دوره و شماره: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 89، مرداد و شهریور 1397، صفحه 359-534 
1. سنتز نانو ذرات بر پایه سورفکتنت حاوی اسانس Mentha piperita L. و Mentha pulegium L. به‌منظور بررسی رهایش اسانس و فعالیت آنتی‌اکسیدانی

صفحه 359-379

مطهره السادات مظلوم؛ سمیرا نادری نژاد؛ فرشته واحدیان؛ فاطمه حقیرالسادات؛ فاطمه دانشمند


2. اثر ضدمیکروبی اسانس مرزه (Satureja spp.) بر تولید همولیزین و بیوفیلم در استافیلوکوکوس اورئوس

صفحه 380-390

الهه تقیان؛ نوید سعیدی؛ فاطمه سفیدکن؛ حوریه صادری؛ ایرج رسولی؛ رضا محمد صالحی؛ پرویز اولیا