همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار یار رشته حشره شناسی کشاورزی- دانشگاه کردستان

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استاد گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 معاون آموزشی مرکز-مرکز تحقیقات کشاورزی همدان/ ترکیبهای شیمیایی بر روی کموتایپها -اثر اکولوژیکی مختلف بر روی مواد موثره گیاهان دارویی

5 حشره‌شناسی کشاورزی، گروه حشره‌شناسی، دانشکده کشاورزی،تربیت مدرس/فرمولاسیون-اسانس-آفت کشها

10.22092/ijmapr.2023.359201.3198

چکیده

امروزه ابداع و بکارگیری روش‌های کنترل غیر شیمیایی آفات کشاورزی از جمله موارد مهم کاربردی در برنامه‌های مدیریتی آفات در بیشتر جوامع دنیاست و دراین میان حجم وسیعی از مطالعات و بررسی‌ها بر روی آفت‌کش‌های زیست بنیاد متمرکز گردیده است. در این راستا فرمولاسیون‌های جدیدی از حشره‌کش‌های گیاهی به‌عنوان جایگزینی مناسب برای آفت‌کش‌های مصنوعی توسعه یافته است. در این پژوهش سمیت تنفسی و تماسی اسانس خالص و فرموله شده اکالیپتوسEucalyptus globules Labill. و همچنین دوام سمیت تنفسی نانو کپسول اکالیپتوس روی حشرات کامل شپشه آرد (Col., Tenebrionidae)Tribolium confusum H. در شرایط آزمایشگاهی موردبررسی قرارگرفت. بر اساس نتایج بدست آمده مقدار LC50 اسانس خالص و فرموله شده گیاه اکالیپتوس در مدت 24 ساعت برای حشرات کامل شپشه آرددر سمیت تنفسی بترتیب برابر 39/46 و 1472 میکرولیتر بر لیتر هوا می‌باشد. مقدار LT50 محاسبه شده در سه غلظت LC25، LC50 و LC90 بترتیب برابر با 12/3 ، 39/10 و 36/. روز تعیین گردید. همچنین نتایج نشان داد سمیت تماسی اسانس فرموله شده گیاه اکالیپتوس(19030 LC50=) برروی این حشره بسیار بالاتر از سمیت تماسی اسانس خالص اکالیپتوس (377700 LC50=) می باشد. بنابرین با توجه به نتایج بدست آمده میتوان از نانو کپسول اکالیپتوس در مدیریت آفت مهم انباری شپشه آرد T. confusum استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات