همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه کشاورزی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه بیولوژی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استادیار، گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22092/ijmapr.2022.359111.3190

چکیده

بابونه کبیر (Tanacetum parthenium (L.) Schults-bip.) گیاه دارویی چندساله از خانواده کاسنی (Asteraceae) و منبع غنی از سزکوئی‌ترپن لاکتون پارتنولید است که اثرهای ضد سرطانی، ضد التهابی، ضد اسپاسم و به‌ویژه ضد میگرن آن گزارش شده است. در این تحقیق اندام هوایی پنج جمعیت وحشی این گیاه از استان‌های مازندران (مرزن‌آباد، سیاه‌بیشه و ولی‌آباد) و تهران (آهار و گچسر) در سال 1399 در مرحله گلدهی کامل برداشت شد و صفات مورفولوژیک و محتوای پارتنولید آنها ارزیابی گردید. نتایج، تفاوت معنی‌دار در سطح احتمال 1% را میان جمعیت‌های مورد مطالعه برای همه صفات نشان داد. بیشترین ارتفاع بوته (130 سانتی‌متر)، وزن خشک گل (8.60 گرم بر بوته) و محتوای پارتنولید (0.33 میلی‌گرم بر گرم وزن خشک سرشاخه گلدار) به‌ترتیب در جمعیت‌های گچسر، سیاه‌بیشه و مرزن‌آباد مشاهده شد. محتوای پارتنولید با صفات طول برگ، تعداد شاخه جانبی و قطر تاج همبستگی منفی و با صفت تعداد کاپیتول همبستگی مثبت و معنی‌دار در سطح احتمال 5% نشان داد. تجزیه خوشه‌ای، پنج جمعیت بابونه کبیر را در دو گروه اصلی جای داد. تجزیه به عامل‌ها نشان داد که سه عامل اول توانستند 93.06% از کل واریانس را توجیه کنند. به‌طور کلی، نتایج نشان‌دهنده وجود تنوع بالا در جمعیت‌های بابونه کبیر برای استفاده در برنامه‌های به‌نژادی و کشت و اهلی کردن این گونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- Ahmadi Livani, M., Pourakbar, L., Sateii, A. and Ebadi, M., 2021. Evaluation of germacrene A synthase gene expression under salinity stress in Feverfew. Iranian Genetics Society, 16(2): 143-150.
- Ahmadi, F., Modarresi, M. and Kohanmoo, M.A., 2018. A study on the genetic diversity of different populations of German chamomile (Matricaria chamomilla L.) using morphological traits and essential oil percentage. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 34(1): 115-130.
- Eghlima, Gh., Hadian, J. and Motallbi Azar, A.R., 2018. Survey on Diversity of morphological and biological production traits of Satureja rechingeri Jamzad clones in Dezfool climate. Plant Production (Scientific Journal of Agriculture), 40(4): 41-53.
- Eghlima, Gh., Sanikhani, M., Kheiry, A., Hadian, J. and Aelaei, M., 2019. A Survey of genetic diversity of Glycyrrhiza glabra L. some populations using morphological and phytochemical characteristics. Plant Production Research, 26(4): 209-226.
- Eghlima, GH., Sanikhani, M., Kheiry, A., Hadian, J. and Aelaei, M., 2021. Evaluation of glabridin content and its relationship with environmental factors in some different populations of Glycyrrhiza glabra L. native to Iran. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 9(1): 35-46.
- García-Díaz, M., Gil-Serna, J., Pati ̃no, B., García-Cela, E., Magan, N. and Medina, A., 2020. Assessment of the effect of Satureja montana and Origanum virens essential oils on aspergillus flavor growth and aflatoxin production at different water activities. Toxins, 12(3): 142.
- Geetha, V. and Chakravarthula, S.N., 2018. Chemical composition and anti-inflammatory activity of Boswellia ovalifoliolata essential oils from leaf and bark. Journal of Forestry Research, 29: 373-381.
- Hadian, J., Mirjalili, M.H. and Ganjpoor, N., 2011. Morphological and phytochemical characterization of natural population of Satureja khuzestanica. Chemistry & Biodiversity, 8: 1-15.
- Hashemi Moghaddam, H., Sefidkon, F., Jafari, A.A. and Kalatejar, S., 2021. Effect of habitat factors on aerial yield, morphological traits and essential oil content ‎of Nepeta binaludensis Jamzad. Iranian Journal of Horticultural Science, 54(4): 813-824.
- Herison, C., Sutjahjo, S., Sulastrini, I. and Rustikawati Marwiyah, S., 2018. Genetic diversity analysis in 27 tomato accessions using morphological and molecular markers. Agrivita, 40: 36-44.
- Kouhpaikar, H., Sadeghian, M.H., Rafatpanah, H., Kazemi, M., Iranshahi, M., Delbari, Z., Khodadai, H. and Rassouli, F., 2020. Synergy between parthenolide and arsenic trioxide in adult T-cell leukemia/lymphoma cells in vitro. Iranian Journal of Basic Medicinal Sciences, 23: 616-622.
- Mahood, H.E., Abbas, M.K. and, Zahid, N.A., 2022. Micropropagation of feverfew (Tanacetum parthenium) and quantification of parthenolide content in Its micropropagated and conventionally grown plants. Horticulturae, 8: 50-62.
