دوره و شماره: دوره 30، شماره 6 - شماره پیاپی 68، بهمن و اسفند 1393، صفحه 843-1011 
شناسایی و تعیین شایستگی گیاهان دارویی مراتع حوزه آبخیز لاسم هراز، شهرستان آمل- استان مازندران

صفحه 898-914

معصومه موقری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی؛ حسین آذرنیوند؛ محسن ساروی؛ مهدی فرح‌پور


تعیین غلظت کشنده (LC 96h) عصاره هیدروالکلی سیر (Allium sativum L.) و اثرات آن بر بافت آبشش بچه تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)

صفحه 915-922

سهیل بازاری مقدم؛ مصطفی شریف روحانی؛ عیسی شریف‌پور؛ ذبیح‌ا... پژند؛ جلیل جلیل‌پور؛ مهدی معصوم‌زاده


تعیین نیاز آبی گل محمدی (Rosa damascena Mill.) با استفاده از لایسیمتر

صفحه 923-931

ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ حسن روحی‌پور؛ محمدحسن عصاره؛ سیدرضا طبایی عقدائی؛ محمدحسین لباسچی؛ بهروز نادری


اثر ضددردی و ضدالتهابی عصاره الکلی بخش‌های هوایی گیاه آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بر موش سوری

صفحه 977-984

ساسان زندی اصفهان؛ فیروزه سقایی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ احسان زندی اصفهان