همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
دوره 39 (1402)
دوره 38 (1401)
دوره 37 (1400)
دوره 36 (1399)
دوره 35 (1398)
دوره 34 (1397)
دوره 33 (1396)
دوره 32 (1395)
دوره 31 (1394)
دوره 30 (1393)
دوره 29 (1392)
دوره 28 (1391)
دوره 27 (1390)
دوره 26 (1389)
دوره 25 (1388)
دوره 24 (1387)
دوره 23 (1386)
دوره 22 (1385)
دوره 21 (1384)
دوره 20 (1383)
دوره 19 (1382)
دوره 18 (1381-7)
دوره 17 (1381-6)
دوره 16 (1381-5)
دوره 15 (1381-4)
دوره 14 (1381-3)
دوره 13 (1381-2)
دوره 12 (1381-1)
دوره 11 (1380-5)
دوره 10 (1380-4)
دوره 9 (1380-3)
دوره 8 (1380-2)
دوره 7 (1380-1)
دوره 6 (1379)
دوره 5 (1379)
دوره 4 (1378)
دوره 3 (1378)
دوره 2 (1377)
دوره 1 (1377)
به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه‏ های مختلف مرزه (.Satureja spp) کشت شده در استان کردستان

فرحناز هوشیدری؛ سیدرضا طبائی عقدائی؛ فاطمه سفیدکن؛ بایزید یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

چکیده
  چکیده: مرزه از تیره Lamiaceae و جنس Satureja می‌باشد.از میان 16 گونه مرزه موجود در ایران تعداد 9 گونه اندمیک ایران است. در این تحقیق سازگاری ژنوتیپ‎های مختلف مرزه (Satureja spp.) به شرایط آب وهوایی استان کردستان مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 37 اکسشن متعلق به 10 گونه مرزه در آزمایشی با طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
مقایسه اجزای اسانس جمعیت‌های خودرو بابونه (Matricaria chamomilla L.) با معادل کاشته شده آنها

نجمه هادی؛ راضیه عظیمی؛ مهدی یحیی زاده؛ مریم مکی زاده تفتی؛ سمیه فکری قمی؛ سیمین محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1402

چکیده
  بابونه (Matricaria chamomilla L.) به‌واسطه کاربرد فراوان در صنایع مختلف غذایی، دارویی و آرایشی-بهداشتی از گیاهان دارویی مهم به‌شمار می‌رود. خواص بیولوژیک بابونه به اجزای اسانس و فلاونوئیدهای آن نسبت داده می‌شود. کشت‌و‌اهلی کردن گیاهان خودرو در شرایط زراعی موجب بهبود عملکرد گیاه شده و از انقراض آنها جلوگیری می‌کند. در این پژوهش، 15 جمعیت‌ ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر اسید سالیسیلیک بر پارامترهای فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه چای‌ترش (Hibiscus sabdariffa L.)، تحت تنش کمبود آب

بهور اصغری؛ سودابه مفاخری؛ محمد مهدی ضرابی

دوره 39، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 367-386

چکیده
  سابقه و هدف: چای‌ترش با نام علمی Hibiscus sabdariffa L. گیاهی است که در بسیاری از مناطق دنیا کاشته می‌شود. چای‌ترش به‌عنوان یک گیاه دارویی در طب سنتی نقاط مختلف دنیا برای کنترل و درمان بیماری‌ها و مشکلات جسمی استفاده شده است. این اثرهای درمانی به وجود مواد مؤثره‌ای مانند کارتنوئیدها، اسیدهای چرب و ترکیبات فنولی مانند فنولیک اسیدها و فلاونوئیدها ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تغییرات شاخص‌های رشدی و بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR) تحت تأثیر سالیسیلیک اسید و کیتوزان در Thymbra spicata L. در سطوح مختلف آبیاری

مریم مؤمنی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ امیر موسوی؛ حسنعلی نقدی بادی

