همکاری با انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکترای فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

اتنوبوتانی شاخه‌ای از دانش بومی است که به شناخت نقش گیاهان یک منطقه در دانش افراد بومی آن منطقه می‌پردازد و بازیابی سنت‌های غیرمکتوبی است که درخطر نابودی قرارگرفته است. ازاین‌رو مطالعه‌ای جهت شناسایی گیاهان دارویی منطقه راز و جرگلان و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی موردنظر انجام گرفت. اطلاعات مربوط به جنبه‌های مختلف گیاهان از قبیل مصارف سنتی، نحوه استفاده و زمان جمع‌آوری نمونه‌های گیاهی از افراد بومی باتجربه گردآوری شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، از تعداد 85 گونه گیاه دارویی، 14 گونه به تیره کاسنیان (Asteraceae) تعلق داشته و پس از آن تیره‌های نعناعیان (Lamiaceae) با 13 گونه و تیره چتریان (Apiaceae) با 11 گونه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. گونه‌ شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با 201، آویشن (Thymus transcaspicus) با 191 و درمنه (Artemisia siberi Besser) با 178 به‌ترتیب بالاترین میزان گزارش استفاده (UR) را نشان دادند. درمنه با 0.77، شیرین‌بیان با 0.73 و آویشن با 0.69 بیشترین میزان شاخص فراوانی نسبی ثبت (RFC) را نیز به خود اختصاص دادند. پنج فرم زیستی شامل همی‌کریپتوفیت (38 گونه)، تروفیت (16 گونه)، فانروفیت (16 گونه)، کامفیت (11 گونه) و ژئوفیت (4 گونه) بین گونه‌ها مشاهده شد. بیشترین قسمت دارویی مورداستفاده گیاهان در این منطقه، اندام هوایی آنها بود و کاربرد عمده گیاهان دارویی به‌ترتیب به درمان بیماری‌های گوارشی، عمومی، تنفسی و پوستی تعلق داشت. در ارتباط با شاخص اجماع مطلعین (ICF) گروه بیماری‌های اسکلتی و عضلانی بیشترین میزان این شاخص (0.96) را در بین سایر گروه‌ها کسب کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

- Abtahi, F., 2019. Ethnobotanical Study of some medicinal plants of Shazand city in Markazi province, Iran. Journal Medicinal Plants, 18(70): 197-211.
- Ahmadvand, H., Amiri, A., Dalvand, H. and Bagheri, Sh., 2014. Various antioxidant properties of essential oil and hydroalcoholic extract of Artemisa persica: short communication. Journal of Birjand University of Medical Sciences, 20(4): 416-424.
- Alesaeidi, S. and Miraj, S., 2016. A systematic review of anti-malarial properties, immunosuppressive properties, anti-inflammatory properties, and anti-cancer properties of Artemisia annua. Electronic Physician., 8(10): 3150-3155.
- Al-Fatimi, M., 2019. Ethnobotanical survey of medicinal plants in central Abyan governorate, Yemen. Journal of Ethnopharmacology, 241: 111973.
- Alimirzaei, F., Mohammadi Kalayeh, A., Shahraki, M.R. and Behmanesh, B., 2017. Local knowledge of medicinal plants from the point of view of nomads in the rangelands of Chehel-Kaman, Razavi Khorasan province. Journal of Indigenous Knowledge, 4: 156-201.
- Alonso-Castro, A.J., Maldonado-Miranda, J.J., Zarate-Martinez, A., del Rosario Jacobo-Salcedo, M., Fernandez-Galicia, C., Figueroa-Zuniga, L.A., Rios-Reyes, N.A., de León-Rubio, M.A., Medellín-Castillo, N.A., Reyes-Munguia, A., Méndez-Martínez, R. and Carranza-Alvarez, C., 2012. Medicinal plants used in the Huasteca Potosina, Mexico. Journal of Ethnopharmacology, 143: 292-298.
- Aly, A.M., Al-Alousi, L. and Salem, H.A., 2005. Licorice: a possible anti-inflammatory and anti-ulcer drug. AAPS PharmSciTech., 6: E74-E82.
- Amiri, M.S. and Jabbarzadeh, P., 2010. Floristic study of Zangelanlo watershed (Khorassan, Iran). Taxonomy and Biosystematics, 2: 1-16.
- Arase, Y., Ikeda, K., Murashima, N., Chayama, K., Tsubota, A. and Koida, I., 1997. The long term efficacy of glycyrrhizin in chronic hepatitis C patients. Cancer, 79(8): 1494-1500.
- Archibold, O.W., 1995. Ecology of World Vegetation. Chapman and Hall, Inc., London, 520p.
- Asadi, M., Maassoumi, A.A., Khatamsaz, M. and Mozaffarian, V., (Ed.)., 1988-2012. Flora of Iran, vols. 1-76. Research Institute of Forests and Rangelands Publications, Tehran.
- Azadbakht, M. and Hosseini., M., 2016. Necessity to standardization of extract of medicinal plants in the investigations and manner to do it Razi. Journal of Medical Science, 23: 9-17.
- Bandani, M., Mirlotfi, M. and Sheibani shad, A., 2015. The study of the role of indigenous knowledge in agriculture and the development process. National Conference on Civil Engineering and Architecture with Focus on Sustainable Development, Fuman, 6 August: 11p.
- Chatzopoulu, P.S. and Katsiotis, S.T., 1993. Study of the Essential oil from Juniperus communis berries (cones) growing wild in Greece. Planta Medica, 59(6): 554-556.
- Davis, P.H. (ed.).,1965-1988. Flora of Turkey, vols 1-10. University of Edinburg Press.
- Difrakhsh, S.M., Barani, H. and Pour Rezaie, J., 2014. Ethnography of non-crop plants in Deli-Kama (mountainous valley in central Zagros). Journal Social Sciences, 67: 153-207.
- Dinarvand, M., Ejtehadi, H., Jankju, M. and Andarzian, B., 2015. Study of floristics, life form and chorology of plants in Shimbar protected area (Khuzestan province). Iranian Journal of Plant Biology, 23: 1-14.
- Dolatkhahi, M. and Ghorbani Nohooji, M., 2013. The most used medicinal plant species of Dashtestan (Bushehr province), with emphasize on their traditional uses. Journal of Medicinal Plants, 12(46): 85-105.
- Dolatkhahi, M. and Nabipour, I., 2014. Ethnobotanical study of medicinal plants used in the northeast Latrine Zone of Persian Gulf. Journal of Medicinal Plants, 13(50): 129-143.
- Farhadi, M., 2014. Ethnography of indigenous knowledge and technologies, Iranians Nan-e-Shab. Journal of Indigenous Knowledge, 1(2): 1-49.
- Frouzeh, M.R., Heshmati, Gh., Barani, H., 2015. Investigation on the knowledge of food preparation using edible plants. Journal of Indigenous Knowledge, 3(5): 23-58.
- Ghadimi Joboni, M. and Ghavam, M., 2021. Ethnobotany of medicinal and edible plants in Jubon village of Guilan province using descriptive statistics. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 37(1): 127-144.
- Habibi, M., Soleiman, S., Gholamali Pour, E. and Jorjani, I., 2013. Investigation the ethnobotany of medicinal plants in Marivan. The First National Conference on Natural Resources Management, Gonbad Kavus, 27 February: 8p.
- Hamidi, M., Safapour, Sh. and Vakili, B., 2011. Study of ecological and ethno-botanical Zoeram district in North Khorasan province. Medicinal Plants National Congress, Academic Center for Education, Culture and Research of Mazandaran, Sari, 2-4 March.
- Hosseini, S.H., Mibak, H. and Ramezani Qra, A. 2020. Ethnobotanical study of medicinal plants of the South Kerman. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 8(1): 30-63.
- Jahani, S., Shakiba, A. and Jahani, L., 2015. Fabrication of gelatin nano-capsules incorporate Ferula assafoetida essential oil with antibacterial and antioxidant properties. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences., 17(7): 29-33.
- Khalasi Ahvazi, L., Heshmati, G.A., Zophen, P. and Akbarloo, M., 2016. The impact of environmental factors on antioxidant activity of Gundelia tournefortii in various stages of maturity. Journal of Rangeland., 10(2): 237-246.
- Khodayari, H., Amani, Sh. and Amiri, H., 2014. Ethnobotany of medicinal plants in the Northeast of Khoozestan Province. Ecophytochemical Journal of Medicinal Plants, 8(4): 12-25.
- Komarov, V.L. and Shishkin, B.K., 1963-2001. Flora of the USS.R, vols 1-30, IPST and Keter Press, and Shiva Offset Press.
- Leung, A.Y. and Foster, S., 1996. Encyclopedia of common natural ingredients: used in food, drugs, and cosmetics. A Wiley Interscience Publication - John Wiley and Sons, Inc., 649p.
- Malik, M.S., Sattar, A. and Khan, S.A., 1987. Essential oils of the species of labiatae. Part III. Studies on the essential oil of Zataria multiflora. Pakistan Journal Science Industrial Research, 30: 751-753.
- Mardani Nejad, Sh. and Vazirpoor, M., 2012. Ethnobotany of medicinal plants in Mobarakeh people (Isfahan). Journal of Herbal Drugs, 2: 111-126.
- Memariani, F., Zarrinpour, V. and Akhani, H., 2016. A review of plant diversity, vegetation and phytogeography of the Khorassan-Kopet Dagh floristic province in the Irano-Turanian region. Phytotaxa, 249: 8-30.
- Mirzaei, A., Akbartabar, M., Sadeghi, H. and Sharifi, B., 2010. The antioxidant activities and total phenolic of Artemisia martima, Achillea millefolium and Matricaria recutica. Armaghan-e Danesh, 15: 243-252.
- Mobayen, S., 1981. Plant Geography. Tehran University Publication, Tehran, 312p.
- Mobayen, S., (Ed.). 1975-1995. Iran Flora, Flora of Vascular Plant. vol. 1-4, Tehran University Press, Tehran, Iran.
- Mohabatkar, H., Nosrati, M., Behbahani, M. and Rahiminejad., M.R., 2016. Antibacterial and mutagenicity activity of different species of Artimisia spp. and their effect on proliferation of human lymphocytes. Journal of Mazandaran University Medical Science, 26(142): 82-95.
- Mozaffarian, V., 2010. Trees and shrubs of Iran. Farhang Moaser Publications, Tehran, 1405p.
- Nadaf, M., Mortazavi, M. and Halimi Khalilabad, M., 2011. Flora, life forms and chorotypes of plants of Salook Protected Area (North Khorasan Province, Iran). Pakistan Journal of Biological Sciences, 14: 34-40.
- Naghipour Borj, A.A., Haidarian, M. and Tavakoli, H., 2010. A study of flora, life forms and chorotypes of plants in the sisab protected area, North Khorasan Province (IRAN). Journal of Science and Techniques in Natural Resources, 5(4): 113-123.
- Naz, I., Bano, A. and Tamoor-ul-Hassan, A., 2014. Ethnobotanical investigation of medicinal flora used by indigenous people in district Attock, Pakistan. Journal Advanced Botany and Zoology, 4: 1-7.
- Okkes, I.M., Jamoulle, M., Lamberts, H. and Bentzen, N., 2000. ICPC-2-E. The electronic version of ICPC-2. differences with the printed version and the consequences. Family Practice, 17(2): 101-107.
- WHO Organization, 2002. Traditional Medicine Strategy 2002-2005. Geneva World Health Organization.
- Pairanj, J., Ebrahimi, A., Tarnain, F. and Hassanzadeh, M., 2011. Investigation on the geographical distribution and life form of plant species in sub Alpine Zone Karsank Region, Shahrekord. Taxonomy and Biosystematics., 7: 1-10.
- Panahy Mirzahasanlou, J., Abedi, M., Sattarian, A. and Habibi, M., 2018. The floristic study of goynik protected area in north Khorassan province. Taxonomy and Biosystematics, 36: 15-34.
