دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 88، خرداد و تیر 1397، صفحه 183-358 
2. مطالعه کمّیت و کیفیت عملکرد اکسشن‌های مختلف دو گونه مرزه (Satureja spicigera (C. Koch) Boiss., S. sahendica Bornm.) در شرایط دیم منطقه دماوند

صفحه 183-192

سید رضا طبائی عقدایی؛ ملیحه ابوترابی نجف‌آبادی؛ محمدحسین لباسچی؛ اکبر نجفی آشتیانی؛ علی اشرف جعفری؛ فاطمه سفیدکن؛ لیلا میرجانی


9. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی، فنولوژیکی و مولکولی جمعیت‌های ایرانی گونه بابونه زاگرسی (Anthemis haussknechtii Boiss. & Reut.)

صفحه 272-285

مهدی متقی؛ پروین صالحی شانجانی؛ علی اشرف جعفری؛ مهدی میرزا؛ محمدرضا بی همتا


10. ارزیابی خصوصیات کمّی و کیفی اسانس برخی از توده‌های ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط آب و هوایی اهواز

صفحه 286-297

مجتبی مومنی منفرد؛ محمد محمودی سورستانی؛ مریم ذوالفقاری؛ محمود ملک زاده


12. پاسخ بیوشیمیایی و عملکردی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید در شرایط تغذیه نیتروژنی

صفحه 309-329

عادل پشت دار؛ علیرضا ابدالی مشهدی؛ فواد مرادی؛ سید عطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده