بررسی تأثیر عصاره و اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) روی برخی مراحل زیستی غیربالغ شب‌پره آرد (Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep: Pyralidae))

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حشره‌شناسی کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

4 استادیار، گروه باغبانی، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران

چکیده

به علت محدودیت استفاده از سموم در کنترل آفات انباری و خطر ایجاد مسمومیت توسط سموم شیمیایی برای جانوران خونگرم نیاز به استفاده از سموم با خطر کمتر، ازجمله ترکیب‌های گیاهی بیش از پیش احساس می‌گردد. عصاره‌ها و اسانس‌های گیاهی سازگار با طبیعت هستند و در انبارهای مواد غذایی می‌توان از آنها برای مبارزه با آفات انباری استفاده کرد. در این تحقیق سمّیت تنفسی اسانس گیاهان زیره سبز (Cuminum cyminum L.) و رزماری (Rosmarinus officinalis L.) و سمّیت گوارشی عصاره گیاه زیره سبز روی شب‌پره آرد Ephestia kuehniella (Zeller) بررسی شد. عصاره‌گیری از زیره سبز به روش الکلی انجام و اسانس‌های زیره سبز و رزماری با استفاده از دستگاه کلونجر استخراج شد. عصاره زیره سبز با جیره غذایی مخلوط و در اختیار آفت قرار گرفت، ولی اسانس‌ها به روش تنفسی یا تدخینی استفاده شدند. آزمایش‌ها در شرایط کنترل‌شده (دمای ºC1±27، رطوبت 5±50% و دوره نوری 14:10 (تاریکی: روشنایی)) انجام شد. تأثیر هر یک از مواد روی درصد مرگ‌ و میر لاروها و شفیره‌ها و طول دوره لاروی، بررسی و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج نشان داد، اسانس زیره سبز نسبت به عصاره زیره سبز و اسانس رزماری بیشترین درصد کشندگی را روی آفت دارد. بنابراین با توجه به تأثیر مثبت این ترکیب‌ها در تلفات آفت، استفاده از این عصاره و اسانس‌های گیاهی ضمن مطالعات بیشتر می‌تواند گزینه مناسبی برای کنترل آفات در انبارهای مواد غذایی، سیلوها، سایر مکان‌های بسته و ... باشد.

کلیدواژه‌ها


- Begum, A., Sandhya, S., Ali, S.S., Vinod, K.R., Reddy, S. and Banji, D., 2013. An in-depth review on the medicinal flora Rosmarinus officinalis (Lamiaceae). Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 12: 61-73.

- Broussalis, A.M., Ferraro, G.E., Martino, V.S., Pinzon, R., Coussio, J.D. and Alvarez, J.C., 1999. Argentine plants as potential source of insecticidal compounds. Journal of Ethnopharmacology, 67: 219-223.

- Georges, K., Jayaprakasam, B., Dalavoy, S.S. and Nair, M.G., 2008. Activities of plant extracts and anthraquinones from Cassia nigricans from Burkina Faso. Bioresource Technology, 99: 2037-2045.

- Koschier, E.A. and Sedy, K.A., 2003. Labiate essential oils affecting host plant selection and acceptance of Thrips tabaci Lindeman. Crop Protection, 22: 929-939.

- Koul, O. and Walia, S., 2009. Comparing impacts of plant extracts and pure allelochemicals and implications for pest control. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources, 4: 49-59.

- Macedo, M.L.R., Freire, M.G.M., Silva, M.B.R. and Coelho, L.C.B.B., 2007. Insecticidal action of Bauhinia monandra leaf lectin (Bmoll) against Anagasta kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae), Zabrotes subfasciatus and Callosobruchus maculatus (Coleoptera: Bruchidae). Comparative Biochemistry and Physiology, 146: 486-498.

- Negahban, M., Moharramipor, S., Shakarami, J., Fathipour, Y. and Talebi, A.A., 2006. The effects of essential oil of Artemisia sieberi on the beef flour Tribolium castaneum (Coleotera: Tenebrionidae). The 16th Iranian Plant Protection Congress, 28 August-1 September.

- Rafii Karahrodi, Z., 2010. Investigating of insecticidal effects of essential oil and extract of several medicinal plant species on some biological characteristics Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidoptera: Pyralidae). Ph.D. Thesis of Entomology, Islamic Azad University of Arak.

- Salehi, T., 2011. Insecticidal effects of plants essential oil of Myrtus communis L. and Laurus nubilis L. on Ephestia kuehniella (Zeller) (Lep: Pyralidae). M.Sc. Thesis of Entomology, Shahed University.

- Sastry, E.V.D. and Anandraj, M., 2013. Cumin, fennel and fenugreek. Soils, Plant Growth and Crop Production, Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), 1-10.

- Tabe bordbar, F. and Moharramipor, S., 2015. Antibacterial and insecticidal properties of methanolic extract of Ostrich Fern (Matteucia struthiopteris L.) on the diamond back moth (Plutella xylostella L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 31(1): 38-45.

- Wang, J., Zha, F., Zhou, X.M., Niu, C.Y. and Lei, C.L., 2006. Repellent and Fumigant activity of essential oil from Artemisia vulgaris to Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of Stored Products Research, 42: 339-347.

- Yazdanian, M., 2000. Evaluating the amount of growth and fecundity of mill moth, Ephestia kuehniella Zeller on different media prepared from flour. M.Sc. Thesis, University of Tabriz, 125p.