دوره و شماره: دوره 31، شماره 6 - شماره پیاپی 74، بهمن و اسفند 1394، صفحه 919-1103 
بررسی تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاری گونه مختلف مرزه (Satureja spp) در استان یزد

صفحه 931-944

عباس زارع‌زاده؛ سیدرضا طبایی عقدایی؛ علی میرحسینی؛ محمدرضا عرب‌زاده؛ لیلا میرجانی