همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
دوره 24 (1387)
دوره 23 (1386)
دوره 22 (1385)
دوره 21 (1384)
دوره 20 (1383)
دوره 19 (1382)
دوره 18 (1381-7)
دوره 17 (1381-6)
دوره 16 (1381-5)
دوره 15 (1381-4)
دوره 14 (1381-3)
دوره 13 (1381-2)
دوره 12 (1381-1)
دوره 11 (1380-5)
دوره 10 (1380-4)
دوره 9 (1380-3)
دوره 8 (1380-2)
دوره 7 (1380-1)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1379)
دوره 4 (1378)
دوره 3 (1378)
دوره 2 (1377)
دوره 1 (1377)
به‌زراعی و به‌نژادی
ارزیابی تمایزی مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) و مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) با استفاده از صفات ریخت‌شناختی، فیتوشیمیایی و مولکولی

مهدیه صالحی وژده نظری؛ زهرا شیرازی؛ سمانه سماوات

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 163-174

چکیده
  با توجه به قرابت ظاهری و تشابه خواص برخی گیاهان دارویی، شناسایی دقیق‌تر آنها به کمک روش‌های مختلف ضرورت دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه و مقایسه مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) و مرزه خوزستانی (S. khuzistanica Jamzad) به لحاظ خصوصیات ریخت‌شناختی، فیتوشیمیایی و مولکولی پرداخته شد. بذرهای مرزه رشینگری و خوزستانی به‌ترتیب از استان‌های ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
بررسی کمّی وکیفی اسانس Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse در رویشگاه‌های طبیعی و شرایط مزرعه در استان آذربایجان‌شرقی

آذر رفعتی؛ نگار ولی زاده؛ فاطمه سفید کن؛ یوسف ایمانی؛ فرید نورمند موید

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 175-187

چکیده
  پونه‌سای البرزی (Nepeta crassifolia Boiss. & Buhse) از خانواده Lamiaceae، گونه‌ای معطر با خاصیت دارویی بوده که بومی و انحصاری ایران است. برای اجرای این تحقیق، بذرها و اندام‌های هوایی این گیاه از شش منطقه مختلف در استان آذربایجان‌شرقی جمع‌آوری گردید. اندام‌های هوایی پس از خشک شدن به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری شده و ترکیب‌های موجود در آنها توسط دستگاه‌های ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
سمّیت تنفسی و اثر زیرکشنده اسانس‌های Achillea millefolium L. و Mentha pulegium L روی پارامترهای جدول زیستی شته جالیز (Aphis gossypii Glover)

سمانه اکبری؛ شهرام آرمیده

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 188-202

چکیده
  شته جالیز (Aphis gossypii Glover.) از آفات مهم کدوییان است. امروزه برای کنترل جمعیت این آفت، به ترکیب‌های سازگار با محیط‌زیست بیشتر توجه می‌شود. در این تحقیق سمّیت تنفسی اسانس دو گیاه بومادران (Achillea millefolium L.) و پونه (Mentha pulegium L.) روی حشرات کامل آفت مذکور، در غلظت و زمان‌های مختلف بررسی شد. همچنین، اثر زیرکشنده این دو اسانس روی پارامترهای زیستی ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
ارزیابی فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و اثر مهاری عصاره هیدروالکلی دانه بارهنگ (Plantago major L.) بر تولید نانورشته‌های آمیلوئیدی

پویا شیری؛ امیر آراسته؛ گلناز تجدد

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 203-212

چکیده
  گیاه بارهنگ (Plantago major L.) گیاهی علفی و چندساله با اثرات بیولوژیکی فراوان همچون خواص آنتی‌اکسیدانی قوی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهاری عصاره دانه بارهنگ بر تولید نانورشته‌های آمیلوئیدی و همچنین ویژگی آنتی‌اکسیدانی این عصاره بود. در مرحله اول، عصاره هیدرو الکلی دانه پودر شده گیاه با استفاده از اتانول 96% تهیه شد. سپس ترکیب‌های ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
بررسی حساسیت شپشه آرد (Tribolium confusum Herbest.) به نانوکپسول اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus globulus Labill.)

