دوره و شماره: دوره 25، شماره 4 - شماره پیاپی 46، بهمن و اسفند 1388، صفحه 441-588 
تأثیر تاریخ و تراکم کاشت بر برخی ویژگیهای رشد گیاه دارویی سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis L.) و میزان دیدرووالترات

صفحه 495-503

الهام مرتضی؛ غلامعلی اکبری؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ حسین علی‌آبادی فراهانی؛ بهروز فوقی؛ محمد عبدلی


بررسی تأثیر شوری آب آبیاری بر عملکردهای کمی و کیفی گیاه دارویی زنیان (Carum copticum L. C.B. Clarke)

صفحه 504-512

سعید دوازده امامی؛ فاطمه سفیدکن؛ محمد‌رضا جهانسوز؛ داریوش مظاهری


بررسی تغییرات فصلی اسانس Eucalyptus maculata Hook.

صفحه 581-588

محمدحسن عصاره؛ منصوره صداقتی؛ خدیجه کیارستمی؛ عباس قمری‌زارع