دوره و شماره: دوره 34، شماره 4 - شماره پیاپی 90، مهر و آبان 1397، صفحه 535-709 
2. بررسی فیتوشیمی جمعیت‌های مختلف Marrubium astracanicum Jacq. در استان فارس

صفحه 535-546

وحید روشن؛ عاطفه بهمن زادگان جهرمی؛ فرانه زارعیان؛ احمد حاتمی؛ لادن جوکار


8. اثر تاریخ کشت و رژیم‌های مختلف آبیاری بر خواص فیتوشیمیایی سه ژنوتیپ گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba L.)

صفحه 617-628

حیدر مفتاحی زاده؛ یوسف حمید اوغلی؛ محمدحسن عصاره؛ محید جوانمرد داخلی