دوره و شماره: دوره 37، شماره 6 - شماره پیاپی 110، بهمن و اسفند 1400، صفحه 873-1054 
شناسایی ژن مربوط به آنزیم P450 مسئول تولید آلکالوئید کیلانتیفولین درگیاه Chelidonium majus L. با استفاده از مخمّر مهندسی ژنتیک شده Pichia pastoris

صفحه 989-1000

مهدی یحیی زاده؛ نجمه هادی؛ زهرا شیرازی؛ کامکار جایمند؛ خلیل کریم‌زاده اصل؛ مریم مکی زاده تفتی؛ سمیه فکری قمی؛ مهشید رحیمی فرد؛ مینا کوه جانی گرجی؛ فاطمه عسکری؛ زهرا بهراد؛ دیرک زلمار


بررسی خواص آنتی‌اکسیدانی و شناسایی گونه‌های گیاهی عرضه شده تحت عنوان بادرنجبویه در عطاری‌های شهرهای یزد و شیراز

صفحه 1001-1010

امیر عباس مینایی فر؛ کامبیز ایرجی؛ فاطمه راسخ؛ نادر تنیده؛ آیدا ایرجی؛ مریم رمضانیان


بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکردی و فیتوشیمیایی Solidago virgaurea L.

صفحه 1040-1054

سپیده پارسافر؛ قاسم اقلیما؛ محمدحسین میرجلیلی؛ صمد نژادابراهیمی؛ جواد هادیان