- Majdi, M., Karimzadeh, G. and Malboobi, M.A., 2014. Spatial and developmental expression of key genes of terpene biosynthesis in feverfew (Tanacetum parthenium). Biologia Plantarum, 58: 379-384.
- Mavandi, P., Assareh, M.H., Dehshiri, A., Rezadoost, H. and Abdossi, V., 2021. Evaluation of morphophysiological traits and essential oil production in Iranian genotypes and foreign varieties of Chamomile (Matricaria chamomilla L.) through multivariate analyses. Scientia Horticulturae, 282: 110017.
- Mehdikhani, H., Zeinali, H., Solouki, M. and Imamjomeh, A., 2014. Investigation of agronomic traits and their relationships in german chamomile landraces (Matricaria chamomilla L.). Applied Field Crops Research, 27(105): 81-90.
- Mezaka, I., Kronberga, A., Nakurte, I., Taskova, I., Jakovels, D. and Primavera, A., 2020. Genetic, chemical and morphological variability of chamomile (Chamomilla recutita L.) populations of Latvia. Industrial Crops and Product, 154: 112612.
- Mohammadi, R., Dehghani, H. and Zainali, H., 2014. Study the genetic diversity of different chamomile (Matricaria chamomilla L.) landraces using morphological and phonological traits. Journal of Agronomy, 27(105): 74-63.
- Mohammadi, R., Dehghani, H. and Zaindi, H., 2013. Study the genetic diversity of different chamomile landraces using morphological and phonological traits. Agronomy journal (Pajouhesh & Sazandegi), 104: 63-74.
- Mohebodini, M., Dehghani, H. and Sabaghpour, S.H., 2006. Stability of performance in lentil (Lens culinaris Medik) genotypes in Iran. Euphytica, 149: 343-352.
- Mozaffarian, V., 2008. Flora of Iran No. 59: Daisy family Compositae: (Anthemideae and Echinopeae). Publications of Forests and Rangelands Research Institute, Tehran, Iran.
- Pareek, A., Suthar, M., Rathore, G. and Bansal, V., 2011. Feverfew (Tanacetum parthenium L.): A systematic review. Pharmacognosy Reviews, 5: 103-113.
- Parsafar, S., Eghlima, GH., Mirjalili, M.H., Nejad Ebrahimi, S. and Hadian, J., 2021. Investigation of ecological, morphological and phytochemical characteristics of Goldenrod (Solidago virgaurea L.) native to Iran. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 37(6): 1039-2053.
- Pirkhezri, M.A.D., Hasani, M.E. and Fakhr Tabatabaei, M., 2008. Evaluation of genetic diversity of some German chamomile populations (Matricaria chamomilla L.) using some morphological and agronomical characteristics. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 22: 87-98.
- Pourianezhad, F., Tahmasebi, S., Abdusi, V., Nikfar, S. and Mirhoseini, M., 2016. Review on feverfew, a valuable medicinal plant. Journal of Herbmed Pharmacology, 5: 45-49.
- Ramak, P. and Asri, Y., 2019. Effect of growth degree days and soil properties on phenology and morphological characters of Allium jesdianum Boiss. & Buhse. in Lorestan Province. Iranian Journal of Plant Biology, 10 (4): 35-52.
- Shahhoseini, R., Azizi, M., Asili, J., Moshtaghi, N. and Samiei, L., 2019. Comprehensive assessment of phytochemical potential of Tanacetum parthenium L. phenolic compounds, antioxidant activity, essential oil and parthenolide. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 22(3): 614-629.
- Sharopov, F.S., Setzer, W.N., Isupov, S.J. and Wink, M., 2015. Composition and bioactivity of the essential oil of Tanacetum parthenium from a wild population growing in Tajikistan. American Journal of Essential Oil and Natural Products, 2(4): 32-34.
- Smith, R.M. and Burford, M.D., 1992. Supercritical fluid extraction and gas chromatographic determination of the sesquiterpene lactone parthenolide in the medicinal herb Feverfew (Tanacetum parthenium). Journal of Chromatography A, 627: 255-261.
- Solouki, M., Mahdikhani, H. and Zeinali, H., 2013. Study the genetic diversity of chamomile landraces (Matricaria aurea L.) Sch. Bip.) using random and semi-random primers. Journal of Crop Breeding, 5(11): 69-82.
- Solouki, M., Mehdikhani, H., Zeinali, H. and Emamjomeh A.A., 2008. Study of genetic diversity in chamomile (Matricaria chamomilla) based on morphological and molecular markers. Scientia Horticulturae, 117(3): 281-287.
- Tian, K., Dietzenbacher, E. and Jong-A-Pin, R., 2019. Measuring industrial upgrading: applying factor analysis in a global value chain framework. Economic Systems Research, 31(4): 642-664.
- Wu, C., Chen, F., Wang, X., Kim, H.J., He, G.Q., Haley-Zitlin, V. and Huang, G., 2006. Antioxidant constituents in Feverfew (Tanacetum parthenium) extract and their chromatographic quantification. Food Chemistry, 96: 220-227.
- Zare, M., Ganj Khanloo, H., Sharifi Ashorabadi, E. and Maddah Arefi, H., 2013. Evaluation of genetic variation, compatibility, selection and introduction of suitable germplasm within Thymus daenensis Celak. accessions in centric province. Eco-phytochemical Journal of Medical Plants, 1(1): 15-24.