زهره کلوندی؛ جواد ناظمی رفیع؛ امین صادقی؛ عبداله سلیمی؛ رمضان کلوندی؛ مریم نگهبان

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 213-223

چکیده
  امروزه ابداع و بکارگیری روش‌های کنترل غیرشیمیایی آفات کشاورزی ازجمله موارد مهم کاربردی در برنامه‌های مدیریتی آفات در بیشتر جوامع دنیاست. در این میان حجم وسیعی از مطالعات روی آفت‌کش‌های زیست بنیاد متمرکز گردیده است. در این راستا فرمولاسیون‌های جدیدی از حشره‌کش‌های گیاهی به‌عنوان جایگزینی مناسب برای آفت‌کش‌های مصنوعی توسعه ...  بیشتر

اثرات بیولوژیک اسانس‌ها و عصاره‌ها
بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و سیتوتوکسیک عصاره‌ هیدروالکلی Ephedra major Host. بر رده سلولی AGS سرطان معده

فرهنگ مراقبی؛ شیدا آقازاده یامچلو؛ سیده مهدخت مداح

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 224-236

چکیده
  سرطان معده یک تومور بدخیم است که یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در جهان و ایران شناخته می‌شود. گیاهان منابعی سرشار از انواع ترکیب‌های آنتی‌اکسیدانی می‌باشند که می‌توانند در جهت تولید داروهای ضد سرطانی استفاده شوند. در این پژوهش خواص آنتی‌اکسیدانی و اثر سمّیت سلولی عصاره گیاه Ephedra major Host.، جمع‌آوری شده از پرندک در شهرستان رباط کریم، ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر تنش خشکی،‌ اسید سالیسیلیک و پلی‌آمین‌ها، بر عملکرد رشدی و میزان روغن و اسانس گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

محبوبه عدالتیان خرازی؛ احمد اصغرزاده

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 237-254

چکیده
  به منظور بررسی اثرهای تنش خشکی، اسید سالیسیلیک و پلی‌آمین‌ها بر عملکرد رشدی گیاه و میزان روغن و اسانس بذر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی در سال زراعی 1400-1399 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شیروان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در چهار سطح (25، 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی ...  بیشتر

فیتوشیمی (استخراج، شناسایی و اندازه گیری مواد موثره)
ارزیابی ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد، موسیلاژ و روغن دانه برخی اکوتیپ‌های بالنگوی شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fisch. & C.A. Mey.) در شرایط دیم

رهام محتشمی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 255-264

چکیده
  تنش آبی از مهمترین تنش‌های غیرزیستی محدود کننده رشد و عملکرد گیاه در شرایط دیم محسوب می‌شود که ویژگی‌های مورفولوژی و فیزیولوژی گیاهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار با هدف ارزیابی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد، موسیلاژ و روغن دانه گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica (M.B.) Fisch. & C.A. ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر محرک‌های اکسینی بر مورفولوژی ریشه و بیوسنتز گلیسیریزین در اکوتیپ‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

علی اکبر علیزاده ایوری؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 265-284

چکیده
  شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند جهان است که گلیسیریزین، مهم‌ترین متابولیت تری‌ترپنوئیدی موجود در ریشه آن، در صنایع غذایی و داروسازی نوین کاربردهای فراوانی دارد. برای غلبه بر مشکلات جوانه‌زنی بذرها، خطر انقراض گیاه ناشی از برداشت بی‌رویه ریشه و سرعت کند بیوسنتز طبیعی متابولیت‌های ثانویه، توجه به کشت بافت ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
تأثیر بیوچار و تنش خشکی بر برخی سازوکار‌های حفاظتی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

هاوری کیانی؛ شیوا خالص رو؛ علی مختصی بیدگلی؛ زاهد شریفی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 285-302

چکیده
  سیاه‌دانه (Nigella sativa L.) از گیاهان دارویی ارزشمند است که در صنایع مختلف کاربرد وسیعی دارد. تجمع اسمولیت‌های سازگار از پاسخ‌های رایج گیاهان در رویارویی با تنش خشکی است. به‌منظور بررسی اثر رژیم‌های آبیاری و کاربرد بیوچار (حاصل از گرمادهی کود گاوی) بر گیاه دارویی سیاه‌دانه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار ...  بیشتر

زراعت و باغبانی
برهم‌کنش دور آبیاری و نیترات آمونیوم بر عملکرد رویشی و محتوای آلکالوئید گیاه دارویی مامیران (Chelidonium majus L.) در کشت گلدانی

پریسا کریمی؛ امیر صحرارو؛ هدایت زکی زاده؛ محمد حسن بیگوئی؛ باب اله فرجی

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 303-314

چکیده
  گیاه مامیران (Chelidonium majus L.) با دارا بودن آلکالوئید و خواص فارماکولوژیکی گسترده جایگاه ویژه‌ای در میان گیاهان دارویی دارد. برای بررسی تأثیر دور آبیاری و نیترات آمونیوم روی برخی از خصوصیات دارویی این گیاه، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1396 ...  بیشتر