دوره 39، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 415-432

چکیده
  سابقه و هدف: آویشن زوفایی (Thymbra spicata L.) گیاهی از تیره نعنائیان (Lamiaceae) منبعی غنی از ترکیب‌های معطر و اسانس است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر الیسیتورهای سالیسیلیک اسید و کیتوزان بر شاخص‌های رشدی و بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز (DXR) در این گیاه تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری در راستای افزایش بهره‌وری این گیاه دارویی، ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی ویژگی‌های مورفولوژیک، فیزیولوژیک، هیستولوژیک و میزان هایپرسین 20 جمعیت گل راعی (Hypericum perforatum L.) در شرایط درون شیشه

مژده شفائی؛ مرتضی ابراهیمی؛ آرش مختاری

دوره 39، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 465-482

چکیده
  سابقه و هدف: گل راعی، علف چای، هزارچشم یا هوفاریقون با نام علمی (Hypericum perforatum L.) یک گیاه دارویی ارزشمند از خانواده Hypericaceae است. بیشترین کاربرد این گیاه مربوط به خاصیت ضدافسردگی آن می‌باشد. وجود ترکیبات مؤثره هایپریسین و هایپرفورین در گل راعی و اثرهای درمانی ثابت‌شده آن، این گیاه را به یکی از گیاهان ‏دارویی با ‏ارزش در سطح جهان تبدیل ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
ارزیابی تمایزی مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) و مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad) با استفاده از صفات ریخت‌شناختی، فیتوشیمیایی و مولکولی

مهدیه صالحی وژده نظری؛ زهرا شیرازی؛ سمانه سماوات

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 163-174

چکیده
  با توجه به قرابت ظاهری و تشابه خواص برخی گیاهان دارویی، شناسایی دقیق‌تر آنها به کمک روش‌های مختلف ضرورت دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه و مقایسه مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad) و مرزه خوزستانی (S. khuzistanica Jamzad) به لحاظ خصوصیات ریخت‌شناختی، فیتوشیمیایی و مولکولی پرداخته شد. بذرهای مرزه رشینگری و خوزستانی به‌ترتیب از استان‌های ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر تنش خشکی،‌ اسید سالیسیلیک و پلی‌آمین‌ها، بر عملکرد رشدی و میزان روغن و اسانس گیاه سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

محبوبه عدالتیان خرازی؛ احمد اصغرزاده

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 237-254

چکیده
  به منظور بررسی اثرهای تنش خشکی، اسید سالیسیلیک و پلی‌آمین‌ها بر عملکرد رشدی گیاه و میزان روغن و اسانس بذر سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی در سال زراعی 1400-1399 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شیروان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در چهار سطح (25، 50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر محرک‌های اکسینی بر مورفولوژی ریشه و بیوسنتز گلیسیریزین در اکوتیپ‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.)

علی اکبر علیزاده ایوری؛ مهدیه پارسائیان؛ زیبا قسیمی حق

دوره 39، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 265-284

چکیده
  شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند جهان است که گلیسیریزین، مهم‌ترین متابولیت تری‌ترپنوئیدی موجود در ریشه آن، در صنایع غذایی و داروسازی نوین کاربردهای فراوانی دارد. برای غلبه بر مشکلات جوانه‌زنی بذرها، خطر انقراض گیاه ناشی از برداشت بی‌رویه ریشه و سرعت کند بیوسنتز طبیعی متابولیت‌های ثانویه، توجه به کشت بافت ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی تنوع مورفولوژیک و محتوای پارتنولید برخی جمعیت‌های بابونه کبیر (Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.)

ریحانه زندی؛ محمدحسین میرجلیلی؛ قاسم اقلیما؛ علی سنبلی؛ حسن رضادوست

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 1-15

چکیده
  بابونه کبیر (Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip.) گیاه دارویی چندساله از خانواده کاسنی (Asteraceae) و منبع غنی از سزکوئی‌ترپن لاکتون پارتنولید است که اثرهای ضد سرطانی، ضد التهابی، ضد اسپاسم و به‌ویژه ضد میگرن آن گزارش شده است. در این تحقیق اندام هوایی پنج جمعیت وحشی این گیاه از استان‌های مازندران (مرزن‌آباد، سیاه‌بیشه و ولی‌آباد) و تهران (آهار و گچسر) ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر اسید هیومیک و نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم بر برخی ویژگی‌های فیتوشیمیایی و شاخص‌های رشد Withania coagulans (Stocks) Dunal

محمدرضا ریگی؛ محرم ولی‌زاده

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 106-121

چکیده
  گیاه دارویی پنیرباد (Withania coagulans (Stocks) Dunal) از تیره سیب‌زمینیان، گونه‌ای است چندمنظوره که از نظر پراکنش در ایران نیز منحصراً در مناطق محدودی از رویشگاه‌های طبیعی استان سیستان و بلوچستان دیده می‌شود. اندام‌های مختلف این گیاه دارای اثرات بیولوژیک آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدتومور است. به‌منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک و نانوذرات ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی عملکرد و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گشنیز (Coriandrum sativum L.) تحت تأثیر پرایمینگ بذرها

زرین جمشیدیان؛ فرشید طلعت

دوره 39، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 138-151

چکیده
  گشنیز (Coriandrum sativum L.) ازجمله گیاهان دارویی پرمصرف است. بذر این گیاه نیرودهنده قلب، نشاط‌آور و مسکن درد دندان است و اسهال خونی و تیفوئید را بهبود می‌بخشد. به‌علت ریز بودن بذر آن، برای استقرار موفقیت‌آمیز نیاز به عمق کشت کمتری دارد. بنابراین بکارگیری روش مناسب برای کشت آن الزامی می‌باشد. در تحقیق حاضر، به‌منظور بهبود یکنواختی در جوانه‌زنی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر تیمار پلاسما بر جوانه‌زنی بذر و ویژگی‌های فیزیولوژیک و آنزیمی گیاهچه Alyssum homalocarpum L.

سارا یادگاری؛ حمیدرضا قمی مرزدشتی؛ مریم پژمان‌مهر؛ مسعود میرمعصومی

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 424-437

چکیده
  در این پژوهش ویژگی‌های جوانه‌زنی گیاه قدومه (Alyssum homalocarpum L.) تحت تیمار پلاسمای DBD اتمسفر و پلاسمای DBD بررسی شد. آزمایش اولیه پلاسما بر روی بذر توسط DBD اتمسفر با مدت زمان 30 و 15 ثانیه و 1 تا 5 دقیقه در ولتاژهای 17، 18، 19 و 20 کیلوولت بود و شمارش جوانه‌زنی روزانه بذرها به مدت 21 روز تکرار شد. سپس بذرها مجدداً با پلاسمای DBD اتمسفر (30 ثانیه و 1 دقیقه) ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر محلول‎پاشی برگی کیتوزان و دی‎اکسیدتیتانیوم (بالک و نانو) بر عملکرد و پاسخ‏های بیوشیمیایی اکوتیپ‎های ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn.)

سمیرا جعفری؛ صادق موسوی فرد؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ حسن مومیوند؛ کریم سرخه

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 450-463

چکیده
  ماریتیغال (Silybum marianum (L. Gaertn.)) گیاهی با کاربردهای متنوع دارویی است که با انواع شرایط آب و هوایی سازگار است. به منظور ارزیابی تأثیر غلظت‏های مختلف کیتوزان و دی‎اکسیدتیتانیوم (بالک و نانو) بر افزایش عملکرد و شاخص‎های بیوشیمیایی اکوتیپ‎های مختلف گیاه ماریتیغال، پژوهشی زراعی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، جذب عناصر و درصد اسانس ریحان رقم کشکنی لولو (Ocimum basilicum cv. Keshkeny luvelou) تحت تنش شوری

هاجر محمدی؛ محمدرضا پیرمرادی؛ محمد مقدم؛ محمدحسین شمشیری؛ محمد امین میرزاابوالقاسمی

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 464-475

چکیده
  ریحان (Ocimum basilicum L.) یکی از گیاهان مهم متعلق به تیره نعناعیان (Lamiaceae) است که به‌عنوان گیاه دارویی، ادویه‏ای و همچنین به‌صورت سبزی تازه استفاده می‌شود. اسید سالیسیلیک یکی از مهمترین مواد تنظیم‌کننده رشد گیاهی است که رشد و نمو فیزیولوژیکی و فرایندهای متابولیکی گیاه را تنظیم ‏می‌کند و کاربرد آن در شرایط تنش شوری موجب کاهش اثرهای ناشی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی اثر کم آبیاری و باکتری تقویت‌کننده رشد بر میزان اینولین و صفات مورفولوژیک ریشه ژنوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی شنگ (Tragopogon spp.)

