همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 Department of biology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

3 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22092/ijmapr.2023.359360.3219

چکیده

گیاه بارهنگ با نام علمی Plantago major گیاهی چند ساله، کوتاه تـا بلنـد با ساقه علفی بوده که دارای اثرات بیولوژیکی فراوانی چون خواص آنتی اکسیدانی قوی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهاری عصاره دانه بارهنگ بر تولید نانو فیبریل‌های آمیلوئیدی و بررسی ویژگی آنتی اکسیدانی بوده است. در مرحله اول، دانه گیاه بارهنگ به صورت پودر درامد و عصاره هیدرو الکلی گیاه با استفاده از اتانول 96 درصد تهیه شد. سپس ترکیبات موجود در عصاره هیدروالکلی با روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی مورد بررسی قرار گرفت. تولید رشته های آمیلوئیدی با استفاده از روش طیف سنجی کنگورد و نیز تصویر برداری میکروسکوپ الکترونی گذاره مورد تائید قرار گرفت و اثرات آنتی اکسیدانی آن با روش DPPH بررسی شد. حضور ماده‌ی پیرولیدینون (Pyrrolidinone) به میزان 95/2 درصد و آمینوبوتیل استامید (N-(4-Aminobutyl)acetamide) به میزان 98/17 درصد با روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی مورد تایید قرار گرفت. بیش‌ترین فعالیت آنتی اکسیدانی در غلظت 2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از عصاره به میزان 18/99 درصد و کمترین تولید نانو رشته-های آمیلوئیدی در غلظت 4/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر از عصاره هیدروالکلی و به میزان 73/55 درصد مشاهده شد. حضور رشته-های آمیلوئیدی با تصویر برداری میکروسکوپی الکترونی مورد تائید قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد عصاره دانه بارهنگ می‌تواند به‌عنوان کاندیدای مناسبی برای کاهش عوارض ناشی از بیماری آلزایمر معرفی گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات