دوره و شماره: دوره 36، شماره 6 - شماره پیاپی 104، بهمن و اسفند 1399، صفحه 885-1068 
کاربرد تکنیک عکس‌برداری بدون سرنشین در تعیین مطلوبیت رویشگاه Perovskia abrotanoidse Karel. با استفاده از مدل (MaxEnt)

صفحه 947-957

وحیده ریاضی نیا؛ مژگان سادات عظیمی؛ عادل سپهری؛ نرگس کریمی نژاد؛ دیگو کمپتلا


تأثیر روش‌های حاصلخیزی خاک بر عملکرد کمّی و روغن گیاه دارویی سیاه‌دانه (Nigella sativa L.)

صفحه 958-974

جبرائیل ملکی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهدی میرزا؛ حسین حیدری شریف آباد؛ محمدحسین لباسچی