پروانه یاری؛ رقیه امینیان؛ امیرحسین کشتکار؛ هدایت باقری؛ سودابه مفاخری

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 476-489

چکیده
  گیاه شنگ علاوه‌بر مصرف خوراکی به دلیل داشتن بسیاری از ترکیب‌های مفید دارای خواص دارویی متعدد می‌باشد. یکی از این ترکیب‌های شناسایی شده اینولین می‌باشد که در ریشه این گیاه وجود دارد. برای بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و اثر رایزوباکتری تقویت‌کننده رشد (Bacillus subtilis) بر میزان اینولین و صفات مورفولوژیک ریشه در برخی ژنوتیپ‌های گیاه شنگ (Tragopogon ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر اسید جیبرلیک و فسفر شیمیایی و بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی مریم‌گلی (Salvia officinalis L.)

مریم سرافراز؛ حمید دهقان زاده؛ امیر فرید هاشمی

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 490-503

چکیده
  برای بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفر و اسید جیبرلیک بر عملکرد و اجزای آن و اسانس مریم‌گلی (Salvia officinalis L.) در منطقه قره‌چای استان مرکزی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سوپر فسفات تریپل در سه سطح (30، 70 و 100 درصد مقدار توصیه شده)، کود فسفر بیولوژیک بارور-2 در دو ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر کربنات کلسیم و کود فسفره بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و محتوی آلیزارین روناس (Rubia tinctorum L.)

محمد مقدمی راد؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ سارا سعادتمند؛ فرزانه نجفی

دوره 38، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 504-518

چکیده
  روناس (Rubia tinctorum L.) گیاهی علفی و پایا است که دارای ترکیب‌های فعال زیستی با توان بالای دارویی و رنگی می‌باشد. کشاورزان محلی معتقدند افزایش آهک خاک سبب افزایش ترکیب‌های رنگی در این گیاه می‌گردد. به منظور بررسی محتوای آلیزارین ریشه روناس و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک آن تحت تأثیر کربنات کلسیم و کود فسفره، آزمایشی مزرعه‌ای به‌صورت فاکتوریل ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر مایه‌کوبی با قارچ Piriformospora indica بر برخی ویژگی‌های رویشی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و میزان اسانس گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare)

زهرا اصلانی؛ احد هدایتی؛ عباس حسنی؛ محسن برین

دوره 38، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 253-265

چکیده
  قارچ Piriformospora indica از جمله میکروارگانیسم‌های محرک رشد است که می‌تواند باعث تحریک رشد و افزایش تحمل گیاه در شرایط نامساعد محیط گردد. به‌منظور بررسی تأثیر همزیستی گیاه مرزنجوش (Origanum vulgare L. ssp. vulgare) با قارچ P. indica بر برخی ویژگی‌های رویشی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و جذب عناصر غذایی و میزان اسانس گیاه یک آزمایش گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
ارزیابی تأثیر هیومیک اسید و جلبک دریایی بر عملکرد دانه و ویژگی‌های زراعی Cuminum cyminum L. در شرایط تنش خشکی

مهران رهگشاهی؛ خدابخش پناهی کرد لاغری؛ محمد مهدی رحیمی

دوره 38، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 286-300

چکیده
  زیره سبز (Cuminum cyminum L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور که با تنش خشکی مواجه هستند، کشت می‌شود. بر این اساس، تأثیر عصاره جلبک دریایی و هیومیک اسید در شرایط تنش خشکی در آزمایشی به‌صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال 1398 و 1399 در مزرعه‌‌ای واقع در شهرستان بویراحمد ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی ملاتونین و اسید آسکوربیک بر عملکرد دانه و موسیلاژ Plantago ovate Forssk.

مهدی نقی زاده؛ رزیتا کبیری؛ کبری مقصودی

دوره 37، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 908-919

چکیده
  اسید آسکوربیک و ملاتونین به‌عنوان محرک‌های زیستی، با تأثیر بر متابولیت‌های گیاه موجب تحریک بیوسنتز فیتوهورمون‌ها، تسهیل و افزایش جذب عناصر غذایی، ارتقاء مکانیسم‌های دفاعی، تحریک رشد ریشه و در نهایت افزایش کیفیت و کمّیت محصول تولیدی می‌شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی ملاتونین و اسید آسکوربیک بر عملکرد دانه و ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
پاسخ آویشن ‌باغی (Thymus vulgaris L.) به کروناتین، متیل جاسمونات و سیکلودکسترین در سطوح مختلف تأمین رطوبت در شرایط گلخانه

عبدالکریم نگاری؛ مجید جامی الاحمدی؛ غلامرضا زمانی

دوره 37، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 934-953

چکیده
  گیاهان دارویی یک منبع غنی و ارزشمند از متابولیت‌های ثانویه هستند که به شدت تحت تأثیر عوامل محیطی به‌ویژه تنش خشکی قرار می‌گیرند. در این راستا، آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار روی گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) در گلخانه اجرا شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح تأمین رطوبت (40، 65 و 90 درصد ظرفیت زراعی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر محرک‌های زیستی بر برخی از ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Dracocephalum moldavica L. تحت تنش کم‌آبیاری

ثریا مددخانی؛ عزیزاله خیری؛ مسعود ارغوانی؛ محسن ثانی خانی؛ زینب محکمی

دوره 37، شماره 6 ، بهمن و اسفند 1400، ، صفحه 1022-1039

چکیده
  کاربرد محرک‌های زیستی در راستای تولید فرآورده‌های بیولوژیک سازگار با محیط‌زیست و در پیوند با کشاورزی نوین می‌تواند سبب افزایش رشد کمّی و کیفی گیاهان و کاهش اثر تنش‌های محیطی بر آنها شود. به‌منظور بررسی اثر محرک‌های زیستی تحت تنش کم‌آبیاری بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیتوشیمیایی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) این آزمایش در سال زراعی ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
اثر منابع مختلف منابع نیتروژنی بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در شرایط درون شیشه‌ای

اسماعیل چمنی؛ فرحناز نریمانیان؛ یونس پوربیرامی هیر؛ حمیدرضا حیدری

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 549-562

چکیده
  این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر منابع نیتروژنی مختلف شامل نیترات آمونیوم، آسپاراژین و گلوتامین در پنج غلظت 0، 50، 150،100، و 200 میلی‌گرم بر لیتر بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L.) در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار اجرا شد. شاخص‌های ارتفاع گیاه، میزان شاخه‌زایی، تعداد برگ، میزان برگ نکروزه، مقدار ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
بررسی تأثیر هیدروژل بر افرایش مقاومت به خشکی گیاه دارویی Hibiscus sabdariffa L.

سید غلامرضا سجادی؛ ابوالفضل توسلی؛ مهدی دادمهر

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 584-595

چکیده
  به‌منظور بررسی اثر هیدروژل بر رشد، عملکرد و برخی ترکیب‌های ثانویه چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) در شرایط تنش خشکی، پژوهشی در سال زراعی 97-1396 در مزرعه‌ای واقع در جنوب شهرستان دلگان، استان سیستان و بلوچستان اجرا گردید. این تحقیق به‌صورت آزمایش کرت‌های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل ...  بیشتر

به‌زراعی و به‌نژادی
تأثیر کاربرد توأم اسید هیومیک و سلنیوم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) تحت تنش شوری

هوشمند عسگریان؛ وحید عبدوسی؛ الهام دانائی؛ علیرضا لادن مقدم

دوره 37، شماره 4 ، مهر و آبان 1400، ، صفحه 596-611

چکیده
  تنش شوری یکی از مهم‌ترین فاکتورهای کاهش عملکرد گیاهان در جهان به‌شمار می‌رود. کاربرد اسیدهیومیک به‌همراه سلنیوم می‌تواند با افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، عملکرد گیاهان در شرایط تنش شوری را بهبود بخشد. به‌منظور ارزیابی اثرات کاربرد اسیدهیومیک و سلنیوم در شرایط تنش شوری در گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.)، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل ...  بیشتر