همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

10.22092/ijmapr.2023.357854.3143

چکیده

سرطان معده یک تومور بدخیم است که یکی از شایع‌ترین انواع سرطان در جهان و ایران شناخته می‌شود. گیاهان منابعی سرشار از انواع ترکیبات آنتی‌‌اکسیدانی می‌باشند، که می‌توانند در جهت تولید داروهای ضد سرطانی استفاده شوند. در این پژوهش خواص آنتی اکسیدانی و اثر سمیت سلولی عصاره‌ گیاه Ephedra major، جمع‌آوری شده از منطقه‌ای در پرندک، بر روی سلول‌‌های سرطان معده ردهAGS بررسی شد. عصاره هیدروالکلی اتانولی و متانولی 80% سرشاخه های گیاه به روش خیساندن استخراج شد. محتوی فنلی با عامل Folin-Ciocalteu و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ها با استفاده از تست DPPH مورد سنجش قرار گرفت. همچنین میزان سمیت سلولی، غلظت-های مختلف عصاره‌ی این گیاه، بر روی سلول‌های رده AGS سرطان معده، در سه زمان 24 ،48 و 72 ساعت با استفاده از روش MTT ارزیابی شد. میزان تغییر بیان ژن‌ BCL2 با استفاده از روش Real time-PCR اندازه‌‌گیری شد. نتایج نشان داد، خاصیت آنتی‌اکسیدانی و محتوای فنولی عصاره اتانولی نسبت به عصاره متانولی بیشتر بود. نتایج تست MTT نشان داد که با افزایش غلظت عصاره اتانولی زنده‌مانی سلول‌ها کمتر شده و پس از 48 ساعت، IC50 در عصاره 250 µg/ml به دست آمد. میزان بیان ژن‌ BCL2 تحت تیمار با عصاره کاهش یافت هرچند این کاهش معنی دار نبود، پس عصاره اتانولی سرشاخه‌های هوایی این گیاه توانست موجب مهار رشد سلول‌های سرطان معده گردد اما تاثیر معنی داری بر کاهش بیان ژن ضد آپوپتوزی BCL2 نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات