 283-292]
 • رضایی، محمدباقر مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • رضایی، محمدباقر اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 139-149]
 • رضایی، محمدباقر استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 224-232]
 • رضایی، محمدباقر مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع‌آوری شده از شش استان مرکزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 233-247]
 • رضایی، محمدباقر بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 35-49]

ز

 • زارع زاده، عباس معرفی برخی از گونه‌های دارویی مقاوم به خشکی استان یزد [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 95-122]
 • زارع مایوان، حسن همزیستی میکوریز وزیکولار آربوسکولار در گیاهان دارویی پارک ملی تندوره [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]

س

 • ستاری، مرتضی تاثیر عصاره های آبی و الکلی گیاه Matricaria chamomilla L. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 293-306]
 • سعادت، مهدی اثر ضد قارچی عصاره هیدرو الکلی گیاه .Echinophora Platyloba DC بر کاندیدا آلبیکانس [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 545-552]
 • سفیدکن، فاطمه بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]
 • سفیدکن، فاطمه اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 465-479]
 • سفیدکن، فاطمه مقایسه بازده و ترکیبهای اسانس دو گونه مرزه Satureja hortensis L. و Satureja rechingeri Jamzad با استفاده ازروش تقطیر و استخراج با سیال فوق بحرانی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 307-318]
 • سفیدکن، فاطمه شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Pimpinella eriocarpa Banks & Soland [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 51-63]
 • سلطانی پور، محمدامین بررسی برخی خصوصیات رویشگاهی گونه دارویی Gontscharovia popovii (B. Fedtsch. & Gontsch.) Boriss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 425-432]
 • سلطانی پور، محمدامین بررسی برخی ویژگیهای اکولوژیکی گونه دارویی Zataria multiflora Boiss در استان هرمزگان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 161-173]
 • سلطانی پور، محمدامین تاثیر محل جمع آوری و تیمارهای پیش رویشی بر روی صفات جوانه زنی بذر گونه دارویی Zhumeria majdae Rech.f.& Wendelbo [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 175-194]
 • سلطانی پور، محمدامین فنولوژی گونه دارویی مورخوش (Zhumeria majdae) در ارتفاعات مختلف استان هرمزگان [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 1-22]
 • سلیمانی، علی مطالعه تاثیر سرمای مصنوعی و طبیعی بر روی برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام زیتون [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 151-159]

ش

 • شاکر، حسین ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 381-390]
 • شاکر، حسین بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 248-265]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم مقایسه کشت پاییزه و بهاره رازیانه، زنیان، انیسون و سیاه دانه در شرایط فاریاب و دیم [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 319-334]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم بررسی تأثیر محلول پاشی کود نیتروژن‌دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 213-223]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و خصوصیات زراعی گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 65-73]
 • شریفی عاشورآبادی، ابراهیم تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 123-129]

ص

 • صیامی، عباس اندازه‌گیری تانن در چهار ژنوتیپ بلوط Quercus infectoria Olive. و مصرف پودرگال آن در درمان زخم تجربی [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 433-441]
 • صدرایی منجیلی، کریم اثر تاریخ کاشت بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه Foeniculum vulgare cv.soroksari [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 465-479]

ط

 • طبائی عقدایی، سید رضا مطالعه تاثیر سرمای مصنوعی و طبیعی بر روی برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام زیتون [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 151-159]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع‌آوری شده از شش استان مرکزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 233-247]
 • طبائی عقدائی، سیدرضا بررسی تنوع در میزان اسانس گل محمدی (Rosa damascena Mill.) استانهای مرکزی ایران [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 35-49]

ع

 • عاکف، سمانه ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 381-390]
 • عاکف، سمانه بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 248-265]
 • عباسی، خدیجه مقایسه بازده و ترکیبهای اسانس دو گونه مرزه Satureja hortensis L. و Satureja rechingeri Jamzad با استفاده ازروش تقطیر و استخراج با سیال فوق بحرانی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 307-318]
 • عباس زاده، بهلول بررسی تأثیر محلول پاشی کود نیتروژن‌دار بر عملکرد گیاه دارویی .Melissa officinalis L تحت شرایط گلخانه‌ای [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 213-223]
 • عباس زاده، بهلول تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 123-129]
 • عسکری، فاطمه شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Pimpinella eriocarpa Banks & Soland [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 51-63]
 • عسکری، نازیلا اثرات حفاظتی فلاونوئیدها در مقابل همولیز گلبولی ناشی از رادیکال‌های آزاد [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]
 • عسگری، صدیقه اثرات حفاظتی فلاونوئیدها در مقابل همولیز گلبولی ناشی از رادیکال‌های آزاد [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]
 • عصاره، محمدحسن بررسی و تعیین ترکیبهای شیمیایی اسانس برگ Eucalyptus stricklandii Maiden و Eucalyptus erythrocorys F. Muell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 443-452]
 • عصاره، محمدحسن مقایسه کمیت و کیفیت اسانس گل محمدی .Rosa damascena Mill حاصل از طرحهای مختلف دستگاهی تقطیر با آب [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 283-292]
 • عصری، یونس مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه درمنه Artemisia از منطقه کاشان [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 23-33]
 • علیجان پور، بهناز تعیین مناسبترین مدت سرمادهی و عمق کاشت بذر وشا (.Dorema ammoniacum D. Don) [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 517-534]
 • علیزاده، محمدعلی بررسی بذرهای برخی از گیاهان دارویی در تعیین الگوی رفتار انبارداری [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 399-411]
 • علیزاده انارکی، کامبیز تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 123-129]
 • علیشاهی نورانی، فاطمه بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]

ف

 • فرهنگیان، ساسان مطالعه تنوع موجود در صفات مورفولوژیک ژنوتیپ‌های گل‌محمدی (.Rosa damascena Mill ) جمع‌آوری شده از شش استان مرکزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 233-247]

ق

 • قاسمی، فرزانه مقایسه ترکیبهای شیمیایی اسانس پنج گونه درمنه Artemisia از منطقه کاشان [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 23-33]
 • قاسمی پیربلوطی، عبدالله بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر گونه دارویی Thymus daenensis Celak [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 371-379]
 • قاسم پور، علیرضا ریزازدیادی گیاه .Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 381-390]
 • قاسم پور، علیرضا بررسی اثرتیمارهای زخمی کردن، آبسیزیک اسید و سالیسیلیک اسید روی تولید پارتنولید و فعالیت آنتی اکسیدان در گیاهچه های ریزازدیادی شده و کالوس Tanacetum parthenium L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 248-265]
 • قناتی، فائزه همزیستی میکوریز وزیکولار آربوسکولار در گیاهان دارویی پارک ملی تندوره [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]

گ

 • گلپرور، احمدرضا بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر گونه دارویی Thymus daenensis Celak [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 371-379]
 • گودرزی، غلامرضا تاثیر عصاره های آبی و الکلی گیاه Matricaria chamomilla L. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 293-306]
 • گودرزی، منصور تاثیر عصاره های آبی و الکلی گیاه Matricaria chamomilla L. بر روی استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 293-306]

ل

 • لباسچی، محمد حسین تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 123-129]
 • لسانی، حسین مطالعه تاثیر سرمای مصنوعی و طبیعی بر روی برخی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام زیتون [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 151-159]

م

 • متین، ابوالقاسم تأثیر نحوه مصرف کود نیتروژنی بر کارآیی انرژی تولید در گیاه دارویی ملیس (Melissa officinalis) [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 123-129]
 • مجد، احمد شکست خواب و نحوه جوانه‌زنی بذرهای Eremurus stenophyllus (Boiss& Buhse) Baker با روشهای فیزیکی و شیمیایی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 357-370]
 • مجد، احمد اثرضد میکربی اسانس گیاه Ammi visnaga (L.) Lam بر برخی از باکتریهای فلور دهان [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 139-149]
 • میرزا، مهدی شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Lepidium sativum L [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 481-488]
 • میرزا، مهدی استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی عصاره هگزانی گیاه .Evonymus japonicus L [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 391-397]
 • مشکی زاده، سعیده شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس Pimpinella eriocarpa Banks & Soland [دوره 21، شماره 1، 1384، صفحه 51-63]

ن

 • نادری، غلامعلی اثرات حفاظتی فلاونوئیدها در مقابل همولیز گلبولی ناشی از رادیکال‌های آزاد [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 505-515]
 • نجفی آشتیانی، اکبر استخراج و تعیین میزان ترکیب اولئوروپین در پسآب حاصل از شستشوی میوه Olea europa L [دوره 21، شماره 2، 1384، صفحه 224-232]
 • نجف پور نوایی، مهردخت شناسایی و بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گیاه Lepidium sativum L [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 481-488]
 • نجف پور نوایی، مهردخت بررسی جوانه زنی و امکان کشت گیاه .Dracocephalum kotschy Boiss [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 347-356]
 • نصیرزاده، عبدالرضا شناسائی گونه‌های شکرتیغال و بررسی برخی از ویژگیهای زیستی سرخرطومی مولد مان (.Larinus vulpes Oliv) در استان فارس [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 335-346]
 • نعمتی، سمیه بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]
 • نوید، علیرضا بررسی اثر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر گونه دارویی Thymus daenensis Celak [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 371-379]

ی

 • یمینی، یدالله مقایسه بازده و ترکیبهای اسانس دو گونه مرزه Satureja hortensis L. و Satureja rechingeri Jamzad با استفاده ازروش تقطیر و استخراج با سیال فوق بحرانی [دوره 21، شماره 3، 1384، صفحه 307-318]
 • یوسف زادی، مرتضی بررسی ترکیبهای شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس گیاهان Nepeta fissa C. A. Mey. و Salvia chloroleuca Rech. f. & Aell. [دوره 21، شماره 4، 1384، صفحه 453-464]