- Panghal, M., Arya, V., Yadav, S., Kumar, S. and Yadav, J.P., 2010. Indigenous knowledge of medicinal plants used by Saperas community of Khetawas, Jhajja District, Haryana, India. Journal Ethnobiology and Ethnomedicine, 6: 4.
- Pirani, A., Moazzeni, H., Mirinejad, S.H., Naghibi, F. and Mosaddegh, M., 2011. Ethnobotany of Juniperus excelsa M. Bieb. (Cupressaceae) in Iran. Ethnobotany Research and Applications, 335-342.
- Pradeep-Mishra, S., Agrawal, P.K. and Mishra, P., 1989. Some observation on the pharmacological activities of the essential oil Juniperus macrapoda. Journal of excelsa, 60: 339-345.
- Qureshi, R. and Ghufran, M.A., 2007. Indigenous knowledge of selected medicinal wild plants of district attock, punjab, Pakistan. Pakistan Journal of Botany, 39(7): 2291-2299.
- Raunkiaer, C., 1934. The Life Form of Plant and Statistical Plant Geography. Clarendon Press, Oxford, 632p.
- Rechinger, K.H. (Ed.) (1963-2015) Flora Iranica. vols. 1-181. Akademische Druck-U Verlagsanstalt, Graz.
- Reddy, C.S., Reddy, K.N., Murthy, E.N. and Raju, V.S., 2009. Traditional medicinal plants in Seshachalam hills, Andhra Pradesh, India. Journal Medicinal Plants Research., 3(5): 408-412.
- Saadatpour, M., Barani, H., Abedi Sarvestani, A. and Froozeh, M.R., 2017. Ethnobotanical study of Sojasrood medicinal plants (Zanjan Province). Journal of Medicinal Herbs, 8(3): 185-193.
- Sadraei, H., Ghannadi, A. and Malekshahi, K., 2003. Composition of the essential oil of asafoetida and spasmolytic action. Saudi Pharmaceutical Journal., 11: 136-140.
- Sajjadi, S., Batooli, H. and Ghanbari, A., 2011. Collection, evaluation and ethnobotany of Kashan medicinal plants. Journal of Islamic Iranian Traditional Medicine, 2(1): 29-36.
- Tabad, M. and Jalilian, N., 2015. Ethnobotanical study of medicinal plants in Zarivar region (Marivan), Iran. Journal of Medicinal Plants, 14(54): 55-75.
- Tabatabaei, S.M., 2016. Indigenous Knowledge of Natives in North of Nayin Township on the Use of Medicinal Plants. Master's Thesis, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University.
- Taghipour, S., Hassanzadeh, M. and Hosseini, S., 2011. Introduction of the flora, life form and chorology of the Alla region and Rudzard in Khuzestan province. Taxonomy and Biosystematics, 9: 15-30.
- Tayefe Hendi, E., Sefidkon., F., Yousefi, M. and Teimori, M., 2012. Essential oil composition and antimicrobial activities of oil, alcoholic extract of Artemisia sieberi from Firoozkooh region. Iranian Journal of Biology, 25: 445-455.
- Toghranegar, Z., Vafadar, M. and Ghorbani Nohooji, M., 2020. Ethnopharmacological study of medicinal plants effective in the treatment of gastro-intestinal diseases in Mahneshan County. Journal of Medicinal Plants., 19(75): 266-290.
- Townsend, C.C. and Guest, E., 1960-1985. Flora of Iraq. Vol. 1-9. Ministry of Agriculture and Agaiarian, Reform, Baghdad.
- Trotter, R.T. and Logan, M.H., 1986. Informant consensus: A new approach for identifying potentially effective medicinal plants: 91-112. In: Etkin, N.L., (Ed.). Plants in Indigenous Medicine & Diet. Bedford Hills, 336p.
- Vafadar, M. and Toghranegar, Z., 2020. Ethnobotanical study of some medicinal plants of Abhar county, Zanjan province. Journal of Medicinal Plants, 19(75): 30-54.
- Vispute, S. and Khopade, A., 2011. Glycyrrhiza glabra Linn." klitaka": A review. International Journal of Pharma and Bio Sciences, 2: 43-55.